Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 50

На рисунку зображено біологічний об'єкт. До якого рівня організації живої матерії він належить?


А.
молекулярного
Б.
біогеоценотичного
В.
організмового
Г.
клітинного
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 50

На рисунку наведено графіки залежності швидкості ферментативної реакції (v) від рН середовища.

 

Метод досліджень, який застосовано для отримання наведених даних, -


А.
експериментальний
Б.
порівняльно-описовий
В.
моделювання
Г.
моніторинг
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 50

До складу якого структурного полісахариду членистоногих і грибів входить Нітроген?


А.
крохмалю
Б.
целюлози
В.
глікогену
Г.
хітину
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 50

Молекули яких органічних речовин виконують рецепторну функцію в клітинах?


А.
пептидогліканів
Б.
фосфоліпідів
В.
глікопротеїдів
Г.
ліпопротеїдів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 50

Два учні на уроці біології аналізували таблицю вмісту основних компонентів у мембранах різних клітин.

 

Перший учень дійшов висновку, що білки й ліпіди є обов'язковими компонентами мембран усіх клітин, склад яких наведено в таблиці. Другий учень зауважив, що відносний уміст білків у клітинних мембранах одноклітинних організмів переважає над усіма іншими компонентами. Хто з них правий?


А.
лише перший
Б.
обидва праві
В.
лише другий
Г.
обидва неправі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 50

Хімічні зв'язки якої молекули використовуються як макроергічні?


А.
крохмалю
Б.
глюкози
В.
ДНК
Г.
АТФ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 50

Рослинна клітина відрізняється від тваринної наявністю


А.
комплексу Гольджі
Б.
мітохондрій
В.
ядра
Г.
пластид
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 50

Ділянка кодуючого ланцюга молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: АТЦ ТТА АГЦ ЦЦГ АЦТ. Якою буде послідовність нуклеотидів у молекулі іРНК, безпосередньо синтезованої з наведеної ділянки?


А.
ТАГ ААТ ТЦГ ГГЦ ТГА
Б.
УАГ ААА АГЦ ЦЦГ АЦУ
В.
АУЦ ААУ УГЦ ЦЦГ УЦГ
Г.
УАГ ААУ УЦГ ГГЦ УГА
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 50

Укажіть усі правильні твердження щодо органели, зображеної на рисунку.

І двомембранна

ІІ одномембранна

ІІІ містить власну спадкову інформацію

ІV утворюється шляхом поділу


А.
лише І, ІV
Б.
лише ІІ, ІІІ
В.
лише II, ІІІ, ІV
Г.
лише І, ІІІ, ІV
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 50

До органели Х надходять синтезовані на мембранах ендоплазматичної сітки білки й ліпіди. Ці сполуки, а також синтезовані в органелі Х полісахариди «упаковуються» у везикули, які потім використовуються клітиною чи виводяться з неї. Органела Х утворює лізосоми, скоротливі вакуолі одноклітинних організмів, компоненти клітинної стінки рослин. Органела Х - це


А.
комплекс Гольджі
Б.
клітинний центр
В.
мітохондрія
Г.
рибосома
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 50

Рибосома - немембранна органела. Її діаметр становить від 15 - 20 нанометрів у прокаріотів і до 25 - 30 нанометрів в еукаріотів. Сучасні дослідження свідчать про те, що такі розміри, як у прокаріотів, мають також рибосоми


А.
двомембранних органел
Б.
цитоплазми найпростіших
В.
одномембранних органел
Г.
цитоплазми дріжджів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 50

Хлорофіли - фотосинтезуючі пігменти, у центрі молекули яких міститься атом двовалентного металу. Укажіть його назву.


А.
Кальцій
Б.
Магній
В.
Ферум
Г.
Манган
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 50

Клітина основної тканини конюшини польової містить 14 хромосом. Скільки хромосом у клітині шкірки цієї рослини?


А.
7
Б.
21
В.
14
Г.
28
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 50

Пріони спричинюють


А.
серпоподібно-клітинну анемію
Б.
синдром набутого імунодефіциту
В.
веретеноподібність бульб картоплі
Г.
губчасту енцефалопатію
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 50

Нітрати та нітрити надходять у воду та ґрунт унаслідок життєдіяльності


А.
тварин
Б.
бактерій
В.
вірусів
Г.
грибів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 50

Водорості містять багато поживних речовин, тому їх використовують в їжу. Однією з таких водоростей є порфіра, яку вирощують на спеціальних морських фермах. Вона належить до відділу


А.
Червоні водорості
Б.
Діатомові водорості
В.
Зелені водорості
Г.
Бурі водорості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 50

Статеве покоління переважає в життєвому циклі


А.
щитника чоловічого
Б.
плауна булавоподібного
В.
сфагнуму дібровного
Г.
хвоща польового
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 50

До якого відділу належать Гінкго дволопатеве та Модрина європейська?


А.
Мохоподібні
Б.
Голонасінні
В.
Папоротеподібні
Г.
Покритонасінні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 50

Малярія - тяжка хвороба, назва якої походить від італійського «malа агіа» - «погане повітря». У давнину лікарі вважали, що цю хворобу спричинюють випаровування з боліт, оскільки випадки захворювання на малярію найчастіше траплялися в низинах поблизу водоймищ. Чому ж насправді малярія розповсюджена в таких місцинах?


А.
у воді розвиваються личинки остаточного хазяїна малярійного плазмодія
Б.
проміжним хазяїном малярійного плазмодія є риби, яких люди вживають в їжу
В.
збудник малярії живе у воді й розповсюджується серед людей через забруднену воду
Г.
личинки малярійного плазмодія прикріплюються до водних рослин, їх поїдають корови, а люди заражуються, уживаючи яловичину
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 50

Хрящові риби, на відміну від кісткових, характеризуються наявністю


А.
плавального міхура
Б.
парних нирок
В.
зябрових кришок
Г.
клоаки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 50

Пінгвін, ківі, нанду належать до класу


А.
Земноводні
Б.
Плазуни
В.
Птахи
Г.
Ссавці
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 50

Ссавці відрізняються від інших хордових тварин наявністю


А.
чотирикамерного серця
Б.
діафрагми
В.
шкірних залоз
Г.
грудної клітки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 50

Під час розвитку тканини молоді клітини мітотично діляться, набувають витягнутої форми, шикуються в ланцюжки та зливаються. Так формується багатоядерна циліндрична структура, яка утворює волокна


А.
нервової тканини
Б.
непосмугованої м'язової тканини
В.
посмугованої м'язової тканини
Г.
епітеліальної тканини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 50

На рисунку зображено формені елементи крові людини. Укажіть правильний варіант підписів до рисунку.


А.
1 – лейкоцит2 – тромбоцит3 – еритроцит
Б.
1 – еритроцит2 – лейкоцит3 – тромбоцит
В.
1 – лейкоцит2 – еритроцит3 – тромбоцит
Г.
1 – еритроцит2 – тромбоцит3 – лейкоцит
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 50

Серед наведених тверджень щодо опорно-рухової системи вкажіть правильні.

І. Суглоб - це рухоме з'єднання кісток.

ІІ. Чим більше в м'язі скоротливих білків, тим більша його сила й маса.

ІІІ. Під час статичної роботи скорочення м'язів чергується з їхнім розслабленням.


А.
лише І, ІІ
Б.
лише І, ІІІ
В.
лише ІІ, ІІІ
Г.
І, ІІ, ІІІ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 50

Якими кровоносними судинами кров рухається від серця людини?


А.
лише венами
Б.
артеріями й венами
В.
лише артеріями
Г.
лише капілярами
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 50

Однією з функцій гортані людини є


А.
зволоження видихуваного повітря
Б.
газообмін
В.
зігрівання видихуваного повітря
Г.
утворення звуків
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 50

Жовч в організмі людини


А.
активізує дію деяких ферментів
Б.
створює кисле середовище в тонкому кишечнику
В.
послаблює рухову активність кишечника
Г.
регулює вміст гормону тироксину в крові
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 50

Волосяні сумки розташовані в


А.
епідермісі
Б.
підшкірній клітковині
В.
дермі
Г.
усіх шарах шкіри
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 50

На рисунку зображено стадію розвитку ланцетника. Якою літерою позначено структуру, з якої розвивається нервова система?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 50

Людина може чітко розрізняти предмети, розташовані на різній відстані від ока. Це можливо завдяки здатності структури ока змінювати свою кривизну. Укажіть цю структуру.


А.
склисте тіло
Б.
кришталик
В.
рогівка
Г.
зіниця
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 50

Реабсорбція відбувається в складових нефрону, які позначено цифрами


А.
1, 2
Б.
4, 5
В.
6, 7
Г.
3, 8
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 50

Реакція організму на подразники зовнішнього й внутрішнього середовища, яка відбувається за участю нервової системи, це -


А.
тропізм
Б.
рефлекс
В.
імунітет
Г.
таксис
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 50

Представлений графік описує дію екологічного фактора. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні.

І. Точки А і Б позначають межі зони нормальної життєдіяльності.

ІІ. Затемнені ділянки відповідають зоні пригнічення життєдіяльності.


А.
лише І
Б.
обидва правильні
В.
лише ІІ
Г.
обидва неправильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 50

Уявіть, що Ви медико-генетичний консультант. До Вас звернулася сім'я з проханням з'ясувати, чи дійсно батько є рідним дітям, які живуть у цій сім'ї. Ви провели дослідження групи крові всіх членів сім'ї й отримали такі результати: у батька група крові 0 (І), у матері - А (ІІ), у старшої дитини - А (ІІ), у молодшої дитини - АВ (ІV). Укажіть правильне твердження.


А.
старшій дитині може бути рідним, а молодшій - ні
Б.
батьківство можливе стосовно обох дітей
В.
батьківство має бути виключене стосовно обох дітей
Г.
молодшій дитині може бути рідним, а старшій - ні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 50

У жука колорадського спостерігається зміна забарвлення внаслідок впливу на його лялечку високих та низьких температур. Проявом якої форми мінливості є наведений приклад?


А.
мутаційної
Б.
модифікаційної
В.
комбінативної
Г.
спадкової
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 50

Троє юних генетиків провели схрещування гарбузів із жовтими дископодібними плодами з гарбузами з жовтими кулястими плодами. У потомстві вони отримали 3/8 рослин із жовтими дископодібними, 3/8 рослин із жовтими кулястими, 1/8 рослин із білими дископодібними, 1/8 рослин із білими кулястими плодами. Юні генетики висловили свої думки з цього приводу. Оцініть їхню правильність.

1-й генетик: білі плоди - домінантна ознака

2-й генетик: одна з вихідних форм була рецесивною гомозиготою за ознакою форми плодів

3-й генетик: обидві вихідні форми були гетерозиготні за ознакою кольору плодів


А.
усі праві
Б.
праві лише 2-й і 3-й
В.
праві лише 1-й і 2-й
Г.
усі неправі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 50

У ході еволюції папоротеподібні набували різного зовнішнього вигляду: поміж них є наземні й водні; трав'янисті, ліани, епіфіти, навіть деревоподібні. Наслідком якого процесу є наведений факт?


А.
паралелізму
Б.
дегенерації
В.
дивергенції
Г.
конвергенції
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 50

В одній із праць, яку опубліковано в 1859 році, Ч. Дарвін наводить такий приклад: «Рослини, які утворюють квітки з найбільшими нектарниками, що виділяють найбільшу кількість нектару, будуть частіше відвідуватися комахами й частіше схрещуватись і, нарешті, осилять своїх суперників та утворять місцеву різновидність». Дію якого фактора еволюції описано вченим?


А.
природного добору
Б.
штучного добору
В.
географічної ізоляції
Г.
модифікаційної мінливості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 50

Наведено деякі компоненти ланцюга розкладання:

 

Укажіть правильну послідовність цих компонентів у ланцюгу розкладання.


А.
1→2→3→4
Б.
4→2→1→3
В.
1→2→4→3
Г.
3→4→2→1
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 50

Установіть відповідність між процесом (1-4) і органелою (А-Д), у якій він відбувається.


1.
кисневий етап енергетичного обміну
2.
фіксація вуглекислого газу
3.
розщеплення полімерів у кислому середовищі
4.
синтез і транспортування білків
А.
комплекс Гольджі
Б.
гранулярна ендоплазматична сітка
В.
мітохондрія
Г.
хлоропласт
Д.
лізосома
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 50

Установіть відповідність між назвою білка (1-4) та його функцією (А-Д).


1.
гемоціанін
2.
кератин
3.
пепсин
4.
актин
А.
рухова
Б.
структурна
В.
каталітична
Г.
резервна
Д.
транспортна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 50

Установіть відповідність між представником (1-4) і типом (А-Д), до якого він належить.


1.
Ставковик великий
2.
Планарія молочно-біла
3.
Кошик Венери
4.
Краб камчатський
А.
Членистоногі
Б.
Молюски
В.
Губки
Г.
Плоскі черви
Д.
Кільчасті черви
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 50

Установіть відповідність між зображенням квітки (1-4) та назвою родини (А-Д), для якої вона характерна.


А.
Айстрові
Б.
Лілійні
В.
Капустяні
Г.
Бобові
Д.
Розові
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 50

Установіть відповідність між складовою шлункового соку (1-4) та її впливом на процес травлення (А-Д).


1.
муцин
2.
хлоридна кислота
3.
пепсин
4.
ліпаза
А.
активізує ферменти шлункового соку
Б.
розщеплює білки
В.
розщеплює емульговані жири
Г.
розщеплює полісахариди до дисахаридів
Д.
захищає стінки шлунка від дії хлоридної кислоти та ферментів
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 50

Установіть відповідність між фізіологічним процесом (1-4) та органом (А-Д), у якому він відбувається.


1.
потовиділення
2.
травлення
3.
овуляція
4.
реабсорбція
А.
нирка
Б.
кишечник
В.
трахея
Г.
яєчник
Д.
шкіра
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 50

На рисунку зображено тварину класу Комахи. Укажіть ознаки цієї тварини та назву ряду, до якого вона належить.


Тип ротового апарата дорослої особини
1.
сисний
2.
гризучий
3.
колюче-сисний
Личинка цієї комахи
1.
після линяння перетворюється на дорослу особину
2.
малорухлива, паразитує на шкірі тварин
3.
має гризучий ротовий апарат
Ряд
1.
Лускокрилі
2.
Двокрилі
3.
Перетинчастокрилі

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 50

Схарактеризуйте процес транскрипції в еукаріотичній клітині.


Місце, де відбувається
1.
ядро
2.
ендоплазматична сітка
3.
пероксисома
Забезпечує синтез
1.
дезокси-рибонуклеїнової кислоти
2.
рибонуклеїнової кислоти
3.
поліпептидного ланцюга
Основний учасник процесу
1.
ДНК-полімераза
2.
РНК-полімераза
3.
рибосома

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №49 з 50

Група рослин характеризується наявністю насінних зачатків і плодолистків, утворенням насіння й плодів. Продовжте опис рослин цієї групи за наведеними ознаками та вкажіть представника.


Тривалість життя
1.
переважають однорічні рослини
2.
лише багаторічні рослини
3.
однорічні, дворічні й багаторічні рослини
Життєві форми
1.
трави, кущі, дерева
2.
лише трав'янисті рослини
3.
лише дерева й кущі
Представник
1.
2.
3.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №50 з 50

Схарактеризуйте зображений орган людини за наведеними ознаками.


Загальна характеристика органа
1.
розширення травної трубки, призначене для травлення білків
2.
залоза змішаної секреції, що виробляє травний сік і гормони
3.
велика травна залоза, що виробляє жовч
Одна з функцій
1.
знешкодження чужорідних речовин шляхом перетворення їх на менш токсичні
2.
синтез і виділення пепсину й хлоридної кислоти
3.
вироблення гормонів, які регулюють рівень глюкози в крові
Місцезнаходження в організмі
1.
у грудній порожнині
2.
біля задньої стінки черевної порожнини
3.
межує із селезінкою та дванадцятипалою кишкою

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію