Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 48

На сьогодні встановлено послідовність нуклеотидів молекул ДНК багатьох видів організмів. Порівнянням нуклеотидної послідовності гомологічних генів у різних видів учені з’ясовують ступінь їхньої спорідненості. Ідеться про дослідження в галузі


А.
генетичної інженерії
Б.
біоінформатики
В.
біотехнології
Г.
біоніки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 48

На схемах І, ІІ наведено об’єкти різних рівнів організації живої природи та деякі їхні складники. Укажіть правильну комбінацію слів для заповнення пропусків на схемах.


А.
1 - листок, 2 - хлоропласт
Б.
1 - вакуоля, 2 - рибосома
В.
1 - хлоропласт, 2 - листок
Г.
1 - пагін, 2 – квітка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 48

Укажіть назву структурного полісахариду членистоногих і грибів, у складі якого є Нітроген.


А.
крохмаль
Б.
целюлоза
В.
хітин
Г.
глікоген
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 48

Учень та учениця на уроці біології обговорювали значення вуглеводів для життєдіяльності організмів. Учень зазначив, що організм використовує вуглеводи як джерело енергії. Учениця зауважила, що резервною речовиною рослинних клітин є глікоген. 
Хто має рацію?


А.
лише учень
Б.
лише учениця
В.
обоє мають рацію
Г.
обоє помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 48

Проаналізуйте опис органічної сполуки: «Високомолекулярний біополімер, мономерами якого є залишки амінокислот, що між собою сполучені пептидним зв’язком». Вона належить до


А.
білків
Б.
ліпідів
В.
вуглеводів
Г.
нуклеїнових кислот
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 48

На рисунку наведено формулу нуклеотиду. Укажіть назву вуглеводу, залишок якого входить до складу цього нуклеотиду.


А.
рибоза
Б.
глюкоза
В.
фруктоза
Г.
дезоксирибоза
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 48

Учень та учениця на уроці біології аналізували таблицю вмісту основних компонентів у мембранах різних клітин.

Учень дійшов висновку, що білки й ліпіди є обов’язковими компонентами мембран усіх клітин, склад яких наведено в таблиці. Учениця зауважила, що відносний уміст білків у клітинних мембранах одноклітинних організмів переважає над усіма іншими компонентами. Хто має рацію?


А.
лише учень
Б.
лише учениця
В.
обоє мають рацію
Г.
обоє помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 48

До органели Х надходять синтезовані на мембранах ендоплазматичної сітки білки й ліпіди. Ці сполуки, а також синтезовані в органелі Х полісахариди, «упаковуються» у везикули, які потім клітина використовує чи виводить назовні. Органела Х утворює лізосоми, скоротливі вакуолі одноклітинних організмів, компоненти клітинної стінки рослин. Укажіть назву органели Х.


А.
комплекс Гольджі
Б.
клітинний центр
В.
мітохондрія
Г.
рибосома
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 48

Який етап біосинтезу білка відбувається в ядрі?


А.
трансляція
Б.
транскрипція
В.
активація амінокислот
Г.
побудова молекули білка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 48

Який нормальний хромосомний набір притаманний чоловікам?


А.
44А + ХХ
Б.
44А + ХУ
В.
44А + Х
Г.
44А + У
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 48

Прочитайте текст та виконайте завдання 11-13.

Серпоподібно-клітинна анемія - генетичне захворювання, пов’язане зі зміною структури гемоглобіну А. Мутація призводить до утворення аномального гемоглобіну S, який зумовлює серпоподібну форму еритроцитів і швидке руйнування їх. У молекулі гемоглобіну S замість залишку глутамінової кислоти (Глу) у шостому положенні В-ланцюга знаходиться залишок валіну (Вал). Гетерозиготний стан визначає в екстремальних умовах нестачі кисню можливість виникнення захворювання. Якщо обоє батьків мають мутантний алель, то ймовірність народження дітей, гетерозиготних за цим геном, становитиме 50 %, а здорових дітей і тих, які хворіють, - по 25%.

Укажіть функцію, яку виконує гемоглобін.


А.
рухова
Б.
каталітична
В.
регуляторна
Г.
транспортна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 48

Прочитайте текст та виконайте завдання 11-13.

Серпоподібно-клітинна анемія - генетичне захворювання, пов’язане зі зміною структури гемоглобіну А. Мутація призводить до утворення аномального гемоглобіну S, який зумовлює серпоподібну форму еритроцитів і швидке руйнування їх. У молекулі гемоглобіну S замість залишку глутамінової кислоти (Глу) у шостому положенні В-ланцюга знаходиться залишок валіну (Вал). Гетерозиготний стан визначає в екстремальних умовах нестачі кисню можливість виникнення захворювання. Якщо обоє батьків мають мутантний алель, то ймовірність народження дітей, гетерозиготних за цим геном, становитиме 50 %, а здорових дітей і тих, які хворіють, - по 25%.

Укажіть можливий варіант триплета ДНК, який утворюється внаслідок мутації, що призводить до появи гемоглобіну S.

ТАБЛИЦЯ ГЕНЕТИЧНОГО КОДУ

Примітка. У таблиці наведено триплети РНК. Щоб визначити певний триплет, розпочинати потрібно від центру таблиці, позначеного цифрою 1. Перший нуклеотид триплета вибираємо із внутрішнього кола таблиці, другий - із другого кола, третій - із третього кола. У четвертому колі вказано скорочену назву кодованих амінокислот, старт- або стоп-кодон.


А.
ГАГ
Б.
ЦТТ
В.
ГАА
Г.
ЦАЦ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 48

Прочитайте текст та виконайте завдання 11-13.

Серпоподібно-клітинна анемія - генетичне захворювання, пов’язане зі зміною структури гемоглобіну А. Мутація призводить до утворення аномального гемоглобіну S, який зумовлює серпоподібну форму еритроцитів і швидке руйнування їх. У молекулі гемоглобіну S замість залишку глутамінової кислоти (Глу) у шостому положенні В-ланцюга знаходиться залишок валіну (Вал). Гетерозиготний стан визначає в екстремальних умовах нестачі кисню можливість виникнення захворювання. Якщо обоє батьків мають мутантний алель, то ймовірність народження дітей, гетерозиготних за цим геном, становитиме 50 %, а здорових дітей і тих, які хворіють, - по 25%.

Описаний тип успадкування захворювання є прикладом


А.
полімерії
Б.
комплементарності
В.
множинної дії генів
Г.
взаємодії алельних генів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 48

До фототрофів належать


А.
ціанобактерії
Б.
залізобактерії
В.
бактерії гниття
Г.
нітрифікувальні бактерії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 48

На рисунку зображено плоди різних типів. Якою літерою позначено ягоду?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 48

Прочитайте опис: «Занурившись із аквалангом у море, можна побачити порфіру, що вирізняється червоними плямами, та ульву, яка росте на дні, закріпившись корінням у ґрунті. Промені сонця проходять крізь зарості ламінарії, талом якої є бурого кольору». Який науковий факт суперечить інформації, наведеній в описі?


А.
поміж червоних водоростей є прісноводні види
Б.
клітини талому порфіри містять зелені пігменти
В.
ульва не утворює коренів
Г.
клітини талому ламінарії містять зелені пігменти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 48

Проаналізуйте твердження щодо життєвого циклу папоротеподібних.

І. У життєвому циклі переважає гаметофіт.

ІІ. Гаметофіт закріплюється в ґрунті за допомогою коренів.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 48

Укажіть рослину, у якої є насінний зачаток і насіння, немає плодолистиків і плодів.


А.
Маршанція мінлива
Б.
Щитник чоловічий
В.
Модрина європейська
Г.
Лілія лісова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 48

Проаналізуйте твердження щодо організму, зображеного на рисунку.

І. Це представник зелених водоростей.

ІІ. Він рухається за допомогою псевдоподій.

ІІІ. Органела, позначена літерою Х, забезпечує виділення з організму надлишку води.

Чи є поміж них правильні?


А.
лише І, ІІ
Б.
лише І, ІІІ
В.
лише ІІ, ІІІ
Г.
І, ІІ, ІІІ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 48

На рисунку зображено хордових тварин.

Які з ознак є спільними для них усіх?

1 запліднення зовнішнє

2 зародок розвивається у воді

3 є трикамерне серце

4 два кола кровообігу

5 є внутрішнє вухо

6 нервова система трубчастого типу


А.
1, 2, 4
Б.
1, З, 5
В.
2, 4, 6
Г.
4, 5, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 48

Орган, який є в більшості кісткових і якого немає в хрящових риб, - це


А.
плавальний міхур
Б.
нирка
В.
серце
Г.
шкіра
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 48

На рисунку зображено золоту пам’ятну монету, випущену Національним банком Укра]ни. Укажіть ряд, .до якого належить зображена на монеті тварина.


А.
Комахоїдні
Б.
Гризуни
В.
Примати
Г.
Хижі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 48

Велике коло кровообігу людини закінчується


А.
лівим передсердям
Б.
правим передсердям
В.
правим шлуночком
Г.
лівим шлуночком
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 48

Проаналізуйте таблицю характеристики органів травлення. Укажіть правильну комбінацію характеристик для заповнення пропусків у таблиці.


А.
1 - печінка, 2 - панкреатичний сік, З - розщеплення білків
Б.
1 - товстий кишечник, 2 - кишковий сік, З - розщеплення целюлози
В.
1 - тонкий кишечник, 2 - слина, З - початкове розщеплення крохмалю
Г.
1 - печінка, 2 - шлунковий сік, З - знешкодження токсинів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 48

Є різні назви вітаміну: хімічна, буквена й фізіологічна. Наприклад, кальциферол, вітамін D, протирахітичний фактор відповідно. Укажіть фізіологічну назву вітаміну С.


А.
протиневритний фактор
Б.
протицинготний фактор
В.
протистерильний фактор
Г.
протианемічний фактор
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 48

Реабсорбція відбувається в складниках нефрону, які позначено цифрами


А.
1, 2
Б.
4, 5
В.
6, 7
Г.
3, 8
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 48

За нестачі утворення гормонів щитоподібної залози, які регулюють обмін речовин, у дорослих людей може розвинутися


А.
цукровий діабет
Б.
акромегалія
В.
мікседема
Г.
карликовість
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 48

Умовні рефлекси


А.
виявляються з моменту народження
Б.
зберігаються завжди протягом усього життя
В.
адаптують організм до умов зовнішнього середовища
Г.
успадковуються нащадками
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 48

Закономірність успадкування ознак, яка виявляється в одноманітності гібридів першого покоління, було вперше встановлено


А.
Т. Морганом
Б.
Г. Менделем
В.
А. Вейсманом
Г.
М. І. Вавиловим
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 48

Ген, рецесивний алель якого спричинює гемофілію, локалізований в Х-хромосомі. Чоловік, хворий на гемофілію, одружився зі здоровою жінкою, яка є носієм гена гемофілії. Подружжя звернулося в медико-генетичну консультацію і під час ультразвукового дослідження з’ясували, що в них народиться хлопчик. Яка ймовірність, що він буде хворий на гемофілію?


А.
0%
Б.
25%
В.
50%
Г.
75%
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 48

Хімічним мутагенним чинником може бути


А.
уплив вірусів
Б.
радіаційне опромінювання
В.
ультрафіолетове випромінювання
Г.
бензопірен тютюнового диму
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 48

На рисунку зображено центри різноманітності та походження культурних рослин. Картопля, томат, ананас походять з одного з чотирьох центрів, позначених літерами. Якою літерою позначено центр, з якого походять зазначені рослини?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 48

Ознайомтеся з ознаками пристосованості тварин до водного середовища:

перша ознака: органами дихання є зябра,

друга ознака: шкіра містить слизові залози.

Чи є поміж цих ознак спільні для обох зображених тварин?


А.
лише перша
Б.
лише друга
В.
обидві спільні
Г.
немає спільних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 48

Види в екосистемах об’єднані у функціональні групи - продуценти, консументи, редуценти. Організми якого виду належать до продуцентів?


А.
Ялина зелена
Б.
Коник зелений
В.
Жаба зелена
Г.
Мухомор зелений
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 48

В одній із праць, опублікованій у 1859 році, Ч. Дарвін наводить такий приклад: «Рослини, які утворюють квітки з найбільшими нектарниками, шо виділяють найбільше нектару, частіше відвідуватимуть комахи. Тому ці рослини частіше схрещуватимуться і, нарешті, осилять своїх суперників та утворять місцеву різновидність».

Ученим описано дію


А.
штучного добору
Б.
природного добору
В.
географічної ізоляції
Г.
модифікаційної мінливості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 48

Прочитайте опис: «Близькі види - Ховрах сірий та Ховрах крапчастий, виникли внаслідок проживання тварин одного виду на різних берегах річки Дніпро, шо унеможливило вільне схрещування особин популяцій. Отже, види виникли внаслідок (1) видоутворення в процесі (2)». Замість цифр потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.


А.
1 - географічного, 2 - дивергенції
Б.
1 - екологічного, 2 - дивергенції
В.
1 - географічного, 2 - конвергенції
Г.
1 - екологічного, 2 – конвергенції
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 48

Установіть відповідність між речовиною (1-4) та групою органічних сполук (А-Д), до якої вона належить.


1.
тимін
2.
інсулін
3.
глікоген
4.
дезоксирибоза
А.
білки
Б.
ліпіди
В.
моносахариди
Г.
полісахариди
Д.
нітрогеновмісні основи
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 48

Установіть відповідність між органелою (1-4) та функцією (А-Д), яку вона виконує.


1.
клітинний центр
2.
комплекс Гольджі
3.
лізосома
4.
рибосома
А.
синтез білків
Б.
внутрішньоклітинне травлення
В.
утворення секреторних пухирців
Г.
утворення веретена поділу
Д.
ендоцитоз
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 48

Установіть відповідність між відділом рослин (1- 4) та його представником (А-Д).


1.
Зелені водорості
2.
Плауноподібні
3.
Голонасінні
4.
Покритонасінні
А.
Політрих звичайний
Б.
Кедр Ліванський
В.
Горох посівний
Г.
Селагінела безніжкова
Д.
Спірогіра
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 48

Установіть відповідність між представником (1-4) і типом (А-Д), до якого він належить.


1.
Ставковик великий
2.
Планарія молочно-біла
3.
Кошик Венери
4.
Краб камчатський
А.
Членистоногі
Б.
Молюски
В.
Губки
Г.
Плоскі черви
Д.
Кільчасті черви
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 48

Установіть відповідність між відділом скелета людини (1-4) та кісткою (А-Д), що входить до його складу.


1.
череп
2.
пояс верхніх кінцівок
3.
вільна верхня кінцівка
4.
вільна нижня кінцівка
А.
променева
Б.
стегнова
В.
клубова
Г.
ключиця
Д.
вилична
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 48

Установіть відповідність між зображеним органом організму людини (1-4) та його функцією ( А-Д).


А.
газообмін
Б.
утворення сечі
В.
вироблення жовчі
Г.
утворення інсуліну
Д.
формування яйцеклітини
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 48

Установіть відповідність між типом взаємовідносин особин або популяцій в екосистемі (1-4) та прикладом, який їх ілюструє (А-Д).


1.
хижацтво
2.
коменсалізм
3.
конкуренція
4.
паразитизм
А.
гриб боровик та дуб
Б.
гриб-трутовик на березі
В.
пирій та картопля на городі
Г.
акула та риба-прилипала
Д.
сова та миші в лісостепу
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 48

Установіть відповідність між еволюційними подіями (1-4) та геохронологічним періодом (А-Д), у якому вони відбувалися.


1.
панування водоростей; виникнення більшості типів безхребетних тварин
2.
панування голонасінних, плазунів; відомі всі ряди сучасних комах; вимирання первісних земноводних; поява перших ссавців
3.
розквіт кам’яновугільних лісів, поява хвойних; розквіт земноводних, наземних черевоногих молюсків; виникнення комах і плазунів
4.
виникнення покритонасінних; розквіт гігантських плазунів на суходолі, у воді й у повітрі; поява перших птахів
А.
Кембрійський
Б.
Девонський
В.
Карбоновий
Г.
Тріасовий
Д.
Юрський
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 48

Проаналізуйте опис органели: «На поверхні мікроскопічних канальців цієї органели розташовуються рибосоми, за участі яких синтезуються білки. У її порожнинах білки набувають характерної їм просторової конформації, до них можуть приєднуватися небілкові компоненти».

Продовжте опис органели, укажіть її назву та електронну мікрофотографію.


Органела є
1.
одномембранною
2.
двомембранною
3.
немембранною
Її назва
1.
комплекс Гольджі
2.
гранулярна ЕПС
3.
агранулярна ЕПС
Електронна мікрофотографія
1.
2.
3.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №46 з 48

На рисунку зображено покритонасінну рослину.

Укажіть правильні твердження щодо неї.


Вегетативне розмноження забезпечують видозмінені
1.
квітки
2.
пагони
3.
корені
Використовують як лікарську рослину через здатність утворювати
1.
антибіотики
2.
фітонциди
3.
вітамін D
Належить до родини
1.
Лілійні
2.
Цибулеві
3.
Пасльонові

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №47 з 48

На рисунку зображено тварину класу Комахи.

Укажіть правильні твердження щодо неї


Тип розвитку
1.
прямий
2.
непрямий, з повним перетворенням
3.
непрямий, з неповним перетворенням
Личинка цієї комахи
1.
після линяння перетворюється на дорослу особину
2.
малорухлива, паразитує на шкірі тварин
3.
має гризучий ротовий апарат
Належить до ряду
1.
Лускокрилі
2.
Двокрилі
3.
Перетинчастокрилі

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 48

Укажіть і схарактеризуйте структуру, позначену на рисунку літерою Х.


Назва структури
1.
таламус
2.
гіпоталамус
3.
мозочок
Речовина, якою утворена поверхня
1.
сіра
2.
біла
3.
почергово сіра й біла
Основна функція
1.
регуляція дихання
2.
формування емоцій
3.
координація рухів

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію