Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 50

На рисунку наведено графіки коливання чисельності популяції певних видів тварин. Дані збиралися протягом кількох десятків років.

Метод досліджень, який застосовано під час отримання наведених даних,


А.
моніторинг
Б.
експериментальний
В.
моделювання
Г.
порівняльно-описовий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 50

На рисунку зображено біологічний об’єкт. До якого рівня організації живої матерії він належить?


А.
біогеоценотичного
Б.
організмового
В.
популяційно-видового
Г.
клітинного
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 50

У м’язах та печінці накопичується


А.
хітин
Б.
крохмаль
В.
глікоген
Г.
целюлоза
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 50

Яку функцію виконує органела рослинної клітини, позначена літерою Х?


А.
фотоліз води
Б.
терморегуляцію
В.
здійснення фототаксисів
Г.
осморегуляцію
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 50

Два учні на уроці біології, розглядаючи рисунок, обговорювали механізм всмоктування сахарози з просвіту кишечника до ентероцитів – клітин кишечника. Перший учень дійшов висновку, що всмоктування сахарози неможливе без використання енергії АТФ. Другий учень зауважив, що для транспортування сахарози потрібний градієнт концентрації йонів Гідрогену. Хто з них правий?


А.
лише перший
Б.
лише другий
В.
обидва праві
Г.
обидва неправі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 50

Хімічні зв’язки якої молекули використовуються як макроенергічні?


А.
РНК
Б.
АТФ
В.
ДНК
Г.
АМФ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 50

Ферменти виконують функцію


А.
окисників мінеральних речовин
Б.
субстрату реакцій обміну
В.
каталізаторів біохімічних реакцій
Г.
джерела води
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 50

Як називається процес синтезу нових молекул ДНК?


А.
реплікація
Б.
ренатурація
В.
денатурація
Г.
конформація
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 50

Яка органела клітина здатна утворювати ліпідні фрагменти клітинної мембрани?


А.
мітохондрія
Б.
ендоплазматична сітка
В.
лізосома
Г.
рибосома
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 50

Укажіть спільну ознаку мітохондрії та хлоропласта.


А.
не мають апарату біосинтезу білків
Б.
у них відбувається синтез вуглеводів
В.
хлорофіл розташовується в тилакоїдах
Г.
у них відбувається синтез АТФ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 50

Важливий метод профілактики респіраторних захворювань – вакцинація. Одним із найдієвіших видів вакцин є препарати, що містять фрагменти клітинних стінок бактерій та їхні цитоплазматичні органели, які складаються з РНК і білків. Укажіть функцію (1) та локалізацію (2) цих органел в еукаріотичній клітині.


А.
1 – синтез АТФ, 2 – у мітохондріях
Б.
1 – подвоєння ДНК, 2 – у ядрі
В.
1 – фотосинтез, 2 – у хлоропластах
Г.
1 – синтез білка, 2 – у цитоплазмі й ендоплазматичній сітці
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 50

Фотосинтез – це процес утворення вуглеводів з


А.
води й кисню
Б.
водню й кисню
В.
вуглекислого газу й води
Г.
кисню й вуглекислого газу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 50

Які твердження щодо утворення каріотипу доньки є правильними?

І. Донька отримує від батька Y-хромосому.

ІІ Донька отримує від батька 22 аутосоми.


А.
лише ІІ
Б.
лише І
В.
обидва правильні
Г.
обидва неправильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 50

Яке захворювання спричинюється віроїдами?


А.
синдром набутого імунодефіциту
Б.
веретеноподібність бульб картоплі
В.
губчаста енцефалопатія
Г.
мозаїчна хвороба тютюну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 50

До фототрофів належать


А.
ціанобактерії
Б.
нітрифікуючі бактерії
В.
бактерії гниття
Г.
залізобактерії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 50

Резервний полісахарид бурих водоростей, назва якого походить від назви водорості, це –


А.
хітин
Б.
крохмаль
В.
ламінарин
Г.
глікоген
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 50

Яка спорова рослина має таку характеристику: повзучі довгі стебла, додаткові корені, дрібні листочки й пагони зі спороносними колосками?


А.
щитник чоловічий
Б.
сальвінія плаваюча
В.
плаун булавоподібний
Г.
маршанція мінлива
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 50

Для голонасінних характерною рисою є


А.
формування сухих плодів
Б.
розвиток заростків на поверхні ґрунту
В.
необхідність води для запліднення
Г.
утворення насінних зачатків
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 50

На уроці провели дослід: до краплі води, де плавають інфузорії-туфельки, добавили кристалик кухонної солі. Після чого учні спостерігали рух інфузорій у напрямку від подразника. Реакцією на подразнення в описаному досліді є


А.
позитивний фототропізм
Б.
негативний хемотропізм
В.
негативний хемотаксис
Г.
позитивний фототаксис
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 50

Виберіть представника ссавців, що належить до ряду Непарнокопитні.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 50

Для птахів характерне подвійне дихання, яке відрізняється від механізму дихання ссавців. Наявність яких структур у птахів зумовлює цю різницю?


А.
повітряних мішків
Б.
трахей
В.
легень
Г.
двох бронхів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 50

Орган, який є в більшості кісткових і якого немає в хрящових риб, - це


А.
плавальний міхур
Б.
нирка
В.
серце
Г.
шкіра
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 50

Укажіть місце формування (1) та руйнування (2) еритроцитів крові людини.


А.
1- червоний кістковий мозок, 2 – селезінка
Б.
1- червоний кістковий мозок, 2 - нирки
В.
1- жовтий кістковий мозок, 2 - селезінка
Г.
1- жовтий кістковий мозок, 2 - червоний кістковий мозок
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 50

Які твердження щодо роботи м'язів є правильними?

І. Під час статичної роботи м'язи перебувають у постійному напруженні, але не скорочуються.
ІІ. Динамічна робота м'язів супроводжується їх почерговими скороченнями й розслабленнями.
ІІІ. Динамічна робота більш утомлива порівняно зі статичною.


А.
І, ІІ й ІІІ
Б.
лише І й ІІІ
В.
лише ІІ й ІІІ
Г.
лише І й ІІ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 50

Укажіть частину організму людини, що є похідною епідермісу шкіри.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 50

Венозна кров рухається від серця людини


А.
легеневими венами
Б.
порожнистими венами
В.
легеневими артеріями
Г.
аортою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 50

У носовій порожнині людини повітря


А.
насичується вуглекислим газом
Б.
насичується киснем
В.
знезаражується
Г.
зневоднюється
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 50

Панкреатит і холецистит – це хвороби, що характеризуються запальними процесами в


А.
підшлунковій залозі та жовчному міхурі
Б.
шлунку та дванадцятипалій кишці
В.
тонкому кишечнику та червоподібному відростку
Г.
печінці та товстому кишечнику
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 50

На рисунку показано один зі способів регуляції роботи нирки. Укажіть регуляторний фактор (1) і результат його дії (2).


А.

1 – інсулін

2 – зниження концентрації цукру в крові

Б.

1 – антидіуретичний гормон

2 – зниження артеріального тиску

В.

1 – тироксин

2 – затримка йонів Са2+ в організмі

Г.

1 – кортикостероїд (альдостерон)

2 – підвищення артеріального тиску

АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 50

Яка структура організму людини містить зроговілий багатошаровий плоский епітелій, що запобігає потраплянню хвороботворних бактерій до організму?


А.
шлунок
Б.
шкіра
В.
легені
Г.
тонкий кишечник
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 50

Проаналізуйте твердження щодо функціональних особливостей структур ока людини та виберіть правильні.

І. Жовта пляма – місце найкращого бачення, де скупчення колбочок на сітківці найбільше.

ІІ. Сліпа пляма – місце виходу зорового нерва, у якому немає фоторецепторів.


А.
обидва правильні
Б.
лише ІІ
В.
лише І
Г.
обидва неправильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 50

Умовні рефлекси


А.
виявляються з моменту народження
Б.
зберігаються завжди протягом усього життя
В.
успадковуються нащадками
Г.
адаптують організм до умов зовнішнього середовища
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 50

У якому схрещуванні розщеплення за фенотипом у потомстві може бути 9 : 3 : 3 : 1?


А.
АаВв х аавв
Б.
АаВв х АаВв
В.
АаВв х ааВв
Г.
ААвв х ааВВ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 50

Уявіть, що Ви медико-генетичний консультант. До Вас звернулася сім'я (батько, мати та двоє дітей) з проханням з'ясувати, чи є діти рідними для їхньої подружньої пари. Ви провели дослідження групи крові всіх членів сім'ї й отримали такі результати: у батька група крові АВ (IV), у матері – А (ІІ), у старшої дитини – В (ІІІ), у молодшої дитини – 0 (І). Укажіть правильне твердження.


А.
обидві дитини не можуть бути рідними
Б.
старша дитина може бути рідною, а молодша – ні
В.
обидві дитини можуть бути рідними
Г.
молодша дитина може бути рідною, а старша – ні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 50

У рачка-артемії ступінь волохатості задньої частини черевця залежить від солоності води: вона тим більша, чим нижча концентрація солей у воді. Про яку форму мінливості йдеться?


А.
модифікаційну
Б.
комбінативну
В.
мутаційну
Г.
спадкову
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 50

Укажіть послідовність етапів ембріонального розвитку.


А.
нейруляція → органогенез → дробіння → гаструляція
Б.
гаструляція → нейруляція → органогенез → дробіння
В.
дробіння → гаструляція → нейруляція → органогенез
Г.
дробіння → нейруляція → органогенез → гаструляція
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 50

Виберіть правильне формулювання закону оптимуму.


А.
Взаємокомпенсація життєво важливих екологічних факторів має певні межі.
Б.
Кожен екологічний фактор позитивно впливає на організм лише в певних межах.
В.
Межі витривалості організму стосовно певного фактора залежать від інтенсивності дії інших екологічних факторів.
Г.
Не існує двох близьких видів, подібних за своїми адаптаціями.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 50

Які твердження щодо ланцюгів живлення є правильними?

І. Кожна ланка ланцюга живлення займає окремий трофічний рівень.
ІІ. Продуцентами в ланцюгу живлення є рослиноїдні тварини.


А.
обидва неправильні
Б.
лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
лише І
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 50

Природний добір як рушійна сила еволюції за Ч. Дарвіном проявляється в


А.
переважаючому виживанні особин, які мають внутрішнє прагнення до прогресу
Б.
збереженні особин, якості яких найкраще відповідають потребам людини
В.
переважаючому виживанні найбільших за розмірами представників певної групи організмів
Г.
переважаючому виживанні та розмноженні найбільш пристосованих до умов існування організмів певного виду
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 50

Синтетична теорія еволюції об'єднує основні постулати дарвінізму й досягнення сучасної біологічної науки. Одне з її положень стверджує, що матеріалом для еволюції слугує


А.
географічна ізоляція
Б.
модифікаційна мінливість
В.
мутаційна й комбінативна мінливість
Г.
штучний добір
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 50

Установіть відповідність між типом плоду (1-4) та назвою рослини (А-Д), на якій він формується.


1.
яблуко
2.
гарбузина
3.
багатокістянка
4.
ягода
А.
ожина
Б.
картопля
В.
груша
Г.
диня
Д.
персик
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 50

Установіть відповідність між залозою (1-4) та гормоном (А-Д), який вона виробляє.


1.
щитовидна
2.
підшлункова
3.
надниркова
4.
сім'яник
А.
інсулін
Б.
тестостерон
В.
прогестерон
Г.
адреналін
Д.
тироксин
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 50

Установіть відповідність між відділом скелета людини (1-4) та кісткою (А-Д), що входить до його складу


1.
пояс верхніх кінцівок
2.
пояс нижніх кінцівок
3.
вільна верхня кінцівка
4.
вільна нижня кінцівка
А.
променева
Б.
мала гомілкова
В.
клубова
Г.
ключиця
Д.
грудина
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 50

Установіть відповідність між назвою білка (1-4) та його функцією (А-Д).


1.
колаген
2.
інтерферон
3.
амілаза
4.
міозин
А.
рухова
Б.
захисна
В.
каталітична
Г.
резервна
Д.
структурна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 50

Установіть відповідність між зображенням складової хлоропласта (1-4) та її назвою (А-Д)


А.
тилакоїд
Б.
грана
В.
ламела
Г.
зовнішня мембрана
Д.
строма
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 50

Установіть відповідність між представником (1-4) і типом (А-Д), до якого він належить.


1.
актинія кінська
2.
аскарида людська
3.
п'явка медична
4.
кліщ іксодовий
А.
Членистоногі
Б.
Молюски
В.
Кишковопорожнинні
Г.
Круглі черви
Д.
Кільчасті черви
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 50

Група рослин характеризується наявністю насіння й насінного зачатка, відсутністю плодолистків і плодів. Продовжте опис рослин цієї групи за наведеними ознаками та вкажіть представника.


Життєві форми
1.
переважно трави, інколи кущі, дерев немає
2.
виключно трав'янисті рослини
3.
дерева й кущі
Спосіб запилення
1.
переважно комахами
2.
переважно вітром
3.
у рівному відношенні вітро- й комахозапилення
Представник
1.
2.
3.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 50

Укажіть і схарактеризуйте структуру, позначену на рисунку літерою Х.


Назва структури
1.
таламус
2.
гіпоталамус
3.
мозочок
Речовина, якою утворена поверхня
1.
сіра
2.
біла
3.
почергово сіра й біла
Основна функція
1.
регуляція дихання
2.
формування емоцій
3.
координація рухів

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №49 з 50

Схарактеризуйте процес трансляції в еукаріотичній клітині.


Локалізація
1.
ядро
2.
цитоплазма
3.
пероксисома
Забезпечує синтез
1.
аденозинтри-
фосфатної кислоти
2.
дезокси-
рибонуклеїнової кислоти
3.
поліпептидного ланцюга
Учасник процесу
1.
ДНК-полімераза
2.
РНК-полімераза
3.
рибосома

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №50 з 50

На рисунку зображено тварину класу Комахи. Укажіть ознаки цієї тварини та назву ряду, до якого вона належить.


Тип розвитку
1.
прямий
2.
непрямий, з повним перетворенням
3.
непрямий, з неповним перетворенням
Особливість крил
1.
дві пари перетинчастих
2.
одна пара перетинчастих
3.
дві пари перетинчастих, укритих лусками
Ряд
1.
Лускокрилі
2.
Двокрилі
3.
Перетинчастокрилі

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію