Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 37

Визначте ціну поділки шкали лінійки, зображеної на рисунку.


А.
10 см на поділку
Б.
1 см на поділку
В.
0,5 см на поділку
Г.
0,1 см на поділку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 37

На якому рисунку зображено систему просторових двовимірних координат?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 37

Визначте масу одного призматичного тягарця, якщо смугастий циліндричний вантаж має загальну масу 250 г.


А.
300 г
Б.
200 г
В.
100 г
Г.
50 г
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 37

Визначте силу Архімеда, яка діє на тіло об'ємом 2 м3, повністю занурене в рідину густиною 103 кг/м3. Вважайте, що g=10 м/с2.


А.
2000 Н
Б.
20000 Н
В.
1000 Н
Г.
5000 Н
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 37

За графіком залежності модуля сили пружності F від видовження x (див. рисунок) визначте жорсткість пружини.


А.
0,18 Н/м
Б.
2 Н/м
В.
18 Н/м
Г.
200 Н/м
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 37

На рисунку в координатах p,V зображено замкнутий цикл 12341, здійснений незмінною масою газу (лінія 23 — частина гіперболи). Визначте, який вигляд має цей цикл у координатах p,T.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 37

Ідеальний одноатомний газ розширювався без теплообміну з навколишнім середовищем. Температура газу при розширенні зменшилася на 5 C. Визначте, яка кількість речовини в газі, коли відомо, що газ виконав роботу 62325 Дж. R=8,31 Дж/(К⋅моль).


А.
100 молів
Б.
500 молів
В.
750 молів
Г.
1000 молів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 37

Стародавні майстри навчилися виготовляти зі слабко обпаленоії глини посудини, у яких вода залишалася прохолодною навіть у спеку. Позначте явище, яке спричиняло охолодження води.


А.
конвекція в повітрі
Б.
конвекція у воді
В.
випаровування води
Г.
дифузія повітря крізь стінки посудини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 37

Відносна вологість повітря в закритому балоні дорівнювала 60 % за температури 30 C. Визначте відносну вологість повітря в балоні після охолодження повітря до 11 C.

Температура, C

Густина насиченої водяної пари, г/м3

11

10

30

30


А.
20 %
Б.
60 %
В.
66 %
Г.
100 %
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 37

Електронний пучок утворює світлу пляму в центрі екрана осцилографа. Над центром екрана розмістили полосовий магніт, північним полюсом донизу. Установіть, у який бік відхилиться пляма на екрані.


А.
ліворуч
Б.
праворуч
В.
угору
Г.
униз
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 37

Визначте, яка з лампочок, зображених на схемі, світиться.


А.
Л1
Б.
Л2
В.
Л3
Г.
Л4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 37

Визначте, яку роботу виконує електричне поле при переміщенні частинки із зарядом 10 нКл з точки, потенціал якої дорівнює 700 В, у точку з потенціалом 300 В.


А.
4 мкДж
Б.
7 мкДж
В.
3 мкДж
Г.
10 мкДж
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 37

Як зміняться покази приладів, якщо ковзний контакт реостата перемістити праворуч? Опір з'єднувальних провідників та внутрішній опір гальванічного елемента не враховуйте.


А.
Показ вольтметра зменшиться, показ амперметра не зміниться.
Б.
Показ амперметра збільшиться, показ вольтметра зменшиться.
В.
Покази амперметра та вольтметра зменшаться.
Г.
Показ амперметра зменшиться, показ вольтметра не зміниться.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 37

Визначте, у якому із запропонованих варіантів відповіді номери ламп розташовано в порядку зростання яскравості їхнього світіння. (Усі лампи однакові).


А.
4,1,5,2
Б.
4,2,1,5
В.
2,1,5,4
Г.
2,3,1,5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 37

Потужність електричного нагрівника, що живиться від мережі напругою U, дорівнює P. Температура нагрівального елемента в робочому режимі t. Визначте його електричний опір R0 за температури 0 C. Нагрівальний елемент виготовлено з матеріалу, температурний коефіцієнт опору якого дорівнює α.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 37

Визначте вид розряду в газі


А.
тліючий розряд
Б.
коронний розряд
В.
іскровий розряд
Г.
дуговий розряд
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 37

Швидкість поширення хвилі дорівнює 16 м/с, а її частота — 4 Гц. Визначте її довжину.


А.
0,25 м
Б.
0,5 м
В.
4 м
Г.
64 м
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 37

Посудина з водою, у дні якої є невеликий отвір, здійснює вертикальні коливання на пружині. Початковий період коливань дорівнює T0. Вода потроху витікає. Визначте, яким буде період коливань Tk, коли маса посудини з водою зменшиться в n разів.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 37

Коливання напруги на конденсаторі, увімкненому в коло змінного струму, описуються рівнянням U=50cos100πt, де всі величини виражені в одиницях SІ. Ємність конденсатора дорівнює 2 мкФ. Визначте заряд конденсатора через чверть періоду після початку коливань.


А.
5⋅10−5 Кл
Б.
1⋅10−2 Кл
В.
0 Кл
Г.
1⋅10−4 Кл
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 37

Конденсатор ємністю C, заряд якого дорівнює q, під'єднують до котушки індуктивності. Одразу після цього швидкість зміни сили струму в котушці дорівнює ΔI/Δt. Визначте індуктивність котушки L.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 37

Визначте, під яким кутом до горизонту слід розташувати плоске дзеркало, щоб відбиті від нього сонячні промені йшли, як це зображено на рисунку.


А.
20
Б.
25
В.
40
Г.
50
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 37

Під час незатухаючих електромагнітних коливань при розряджанні конденсатора коливального контуру зменшується


А.
енергія магнітного поля.
Б.
енергія електричного поля.
В.
період коливань.
Г.
ємність контуру.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 37

Розгляньте діаграму енергетичних рівнів атома. Виберіть стрілку, що позначає перехід із поглинанням фотона найменшої частоти.


А.
2
Б.
3
В.
4
Г.
5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 37


А.
15 МеВ
Б.
97,8 МеВ
В.
93,4 МеВ
Г.
12,6 МеВ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 37

Визначте максимальний імпульс, якиий може передати фотон видимого випромінювання з довжиною хвилі 660 нм дзеркалу, що повністю відбиває світло. h=6,6⋅10–34Дж⋅с.


А.
2⋅10−27 (кг⋅м)/с
Б.
3,3⋅10−27 (кг⋅м)/с
В.
4,4⋅10−40 (кг⋅м)/с
Г.
1⋅10−2 (кг⋅м)/с
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 37

Установіть відповідність між природним явищем (станом, процесом) і прикладом його технічного втілення людиною у життя.


1.
дощ
2.
смерч
3.
водоспад
4.
блискавка
А.
зрошувальна система
Б.
гребля електростанції
В.
центрифуга, пилосос
Г.
сушильна камера
Д.
електрозварка
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 37

Установіть відповідність між прізвищами видатних учених та їхнім науковим доробком.


1.
Гейгер Г., Мюллер В.
2.
Бор Н.
3.
Ейнштейн А.
4.
Резерфорд Е.
А.
планетарна (ядерна) модель будови атома
Б.
теорія відносності
В.
квантова теорія будови атома
Г.
експериментальна реєстрація заряджених частинок
Д.
виявлення тиску світлових променів
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №28 з 37

З прогулянкового катера, що рухався за течією річки, упав у воду надувний матрац. Через 10 хвилин після падіння матраца була помічена його відсутність. Одразу після цього катер змінив курс на зворотний і наздогнав матрац на відстані 1 км нижче за течією від місця, де матрац упав у воду. Визначте (у кілометрах за годину) швидкість течії річки, вважаючи, що модуль швидкості руху катера в обох напрямках однаковий.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №29 з 37

Візок масою 2 кг рухається рівномірно прямолінійно. На візок з висоти 0,5 м падає шматок пластиліну масою 1 кг і прилипає до нього. Визначте (у метрах за секунду) швидкість візка до взаємодії з пластиліном, коли відомо, що в процесі взаємодії зміна внутрішньої енергії становила 8 Дж. Вважайте, що g=10 м/с2.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №30 з 37

Два однакові диски обертаються навколо своіїх осей. Точки на краю першого диска мають у 4 рази більше доцентрове прискорення, ніж точки на краю другого диска. Знайдіть відношення лінійної швидкості руху першого диска до лінійної швидкості руху другого диска.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №31 з 37

У капілярі, зануреному одним кінцем у воду, вода піднімається на висоту 15 мм. Визначте (у міліметрах), якої максимальної довжини (висоти) стовпчик води може втримати вертикальний капіляр із двома відкритими в повітрі кінцями.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №32 з 37

Під час зображеного на графіку циклічного процесу газ виконав роботу 80 Дж. Визначте, яку роботу виконав газ під час ізобарного розширення. Відповідь запишіть у джоулях.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №33 з 37

Два конденсатори з’єднані послідовно. Відомо, що максимально допустима напруга, яку можна прикласти до цієї ділянки кола дорівнює 9 В. Визначте (у вольтах), на яку напругу розраховано перший конденсатор, який має ємність 1 мкФ, якщо другий конденсатор має ємність 2 мкФ і розраховано на напругу 6 В.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №34 з 37

На рисунку зображено електричне коло, що складається з джерела постійного струму (1), вимикача (2), реостата (3), вольтметра (4) та амперметра (5). Коли замкнули електричне коло, покази приладів встановилися, як це відображено на фото I. Коли повзунок реостата перемістили, покази приладів змінилися (див. фото II). Визначте (у вольтах) ЕРС джерела струму.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №35 з 37

Магнітний потік усередині контуру з площею поперечного перерізу 10 см2 становить 0,2 мВб. Визначте перпендикулярну до площини контуру складову індукції магнітного поля всередині контуру (у теслах). Поле вважайте однорідним.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №36 з 37

За допомогою лінзи отримали зображення A1B1 предмета AB (див. рисунок). Визначте оптичну силу лінзи, якщо відстань між лініями сітки, зображеними на рисунку, дорівнює 6 см. Відповідь запишіть у діоптріях.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №37 з 37

В однорідне магнітне поле з індукцією 20 мТл перпендикулярно до ліній індукції влітає електрон з кінетичною енергією 32 кеВ. Визначте радіус траєкторій руху електрона (в метрах). Елементарний електричний заряд 1,6⋅10–19 Кл, масу електрона вважайте такою, що дорівнює 9⋅10–31 кг. 1 еВ=1,6⋅10–19 Дж.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію