Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 36

Ескалатор метро піднімається зі швидкістю 2,5 м/с. Чи може людина, яка знаходиться на ньому, перебувати в стані спокою в системі відліку, пов'язаній із Землею?


А.
може, якщо рухається по ескалатору вниз із швидкістю 2,5 м/с відносно ескалатора
Б.
може, якщо рухається по ескалатору вгору зі швидкістю 2,5 м/с відносно ескалатора
В.
може, якщо стоїть на ескалаторі
Г.
не може за будь-яких умов
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 36

Визначте, чи можна застосовувати поняття «матеріальна точка» для дослідження руху ведмедя та бджоли.


А.
можна застосовувати лише стосовно ведмедя
Б.
можна застосовувати лише стосовно бджоли
В.
можна застосовувати і до ведмедя, і до бджоли залежно від умов задачі
Г.
не можна застосовувати стосовно ведмедя та бджоли, тому що це живі істоти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 36

Тіло рухається вздовж криволінійної траєкторії, що складається з двох дуг (див. рисунок). Модуль швидкості тіла не змінюється. Як співвідносяться модулі його доцентрового прискорення в точках А, В, С?


А.
aA = aB = aC
Б.
aA = aBC
В.
aCB A
Г.
aC = aBA
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 36

На рисунку зображено графік залежності координати x матеріальної точки, що рухається рівноприскорено вздовж осі Ox, від часу t. Визначте модуль прискорення цієї точки, якщо в момент початку відліку часу модуль її швидкості дорівнював 3 м/с.


А.
2 м/c2
Б.
4 м/c2
В.
12 м/c2
Г.
24 м/c2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 36

На рисунку зображено траєкторію руху тіла, кинутого з деякої висоти зі швидкістю υ0 під кутом до горизонту.

Якою цифрою позначено напрям імпульсу цього тіла в точці A?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 36

Дифузія відбувається найшвидше за інших однакових умов між


А.
розчином мідного купоросу та водою.
Б.
парами ефіру та повітрям.
В.
золотою та срібною пластинами.
Г.
водою та спиртом.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 36

У балоні знаходиться газ, кількість речовини якого дорівнює 2 моль. Визначте наближено кількість молекул газу, що знаходиться в балоні. Вважайте, що стала Авогадро дорівнює 6⋅1023 моль–1.


А.
3⋅1023
Б.
6⋅1023
В.
12⋅1023
Г.
24⋅1023
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 36

На рисунку зображено графік залежності об'єму V ідеального газу від температури T. Визначте, яка ділянка графіка відповідає ізохорному нагріванню газу, якщо маса газу стала.


А.
1→2
Б.
2→3
В.
3→4
Г.
4→1
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 36

До дна склянки приклеїли герметичну кульку, заповнену гелієм. Після цього склянку з кулькою заповнили снігом (див. рисунок 1). На рисунку 2 зображено ту ж саму склянку після того, як сніг розтанув, а вода, що утворилася, дещо нагрілася. Вимірювання температури проводилися після встановлення теплової рівноваги у склянці. Використовуючи покази термометрів, визначте, у скільки разів збільшилася середня квадратична швидкість молекул гелію у кульці.


А.
у 1,2 раза
Б.
у 1,44 раза
В.
у 1,94 раза
Г.
у 3,78 раза
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 36

Нагрівають три тіла однакової маси. На рисунку зображено графіки залежності температури T для цих трьох тіл (1, 2, 3) від часу t. Вважаючи, що кожному з тіл щосекунди передавалася одна й та сама кількість теплоти, укажіть співвідношення між питомими теплоємностями c1, c2, c3 цих тіл.


А.
c32 1
Б.
c12 3
В.
c13 2
Г.
c23 1
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 36

За якої вологості повітря людина легше переносить високу температуру повітря і чому?


А.
за низької вологості, тому що при цьому більш інтенсивно відбувається випаровування рідини з поверхні тіла людини
Б.
за низької вологості, тому що при цьому менш інтенсивно відбувається випаровування рідини з поверхні тіла людини
В.
за високої вологості, тому що при цьому більш інтенсивно відбувається випаровування рідини з поверхні тіла людини
Г.
за високої вологості, тому що при цьому менш інтенсивно відбувається випаровування рідини з поверхні тіла людини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 36

Шерсть заряджається позитивно внаслідок тертя ебонітової палички об неї. Це пояснюється тим, що


А.
електрони переходять з палички на шерсть.
Б.
протони переходять з палички на шерсть.
В.
електрони переходять із шерсті на паличку.
Г.
протони переходять із шерсті на паличку.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 36

Продовжте речення так, щоб утворилося правильне твердження: "Сила кулонівської взаємодії двох нерухомих точкових заряджених тіл ...".


А.
прямо пропорційна відстані між ними
Б.
обернено пропорційна відстані між ними
В.
прямо пропорційна квадрату відстані між ними
Г.
обернено пропорційна квадрату відстані між ними
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 36

Три концентричні рівномірно заряджені сфери, радіуси яких дорівнюють 10, 20, 30 см, несуть заряд +q, 0 і –2q відповідно. У кожній з них є по одному малому отвору, при чому отвори знаходяться на одній прямій, що проходить через центр сфер — точку O. Уздовж цієї прямої з точки A, що знаходиться на відстані 40 см від центра сфери, летить електрон, який пролітає крізь усі отвори й осідає на стінці в точці B (див. рисунок). Визначте (у сантиметрах) суму довжин відрізків, на яких змінюється швидкість електрона, поки він летить від точки A до точки B.


А.
10 см
Б.
20 см
В.
30 см
Г.
40 см
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 36

Проводячи дослідження, у першому випадку в заряджений і відключений від батарейки плоский повітряний конденсатор поміщають слюдяну пластинку так, що вона займає весь простір між пластинами конденсатора. У другому випадку розсовують пластини конденсатора, при цьому простір між ними залишається заповненим повітрям. Діелектрична проникність слюди вшестеро більша, ніж діелектрична проникність повітря. Напруженість поля в просторі між пластинами


А.
в обох випадках не змінюється.
Б.
в обох випадках збільшується.
В.
у першому випадку зменшується, у другому — збільшується.
Г.
у першому випадку зменшується, у другому — не змінюється.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 36

Електрон вилітає з точки, потенціал якої дорівнює 600 В, із швидкістю 4⋅106 м/с у напрямку силових ліній електричного поля. Визначте потенціал точки, у якій електрон зупиниться. Вважайте, що маса електрона становить 9⋅10–31 кг; елементарний заряд дорівнює 1,6⋅10–19 Кл.


А.
150 В
Б.
450 В
В.
555 В
Г.
645 В
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 36

Визначте напругу на кінцях зображеної на рисунку ділянки електричного кола, якщо амперметр показує значення сили струму 0,2 А; R1=6 Ом, R2=5 Ом, R3=20 Ом.


А.
4 В
Б.
6 В
В.
10 В
Г.
20 В
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 36

Укажіть, до яких точок у схемі електричного кола, зображеній на рисунку, можна підключити вольтметр для того, щоб виміряти напругу на джерелі струму.


А.
A і C
Б.
B і C
В.
D і E
Г.
B і E
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 36

Електричне коло складається з джерела струму, електрорушійна сила якого дорівнює 10,01 В, ключа K, конденсатора ємністю 0,1 мкФ, котушки індуктивністю 0,2 Гн і резистора опором 1 кОм (див. рисунок). Яка кількість теплоти виділиться на резисторі після розмикання ключа, якщо внутрішній опір джерела дорівнює 1 Ом? Котушку вважайте ідеальною, а електромагнітним випромінюванням знехтуйте.


А.
30 мкДж
Б.
15 мкДж
В.
7,5 мкДж
Г.
3 мкДж
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 36

Електрон, що влітає в однорідне магнітне поле зі швидкістю, напрям якої паралельний вектору магнітної індукції, рухатиметься по


А.
прямій.
Б.
колу.
В.
спіралі.
Г.
гвинтовій лінії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 36

Плоска замкнута рамка з одного витка проводу, що охоплює прямокутник площею 0,01 м2, лежить на горизонтальній площині в однорідному вертикальному магнітному полі з індукцією 4 Тл. Який заряд протече по рамці, якщо її обернути навколо однієї зі сторін на 180? Опір рамки дорівнює 0,1 Ом.


А.
0 Кл
Б.
0,2 Кл
В.
0,4 Кл
Г.
0,8 Кл
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 36


А.
0 мДж
Б.
10 мДж
В.
20 мДж
Г.
30 мДж
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 36

На аркуші паперу накреслили 200 паралельних ліній завтовшки по 0,3 мм з проміжками між ними по 0,7 мм. Аркуш сфотографували та надрукували на прозорій плівці його зображення, зменшене в 50 разів. Визначте період отриманої дифракційної ґратки.


А.
6 мкм
Б.
8 мкм
В.
14 мкм
Г.
20 мкм
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 36

Який оптичний пристрій може бути використаний для одержання зменшеного дійсного зображення предмета?


А.
плоске дзеркало
Б.
розсіювальна лінза
В.
перископ
Г.
збиральна лінза
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 36

Визначте роботу виходу електрона з деякого металу, якщо червоній границі фотоефекта для цього металу відповідає довжина хвилі електромагнітного випромінювання 600 нм. Стала Планка дорівнює 6,62⋅10–34 Дж⋅с, швидкість світла у вакуумі становить 3⋅108 м/с.


А.
2,21⋅10–19 Дж
Б.
3,31⋅10–19 Дж
В.
6,62⋅10–19 Дж
Г.
9,93⋅10–19 Дж
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 36

Електронна оболонка в нейтральному атомі Фтору 919F містить


А.
28 електронів.
Б.
19 електронів.
В.
10 електронів.
Г.
9 електронів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 36

Тіло, рухаючись рівномірно по колу радіуса R, за час t перемістилося з точки 1 у точку 2 (див. рисунок). Установіть відповідність між характеристиками руху тіла та математичними виразами для їх обчислення.


1.
модуль переміщення
2.
шлях
3.
швидкість
4.
кутова швидкість
А.
π/t
Б.
πR/t
В.
πR
Г.
2R
Д.
πR2
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №28 з 36

Установіть відповідність між видом поля та характеристиками роботи, яку виконує це поле над електрично зарядженою частинкою, що рухається в ньому.


1.
вихрове електричне поле
2.
електростатичне поле
3.
гравітаційне поле
4.
магнітне поле
А.
робота завжди дорівнює нулю
Б.
величина роботи залежить від заряду, від положення початкової та кінцевої точок руху частинки і не залежить від форми траєкторії її руху
В.
величина роботи залежить і від маси частинки, і від форми траєкторії її руху
Г.
величина роботи залежить від маси, від положення початкової та кінцевої точок руху частинки і не залежить від форми траєкторії її руху
Д.
величина роботи залежить від форми траєкторії руху зарядженої частинки і не залежить від її маси
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №29 з 36

Поперечна хвиля поширюється вздовж натягнутого шнура (див. рисунок). Установіть відповідність між характеристиками руху точок на шнурі та точками, позначеними на шнурі буквами.


1.
швидкість напрямлена вниз, прискорення — угору
2.
швидкість і прискорення напрямлені вгору
3.
швидкість і прискорення напрямлені вниз
4.
швидкість напрямлена вгору, прискорення — униз
А.
точка А
Б.
точка Б
В.
точка В
Г.
точка Г
Д.
точка Д
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №30 з 36

Установіть відповідність між процесом і фізичним явищем.


1.
поширення світла в тумані
2.
світіння ліхтаря
3.
проходження світла через вузький отвір
4.
поширення світла у світловоді
А.
розсіювання світла
Б.
випромінювання світла
В.
повне відбивання світла
Г.
дифракція світла
Д.
поляризація світла
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №31 з 36

До нижнього кінця легкої пружини підвішені зв'язані невагомою ниткою важки: верхній масою m1=0,6 кг і нижній масою m2=0,3 кг (див. рисунок). Нитку, що з'єднує важки, перепалюють. Визначте модуль прискорення (у м/с2), з яким почне рухатися верхній важок. Вважайте, що g=10 м/с2.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №32 з 36

Початкова швидкість снаряду, випущеного з гармати вертикально вгору, дорівнює 40 м/с. У точці максимального підйому снаряд розірвався на два осколки, маси яких відносяться як 1:5. Осколок меншої маси полетів горизонтально зі швидкістю 20 м/с. На якій відстані (у метрах) від точки пострілу впаде осколок більшої маси? Вважайте поверхню Землі плоскою та горизонтальною; g=10 м/с2. Опором повітря знехтуйте.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №33 з 36

Ідеальний одноатомний газ знаходиться в посудині з твердими стінками об'ємом 0,5 м3. Унаслідок нагрівання його тиск збільшився на 6⋅103 Па. На скільки збільшилася внутрішня енергія газу? Відповідь запишіть у кілоджоулях.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №34 з 36

У коливальному контурі, що складається з конденсатора, котушки індуктивністю 0,01 Гн і ключа, після замикання ключа виникають електромагнітні коливання, причому максимальна сила струму в котушці становить 3 А. Визначте максимальне значення енергії електричного поля в конденсаторі у процесі коливань. Коливання вважайте незгасаючими. Відповідь запишіть у міліджоулях.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №35 з 36

Камертон має частоту коливань 510 Гц. Скільки довжин хвиль укладеться на відстані, яку звук, створений камертоном, пройде за 4 с?Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №36 з 36

Джерело радіоактивного випромінювання містить 800 мг ізотопу Барію 56133Ba, період піврозпаду якого дорівнює 10,5 року. Визначте проміжок часу, через який маса ізотопу Барію, що не розпався, складатиме 200 мг. Відповідь запишіть у роках.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію