Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Який запис позначає молярну масу натрію?


А.
A(Na)
Б.
Ar(Na)
В.
m(Na)
Г.
M(Na)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Частка від ділення середньої молярної маси повітря на молярний об’єм газів (н. у.) — це


А.
густина повітря.
Б.
кількість речовини повітря.
В.
число Авогадро.
Г.
число молекул у повітрі об’ємом 1 л.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Яке твердження щодо положення хімічних елементів у періодичній системі Д. І. Менделєєва правильне?


А.
неметалічні елементи розміщені наприкінці кожного періоду
Б.
кожний період починається неметалічним елементом
В.
головні підгрупи містять лише металічні елементи
Г.
побічні підгрупи містять лише неметалічні елементи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Нукліди Хлору 35Cl та 37Cl


А.
містять однакове число електронів.
Б.
мають однакові нуклонні числа.
В.
містять однакове число нейтронів.
Г.
мають однакову масу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Укажіть речовину з ковалентним неполярним типом хімічного зв’язку.


А.
NH3
Б.
N2
В.
CaI2
Г.
Mg
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Який тип кристалічних ґраток у натрій гідроксиді?


А.
атомні
Б.
молекулярні
В.
йонні
Г.
металічні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Проаналізуйте твердження й укажіть правильні.

І. Швидкість хімічної реакції зростає внаслідок подрібнення реагентів.

ІІ. Швидкість хімічної реакції зростає внаслідок збільшення концентрації реагентів.


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
обидва неправильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Що спостерігатиме учень, який до розбавленого водного розчину калій гідроксиду, підфарбованого фенолфталеїном, поступово добавлятиме хлоридну кислоту?


А.
утворення осаду, що через деякий час розчиниться
Б.
утворення осаду
В.
знебарвлення розчину і утворення осаду
Г.
знебарвлення розчину
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Укажіть кількість речовини (моль) катіонів, що утворилися внаслідок електролітичної дисоціації в розбавленому водному розчині натрій сульфату кількістю речовини 3 моль.


А.
2
Б.
3
В.
6
Г.
9
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Проаналізуйте твердження й укажіть правильні.

І. Розчинність газів у воді зростає внаслідок підвищення тиску.

ІІ. Розчинність газів у воді зменшується внаслідок підвищення температури.


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
обидва неправильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Укажіть кислотний оксид.


А.
CO2
Б.
ZnO
В.
NO
Г.
Al2O3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Які властивості виявляє купрум(ІІ) гідроксид?

1) за нагрівання розкладається.
2) реагує із хлоридною кислотою.
3) легко окиснюється.
4) є сильним електролітом.


А.
1, 2
Б.
1, 3
В.
1, 4
Г.
2, 3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Укажіть формулу оксиду, якому відповідає нітратна кислота.


А.
N2O
Б.
NO
В.
N2O3
Г.
N2O5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Які твердження щодо способів пом’якшення води правильні?

1) постійну твердість води усувають кип’ятінням

2) тимчасову твердість води усувають добавлянням кальцій гідроксиду

3) тимчасову твердість води усувають кип’ятінням

4) постійну твердість води усувають добавлянням натрій сульфату


А.
1, 2
Б.
1, 3
В.
1, 4
Г.
2, 3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60


А.
1, 2
Б.
1, 3
В.
2, 3
Г.
3, 4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Між якими речовинами відбудеться реакція у водному розчині?


А.
FeCl3 i NaNO3
Б.
Na2SO4 i Ba(NO3)2
В.
KCl i Ca(NO3)2
Г.
KNO3 i Ca(OH)2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Чи правильно зображено процес корозії металів на рисунках 1 і 2?


А.
правильно лише на рис. 1
Б.
правильно лише на рис. 2
В.
правильно на обох
Г.
неправильно на обох
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Укажіть хімічну формулу негашеного вапна.


А.
CaO
Б.
Ca(OH)2
В.
CaCO3
Г.
Ca(HCO3)2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Перетворіть запис Al+HCl→... на хімічне рівняння та вкажіть суму коефіцієнтів у ньому.


А.
10
Б.
12
В.
13
Г.
15
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Який металічний елемент входить до складу гемоглобіну?


А.
Na
Б.
Mg
В.
Ca
Г.
Fe
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Які речовини використовують для добування гідроген хлориду в промисловості?


А.
H2 i Cl2
Б.
NaCl(тв.) i H2SO4(конц.)
В.
NaCl(тв.) i H2SO4(розб.)
Г.
NH4Cl i NaOH
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Сульфур є відновником у реакції між


А.
S i Ca.
Б.
SO2 i O2.
В.
H2SO4 i Zn.
Г.
SO2 i H2O.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції термічного розкладання купрум(ІІ) нітрату.


А.
3
Б.
4
В.
7
Г.
9
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

До складу алмазу і графіту входить хімічний елемент


А.
Карбон.
Б.
Силіцій.
В.
Фосфор.
Г.
Аргентум.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Укажіть органічні речовини.


А.
NaHCO3; Ca(HCO3)2; H2CO3
Б.
CH4; HCOOH; CH3Cl
В.
CO2; NH3; H2S
Г.
HCl; C; CH3OH
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Які твердження щодо членів одного гомологічного ряду правильні?

1) група атомів CH2 — це гомологічна різниця.
2) гомологи мають однаковий кількісний склад.
3) гомологи мають однаковий якісний склад.
4) гомологи мають однакові температури кипіння.


А.
1, 2
Б.
1, 3
В.
1, 4
Г.
2, 3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Укажіть формулу алкану.


А.
C6H6
Б.
C5H8
В.
C5H10
Г.
C5H12
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Гідруванням етену одержують


А.
етин.
Б.
етан.
В.
метан.
Г.
пропан.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Укажіть продукт каталітичної гідратації етину.


А.
етанол
Б.
етаналь
В.
етилетаноат
Г.
етанова кислота
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Проаналізуйте твердження й укажіть правильні.

І. Бензен знебарвлює бромну воду.

ІІ. Бензен можна добути тримеризацією етану.


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
обидва неправильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

До складу бензину входять вуглеводні з числом атомів Карбону


А.
2–5.
Б.
5–12.
В.
12–18.
Г.
20–36.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Укажіть структурну формулу третинного спирту.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Укажіть продукт гідрування етаналю.


А.
етанова кислота
Б.
етан
В.
етанол
Г.
етилетаноат
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Яка властивість притаманна метановій кислоті?


А.
слабша за етанову кислоту
Б.
малорозчинна у воді
В.
реагує з лугами
Г.
є твердою речовиною (н. у.)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Який спирт добувають гідролізом жирів?


А.
гліцерол
Б.
етанол
В.
пропан-1-ол
Г.
пропан-2-ол
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Альдегідоспиртом є


А.
сахароза.
Б.
целюлоза.
В.
крохмаль.
Г.
глюкоза.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Який об’єм (л) кисню витратиться під час згоряння метиламіну об’ємом 4 л (об’єми газів виміряно за однакових умов)?


А.
9
Б.
6
В.
4
Г.
2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Укажіть колір нітрогеновмісних сполук, які утворюються внаслідок добавляння концентрованої нітратної кислоти до білка.


А.
жовтий
Б.
чорний
В.
синій
Г.
фіолетовий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Яку речовину застосовують як мономер для добування полібутадієнового каучуку?


А.
CH3 —CH2 —CH2 —CH3
Б.
CH3 —CH=CH —CH3
В.
CH2=CH —CH=CH2
Г.
CH2=CH —CH2 —CH3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Яку речовину добувають кислотним гідролізом целюлози?


А.
C2H5OH
Б.
HCOOCH3
В.
C6H12O6
Г.
C12H22O11
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Установіть відповідність між схемами та типами хімічних реакцій.


Схема реакції
1.
ZnO+HCl→ZnCl2+H2O
2.
SO3+H2O→H2SO4
3.
Zn+H2SO4→ZnSO4+H2
4.
Al(OH)3→Al2O3+H2O
Тип реакції
А.
заміщення
Б.
дегідрування
В.
обміну
Г.
розкладу
Д.
сполучення
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 60

Установіть відповідність між формулами та природою речовини.


Формула речовини
1.
SO2
2.
KOH
3.
H2S
4.
Na2SO3
Природа речовини
А.
кислотний оксид
Б.
сіль
В.
двоосновна кислота
Г.
луг
Д.
одноосновна кислота
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 60

Установіть відповідність між структурними формулами речовин і префіксами в їхніх назвах.


Формула речовини
1.
2.
3.
4.
Префікс
А.
н-
Б.
цис-
В.
транс-
Г.
цикло-
Д.
ізо-
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 60

Укажіть відповідність між хімічними формулами та природою речовин.


Формула речовини
1.
2.
3.
4.
Природа речовини
А.
альдегід
Б.
етер
В.
спирт
Г.
естер
Д.
кислота
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 60

Розташуйте хімічні елементи за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів.


А.
F
Б.
S
В.
Al
Г.
Li
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №46 з 60

Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів атомів.


А.
Al
Б.
Si
В.
Mg
Г.
C
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №47 з 60

Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень неметалу на кислу сіль.


А.
NaH2PO4
Б.
P2O5
В.
Na3PO4
Г.
P
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №48 з 60

Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень гідроксиду на сіль.


А.
FeCl2
Б.
Fe(OH)3
В.
Fe2O3
Г.
Fe
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №49 з 60

Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень неорганічної речовини на естер.


А.
CH3
Б.
HCOOCH3
В.
HCOOH
Г.
CO
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 60

Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень дисахариду на альдегід.


А.
C2H6O
Б.
C2H4O
В.
C6H12O6
Г.
C12H22O11
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 60

Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему реакції Mg+HNO3(розб.)→Mg(NO3)2+NH4NO3+H2O на хімічне рівняння і вкажіть коефіцієнт перед формулою окисника.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 60

Запишіть локанти без розділових знаків послідовно, як вони розташовані за номенклатурою ІЮПАК, у назві речовини, структурна формула якоїЗавдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №53 з 60

Обчисліть молярну масу (г/моль) речовини, хімічна формула якої Ca(H2PO4)2.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №54 з 60

Обчисліть об’єм (л) cульфур(IV) оксиду (н. у.) масою 320 г.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №55 з 60

Oбчисліть об’ємну частку (%) хлору в суміші, що складається з хлору об’ємом 2,5 л і кисню об’ємом 7,5 л.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №56 з 60

Обчисліть об’єм (л) кисню, що витратиться на повне окиснення пропену об’ємом 4 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №57 з 60

Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок змішування двох водних розчинів, один з яких містить магній нітрат кількістю речовини 0,5 моль, а інший — натрій карбонат масою 56 г.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №58 з 60

Обчисліть об’єм (мл) води для виготовлення розчину масою 200 г із масовою часткою натрій нітрату 0,25.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №59 з 60

На суміш порошків магній сульфату та магній карбонату масою 100 г подіяли надлишком хлоридної кислоти. У результаті реакції виділився газ об’ємом 11,2 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) магній карбонату в суміші.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №60 з 60

Продуктами повного окиснення вуглеводню є карбон(IV) оксид масою 26,4 г і вода масою 5,4 г. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 39. Укажіть число атомів Карбону в молекулі вуглеводню.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine