Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 52

На якому з рисунків схематично зображено суміш двох складних речовин?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 52

Атоми та йони – структурні частинки речовин. У якому рядку наведено склад простого катіона?

Кількість
протонів нейтронів електронів
A a a + 1 a
Б b b b + 2
В c c + 1 c + 1
Г d + 2 d + 2 d

АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 52

Укажіть символ хімічного елемента, в атомі якого на два електрони менше, ніж у бромід-аніоні.


А.
As
Б.
Se
В.
Kr
Г.
Rb
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 52

Проаналізуйте рівняння оборотних реакцій, які відбуваються в закритих системах і перебувають у стані хімічної рівноваги. Для якої реакції зниження тиску приведе до зміщення хімічної рівноваги ПРАВОРУЧ?


А.
CO (г) + Cl2 (г) ⇆ COCl2 (г)
Б.
2SO2 (г) + O2 (г) ⇆ 2SO3 (г)
В.
CH4 (г) + H2O (г) ⇆ CO (г) + 3H2 (г)
Г.
4HCl (г) + O2 (г) ⇆ 2Cl2 (г) + 2H2O (г)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 52

Валентність Нітрогену й кількість ковалентних зв'язків у йоні амонію, утворених за обмінним і донорно-акцепторним механізмами, наведено в рядку

Валентність
Нітрогену
Кількість ковалентних зв'язків,
утворених за механізмами
обмінним донорно-акцепторним
A III 3 0
Б III 2 1
В IV 3 1
Г IV 4 0

АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 52

Реакцією між двома газуватими речовинами синтезують один газуватий продукт. Ця реакція є оборотною. Її проводили в закритому реакторі, узявши реагенти в об'ємному співвідношенні, що відповідає коефіцієнтам у хімічному рівнянні. Проаналізуйте графіки залежності об'ємної частки (%) продукту реакції в рівноважній газуватій суміші від температури за різних значень тиску (див. рисунок) і вкажіть правильне твердження.

Реакція синтезу газуватого продукту відбувається зі


А.
зменшенням об'єму, є екзотермічною
Б.
збільшенням об'єму, є ендотермічною
В.
збільшенням об'єму, є екзотермічною
Г.
зменшенням об'єму, є ендотермічною
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 52

Формули солей, для кожної з яких правильно зазначено середовище її розбавленого водного розчину, наведено в рядку

Середовище водного розчину солі
кисле нейтральне лужне
A NH4Cl Na2CO3 NaCl
Б Na2CO3 NH4Cl NaCl
В NH4Cl NaCl Na2CO3
Г Na2CO3 NaCl NH4Cl

АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 52

Укажіть назву газу, який збирають у спосіб, схематично зображений на рисунку.


А.
нітроген(IV) оксид
Б.
гідроген хлорид
В.
амоніак
Г.
кисень
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 52

Розчинність нітратів Натрію, Калію i Рубідію у воді залежить від температури (див. рисунок).

Проаналізуйте твердження, використавши наведені графічні дані.

I.  За температури 40 °С розчинність NaNO3 більша за розчинність KNO3

II.  За температури 20 °С розчинність RbNO3 найбільша.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише I
Б.
правильне лише II
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 52

Укажіть ступені окиснення Нітрогену в речовині, формула якої NH4NO3


А.
+4 та +5
Б.
–4 та +3
В.
+3 та +3
Г.
–3 та +5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 52

Укажіть формулу сполуки, у якій Сульфур може виявляти як окисні, так i відновні властивості в хімічних реакціях.


А.
H2SO4
Б.
SO3
В.
SO2
Г.
H2S
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 52

Водний розчин солі X розділили на дві пробірки. У першу добавили водний розчин барій хлориду, унаслідок чого утворився осад. A в другу пробірку – кілька крапель водно-спиртового розчину фенолфталеїну. У ній індикатор набув малинового кольору. Укажіть формулу солі X.


А.
ZnSO4
Б.
Na2SO4
В.
NH4NO3
Г.
Na2SiO3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 52

Для добування брому з водного розчину калій броміду потрібно використати речовину, формула якої


А.
H2
Б.
Cl2
В.
N2
Г.
I2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 52

У посудину з водою помістили шматочок натрію. Унаслідок цього відбулася бурхлива реакція з виділенням безбарвного займистого газу.

Укажіть ПОМИЛКОВЕ твердження щодо цієї реакції.


А.
Для якісного виявлення газу – одного з продуктів реакції – потрібно використати вапняну воду.
Б.
Щоби дослідити середовище розчину, який утворився в посудині після реакції, можна використати фенолфталеїн.
В.
Атоми Натрію віддають електрони з утворенням катіонів.
Г.
Ця реакція є екзотермічною.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 52

У водний розчин солі X занурили кадмієву пластинку. Згодом її вийняли, висушили й зважили. Маса пластинки збільшилася. Укажіть формулу солі X.


А.
BaCl2
Б.
SnCl2
В.
NiCl2
Г.
CuCl2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 52

Ферум(ІІ) хлорид утворюється внаслідок реакції між двома речовинами, формули яких

1 Fe i Cl2

2 Fe i HCl

3 FeCl3 i Fe

4 Fe2O3 i HCl


А.
1, 4
Б.
2, 3
В.
2, 4
Г.
3, 4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 52

ПОМИЛКОВЕ твердження наведено в рядку


А.
Алюміній гідроксид за нагрівання розкладається.
Б.
Алюміній може відновлювати катіони Н+ з водного розчину.
В.
Оксид і гідроксид Алюмінію виявляють амфотерні властивості.
Г.
Алюміній гідроксид добувають реакцією алюміній оксиду з водою.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 52

Які оксиди реагують між собою?


А.
Na2O i P2O5
Б.
CaO i Na2O
В.
CO2 i P2O5
Г.
SiO2 i CO2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 52

Барій хлорид розчинили у воді. Для підтвердження якісного складу цієї солі потрібно використати водні розчини речовин, формули яких


А.
K2SO4 i NaNO3
Б.
K2SO4 i AgNO3
В.
KNO3 i AgNO3
Г.
KNO3 i Na2S
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 52

У якому рядку формули солей записано в такій послідовності: барій дигідрогенортофосфат, барій гідрогенортофосфат, барій ортофосфат?


А.
BaHPO4, Ba3(PO4)2, Ba(H2PO4)2
Б.
Ba(H2PO4)2, BaHPO4, Ba3(PO4)2
В.
BaHPO4, Ba(H2PO4)2, Ba3(PO4)2
Г.
Ba(H2PO4)2, Ba3(PO4)2, BaHPO4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 52

Потрібно визначити, у якій із трьох пронумерованих пробірок міститься водний розчин магній хлориду, у якій – цинк хлориду, а в якій – натрій хлориду. У кожну пробірку добавляли краплями водний розчин калій гідроксиду. У пробірках 1 і 3 утворився осад, а в пробірці 2 змін не було. Потім до осадів у пробірках 1 і 3 добавили надлишок розчину лугу. Спостерігали швидке розчинення осаду в пробірці 3. У пробірці 1 осад не розчинився.

У якому рядку таблиці записано правильний висновок, зроблений за результатами дослідів?

Пробірки
1 2 3
A MgCl2 NaCl ZnCl2
Б ZnCl2 MgCl2 NaCl
В MgCl2 ZnCl2 NaCl
Г ZnCl2 NaCl MgCl2

АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 52

Укажіть назву за номенклатурою IUPAC речовини, структурну формулу якої наведено.


А.
1,1,2-триметилпропан-1-амін
Б.
2,3,3-триметилпропан-3-амін
В.
2,3-диметилбутан-3-амін
Г.
2,3-диметилбутан-2-амін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 52

Укажіть рядок, де цифри, якими пронумеровано назви алканів, розташовано за зменшенням їхніх температур кипіння. Візьміть до уваги закономірності зміни температури кипіння в гомологічному ряду насичених вуглеводнів нерозгалуженої будови. Зважте на те, що температура кипіння ізомерних алканів зменшується зі збільшенням розгалуженості карбонового ланцюга.

1 гексан

2 гептан

3 2-метилпентан

4 2,2-диметилбутан


А.
1, 2, 3, 4
Б.
2, 1, 3, 4
В.
3, 4, 1, 2
Г.
4, 3, 2, 1
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 52

До того самого гомологічного ряду належать вуглеводні, назви яких наведено в рядку


А.
гекс-1-ен і бензен
Б.
пент-1-ен і гекс-1-ин
В.
пент-1-ен і гекс-1-ен
Г.
гекс-1-ен і циклогексан
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 52

Укажіть правильне твердження щодо етену.


А.
належить до гомологічного ряду алкінів
Б.
продуктом його каталітичної гідратації є етаналь
В.
добувають гідролізом речовини, формула якої СаС2
Г.
окиснюється калій перманганатом у водному розчині
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 52

Проаналізуйте будову речовин, структурні формули яких наведено.

Укажіть ПОМИЛКОВЕ твердження щодо них.


А.
Відновленням речовини 3 можна добути речовину 1.
Б.
У речовин 1 i 4 однаковий якісний i кількісний склад.
В.
Речовина 2 взаємодіє з натрій гідроксидом.
Г.
Речовина 4 належить до естерів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 52

Укажіть продукт дегідратації етанолу.


А.
етаналь
Б.
етин
В.
етен
Г.
етан
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 52

Речовина X реагує зі свіжоосадженим за надлишку лугу купрум(II) гідроксидом, унаслідок чого утворюється прозорий розчин темно-синього кольору. Також речовина X вступає в реакцію «срібного дзеркала» з амоніачним розчином аргентум(I) оксиду за нагрівання. Укажіть формулу речовини X.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 52

Унаслідок кислотного гідролізу речовини, структурну формулу якої наведено, утворюються


А.
етанова кислота й 3-метилбутан-1-ол
Б.
3-метилбутанова кислота й етанол
В.
етанова кислота й пентан-1-ол
Г.
пентанова кислота й етанол
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 52

Укажіть формулу речовини X у схемі перетворень:


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 52

У таблиці наведено структурні формули двох амінокислот й утвореного ними трипептиду. Укажіть послідовність фрагментів амінокислот у цьому трипептиді.


А.
глі-ала-глі
Б.
глі-глі-ала
В.
ала-ала-глі
Г.
ала-глі-ала
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 52

Проаналізуйте твердження.

1 Бензен належить до вуглеводнів циклічної будови.
2 Бензен і циклогексан належать до одного гомологічного ряду.
3 Каталітичним дегідруванням циклогексану можна добути бензен.
4 Бензен, на відміну від гексану, взаємодіє з бромною водою.
5 Гексан і циклогексан є структурними ізомерами.
6 Гексан вступає в реакцію ізомеризації.

Правильні з-поміж них лише


А.
1, 3, 5
Б.
1, 3, 6
В.
2, 4, 5
Г.
2, 4, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 52

ПОМИЛКОВЕ твердження щодо фенолу наведено в рядку


А.
його молекулярна формула C6H6O
Б.
належить до ненасичених одноатомних спиртів
В.
на відміну від бензену взаємодіє з бромною водою
Г.
у воді виявляє сильніші кислотні властивості, ніж етанол
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 52

На лабораторному столі є нагрівач, тримач для пробірок, штатив із чистими порожніми пробірками й реактиви А-Г.

Який з реактивів потрібно використати, щоб експериментально розрізнити вміст трьох пронумерованих склянок з водними розчинами етанолу, гліцеролу й етаналю?


А.
водно-спиртовий розчин фенолфталеїну
Б.
амоніачний розчин аргентум(І) оксиду
В.
свіжоосаджений купрум(ІІ) гідроксид
Г.
водний розчин натрій гідрогенкарбонату
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 52

Увідповідніть перетворення, номер якого позначено цифрою над стрілкою, з типом хімічної реакції (А – Д).


А.
повне окиснення
Б.
відщеплення
В.
ізомеризація
Г.
приєднання
Д.
заміщення
АБВГД
1
2
3

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №36 з 52

До кожної речовини 1– доберіть один з її структурних ізомерів (А – Д).


1.
пентан
2.
пент-1-ен
3.
пент-1-ин
А.
Б.
В.
Г.
Д.
АБВГД
1
2
3

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №37 з 52

Окрім ізотопів є частинки, які називають ізобарами та ізотонами. Ізобари – це атоми з тим самим нуклонним, але з різними протонними числами. А ізотони – це атоми з однаковою кількістю нейтронів, але з різною кількістю протонів.

Проаналізуйте наведені нуклідні символи атомів А – Д. Доповніть кожне речення 1–3 однією з букв (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.


1.
Ізотопами є атоми A та… .
2.
Атоми Б та... – це ізобари.
3.
Ізотони – це атоми В та... .
А.
4019K
Б.
3616S
В.
3717Cl
Г.
4119K
Д.
3618Ar
АБВГД
1
2
3

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 52

У кожній з посудин 1–3 міститься водний розчин певної солі (А – Д). З ними провели такі досліди. Спочатку вміст кожної посудини розділили на дві пробірки: в одну добавили розбавлений водний розчин сульфатної кислоти, а в другу – водний розчин натрій гідроксиду. За наведеними в таблиці спостереженнями зробіть висновок щодо вмісту посудин 1–3.

Реагенти, використані в дослідах
H2SO4 NaOH

Посудини

1 ––
2 ––
3 ––


Умовні позначення:

«↓» – утворення осаду;

«↑» – виділення газу;

«––» – змін не було.


А.
BaCl2
Б.
K2CO3
В.
KHSO4
Г.
KNO3
Д.
MgCl2
АБВГД
1
2
3

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 52

Обчисліть масу (г) етанолу кількістю речовини 5 моль.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №40 з 52

Обчисліть відносну густину карбон(ІІ) оксиду за гелієм.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №41 з 52

Обчисліть кількість речовини (моль) метану об'ємом 560 л (н. у.).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №42 з 52

Масова частка Карбону в насиченому одноатомному спирті ациклічної будови становить 75 %. Виведіть хімічну формулу спирту. У відповіді вкажіть його відносну молекулярну масу.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №43 з 52

Змішали два водні розчини з масовими частками сульфатної кислоти 20 % i 60 % відповідно. Унаслідок цього утворився розчин масою 200 г з масовою часткою кислоти 50 %. Обчисліть масу (г) узятого для змішування розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 60 %.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №44 з 52

У воді масою 936 г розчинили газувату речовину X об'ємом 11,2 л (н. у.). Утворився розчин, у якому масова частка речовини X становила 6,4 %. Укажіть відносну молекулярну масу речовини X.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №45 з 52

Перетворіть схему реакції NH3 + O2 → NO + H2O на хімічне рівняння методом електронного балансу. Укажіть суму коефіцієнтів у цьому рівнянні.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №46 з 52

На повне гідрування газуватої суміші об'ємом 10 л, що складається з етену й етину, потрібно витратити водень об'ємом 15 л. Обчисліть середню молярну масу (г/моль) суміші вуглеводнів (об'єми газів виміряно за однакових умов).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №47 з 52

Для проведення реакції взято етанову кислоту масою 150 г й етанол у надлишку. Унаслідок цього добули етилетаноат масою 176 г. Обчисліть відносний вихід (%) естеру.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №48 з 52

Продукти повного окиснення вуглеводню кількістю речовини 0,5 моль – карбон(IV) оксид об'ємом 44,8 л (н. у.) i вода масою 36 г. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню. У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №49 з 52

На повне відновлення оксиду металічного елемента Е2O3, масою 16 г витратили карбон(II) оксид об'ємом 6,72 л (н. у.). Обчисліть молярну масу (г/моль) добутого металу.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №50 з 52

До суміші масою 40 г, що складалася з ацетиленіду та карбонату Кальцію, добавили хлоридну кислоту в кількості, необхідній для повної взаємодії реагентів. Газувату суміш, що утворилася, пропустили крізь склянку з бромною водою, узятою в надлишку. Унаслідок цього маса вмісту склянки збільшилася на 5,2 г. Обчисліть масову частку (%) кальцій ацетиленіду в суміші.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №51 з 52

Унаслідок дегідрування етану утворилася газувата суміш етану, етену та водню. Її об'єм на 25 % більший від початкового об'єму етану (об'єми газів виміряно за однакових умов). Обчисліть об'ємну частку (%) етану в газуватій суміші, що утворилася.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 52

Суміш масою 140 г, що складалася з етену й карбон(ІI) оксиду, повністю спалили в надлишку кисню. Унаслідок цього утворився карбон(IV) оксид об'ємом 134,4 л (н. у.) Обчисліть масову частку (%) етену в суміші.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine