Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

До складу якої з речовин входить найбільше хімічних елементів?


А.
S8
Б.
HNO3
В.
PCl5
Г.
Mn2O7
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Укажіть молярну масу (г/моль) ортофосфатної кислоти.


А.
98
Б.
96
В.
88
Г.
86
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Який рядок складається з протонних чисел металічних елементів?


А.
2; 15; 30
Б.
4; 11; 26
В.
9; 14; 19
Г.
12; 16; 18
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Скільки нейтронів і електронів у нукліді 37Cl?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Укажіть речовину з йонним типом хімічного зв’язку.


А.
H2
Б.
NH3
В.
CaCl2
Г.
Fe
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Укажіть протонне число хімічного елемента, розташованого в 4-м періоді, VII групі, головній підгрупі Періодичної системи Д. І. Менделєєва.


А.
17
Б.
25
В.
26
Г.
35
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є поміж них правильні.

І. Швидкість хімічної реакції збільшується за наявності каталізатора.

ІІ. Швидкість хімічної реакції збільшується внаслідок подрібнення реагентів у твердому стані.


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

На графіку зображено зміну енергії E системи під час проходження хімічної реакції. Довжина якого відрізка відповідає значенню теплового ефекту реакції?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Укажіть формулу оксиду, який реагує з водою з утворенням кислоти.


А.
SO3
Б.
N2O
В.
SiO2
Г.
CO
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Учні помістили в порожній хімічний стакан трохи порошку крейди, долили води і ретельно перемішали. Який тип суміші утворився?


А.
розчин
Б.
суспензія
В.
емульсія
Г.
піна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Який неметал можна виділити із суміші з піском способом, зображеним на рисунку?


А.
графіт
Б.
йод
В.
бром
Г.
силіцій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

У якому варіанті відповіді правильно вказано властивості калій гідроксиду?

1) малорозчинна речовина.
2) легко окиснюється.
3) реагує з сульфур(IV) оксидом.
4) сильний електроліт.


А.
1, 2
Б.
1, 3
В.
2, 3
Г.
3, 4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Укажіть формулу речовини, унаслідок розчинення якої у воді утворюється сильна кислота.


А.
SO2
Б.
H2S
В.
HCl
Г.
NH3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Наявність яких йонів зумовлює утворення накипу внаслідок кип’ятіння твердої води?


А.
Mg2+, SO42−
Б.
Na+, SO42−
В.
Na+, HCO3
Г.
Mg2+, HCO3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Укажіть формулу гідроксиду, який реагує як з кислотами, так і з лугами.


А.
NaOH
Б.
Ca(OH)2
В.
LiOH
Г.
Zn(OH)2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Які речовини реагують між собою у водних розчинах?


А.
NaOH i CuSO4
Б.
NaOH i Cа(OH)2
В.
CaCl2 i KNO3
Г.
Ca(NO3)2 i HCl
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Який метал реагує з водним розчином ферум(ІІ) сульфату?


А.
Zn
Б.
Cu
В.
Pb
Г.
Sn
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Укажіть продукти термічного розкладання магній гідроксиду.


А.
Mg і H2O
Б.
Mg і H2O2
В.
MgO і H2
Г.
MgO і H2O
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Яка кількість речовини (моль) алюміній оксиду утвориться внаслідок окиснення алюмінію кількістю речовини 4 моль?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Яка з кислот пасивує залізо?


А.
HNO3 (розб.)
Б.
HCl (конц.)
В.
CH3COOH (розб.)
Г.
H2SO4 (конц.)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Яка речовина витісняє Йод з натрій йодиду у водному розчині?


А.
N2
Б.
H2
В.
CO2
Г.
Cl2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Укажіть рядок, що містить формули сполук з однаковим ступенем окиснення Сульфуру.


А.
SO3, H2SO3
Б.
SO2, SF4
В.
S, H2S
Г.
SO2, H2SO4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Укажіть формулу речовини, водний розчин якої називають нашатирним спиртом.


А.
NH4Cl
Б.
NaCl
В.
NH3
Г.
C2H5OH
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Яка речовина не реагує з карбон(ІV) оксидом?


А.
SiO2
Б.
Ba(OH)2
В.
NaOH
Г.
K2O
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Укажіть гомологічну різницю.


А.
–СН=
Б.
–СН3
В.
–СН2
Г.
СН4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Укажіть за номенклатурою ІUРАC назву речовини, формула якої


А.
1,1,2-триметилпропан-1-ол
Б.
1,1-диметил-2-метилпропан-1-ол
В.
2,2,3-триметилбутан-2-ол
Г.
2,3-диметилбутан-2-ол
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Яка загальна формула алканів?


А.
CnHn
Б.
CnH2n
В.
CnH2n+2
Г.
CnH2n−2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Гідратація алкенів є реакцією


А.
приєднання.
Б.
розкладу.
В.
заміщення.
Г.
обміну.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Укажіть формулу бутину.


А.
C4H4
Б.
C4H8
В.
C4H6
Г.
C4H10
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Суміш бензену з хлором опромінили ультрафіолетовим світлом. До якого типу належить реакція, що відбулася?


А.
приєднання
Б.
відщеплення
В.
заміщення
Г.
обміну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Укажіть перспективне екологічно чисте паливо.


А.
нафта
Б.
мазут
В.
водень
Г.
вугілля
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Яка природа речовини, якщо під час її взаємодії з натрієм виділяється водень, а внаслідок реакції з гідроген хлоридом утворюється хлороалкан?


А.
арен
Б.
карбонова кислота
В.
насичений спирт
Г.
алкан
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Реакція «срібного дзеркала» характерна для


А.
альдегідів.
Б.
ненасичених вуглеводнів.
В.
багатоатомних спиртів.
Г.
естерів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Група –СООН є характеристичною для


А.
фенолів.
Б.
спиртів.
В.
альдегідів.
Г.
карбонових кислот.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

За своєю природою жири є


А.
спиртами.
Б.
карбоновими кислотами.
В.
альдегідами.
Г.
естерами.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Яку речовину одержують гідролізом крохмалю?


А.
сахарозу
Б.
глюкозу
В.
фруктозу
Г.
етанол
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Укажіть назву речовини Х, яка бере участь у перетворенні, що відбувається за схемою


А.
нітробензен
Б.
1-нітрогексан
В.
нітроциклогексан
Г.
1,3-динітробензен
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Укажіть характеристичні групи, унаслідок взаємодії яких утворюється пептидний зв’язок.


А.
−NH2 і –COOH
Б.
−OH і −COOH
В.
−NH2 і −OH
Г.
−OH і −CHO
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Молекула білка складається iз залишків


А.
карбонових кислот.
Б.
спиртів.
В.
амінів.
Г.
амінокислот.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Які реагенти потрібно використати для добування натрій гідроксиду?


А.
Na2SO4 i Ba(OH)2
Б.
NaNO3 i Ba(OH)2
В.
NaNO3 i Cu(OH)2
Г.
Na2SO4 i Cu(OH)2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Установіть відповідність між cхемою та типом хімічної реакції.


1.
CaO+CO2→CaCO3
2.
(NH4)2CO3→NH3+CO2+H2O
3.
NH4NO3→N2O+H2O
4.
P+O2→P2O5
А.
розкладу, без зміни ступенів окиснення елементів
Б.
заміщення, окисно-відновна
В.
розкладу, окисно-відновна
Г.
сполучення, окисно-відновна
Д.
сполучення, без зміни ступенів окиснення елементів
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 60

Установіть відповідність між тривіальною назвою речовини і її формулою.


Назва речовини
1.
негашене вапно
2.
поташ
3.
гіпс
4.
сухий лід
Формула речовини
А.
Na2CO3
Б.
CO2
В.
CaO
Г.
CaSO4⋅2H2O
Д.
K2CO3
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 60

Установіть відповідність між хімічною реакцією і використанням її основного продукту.


Хімічна реакція
1.
гідроліз кальцій карбіду
2.
гідратація етену
3.
нітрування гліцеролу
4.
полімеризація етену
Використання основного продукту реакції
А.
автогенне зварювання металів
Б.
вибухівка
В.
мийний засіб
Г.
пакувальний матеріал
Д.
розчинник у парфумерії
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 60

Установіть відповідність між природою та формулою спирту.


Природа спирту
1.
первинний
2.
вторинний
3.
третинний
4.
двохатомний
Формула спирту
А.
Б.
В.
Г.
Д.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 60

Розташуйте хімічні елементи за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів.


А.
Al
Б.
Ca
В.
Na
Г.
Si
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №46 з 60

Розташуйте хімічні елементи за посиленням неметалічних властивостей.


А.
N
Б.
C
В.
B
Г.
O
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №47 з 60

Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень металу на кислу сіль.


А.
NaHSO3
Б.
SO2
В.
CuS
Г.
Cu
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №48 з 60

Розташуйте формули речовин за зростанням ступеня окиснення Нітрогену.


А.
Ba(NO3)2
Б.
KNO2
В.
NO2
Г.
(NH4)2SO4
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №49 з 60

Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу аміноетанової кислоти.


А.
ClCH2COOH
Б.
CH3CHO
В.
CH3COOH
Г.
CH3CH2OH
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 60

Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу фенолу.


А.
C2H2
Б.
C6H6
В.
CH4
Г.
C6H5Cl
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 60

Перетворіть схему реакції FeCl3+Na2S→FeS+S+NaCl на хімічне рівняння та вкажіть суму його коефіцієнтів.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 60

Обчисліть масу (г) етанолу, який можна добути гідратацією етену об’ємом 448 л (н. у.), якщо відносний вихід продукту реакції становить 90 %.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №53 з 60

Укажіть суму індексів у формулі вищого оксиду хімічного елемента, порядковий номер якого в Періодичній системі Д. І. Менделєєва — 34.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №54 з 60

На підприємстві утворилися кислі стоки масою 10 т із середнім умістом сульфатної кислоти 0,98 %. Обчисліть масу (кг) кальцій гідроксиду, який потрібно витратити на нейтралізацію кислоти.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №55 з 60

Обчисліть ступінь дисоціації (%) електроліту, якщо з кожних 50 його молекул чотири розпалися на йони.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №56 з 60

Обчисліть масу (г) осаду, що утворюється внаслідок пропускання карбон(IV) оксиду об’ємом 2,24 л (н. у.) крізь водний розчин, що містить кальцій гідроксид масою 7,4 г.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №57 з 60

Унаслідок взаємодії розжареного заліза кількістю речовини 7,5 моль з водяною парою, узятою в надлишку, утворилася залізна ожарина Fe3O4 і водень. Обчисліть об’єм (л) водню (н. у.).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №58 з 60

Натрій гідроксид кількістю речовини 0,5 моль розчинили у воді об’ємом 180 мл. Яка масова частка (%) розчиненої речовини?


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №59 з 60

Для проведення реакції було взято етанову кислоту масою 3 г і етанол у надлишку. Унаслідок реакції утворився естер масою 4,18 г. Обчисліть відносний вихід (%) естеру.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №60 з 60

На повне гідрування триолеїну витратили водень об’ємом 672 л (н. у.). Обчисліть кількість речовини (моль) жиру, що прореагував.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію