Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 50

Який рівень організації життя зображено на рисунку?


А.
молекулярний
Б.
клітинний
В.
організмовий
Г.
популяційно-видовий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 50

Рибоза належить до


А.
ліпідів
Б.
білків
В.
вуглеводів
Г.
нітрогеновмісних основ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 50

Крохмаль у бульбах та плодах можна визначити за допомогою розчину


А.
цукру
Б.
кухонної солі
В.
питної соди
Г.
йоду
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 50

Які органічні сполуки у своєму складі містять дві функціональні групи: –NH2 та –COOH?


А.
амінокислоти
Б.
ліпіди
В.
нуклеїнові кислоти
Г.
вуглеводи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 50

До складу певного нуклеотиду ДНК можуть входити залишки


А.
ортофосфатної кислоти, дезоксирибози, аденіну
Б.
ортофосфатної кислоти, рибози, тиміну
В.
ортофосфатної кислоти, дезоксирибози, урацилу
Г.
ортофосфатної кислоти, рибози, гуаніну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 50

Один макроергічний зв’язок міститься в молекулі


А.
РНК
Б.
АМФ
В.
АДФ
Г.
АТФ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 50

Рослинна клітина відрізняється від бактеріальної наявністю


А.
рибосом
Б.
клітинної стінки
В.
ядра
Г.
цитоплазми
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 50

На рисунку зображено компоненти плазматичної мембрани. Якою буквою позначено компонент, який використовує АТФ для транспортування йонів Na+?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 50

Надмембранний комплекс тваринної клітини представлений


А.
глікокаліксом
Б.
целюлозною оболонкою
В.
білковою оболонкою
Г.
клітинною стінкою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 50

Яку складову клітини спірогіри на рисунку позначено літерою Х?


А.
хлоропласт
Б.
вакуолю
В.
ядро
Г.
цитоплазму
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 50

Утворення лізосом забезпечується


А.
комплексом Гольджі
Б.
ядром
В.
хлоропластом
Г.
мітохондрією
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 50

Вільний кисень надходить в атмосферу Землі внаслідок


А.
дихання аеробних організмів
Б.
дихання анаеробних організмів
В.
фотосинтезу в зелених частинах рослин
Г.
біогенного розкладу органічних решток
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 50

Клітина людини з набором хромосом 22А+Х – це


А.
запліднена яйцеклітина
Б.
соматична клітина
В.
незапліднена яйцеклітина
Г.
клітина печінки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 50

Віроїди спричинюють ураження


А.
рослин
Б.
тварин
В.
грибів
Г.
бактерій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 50

Яка органічна сполука забезпечує збереження спадкової інформації в прокаріотів?


А.
олігосахарид
Б.
білок
В.
фосфоліпід
Г.
нуклеїнова кислота
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 50

Одноклітинні зелені водорості в складі лишайника виконують функцію


А.
всмоктування води з мінеральними речовинами
Б.
утворення верхньої кірочки
В.
синтезу органічних речовин
Г.
прикріплення до субстрату
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 50

У стеблі якої рослини накопичуються сполуки Силіцію?


А.
зозулиного льону
Б.
плауна булавоподібного
В.
щитника чоловічого
Г.
хвоща польового
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 50

До ґрунту лишайники прикріплюються


А.
коренями
Б.
ризоїдами
В.
присосками
Г.
гаусторіями
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 50

Паразитичні найпростіші, що живуть у крові людини, зокрема трипаносоми, мають проблеми з поширенням, оскільки контакти «кров-кров» є малоімовірними. Утім еволюційний розвиток призвів до полегшення передавання цих паразитів від людини людині. Укажіть найбільш вірогідний шлях удосконалення способів передавання кров’яних паразитів.


А.
спрощення життєвого циклу, проміжні стадії розвиваються в ґрунті
Б.
ускладнення життєвого циклу, проміжні стадії розвиваються в комахах
В.
багатостадійний життєвий цикл, проміжні стадії розвиваються в молюсках
Г.
простий життєвий цикл, фекально-оральний спосіб передавання
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 50

Кісткові риби можуть змінювати глибину занурення за допомогою


А.
зябрових тичинок
Б.
бічної лінії
В.
спинного плавця
Г.
плавального міхура
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 50

Одним із пристосувань птахів до польоту є


А.
зменшення загальної площі легень
Б.
зростання між собою багатьох кісток скелета
В.
відсутність плаского виросту грудини
Г.
збільшення довжини кишечника
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 50

Представники якого ряду ссавців мають слабо диференційовані зуби та невеликі півкулі переднього мозку без звивин, ведуть переважно нічний спосіб життя?


А.
Рукокрилі
Б.
Гризуни
В.
Зайцеподібні
Г.
Комахоїдні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 50

Який шар стінки серця утворений м’язовою тканиною?


А.
епікард
Б.
міокард
В.
ендокард
Г.
перикард
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 50

Серед тверджень щодо опорно-рухової системи вкажіть правильні.

І. Робота м’язів пов’язана з витратою енергії.
ІІ. Чим довше м’яз працює, тим більший у ньому запас АТФ.
ІІІ. Скорочення м’язів забезпечується енергією АТФ, яку виробляють мітохондрії при окисненні глюкози.


А.
лише І, ІІ
Б.
лише І, ІІІ
В.
лише ІІ, ІІІ
Г.
І, ІІ, ІІІ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 50

Які особливості будови еритроцитів крові людини забезпечують ефективність дихальної функції?


А.
наявність ядра та відсутність гемоглобіну
Б.
плоска форма та відносно великі розміри
В.
відносно великі розміри та відсутність гемоглобіну
Г.
відносно велика площа поверхні та наявність гемоглобіну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 50

Рух крові в одному напрямку судинами кровоносної системи людини забезпечується


А.
прямоходінням
Б.
клапанами серця
В.
скороченням м’язів аорти
Г.
малим колом кровообігу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 50

Підвищення концентрації інсуліну в крові здорової людини


А.
знижує синтез глікогену
Б.
підвищує вміст глюкози в крові
В.
сприяє руйнуванню глікогену в м’язах
Г.
знижує вміст глюкози в крові
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 50

Яка складова шлункового соку розщеплює емульговані жири?


А.
пепсиноген
Б.
хлоридна кислота
В.
ліпаза
Г.
слиз
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 50

В умовах температурного комфорту в людини за добу з потом виділяється 0,5–0,6 л води. У спекотну погоду та за значного фізичного навантаження може утворюватися до 10–12 л поту. Про яку функцію шкіри йдеться?


А.
участь в терморегуляції
Б.
забезпечення імунітету
В.
забезпечення газообміну
Г.
сприйняття подразнень
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 50

Процес регуляції утворення сечі забезпечує гормон


А.
окситоцин
Б.
вазопресин
В.
адреналін
Г.
адренокортикотропний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 50

Рецепторами зорової сенсорної системи є клітини


А.
рогівки
Б.
кришталика
В.
зорового нерва
Г.
сітківки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 50

Яка складова рефлекторної дуги надсилає нервові імпульси безпосередньо до робочих органів?


А.
чутливий нейрон
Б.
руховий нейрон
В.
вставний нейрон
Г.
рецептор
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 50

Фенілкетонурія – спадкова хвороба, пов’язана з порушенням обміну фенілаланіну, що є наслідком рецесивної мутації. Яка ймовірність того, що в гетерозиготних батьків народиться дитина, не хвора на фенілкетонурію?


А.
25%
Б.
50%
В.
75%
Г.
100%
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 50

Амінокислота метіонін кодується триплетом АУГ, амінокислота триптофан – триплетом УГГ. Визначте кількість гуанілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, яка кодує поліпептид, що складається зі ста залишків триптофану і ста залишків метіоніну.


А.
100
Б.
150
В.
300
Г.
600
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 50

Яка причина комбінативної мінливості?


А.
вплив йонів Плюмбуму та вірусів
Б.
вплив радіації та ультрафіолетових променів
В.
порушення процесу клітинного поділу
Г.
рекомбінація генів після кросинговеру
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 50

На рисунку зображено стадію розвитку ланцетника. Якою літерою позначено мезодерму?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 50

Яке твердження правильно відображає дію лімітуючого фактора?


А.
поширення водоростей на велику глибину обмежується низьким умістом кисню
Б.
поширення багатьох рослин на північ стримується нестачею тепла
В.
розміри кореневих систем обмежуються високим умістом вуглекислого газу в ґрунті
Г.
недостатній уміст Кальцію в ґрунті уповільнює розвиток культурних рослин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 50

Укажіть відповідність між організмами, позначеними на рисунку цифрами, і трофічними рівнями, які вони займають у ланцюгу живлення.


А.
1 – продуцент, 2 – консумент ІІ порядку
Б.
3 – консумент І порядку, 4 – консумент ІІ порядку
В.
2 – консумент І порядку, 3 – консумент ІІ порядку
Г.
1 – консумент І порядку, 4 – редуцент
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 50

Одне суцвіття кульбаби, яка росте на галявині, накрили непрозорим матеріалом. За кілька годин його зняли. Виявилось, що на відміну від інших суцвіть, досліджувані квітки були стулені. Який адаптивний ритм порушено в рослини?


А.
добовий
Б.
сезонний
В.
річний
Г.
місячний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 50

Яке твердження правильне?


А.
біосфера утворена лише наземними екосистемами
Б.
літосфера повністю входить до складу біосфери
В.
гідросфера повністю входить до складу біосфери
Г.
біосфера утворена лише атмосферою та гідросферою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 50

Установіть відповідність між назвою білка (1–4) та його функцією (А–Д).


1.
еластин
2.
інтерферон
3.
целюлаза
4.
актин
А.
рухова
Б.
захисна
В.
каталітична
Г.
резервна
Д.
структурна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 50

Установіть відповідність між позначеною структурою зображеної клітини (1–4) та її складом (А–Д).


А.
целюлоза
Б.
муреїн
В.
хлорофіл
Г.
клітинний сік
Д.
хроматин
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 50

Установіть відповідність між зображенням квітки (1–4) та родиною (А–Д), для якої вона характерна.


А.
Капустяні
Б.
Пасльонові
В.
Айстрові
Г.
Розові
Д.
Лілійні
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 50

Установіть відповідність між зображенням тварини (1–4) та рядом (А–Д), до якого вона належить.


А.
Парнокопитні
Б.
Китоподібні
В.
Хижі
Г.
Непарнокопитні
Д.
Гризуни
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 50

Установіть відповідність між органом дихальної системи (1–4) та його складовою (А–Д).


1.
носова порожнина
2.
гортань
3.
трахея
4.
легені
А.
голосові зв’язки
Б.
хрящові півкільця
В.
альвеоли
Г.
тонка сполучнотканинна трубка
Д.
нюхові рецептори
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 50

Установіть відповідність між наслідком порушення функціонування залози внутрішньої секреції (1–4) та її назвою (А–Д).


1.
акромегалія
2.
мікседема
3.
порушення пігментації
4.
цукровий діабет
А.
тимус
Б.
гіпофіз
В.
епіфіз
Г.
підшлункова
Д.
щитоподібна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 50

Які ознаки характеризують рослини родини Злакові?


Квітки
1.
дрібні, зібрані в суцвіття кошик
2.
дрібні, зібрані в суцвіття складний колос, волоть, початок
3.
великі й середнього розміру, яскраві, поодинокі або зібрані в суцвіття зонтик, щиток чи китицю
Плоди
1.
горішок
2.
сім’янка
3.
зернівка
Жилкування листків зазвичай
1.
сітчасте
2.
дугове
3.
паралельне

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 50

На рисунку зображено тварину класу Комахи. Укажіть ознаки цієї тварини та назву ряду, до якого вона належить.


Тип розвитку
1.
прямий
2.
непрямий, з повним перетворенням
3.
непрямий, з неповним перетворенням
Особливість крил
1.
дві пари перетинчастих
2.
одна пара перетинчастих
3.
дві пари, укриті лусками
Ряд
1.
Лускокрилі
2.
Двокрилі
3.
Перетинчастокрилі

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №49 з 50

Схарактеризуйте серце людини за наведеними ознаками.


Кількість камер
1.
дві
2.
три
3.
чотири
Гальмівні сигнали подають
1.
симпатичні нерви
2.
блукаючі нерви
3.
спинномозкові нерви
Назва м’язової оболонки
1.
епікард
2.
міокард
3.
ендокард

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №50 з 50

Схарактеризуйте процес реплікації.


Локалізація
1.
ядро
2.
комплекс Гольджі
3.
лізосома
Основне призначення
1.
синтез білка
2.
синтез РНК
3.
синтез ДНК
Основний учасник процесу
1.
РНК-полімераза
2.
ДНК-полімераза
3.
рибосома

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine