Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 52

Молекулярна формула карбонової кислоти та естеру – С3Н6О2. У цих речовин


А.
однакова хімічна будова
Б.
однакова молекулярна маса
В.
однакові температури кипіння
Г.
однакові хімічні властивості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 52

На якому з рисунків схематично зображено суміш молекул простих речовин одного хімічного елемента?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 52

Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо складу ядер атомів.

Кількість
протонів нейтронів
7 8
8 8
8 10
9 10
10 11

Склад ядер атомів скількох хімічних елементів описано?


А.
двох
Б.
трьох
В.
чотирьох
Г.
п’ятьох
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 52

Однакова кількість нейтронів в атомах, нуклідні символи яких наведено в рядку

Нуклідні символи атомів
A 8838Sr 8636Kr
Б 4020Ca 4018Ar
B 7935Br 8135Br
Г 2210Ne 2914Si

АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 52

Укажіть кількість електронів у йоні, нуклідний символ якого 3517Cl.


А.
36
Б.
34
В.
18
Г.
16
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 52

Визначте ступінь окиснення Брому в речовині, формула якої NaBrO3.


А.
+1
Б.
+3
В.
+5
Г.
+7
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 52

Формули йонних сполук записано в рядку


А.
H2S, CS2, SO2
Б.
P4S6, PH3, P4O10
В.
CBr4, CH4, CO2
Г.
Na2O, NaCl, NaF
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 52

Проаналізуйте рівняння оборотної реакції, яка перебуває в стані хімічної рівноваги й відбувається в закритій системі:

СО (г) + 2H2 (г) ⇆ СН3ОН (г), ΔН < 0

Зміщення хімічної рівноваги в бік утворення метанолу зумовить кожна з наведених змін:
1  зниження тиску
2  підвищення тиску
3  зниження температури
4  підвищення температури

Варіанти відповіді:


А.
1, 3
Б.
1, 4
В.
2, 3
Г.
2, 4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 52

Проаналізуйте рівняння оборотних реакцій, які відбуваються в закритих системах. Зниження тиску зумовить зміщення хімічної рівноваги ПРАВОРУЧ реакції, рівняння якої


А.
2SO2 (г) + O2 (г) ⇆ 2SO3 (г)
Б.
N2 (г) + 3H2 (г) ⇆ 2NH3 (г)
В.
CO2 (г) + C (т) ⇆ 2CO (г)
Г.
3O2 (г) ⇆ 2O3 (г)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 52

Проаналізуйте наведену схему гальванічного елемента.

Укажіть ПОМИЛКОВЕ твердження щодо його роботи.


А.
На цинковому електроді катіони Zn2+ відновлюються.
Б.
На мідному електроді катіони Cu2+ відновлюються.
В.
Маса цинкового електрода поступово зменшується.
Г.
Маса мідного електрода поступово збільшується.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 52

Укажіть символ хімічного елемента E в речовині, формула якої Na[E(OH)4].


А.
Al
Б.
Mg
В.
Li
Г.
Zn
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 52

Яка із солей у водному розчині гідролізує як за катіоном, так і за аніоном?


А.
алюміній хлорид
Б.
амоній карбонат
В.
амоній сульфат
Г.
натрій сульфід
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 52

Осадити катіони Fe3+ з водного розчину ферум(ІІІ) хлориду можна за допомогою водного розчину


А.
аргентум(І) нітрату
Б.
натрій гідроксиду
В.
натрій сульфату
Г.
барій нітрату
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 52

Формули солей, для кожної з яких правильно зазначено середовище її водного розчину, наведено в рядку

  Середовище водного розчину солі
  кисле нейтральне лужне
A ZnSO4 NaCl Na2CO3
Б Na2CO3 ZnSO4 NaCl
В NaCl Na2CO3 ZnSO4
Г Na2CO3 NaCl ZnSO4

АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 52

Є два водні розчини солей:

1 – натрій сульфіду Na2S;
2 – амоній нітрату NH4NO3.

Проаналізуйте наведені твердження.

І.  Для визначення середовища розчину 1 можна використати водно-спиртовий розчин фенолфталеїну.

ІІ.  Значення pH розчину 2 менше, ніж значення pH розчину 1.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 52

У водний розчин плюмбум(ІІ) етаноату занурили пластинки, виготовлені з металів X та Y (див. рисунок). Відомо, що одним з металів був кадмій, а іншим – мідь. Згодом пластинки вийняли, висушили й зважили. Змінилася лише маса пластинки, виготовленої з металу X.

Проаналізуйте наведені твердження.

І.  Маса пластинки, виготовленої з металу X, зменшилася.

ІІ.  Метал Y, з якого виготовлено пластинку, – мідь.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 52

З водного розчину цинк не відновлює катіони


А.
Cu2+
Б.
Mg2+
В.
Ag+
Г.
H+
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 52

Є чотири пробірки з розчинами, що утворилися внаслідок змішування з водою таких речовин: 1 – сульфур(IV) оксиду, 2 – амоніаку, 3 – амоній хлориду, 4 – кальцій оксиду. У кожну з чотирьох пробірок добавили кілька крапель водно-спиртового розчину фенолфталеїну.

Укажіть пару пробірок, у яких індикатор набув малинового кольору.


А.
1, 3
Б.
1, 4
В.
2, 3
Г.
2, 4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 52

У таблиці наведено формули гідроксидів 1–4.

1 2 3 4
NaOH Al(OH)3 Ca(OH)2 Zn(OH)2

З-поміж них амфотерні властивості виявляють лише


А.
1 та 3
Б.
2 та 4
В.
3 та 4
Г.
2, 3 та 4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 52

Водний розчин речовини X розділили на дві пробірки. У першу добавили водний розчин барій нітрату, а в другу – водний розчин натрій гідроксиду. Унаслідок цього в обох пробірках спостерігали утворення осаду. Речовина X – це


А.
магній сульфат
Б.
магній хлорид
В.
калій сульфат
Г.
калій хлорид
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 52

Газуваті азот та карбон(IV) оксид можна розрізнити за допомогою


А.
фільтрувального паперу, змоченого розчином фенолфталеїну
Б.
водного розчину калій перманганату
В.
вапняної води
Г.
бромної води
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 52

Укажіть формулу органічної речовини.


А.
H2O2
Б.
СaH2
В.
P4O10
Г.
C4H10
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 52

Укажіть назву за номенклатурою IUPAC речовини, структурну формулу якої наведено.


А.
1,2-диметилпропан-1-ол
Б.
2,3-диметилпропан-3-ол
В.
2-метилбутан-3-ол
Г.
3-метилбутан-2-ол
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 52

Проаналізуйте наведені в таблиці дані щодо температур кипіння та плавлення альдегідів А – Г за тиску 105 Па. Який з альдегідів за такого тиску й температури –90 °C перебуватиме у твердому стані?

Альдегід Температура
кипіння, °C
Температура
плавлення, °C
A –19 –92
Б 21 –123
В 48 –80
Г 75 –96

АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 52

Проаналізуйте твердження щодо речовини, структурну формулу якої наведено.

І.  Речовина належить до ароматичних двохатомних спиртів.

ІІ.  Найпростіша формула речовини С3Н3О.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 52

Назви структурних ізомерів наведено в рядку


А.
пропан і циклопропан
Б.
бутан і 2-метилбутан
В.
бут-1-ен і бут-2-ен
Г.
пропен і пропан
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 52

Продуктом міжмолекулярної дегідратації етанолу є речовина, формула якої


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 52

ПОМИЛКОВЕ твердження наведено в рядку


А.
Бензен реагує з хлором за наявності каталізатора.
Б.
Бензен реагує з хлором за освітлення.
В.
Бензен реагує з бромною водою.
Г.
Фенол реагує з бромною водою.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 52

Проаналізуйте твердження.

I.  Бензен належить до вуглеводнів циклічної будови.

II.  Бензен і циклогексан є структурними ізомерами.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 52

Укажіть структурну формулу триатомного спирту.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 52

До водного розчину натрій гідроксиду добавили кілька крапель водного розчину купрум(ІІ) сульфату. До осаду, що утворився, долили водний розчин речовини X. Після перемішування реакційної суміші утворився прозорий розчин темно-синього кольору.
Речовина X – це


А.
пропан-1,2-діол
Б.
пропан-2-ол
В.
пропан-1-ол
Г.
пропаналь
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 52

До полісахаридів належить як


А.
сахароза, так і фруктоза
Б.
крохмаль, так і глюкоза
В.
сахароза, так і целюлоза
Г.
крохмаль, так і целюлоза
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 52

Укажіть один зі способів добування аніліну.


А.
дегідрування циклогексану
Б.
відновлення нітробензену
В.
гідрування метилбензену
Г.
гідроліз хлоробензену
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 52

Укажіть назву речовини X у схемі перетворень


А.
етен
Б.
етан
В.
етанол
Г.
етаналь
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 52

У таблиці наведено значення розчинності речовин А – Д у воді за різних температур. Використавши дані таблиці, доповніть кожне речення 1–3 буквою А – Д так, щоб утворилося правильне твердження.

    Розчинність, г у 100 г води за температури
    0 °C 20 °C 40 °C 60 °C 80 °C 100 °C

Речовина

A 13,3 31,6 63,9 110,1 168,8 243,6
Б 72,7 87,6 104,9 124,7 149,0 176,0
В 35,7 36,0 36,4 37,2 38,1 39,4
Г 0,176 0,160 0,137 0,114 0,092 0,072
Д 0,41 0,81 1,77 3,68 8,30 27,90

1.
З підвищенням температури розчинність речовини … зменшується.
2.
За температури 40 °C в насиченому розчині речовини … її маса більша, ніж маса розчинника.
3.
Максимальна маса речовини …, яку можна розчинити у воді масою 150 г за температури 20 °C, становить 47,4 г.
АБВГД
1
2
3

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №36 з 52

Увідповідніть клас органічних сполук 1–3 зі структурною формулою речовини А – Д, яка до нього належить.


1.
альдегіди
2.
феноли
3.
спирти
А.
Б.
В.
Г.
Д.
АБВГД
1
2
3

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №37 з 52

Увідповідніть перетворення, номер якого позначено над стрілкою цифрою 1–3, з типом хімічної реакції А – Д.


А.
повне окиснення
Б.
відщеплення
В.
ізомеризація
Г.
приєднання
Д.
заміщення
АБВГД
1
2
3

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 52

У таблиці наведено формули органічних речовин А – Д. Доповніть кожне речення 1–3 буквою А – Д так, щоб утворилося правильне твердження.


1.
Продуктом ізомеризації бутану є речовина … .
2.
З бромною водою реагує як речовина B, так і речовина … .
3.
Масова частка Карбону в речовині Г така сама, як і в речовині … .
А.
Б.
В.
Г.
Д.
АБВГД
1
2
3

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 52

Обчисліть кількість речовини (моль) водню об’ємом 672 л (н. у.).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №40 з 52

Обчисліть масу (г) купрум(ІІ) оксиду кількістю речовини 5 моль.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №41 з 52

Обчисліть об’єм (л) азоту (н. у.), у якому 3,01 · 1024 атомів Нітрогену. Уважайте, що NA = 6,02 · 1023 моль–1.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №42 з 52

У молекулі аскорбінової кислоти співвідношення мас атомів хімічних елементів таке: m(C) : m(H) : m(O) = 9 : 1 : 12. Молярна маса цієї речовини в чотири рази більша за молярну масу пропану. Виведіть молекулярну формулу аскорбінової кислоти. У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №43 з 52

Обчисліть відносну густину за воднем суміші метану з киснем, об’ємна частка кисню в якій становить 50 %.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №44 з 52

Глюкозу масою 60 г розчинили у воді, унаслідок чого утворився розчин масою 400 г. Обчисліть масову частку (%) глюкози в ньому.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №45 з 52

Обчисліть масу (г) води, з якою потрібно змішати натрій оксид масою 62 г, щоб утворився розчин натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 25 %.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №46 з 52

Використавши метод електронного балансу, перетворіть схему реакції

PbO2 + Mn(NO3)2 + HNO3 → HMnO4 + Pb(NO3)2 + H2O

на хімічне рівняння. Укажіть суму коефіцієнтів у цьому рівнянні.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №47 з 52

На суміш масою 20 г, що складалася з магній оксиду й магній карбонату, подіяли хлоридною кислотою, узятою в надлишку. Унаслідок цього виділився газ об’ємом 2,24 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) магній карбонату в суміші.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №48 з 52

Один зі способів добування етанолу – каталітична гідратація етену. Обчисліть об’єм (л) етену (н. у.), потрібного для добування етанолу масою 184 г, якщо відносний вихід спирту становить 80 %.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №49 з 52

Газувата суміш складалася з азоту об’ємом 25 л та водню об’ємом 85 л. У закритій системі внаслідок реакції між ними утворився амоніак, відносний вихід якого становив 20 %. Обчисліть об’ємну частку (%) азоту в газуватій суміші, що утворилася (об’єми газів виміряно за однакових умов).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №50 з 52

Маса суміші карбонатів Кальцію та Магнію становила 9,2 г. Під час повного перетворення у водному розчині цих карбонатів на відповідні гідрогенкарбонати прореагував карбон(IV) оксид об’ємом 2,24 л (н. у.). Обчисліть масу (г) кальцій карбонату в суміші.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №51 з 52

Газувату суміш об’ємом 50 мл, що складалася з метану та етану, повністю спалили. Унаслідок цього утворився карбон(IV) оксид об’ємом 60 мл і вода. Обчисліть об’єм (мл) етану в газуватій суміші (об’єми газів виміряно за однакових умов).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 52

Газувату суміш вуглеводню об’ємом 10 мл та кисню об’ємом 60 мл підпалили. Після закінчення реакції та конденсування водяної пари утворилася газувата суміш об’ємом 50 мл, що складалася з карбон(IV) оксиду та кисню. Цю суміш пропустили крізь водний розчин лугу, узятого в надлишку. Унаслідок цього її об’єм зменшився до 30 мл (об’єми газів виміряно за однакових умов). Виведіть молекулярну формулу вуглеводню, у відповіді запишіть його відносну молекулярну масу.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію