Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 36

Земля рухається навколо Сонця по орбіті, яку можна вважати колом. Радіус орбіти дорівнює 1 а. о. (а. о. — астрономічна одиниця). Визначте модуль переміщення Землі за півроку.


А.
1 а. о.
Б.
2 а. о.
В.
π а. о.
Г.
2π а. о.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 36

На рисунку зображено графік залежності проекції швидкості руху тіла від часу. Визначте шлях, який пройшло тіло протягом третьої секунди руху.


А.
10 м
Б.
20 м
В.
30 м
Г.
40 м
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 36

За фотографією секундоміра визначте ціну поділки його шкали. Шкала розрахована на 60 с.


А.
0,1 с на поділку
Б.
0,2 с на поділку
В.
0,5 с на поділку
Г.
1 с на поділку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 36

Порожній вагон іграшкової залізничної дороги, рухаючись по горизонтальній колії, стикається з нерухомим навантаженим вагоном і зчіплюється з ним. За графіком залежності імпульсу порожнього вагона від часу визначте масу вантажу в другому вагоні. Маса кожного порожнього вагона дорівнює 1 кг.


А.
300 г
Б.
400 г
В.
500 г
Г.
600 г
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 36

Тіло зважили спочатку в олії, а потім у воді, повністю занурюючи його в рідини. Під час зважування у воді динамометр показав на 0,4 Н менше, ніж в олії. Визначте об'єм тіла. Густина олії дорівнює 0,9⋅103 кг/м3, густина води становить 103 кг/м3; g=10 м/с2.


А.
4⋅10−5 м3
Б.
9⋅10−5 м3
В.
4⋅10−4 м3
Г.
9⋅10−4 м3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 36

Дві труби, що мають радіуси поперечного перерізу відповідно 4 і 6 см, з'єднуються в трубу, радіус поперечного перерізу якої дорівнює 10 см. У першій трубі (радіус перерізу 4 см) вода подається зі швидкістю 10 см/с, у другій (радіус перерізу 6 см) — зі швидкістю 15 см/с. Визначте швидкість води в трубі, радіус перерізу якої дорівнює 10 см.


А.
3 см/с
Б.
7 см/с
В.
13 см/с
Г.
25 см/с
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 36

Визначте масу 100 моль води. Молярна маса води дорівнює 18 г/моль.


А.
0,18 кг
Б.
1,8 кг
В.
18 кг
Г.
180 кг
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 36

Згідно з показами манометра тиск гелію в герметично закритому теплоізольованому балоні збільшився в 4 рази. Як змінилася швидкість руху атомів гелію?


А.
зменшилася у 4 рази
Б.
зменшилася у 2 рази
В.
збільшилася у 2 рази
Г.
збільшилася у 4 рази
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 36

Щоб отримати воду при температурі 40 С, змішують воду масою m1 при температурі 80 С і воду масою m2 при температурі 20 С. Визначте відношення мас m2/m1.


А.
0,5
Б.
1
В.
2
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 36

На скільки зменшиться висота стовпчика води в капілярній трубці діаметром 1 мм, якщо температуру води збільшити з 20 С до 80 С? Відомо, що поверхневий натяг води при температурі 20 С дорівнює 73 мН/м, а при температурі 80 С — 63 мН/м. Густина води дорівнює 1000 кг/м3, g=10 м/с2. Тепловим розширенням тіл під час нагрівання знехтуйте.


А.
1 мм
Б.
2 мм
В.
3 мм
Г.
4 мм
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 36

Дві однакові металеві кульки, що мають заряди (–q) і (+3q), доторкнули одна до одної. Які заряди матимуть кульки після роз’єднання?


А.
+q і +q
Б.
+2q і +2q
В.
+q і −3q
Г.
+3q і −q
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 36

Який вигляд має графік залежності заряду конденсатора від напруги, прикладеної до пластин конденсатора?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 36

Амперметр розрахований на 5 А і має внутрішній опір 0,03 Ом. Визначте опір шунта, який дозволить виміряти за допомогою цього амперметра струм силою до 20 А. Шунт вмикається паралельно до амперметра.


А.
0,01 Ом
Б.
0,06 Ом
В.
0,12 Ом
Г.
0,15 Ом
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 36

Які з частинок є основними носіями заряду, що забезпечують струм у напівпровідниках n—типу?


А.
електрони
Б.
протони
В.
нейтрони
Г.
дірки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 36

Під час термоелектронної емісії електрони набувають кінетичної енергії за рахунок


А.
опромінювання світлом.
Б.
дії електричного поля.
В.
бомбардування частинками.
Г.
нагрівання тіла.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 36

Електронний пучок утворює світлу пляму в центрі екрана осцилографа. Над центром екрана розмістили полосовий магніт, південним полюсом донизу. Визначте, у який бік відхилиться пляма на екрані.


А.
ліворуч
Б.
праворуч
В.
угору
Г.
униз
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 36

Скільки коливань здійснює маятник за 10 с, якщо частота коливань 2 Гц?


А.
2
Б.
5
В.
10
Г.
20
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 36

По поверхні озера зі швидкістю 1 м/с поширюється хвиля, профіль якої має вигляд синусоїди, зображеної на рисунку. Визначте період вертикальних коливань поплавка на поверхні озера.


А.
0,1 с
Б.
0,4 с
В.
0,8 с
Г.
1,2 с
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 36


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 36

Провідна рамка рівномірно обертається в однорідному магнітному полі. Графік залежності електрорушійної сили (ЕРС) індукції ε від часу t зображено на рисунку. Визначте ЕРС індукції в момент часу T/12 , де T — період коливань.


А.
0,1 мВ
Б.
0,15 мВ
В.
0,2 мВ
Г.
0,25 мВ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 36

Промінь ліхтаря, що падає на гладеньку поверхню озера, утворює з нею кут 30. Визначте кут відбивання променя.


А.
30
Б.
60
В.
120
Г.
150
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 36

Загальна потужність випромінювання Сонця дорівнює 4⋅1026 Вт. На скільки мегатонн за кожні 3 хвилини зменшується маса Сонця внаслідок випромінювання? Швидкість світла дорівнює 3⋅108 м/с.


А.
360 Мт
Б.
600 Мт
В.
800 Мт
Г.
3600 Мт
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 36

Промінь світла, поширюючись у повітрі, падає на плоску поверхню прозорої пластинки і заломлюється. На рисунку зображено хід променя на фоні аркуша зошита у клітинку, паралельного до площини поширення променя. Визначте показник заломлення матеріалу пластинки.


А.
1,5
Б.
1,6
В.
1,7
Г.
1,8
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 36

Скільки нуклонів міститься в ядрі атома урану 92235U?


А.
92
Б.
143
В.
235
Г.
327
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 36

Період піврозпаду радію становить 1600 років. Через скільки років відбудеться розпад 75 % початкової кількості радіоактивних ядер радію?


А.
400 років
Б.
1200 років
В.
2400 років
Г.
3200 років
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 36

Установіть відповідність між назвами сил та їхнім аналітичним записом (формулою).


1.
сила тертя ковзання
2.
сила Ампера
3.
сила поверхневого натягу
4.
сила Архімеда
А.
F=BIlsinα
Б.
F=σl
В.
F=μN
Г.
F=−kx
Д.
F=ρрідиниgV
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 361.
2.
3.
4.
А.
Б.
В.
Г.
Д.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №28 з 36


АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №29 з 36


АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №30 з 36

На нитці довжиною 50 см висить кулька. Яку мінімальну швидкість слід надати кульці в горизонтальному напрямку, щоб вона зробила повний оберт у вертикальній площині? Вважайте, що g=10 м/с2. Опором повітря і розміром кульки знехтуйте. Відповідь запишіть у метрах за секунду.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №31 з 36

Ідеальна теплова машина має як нагрівник резервуар з водою, що кипить (373 К), а холодильником — ємність з льодом, що тане (273 К). Яка маса цього льоду розтане у результаті виконання машиною корисної роботи 110 кДж, якщо питома теплота плавлення льоду дорівнює 330 кДж/кг? Відповідь запишіть у грамах.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №32 з 36

У першій закритій кімнаті об’ємом 20 м3 відносна вологість повітря становила 60 %, а в другій закритій кімнаті об’ємом 30 м3 — 80 %. Визначте відносну вологість повітря, яка встановиться в приміщеннях після того, як відкриють двері між кімнатами. Температура повітря в кімнатах була однаковою і не змінилася. Відповідь запишіть у відсотках.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №33 з 36

Через ділянку кола (див. рисунок) проходить постійний струм І=4 А. Визначте значення сили струму, що показує амперметр. Опором амперметра знехтуйте. Відповідь запишіть у амперах.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №34 з 36

Тягарець, підвішений до гумової стрічки, здійснює вертикальні коливання. На рисунку поруч з лінійкою зображено гумову стрічку без тягарця і крайні відхилення тягарця від положення рівноваги в процесі коливань. Визначте максимальну швидкість тягарця під час таких коливань. Вважайте, що для гумової стрічки виконується закон Гука; g=9,8 м/с2. Ціна поділки лінійки становить 0,5 см. Відповідь запишіть у см/с.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №35 з 36

Перпендикулярно до дифракційної ґратки, яка має 1000 штрихів на 1 мм, падає фіолетовий промінь з довжиною хвилі 0,4 мкм. Визначте максимальний порядок інтерференційної смуги (порядок спектра).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №36 з 36

Визначте, до якого потенціалу може зарядитися ізольована кулька з літію внаслідок опромінювання світлом із довжиною хвилі 450 нм. Стала Планка дорівнює 4,14⋅10–15 еВ⋅с, швидкість світла становить 3⋅108 м/с, робота виходу електронів з літію дорівнює 2,4 еВ. Відповідь запишіть у вольтах.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію