Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 50

Нобелівську премію в галузі фізіології або медицини 2019 року присуджено за відкриття клітинного механізму чутливості та адаптації до рівня кисню. Одним з лауреатів став американський учений Грег Семенза. На початку дослідження вченому було відомо, що за гіпоксії зростає рівень гормону еритропоетину. Але невідомим залишався механізм впливу рівня кисню на цей процес. Учений припустив, що зміна рівня кисню впливає на регуляцію активності гена, продуктом якого є еритропоетин. Надалі в дослідах з генетично модифікованими мишами він виявив, що за реакцію на гіпоксію відповідають специфічні ділянки молекули ДНЕ, розташовані поряд із цим геном. Яку послідовність етапів наукового пошуку вченого описано в тексті?


А.
аналіз відомого наукового факту - висунення гіпотези - експеримент
Б.
висунення гіпотези - аналіз відомого наукового факту - експеримент
В.
експеримент - висунення гіпотези - аналіз відомого наукового факту
Г.
аналіз відомого наукового факту - експеримент - висунення гіпотези
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 50

На рисунку зображено чотири біологічні об'єкти.

Які об'єкти перебувають на одному рівні організації живої природи?


А.
перший та другий
Б.
перший та третій
В.
другий та третій
Г.
третій та четвертий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 50

Проаналізуйте твердження щодо значення йонів Феруму для організму людини.

І. Йони Феруму є складниками молекул гемоглобіну.

ІІ. Нестача в організмі людини йонів Феруму може спричинювати анемію.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 50

Укажіть резервний полісахарид клітини зображеного організму.


А.
хітин
Б.
глікоген
В.
крохмаль
Г.
целюлоза
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 50

Під час травлення в тонкому кишечнику альбумін курячого яйця розщеплюється на менші молекули. До якої групи речовин належать ці молекули?


А.
нуклеотиди
Б.
дисахариди
В.
амінокислоти
Г.
моносахариди
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 50

Арсенати (сполуки Арсену) надзвичайно токсичні, оскільки призводять до різкого пригнічення утворення АТФ у клітинах. Який процес мембранного транспорту загальмується, якщо клітини обробити арсенатом?


А.
полегшена дифузія молекул за градієнтом концентрації
Б.
потік води з клітини в навколишній розчин крізь аквапорини
В.
транспортування кисню з навколишнього розчину до цитоплазми
Г.
перенесення Са2+ до ендоплазматичної сітки проти градієнта концентрації
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 50

Причиною деяких захворювань людини (наприклад, хвороби Тея - Сакса) може бути порушення функцій однієї з клітинних органел, унаслідок чого клітини втрачають здатність розщеплювати певні речовини. Ці сполуки накопичуються в клітинах, що й призводить до небезпечних наслідків.

Про яку органелу йдеться?


А.
мітохондрію
Б.
лізосому
В.
рибосому
Г.
вакуолю
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 50

Яку органелу зображено на рисунку?


А.
хлоропласт
Б.
мітохондрію
В.
клітинний центр
Г.
комплекс Гольджі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 50

Укажіть немембранні органели.


А.
мітохондрії
Б.
лізосоми
В.
пластиди
Г.
рибосоми
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 50

Зображення автотрофного організму позначено буквою


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 50

Одним з методів сучасної молекулярної біології є ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція. Цей метод можна застосувати для


А.
лікування ендокринних захворювань
Б.
діагностування порушень постави
В.
профілактики серцевих захворювань
Г.
виявлення інфекційних захворювань
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 50

Розгляньте схему біологічного процесу. Укажіть правильну послідовність мономерів, позначених цифрами 1, 2, 3 та 4.

 


А.
ЦЦУГ
Б.
ГГАЦ
В.
ЦЦТГ
Г.
ГУЦЦ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 50

На рисунку зображено дві пари гомологічних хромосом рослини.

Укажіть кількість типів гамет з різними комбінаціями алелів двох позначених генів, що їх може утворити ця рослина.


А.
2
Б.
4
В.
6
Г.
8
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 50

Ген, рецесивний алель якого спричинює гемофілію, локалізований в Х-хромосомі. Чоловік, хворий на гемофілію, одружився із жінкою, яка не хворіє на гемофілію, але є носієм її гена. Ультразвукове дослідження дало змогу з'ясувати, що в них народиться хлопчик. Яка ймовірність (%) того, що він не хворітиме на гемофілію?


А.
0
Б.
25
В.
50
Г.
75
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 50

У 1892 році Д. Й. Івановський оприлюднив працю про поширення збудника мозаїчної хвороби тютюну. Він показав, що сік уражених рослин, уведений здоровим рослинам, спричиняє їхнє захворювання. Це відбувалося навіть після пропускання соку крізь керамічні фільтри, здатні затримувати найдрібніші бактерії. Так доведено існування


А.
паразитичних амеб
Б.
ціанобактерій
В.
інфузорій
Г.
вірусів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 50

Укажіть органелу, характерну для прокаріотичної клітини.


А.
ендоплазматична сітка
Б.
апарат Гольджі
В.
мітохондрія
Г.
рибосома
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 50

Водорості, клітина яких оточена двостулковим панциром, що містить сполуки Силіцію, - це


А.
бурі водорості
Б.
зелені водорості
В.
червоні водорості
Г.
діатомові водорості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 50

Який складник рослинного організму забезпечує статеве розмноження?


А.
корінь
Б.
квітка
В.
листок
Г.
пагін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 50

Прочитайте опис, складений відомим купцем-мандрівником Марко Поло: «У Китаї є чорний камінь, викопують його в горах як руду, а горить він, як дрова. Вогонь від нього сильніший, ніж від дров, а горіння триває всю ніч, аж до ранку. Спалювати цей камінь набагато дешевше, до того ж дерева збережено...». Рештки викопних представників якої групи утворили корисну копалину, описану мандрівником?


А.
діатомові водорості
Б.
кишковопорожнинні
В.
бурі водорості
Г.
папороті
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 50

Учень та учениця на уроці біології висловили думки щодо особливостей покритонасінних рослин. Учень сказав, що покритонасінні є верхівкою еволюційного дерева рослин. Учениця зауважила, що насіння цих рослин укрито оплоднем, тому їх називають покритонасінними.

Чи має хтось із них рацію?


А.
лише учень
Б.
лише учениця
В.
обоє мають рацію
Г.
обоє помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 50

Який організм живиться за допомогою фагоцитозу?


А.
хламідомонада
Б.
хлорела
В.
амеба протей
Г.
пінулярія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 50

Укажіть видову назву тварини, яка впродовж життя не мігрує.


А.
Віт лісовий
Б.
Лелека білий
В.
Ластівка сільська
Г.
Лосось чорноморський
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 50

З наведених організмів паразитичний спосіб життя веде


А.
дощовий черв'як
Б.
ціп'як бичачий
В.
трубочник
Г.
нереїс
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 50

Зображена на марці тварина належить до


А.
хордових
Б.
молюсків
В.
членистоногих
Г.
кишковопорожнинних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 50

У рептилій, на відміну від амфібій,


А.
внутрішнє запліднення
Б.
сформовані два кола кровообігу
В.
гола шкіра зі слизовими залозами
Г.
протоки видільної системи відкриваються в клоаку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 50

Розпізнайте зображених на рисунку тварин.

Які з ознак є спільними для них усіх?

1 запліднення зовнішнє

2 органами виділення є нирки

З є чотирикамерне серце

4 шкіра містить слизові залози

5 є внутрішній скелет

6 нервова система трубчастого типу


А.
1,2,3
Б.
1,3,5
В.
2,5,6
Г.
4,5,6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 50

На рисунку зображено тканини 1-3 організму людини.

Проаналізуйте наведені щодо них твердження.

І. Тканини 1 та 3 є складниками опорно-рухової системи.

ІІ. Тканина 2 - кісткова.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 50

Функціонування будь-якої рефлекторної дуги розпочинається з активації


А.
рецептора
Б.
вставного нейрона
В.
рухового нейрона
Г.
робочого органа
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 50

Проаналізуйте інформацію та виконайте завдання

Тривалість фаз серцевого циклу може змінюватися для оптимального забезпечення потреб організму. Зазвичай, у стресових ситуаціях у людини виникає тахікардія - стан значно підвищеної частоти серцевих скорочень (ЧСС) порівняно з нормальними показниками. Результати вимірювання показників середньої тривалості фаз серцевого циклу людини в стані спокою та перед першим стрибком з парашутом наведено в таблиці.

Однією з причин тахікардії в описаній ситуації може бути вплив гормонів, які виділяє

 


А.
епіфіз
Б.
вилочкова залоза
В.
надниркова залоза
Г.
задня доля гіпофіза
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 50

Проаналізуйте інформацію та виконайте завдання

Тривалість фаз серцевого циклу може змінюватися для оптимального забезпечення потреб організму. Зазвичай, у стресових ситуаціях у людини виникає тахікардія - стан значно підвищеної частоти серцевих скорочень (ЧСС) порівняно з нормальними показниками. Результати вимірювання показників середньої тривалості фаз серцевого циклу людини в стані спокою та перед першим стрибком з парашутом наведено в таблиці.

На скільки змінилася ЧСС (ударів за хвилину) у цієї людини перед стрибком порівняно зі станом спокою?

 


А.
25
Б.
30
В.
35
Г.
40
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 50

Проаналізуйте інформацію та виконайте завдання

Тривалість фаз серцевого циклу може змінюватися для оптимального забезпечення потреб організму. Зазвичай, у стресових ситуаціях у людини виникає тахікардія - стан значно підвищеної частоти серцевих скорочень (ЧСС) порівняно з нормальними показниками. Результати вимірювання показників середньої тривалості фаз серцевого циклу людини в стані спокою та перед першим стрибком з парашутом наведено в таблиці.

Учні, проаналізувавши наведені в таблиці результати, сформулювали такі висновки.

І. Зміна ЧСС відбувається переважно за рахунок зменшення тривалості загальної діастоли.

ІІ. Тривалість систоли передсердь та шлуночків майже не впливає на зміну ЧСС.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильний лише І
Б.
правильний лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 50

Потраплянню їжі в дихальні шляхи перешкоджає


А.
плевральна порожнина
Б.
надгортанний хрящ
В.
щитоподібний хрящ
Г.
м'яке піднебіння
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 50

Цей жиророзчинний вітамін утворюється в шкірі людини під дією ультрафіолетового випромінювання. Збільшення його вмісту в їжі є одним зі способів профілактики та лікування рахіту. Це - вітамін


А.
А
Б.
В12
В.
С
Г.
D
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 50

На рисунку зображено будову шкіри людини. Проаналізуйте твердження.

І. Цифрою 1 позначено потову залозу, цифрою 2 - волосяну цибулину.

ІІ. Цифрою 1 позначено потову залозу, цифрою 3 - сальну.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 50

Проаналізуйте схему біогеохімічного циклу та виконайте завдання

Якою буквою на схемі позначено етап фіксації атмосферного азоту?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 50

Проаналізуйте схему біогеохімічного циклу та виконайте завдання

Організми, які забезпечують азотфіксацію, належать до


А.
ссавців
Б.
бактерій
В.
покритонасінних
Г.
кільчастих червів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 50

Проаналізуйте схему біогеохімічного циклу та виконайте завдання

Учень та учениця обговорювали взаємовідносини між бобовими рослинами й азотфіксувальними організмами в наведеному біогеохімічному циклі. Учень висловив судження, що взаємовідносини між ними є результатом коеволюції. Учениця зауважила, що ці взаємовідносини можна віднести до взаємовигідних.

Чи має хтось із них рацію?


А.
лише учень
Б.
лише учениця
В.
обоє мають рацію
Г.
обоє помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 50

Цікавий приклад міжвидової взаємодії досліджено Т. Парком на борошняних хрущаках. Два види цих жуків з родини чорнотілок розміщували в ящиках з борошном, яким вони харчуються. Ученому вдалося підібрати варіанти зміни умов - температури та вологості повітря, за яких закономірно перемагав перший або другий вид. Досліджене явище є прикладом


А.
конкуренції
Б.
коменсалізму
В.
мутуалізму
Г.
паразитизму
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 50

Увідповідніть речовину (1-4) з групою органічних сполук (А - Д), до якої вона належить.


1.
хітин
2.
актин
3.
АТФ
4.
сахароза
А.
білки
Б.
ліпіди
В.
нуклеотиди
Г.
дисахариди
Д.
полісахариди
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 50

Увідповідніть процес (1-4), який відбувається в клітинах листків рослин, з його продуктами (А - Д).


1.
світлова фаза фотосинтезу
2.
темнова фаза фотосинтезу
3.
безкисневий етап дихання
4.
кисневий етап дихання
А.
вуглекислий газ
Б.
глікоген
В.
кисень
Г.
піровиноградна кислота
Д.
глюкоза
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 50

Увідповідніть зображення рослини (1-4) з групою (А - Д), до якої вона належить.


А.
хвощі
Б.
плауни
В.
папороті
Г.
голонасінні
Д.
покритонасінні
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 50

Увідповідніть середовище існування (1-4) з твариною (А - Д), яка в ньому мешкає.


1.
прісна вода
2.
морська вода
3.
грунт
4.
наземне середовище
А.
аурелія
Б.
вовчок
В.
бджола
Г.
беззубка
Д.
ехінокок
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 50

Увідповідніть особливості будови збудника захворювання людини (1-4) з назвою захворювання (А - Д), яке він спричиняє.


1.
клітини містять нуклеоїд
2.
містить геном з молекул РНК
3.
багатоклітинний, кутикула містить хітин
4.
одноклітинний, є еукаріотом
А.
аскаридоз
Б.
педикульоз
В.
малярія
Г.
холера
Д.
грип
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 50

Увідповідніть відділ скелета людини (1-4) з кісткою (А - Д), що є його складником.


1.
пояс верхніх кінцівок
2.
пояс нижніх кінцівок
3.
вільна верхня кінцівка
4.
вільна нижня кінцівка
А.
мала гомілкова
Б.
променева
В.
клубова
Г.
ключиця
Д.
грудина
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 50

Увідповідніть орган організму людини (1-4) з функцією (А - Д), яку він виконує.


А.
знезараження компонентів їжі лізоцимом слини
Б.
знешкодження токсичних речовин
В.
перетравлення білків і ліпідів
Г.
накопичення концентрованої жовчі
Д.
утворення інсуліну
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 50

Увідповідніть зображений орган людини (1-4) з процесом (А - Д), який у ньому відбувається.


А.
овогенез
Б.
газообмін
В.
реабсорбція
Г.
вироблення жовчі
Д.
утворення тироксину
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 50

На рисунку зображено фрагмент листка рослин.

Схарактеризуйте складник, позначений буквою Х, за наведеними ознаками.


Міститься в тканині
1.
провідній
2.
покривній
3.
твірній
Забезпечує
1.
вегетативне розмноження
2.
утворення спор
3.
транспірацію та газообмін
Цього складника немає в організмі
1.
картоплі
2.
ламінарії
3.
очерету

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 50

Палеонтологи знайшли рештки скелета тварини: усі кістки тулуба однієї особини. Установили, що тварина мала сім шийних хребців, у складі поясу передніх кінцівок не було воронячих кісток, але були лопатки й ключиці. Спрогнозуйте особливості організації викопної тварини з огляду на будову сучасних тварин, для яких характерні зазначені особливості скелета.


У дихальних рухах було задіяно
1.
зяброві кришки
2.
дихальні мішки
3.
діафрагму
Викопна тварина могла
1.
відкидати хвіст за потреби
2.
вигодовувати молоком дитинча
3.
відкладати ікру
Камер у серці було
1.
дві
2.
три
3.
чотири

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №49 з 50

На графіку відображено зміну концентрації речовини Х під час первинної та вторинної імунної відповіді на проникнення антигена в організм людини. Схарактеризуйте цей процес та речовину Х за наведеними ознаками.


Виберіть правильне твердження
1.
первинна імунна відповідь розвивається в результаті проникнення вірусів, а вторинна - проникнення бактерій
2.
первинна імунна відповідь може виникати внаслідок уведення вакцини
3.
уведення лікувальної сироватки спричиняє вторинну імунну відповідь
Речовина Х належить до
1.
білків
2.
фосфоліпідів
3.
стероїдів
Правильна послідовність утворення й транспортування речовини Х у клітині
1.
комплекс Гольджі – рибосоми – ендоплазматична сітка
2.
рибосоми – комплекс Гольджі – плазматична мембрана
3.
рибосоми – лізосоми – комплекс Гольджі

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №50 з 50

На схемі відображено напрямок руху крові на різних ділянках кровообігу в організмі людини й деяких тварин.

Проаналізуйте наведені схему та діаграми. Укажіть правильні твердження.


Напрямок руху артеріальної крові в організмі людини позначено буквами
1.
А та Б
2.
В та Г
3.
лише Г
У частині схеми, позначеній буквою Б, відображено напрямок руху змішаної крові в організмі
1.
лелеки
2.
ящірки
3.
лисиці
Правильно відображено вміст вуглекислого газу в крові людини на різних ділянках кровообігу на діаграмі
1.
2.
3.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію