Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 52

На якому з рисунків схематично зображено суміш речовин: простої та складної?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 52

Нуклідний символ атома, у ядрі якого 22 протони та 27 нейтронів, наведено в рядку


А.
2210Ne
Б.
2713Al
В.
5927Co
Г.
4922Ti
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 52

Атоми та йони – структурні частинки речовин. У якому рядку наведено склад електронейтральної частинки?

Кількість
протонів нейтронів електронів
A a a a + 2
Б b b + 1 b
В c c + 1 c – 1
Г d + 2 d + 2 d

АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 52

Проаналізуйте рівняння оборотної реакції, яка перебуває в стані хімічної рівноваги й відбувається в закритій системі:

2SO2 (г) + O2 (г) ⇆ 2SO3 (г), Δ H < 0

До зміщення хімічної рівноваги ЛІВОРУЧ приведе


А.
підвищення тиску
Б.
підвищення температури
В.
збільшення концентрації O2
Г.
збільшення концентрації SO2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 52

Ступінь окиснення Нітрогену та кількість ковалентних зв'язків у йоні амонію, утворених за обмінним та донорно-акцепторним механізмами, наведено в рядку

Ступінь
окиснення
Нітрогену
Кількість ковалентних зв'язків,
утворених за механізмами
обмінним донорно-акцепторним
A –4 4 0
Б –4 3 1
В –3 4 0
Г –3 3 1

АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 52

Реакцією між двома речовинами добувають один продукт. Ця реакція є оборотною. Її проводили в замкненому реакторі, узявши реагенти в мольному співвідношенні, що відповідає коефіцієнтам у хімічному рівнянні. Проаналізуйте графіки залежності об'ємної частки (%) продукту реакції в рівноважній газуватій суміші від температури за різних значень тиску (див. рисунок) і вкажіть рівняння описаної реакції.


А.
CO2 (г) + С (г) ⇆ 2СО (г), ΔH > 0
Б.
N2 (г) + 3H2 (г) ⇆ 2NH3 (г), ΔH < 0
В.
Cl2 (г) + H2 (г) ⇆ 2HCl (г), ΔH < 0
Г.
I2 (г) + H2 (г) ⇆ 2HI (г), ΔH > 0
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 52

Формули солей, для кожної з яких правильно зазначено середовище її розбавленого водного розчину, наведено в рядку

Середовище водного розчину солі
кисле нейтральне лужне
A AlCl3 K2SO4 Na2S
Б K2SO4 AlCl3 Na2S
В AlCl3 Na2S K2SO4
Г Na2S K2SO4 AlCl3

АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 52

У водному розчині як за катіоном, так і за аніоном зазнає гідролізу сіль, формула якої


А.
Na2CO3
Б.
Na2SiO3
В.
(NH4)2SO4
Г.
(NH4)2CO3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 52

Розчинність нітратів Калію і Рубідію у воді залежить від температури (див. рисунок). Приготували два насичені за 60 °С розчини кожної із цих солей, повністю розчинивши їхні наважки масою по 110 г у відповідних кількостях води.

Проаналізуйте твердження щодо утворених розчинів, використавши наведені графічні дані.

I.  Маса розчину KNO3 більша, ніж маса розчину RbNO3

II.  Масова частка солі в розчині KNO3 більша, ніж масова частка солі в розчині RbNO3

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 52

У промисловості видалення домішок олова з чорнового свинцю ґрунтується на хімічній реакції, схема якої Sn + NaOH + NaNO3 → Na2SnO3 + N2 + H2O. У цій реакції Нітроген


А.
як окиснюється, так і відновлюється
Б.
не змінює ступінь окиснення
В.
лише відновлюється
Г.
лише окиснюється
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 52

Є чотири пробірки з розчинами, що утворилися внаслідок змішування з водою речовин, формули яких: 1 – NH3, 2 – NaCl, 3 – H2S, 4 – SO2. У кожну із чотирьох пробірок добавили кілька крапель водно-спиртового розчину фенолфталеїну. Укажіть номер пробірки, у якій індикатор набув малинового кольору.


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 52

Водний розчин солі X розділили на дві пробірки. У першу добавили хлоридну кислоту, унаслідок чого виділився газ. А в другу пробірку – вапняну воду в надлишку, спостерігали утворення осаду. Укажіть формулу солі X.


А.
K2SO4
Б.
Na2SiO3
В.
NaHCO3
Г.
CH3COOK
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 52

Укажіть формулу речовини, у якій Сульфур може виявляти лише відновні властивості в хімічних реакціях.


А.
H2SO4
Б.
SO2
В.
SO3
Г.
H2S
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 52

У водний розчин солі X занурили цинкову пластинку. Згодом її вийняли, висушили й зважили. Маса пластинки збільшилася. Укажіть формулу солі X.


А.
Pb(NO3)2
Б.
Ni(NO3)2
В.
Mg(NO3)2
Г.
Ba(NO3)2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 52

У пробірку помістили тверду речовину X, до неї добавили рідину Y. Унаслідок реакції виділився водень. Тверда речовина X та рідина Y – це відповідно


А.
манган(IV) оксид і розчин гідроген пероксиду
Б.
мідь і концентрована сульфатна кислота
В.
алюміній i хлоридна кислота
Г.
кальцій оксид і вода
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 52

Визначте формули речовин X, та Y, у схемі перетворень:

X Y
A HCl Fe
Б HCl CH4
B Cl2 CO2
Г Cl2 Fe

АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 52

Чому карбон(ІІ) оксид використовують для добування металів з оксидів металічних елементів?


А.
його густина майже така сама, як у повітря
Б.
це речовина молекулярної будови
В.
він виявляє відновні властивості
Г.
є несолетворним оксидом
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 52

У порцелянову чашку помістили грудочку свіжодобутого кальцій оксиду. Потім до нього добавляли невеликими порціями воду. Унаслідок цього відбулася бурхлива реакція, частина води перетворилася на пару. Взаємодія кальцій оксиду з водою – це реакція


А.
сполучення, екзотермічна
Б.
заміщення, ендотермічна
В.
заміщення, екзотермічна
Г.
сполучення, ендотермічна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 52

ПОМИЛКОВЕ твердження щодо ортофосфатної кислоти наведено в рядку


А.
утворює кислі солі складу KH2PO4 й K2HPO4
Б.
має молекулярні кристалічні ґратки
В.
розчинна у воді речовина
Г.
є двохосновною
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 52

Формули йонів, що зумовлюють постійну твердість (жорсткість) води, наведено в рядку


А.
Ca2+, Mg2+, HCO3
Б.
Ca2+, Mg2+, SO2–4
В.
Na+, K+, HCO3
Г.
Na+, K+, SO2–4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 52

Амфотерні властивості речовини описують обидві хімічні реакції, схеми яких наведено в рядку

Схеми хімічних реакцій
A Zn + O2 → ZnO Zn + HCl → ZnCl2 + H2
Б ZnO + HCl → ZnCl2 + H2O ZnO + KOH → K2ZnO2 + H2O
B Zn(OH)2 → ZnO + H2O Zn(OH)2 + HCl → ZnCl2 + H2O
Г Zn(NO3)2 → ZnO + NO2 + O2 Zn(NO3)2 + KOH → Zn(OH)2 + KNO3

АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 52

Укажіть назву за номенклатурою IUPAC речовини, структурну формулу якої наведено.


А.
1,3-диметилбутан-1-ол
Б.
2,4-диметилбутан-4-ол
В.
2-метилпентан-4-ол
Г.
4-метилпентан-2-ол
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 52

З-поміж речовин, формули яких наведено, виберіть структурні ізомери.


А.
1, 2, 3
Б.
1, 5, 6
В.
2, 3, 4
Г.
4, 5, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 52

Пригадайте закономірності зміни температури кипіння в гомологічному ряду насичених вуглеводнів нерозгалуженої будови. Візьміть до уваги, що температури кипіння ізомерних алканів зменшуються зі збільшенням розгалуженості карбонового ланцюга. З огляду на це з-поміж наведених температур кипіння (А – Г) алканів – нонану, октану, 2-метилгептану, 2,2,3,3-тетраметилбутану – укажіть ту, за якої кипить 2-метилгептан (усі температури кипіння виміряно за однакових умов).


А.
106 °C
Б.
116 °C
В.
126 °C
Г.
151 °C
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 52

Взаємодія пропену з бромом належить до реакцій (1), а її продуктом є (2).

1 2
A приєднання 1,2-дибромопропан
Б заміщення 1,3-дибромопропан
B приєднання 1-бромопропан
Г заміщення 2-бромопропан

АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 52

ПОМИЛКОВЕ твердження наведено в рядку


А.
У реакцію гідрування вступає як етен, так і етин.
Б.
Продуктом каталітичної гідратації етину є етаналь.
В.
Етен і етин належать до одного гомологічного ряду.
Г.
Каталітичним дегідруванням етану можна добути етен.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 52

Чим відрізняється метанова кислота від етанової кислоти?


А.
у її водному розчині метиловий оранжевий не змінює забарвлення
Б.
окиснюється амоніачним розчином аргентум(І) оксиду за нагрівання
В.
вступає в реакцію естерифікації
Г.
взаємодіє з натрій гідроксидом
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 52

Проаналізуйте твердження щодо будови речовин, структурні формули яких наведено.

I. Речовина 1 є ізомером речовини 2.

II. Речовини 1 i 3 належать до фенолів.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише II
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 52

Укажіть ПОМИЛКОВЕ твердження щодо фенолу.


А.
гідроксильна група в його складі підвищує реакційну здатність бензенового кільця в реакціях заміщення
Б.
для його якісного виявлення можна використати бромну воду
В.
взаємодіє з натрій гідроксидом у водному розчині
Г.
у воді виявляє слабші кислотні властивості, ніж етанол
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 52

Укажіть один зі способів добування етанолу в промисловості.


А.
каталітичне гідрування етену
Б.
каталітична гідратація етину
В.
часткове окиснення етаналю
Г.
ферментативне бродіння глюкози
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 52

Укажіть структурну формулу естеру етанової кислоти та 2-метилпропан-1-олу.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 52

Укажіть продукт каталітичної гідратації етену.


А.
етанова кислота
Б.
етаналь
В.
етанол
Г.
етан
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 52

Проаналізуйте твердження. Чи є поміж них правильні?

І. Анілін за бензеновим кільцем вступає в реакції заміщення.

II. Анілін реагує з хлоридною кислотою, унаслідок чого утворюється сіль.


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише II
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 52

На лабораторному столі є реактиви А – Г, водний розчин глюкози, нагрівач, тримач для пробірок i штатив із чистими порожніми пробірками.

Який з реактивів потрібно використати, щоби довести наявність у молекулі глюкози як альдегідної групи, так і кількох гідроксильних груп?


А.
водно-спиртовий розчин фенолфталеїну
Б.
свіжоосаджений купрум(ІІ) гідроксид
В.
амоніачний розчин аргентум(I) оксиду
Г.
водно-спиртовий розчин йоду
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 52

У таблиці наведено формули органічних речовин А – Д. Доповніть кожне речення 1-3 однією з букв (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.


1.
Ізомером речовини A є речовина … .
2.
Речовина… – продукт ізомеризації бутану.
3.
Загальній формулі CnH2n-2 відповідає речовина … .
А.
Б.
В.
Г.
Д.
АБВГД
1
2
3

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №36 з 52

Увідповідніть перетворення, номер якого позначено цифрою над стрілкою, з типом хімічної реакції (А – Д).


А.
повне окиснення
Б.
відщеплення
В.
ізомеризація
Г.
приєднання
Д.
заміщення
АБВГД
1
2
3

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №37 з 52

Окрім ізотопів є частинки, які називають ізобарами та ізотонами. Ізотони – це атоми з однаковою кількістю нейтронів, але з різною кількістю протонів. А ізобари – це атоми з тим самим нуклонним, але з різними протонними числами. На рисунку відображено склад ядер атомів А – Д. Доповніть кожне речення 1-3 однією з букв (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.


1.
Ізотопами є атоми A та … .
2.
Атоми B та … – це ізотони.
3.
Ізобари – це атоми Г та … .
АБВГД
1
2
3

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 52

У кожній з посудин 1-3 міститься водний розчин певної солі (А – Д). З ними провели такі досліди. Спочатку вміст кожної посудини розділили на дві пробірки: в одну добавили хлоридну кислоту, а в другу – водний розчин барій хлориду. За наведеними в таблиці результатами дослідів укажіть уміст посудин 1-3.

Реагенти, використані в дослідах
HCl BaCl2

Посудини

1
2 –– ––
3


Умовні позначення:

«↓» – утворення осаду;

«↑» – виділення газу;

«––» – змін не було.


А.
Mg(NO3)2
Б.
Na2CO3
В.
K2SiO3
Г.
MgSO4
Д.
K2SO4
АБВГД
1
2
3

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 52

Обчисліть масу (г) води кількістю речовини 10 моль.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №40 з 52

Обчисліть кількість речовини (моль) водню об'ємом 448 л (н. у.).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №41 з 52

Обчисліть середню молярну масу (г/моль) газуватої суміші кисню з метаном, якщо об'ємна частка метану в ній становить 25%.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №42 з 52

У молекулі одного з антиоксидантів співвідношення мас атомів хімічних елементів таке: m(С) : m (Н) : m (О) = 9 : 1 : 14. Молярна маса цієї речовини в шість разів більша за молярну масу кисню. Виведіть молекулярну формулу антиоксиданту. У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №43 з 52

Масова частка Карбону в суміші, що складається з карбон(ІI) оксиду та карбон(IV) оксиду, становить 36%. Обчисліть масову частку (%) карбон(ІI) оксиду в суміші.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №44 з 52

Змішали два водні розчини з масовими частками сульфатної кислоти 20% та 70% відповідно. Унаслідок цього утворився розчин масою 150 г з масовою часткою кислоти 30%. Обчисліть масу (г) узятого для змішування розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 20%.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №45 з 52

Перетворіть схему реакції Al + KClO3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + KCl + H2O на хімічне рівняння методом електронного балансу. Укажіть суму коефіцієнтів у цьому рівнянні.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №46 з 52

Об'єм газуватої суміші, що складалася з кисню та водню, становив 40 л. Унаслідок реакції між компонентами суміші залишився водень об'ємом 4 л. Обчисліть об'ємну частку (%) кисню в початковій суміші (об'єми газів виміряно за однакових умов).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №47 з 52

На повне відновлення оксиду металічного елемента Е2O3 масою 76 г витратили карбон(II) оксид об'ємом 33,6 л (н. у.). Обчисліть молярну масу (г/моль) добутого металу.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №48 з 52

Продукти повного окиснення вуглеводню кількістю речовини 0,1 моль – карбон(IV) оксид об'ємом 8,96 л (н. у.) i вода масою 9 г. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню. У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №49 з 52

Маса суміші, що складалася з оксиду й ацетиленіду Кальцію, становила 128 г. До неї добавили воду в надлишку. Унаслідок цього утворився етин кількістю речовини 0,25 моль. Обчисліть масу (г) води, яка прореагувала.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №50 з 52

На зразок технічного магній гідроксиду масою 42 г, що містить домішки магній карбонату, подіяли хлоридною кислотою, узятою в надлишку. Унаслідок цього утворився карбон(IV) оксид об'ємом 1,12 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) домішок у зразку.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №51 з 52

У закритий реактор помістили суміш масою 100 г, що складалася з бутану, бут-1-ину та бут-2-ину. До неї добавили водень, потрібний для повного гідрування алкінів. Після проведення гідрування в реакторі містився бутан масою 106 г. Обчисліть масову частку (%) бутану в суміші з алкінами.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 52

Є дві однакові порції газуватої суміші метану й етену. Першу порцію пропустили крізь склянку з бромною водою, узятою в надлишку. Унаслідок цього маса вмісту склянки збільшилася на 2,8 г. У результаті повного окиснення другої порції суміші газів утворився карбон(IV) оксид кількістю речовини 0,6 моль. Обчисліть об'ємну частку (%) метану в газуватій суміші.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію