Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 7 електронів.


А.
88
Б.
14
В.
35
Г.
7
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Для визначення функціонального стану щитоподібної залози медики використовують радіоактивний нуклід 123I. Укажіть число нейтронів у ядрі цього нукліда.


А.
7
Б.
70
В.
53
Г.
123
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Укажіть електронну формулу атома хімічного елемента, хімічна формула вищого оксиду якого ЕО2.


А.
1s22s2p3
Б.
1s22s22p63s23p2
В.
1s22s22p63s1
Г.
1s22s22p63s23p4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

В атомі s-елемента на зовнішньому енергетичному рівні міститься один електрон. Молярна маса його оксиду становить 62 г/моль. Скільки електронів в атомі цього хімічного елемента?


А.
3
Б.
20
В.
11
Г.
29
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Укажіть символи хімічних елементів однієї побічної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва.


А.
Zn, Cd, Hg
Б.
Cr, Mn, Fe
В.
Pd, Ag, Cd
Г.
C, Si, Sn
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Як змінюється будова електронної оболонки атомів хімічних елементів головної підгрупи VII групи зі зростанням протонного числа?


А.
зменшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні
Б.
збільшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні
В.
зменшується число енергетичних рівнів
Г.
збільшується число енергетичних рівнів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

На якій схемі зображено перекривання електронних хмар атомів у молекулі водню?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Який тип хімічного зв’язку в молекулі азоту?


А.
металічний
Б.
ковалентний полярний
В.
йонний
Г.
ковалентний неполярний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Укажіть з-поміж чотирьох хімічних елементів той, ступінь окиснення якого в бінарній сполуці з Нітрогеном вищий за ступені окиснення інших.


А.
Гідроген
Б.
Калій
В.
Кальцій
Г.
Хлор
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Амоній карбонат – широко застосовуваний у побуті й харчовій промисловості розпушувач тіста – це сіль


А.
середня.
Б.
основна.
В.
одноосновної кислоти.
Г.
лужного елемента.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Одним з компонентів електроліту лужних акумуляторів є літій гідроксид. Які кристалічні ґратки в цієї речовини?


А.
молекулярні
Б.
атомні
В.
металічні
Г.
йонні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Укажіть суму коефіцієнтів хімічного рівняння реакції термічного розкладання калій нітрату.


А.
4
Б.
7
В.
5
Г.
9
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Речовиною білкової природи є


А.
гліцин.
Б.
гемоглобін.
В.
триолеїн.
Г.
гліцерол.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Якою літерою позначено четвертинний атом Карбону в структурній формулі речовини?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Яка речовина спричиняє хімічний опік шкіри?


А.
хлорофіл
Б.
літій гідроксид
В.
поліамід
Г.
калій хлорид
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Укажіть послідовність типів хімічних реакцій, що відповідають перетворенням 1 і 2 за схемою

CH3 – CH31 CH2 = CH22 CH3 – CH2 – OH .


А.
дегідрування, гідратація
Б.
гідратація, дегідрування
В.
дегідратація, гідрування
Г.
гідратація, гідрування
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Укажіть спосіб, який застосовують на водоочисних станціях для вилучення з води завислих частинок піску, глини, іржі.


А.
магнітна сепарація
Б.
фільтрування
В.
УФ-опромінювання
Г.
хлорування
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Укажіть хімічну формулу органічної сполуки «Х4» у схемі перетворень


А.
C2H5OH
Б.
СH3COOС2Н5
В.
СH3CHO
Г.
НCOOСН3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Укажіть хімічну формулу речовини, у реакції з якою вуглець є відновником.


А.
O2
Б.
H2
В.
Mg
Г.
Al
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Укажіть речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену.

1  нітратна кислота
2  продукт гідратації барій оксиду
3  натрій етаноат
4  бінарна сполука Хлору з Гідрогеном
5  продукт гідратації сульфур(ІV) оксиду
6  газуватий продукт розкладання гідроген пероксиду


А.
2, 3, 6
Б.
1, 2, 5
В.
3, 4, 6
Г.
1, 4, 5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Яку сполуку в промисловості синтезують з двох простих речовин?


А.
сульфатна кислота
Б.
етин
В.
натрій гідроксид
Г.
амоніак
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Яка дія сприятиме зміщенню хімічної рівноваги реакції

CO2 (г.) + 2SO3 (г.) ⇆ CS2 (г.) + 4O2 (г.); ΔН > 0

в бік утворення кисню?

 


А.
підвищення концентрації сірковуглецю
Б.
зниження температури
В.
зниження концентрації карбон(IV) оксиду
Г.
зниження тиску
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Укажіть типи хімічних реакцій, характерні для гексану.
1  гідрування
2  повне окиснення
3  заміщення
4  приєднання
5  гідроліз
6  естерифікація


А.
2, 3
Б.
1, 6
В.
4, 5
Г.
1, 5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Речовини, реакція між якими описується скороченим йонним рівнянням
H+ + OH = H2O, – це


А.
амоній карбонат і натрій гідроксид.
Б.
натрій гідроксид і сульфатна кислота.
В.
калій гідроксид і цинк гідроксид.
Г.
кальцій оксид і нітратна кислота.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Укажіть тип хімічної реакції між метаном і хлором.


А.
сполучення
Б.
гідрування
В.
заміщення
Г.
дегідрування
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Укажіть напівсхему хімічної реакції, у якій Цинк є відновником.


А.
ZnО + H2SO4
Б.
Zn(ОH)2 + HCl →
В.
Zn + H2SO4
Г.
ZnCO3 + HCl →
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Унаслідок повного гідролізу білка утворюється


А.
азот.
Б.
амоніак.
В.
суміш амінокислот.
Г.
суміш трипептидів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

У якій із хімічних реакцій підвищення тиску спричинить зміщення хімічної рівноваги в бік утворення продуктів?


А.
С (тв.) + H2O (г.) ⇆ СO (г.) + H2 (г.)
Б.
CO (г.) + 2H2 (г.) ⇆ CH3OH (г.)
В.
2NOCl (г.) + Br2 (г.) ⇆ 2NOBr (г.) + Cl2 (г.)
Г.
8H2S (г.) + 8I2 (тв.) ⇆ S8 (тв.) + 16HI (г.)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Етин утворюється внаслідок реакції між


А.
кальцій карбонатом і хлоридною кислотою.
Б.
етеном і водою.
В.
кальцій карбідом і водою.
Г.
кальцій карбонатом і етановою кислотою.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

У якому рядку містяться назви тільки тих газів, що можна зібрати в посудину витісненням води?


А.
водень, кисень, пропан
Б.
амоніак, гідроген хлорид, кисень
В.
амоніак, водень, метан
Г.
водень, гідроген хлорид, пропан
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Сполуки, продукти реакції яких з водою зумовлюють руйнування поверхні мармурових скульптур, – це


А.
кальцій оксид, нітроген(IV) оксид.
Б.
нітроген(IV) оксид, сульфур(IV) оксид.
В.
амоніак, сульфур(ІV) оксид.
Г.
амоніак, кальцій оксид.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Укажіть назви природного і синтетичного волокон відповідно.


А.
вовна, капрон
Б.
бавовна, віскоза
В.
віскоза, капрон
Г.
бавовна, вовна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Який з чотирьох металів найбільш активний?


А.
цинк
Б.
нікель
В.
хром
Г.
магній
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Укажіть хімічну формулу речовини, яку слід використати для виявлення йоду у лікарському засобі «Розчин Люголя».


А.
CH3CHO
Б.
(–H2C–CH2–)n
В.
(C6H10O5)n
Г.
CH3COOH
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Укажіть структурну формулу ароматичного вуглеводню.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Установіть відповідність між хімічними елементами, що в незначній кількості містяться у мінеральній воді «Шаянська», і будовою зовнішніх енергетичних рівнів їхніх атомів.


Хімічний елемент
1.
Сульфур
2.
Кальцій
3.
Натрій
4.
Силіцій
Будова зовнішнього енергетичного рівня атома
А.
…3s23p2
Б.
…3s23p5
В.
…4s2
Г.
…3s1
Д.
…3s23p4
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №37 з 60

Установіть відповідність між хімічними формулами сполук і їхньою класифікаційною належністю.


Хімічна формула
1.
Na2SO4
2.
CuOHCl
3.
SO3
4.
H2SO4
Класифікаційна належність
А.
основна сіль
Б.
кислотний оксид
В.
середня сіль
Г.
нерозчинна основа
Д.
двоосновна кислота
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 60

2011р. – Міжнародний рік хімії. Одним із проектів, що мають популяризувати цю науку, могло б стати виготовлення парасольок із зображенням моделей молекул добре відомих речовин. Установіть відповідність між моделями молекул і назвами речовин.


Моделі молекул
1.
2.
3.
4.
Назва речовини
А.
вуглекислий газ
Б.
вода
В.
метан
Г.
амоніак
Д.
оцтова кислота
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 60

Установіть відповідність між кількістю і масою речовин.


Назва речовини та її кількість
1.
етин кількістю 1,5 моль
2.
гідроген сульфід кількістю 0,5 моль
3.
магній оксид кількістю 0,25 моль
4.
амоніак кількістю 2 моль
Маса речовини, г
А.
39
Б.
54
В.
34
Г.
10
Д.
17
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 60

Установіть відповідність між назвами речовин і продуктів їхнього термічного розкладання.


Назва речовини
1.
амоніак
2.
метан
3.
калій нітрат
4.
цинк гідроксид
Назва одного з продуктів її термічного розкладання
А.
кисень
Б.
вуглець
В.
вода
Г.
азот
Д.
карбон(IV) оксид
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 60

Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень від гідроксиду металічного елемента до солі.


А.
Fe
Б.
Fe2O3
В.
FeS
Г.
Fe(OH)3
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №42 з 60

Розташуйте сполуки за зменшенням їхніх кислотних властивостей.


А.
метанова кислота
Б.
метанол
В.
хлоридна кислота
Г.
фенол
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №43 з 60

Розташуйте напівсхеми хімічних реакцій за зменшенням суми коефіцієнтів у відповідних хімічних рівняннях.


А.
Cl2 + H2
Б.
Ca + O2
В.
Mg + S →
Г.
Al + Сl2
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №44 з 60

Розташуйте символи хімічних елементів за зменшенням числа енергетичних рівнів в електронній оболонці їхніх атомів.


А.
Не
Б.
І
В.
Fe
Г.
Mg
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №45 з 60

Розташуйте назви хімічних елементів за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів.


А.
Бром
Б.
Кальцій
В.
Силіцій
Г.
Фосфор
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №46 з 60

Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень насиченого одноатомного спирту на арен.


А.
С2Н5ОH
Б.
С6Н6
В.
С2Н4
Г.
С2Н2
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №47 з 60

Розташуйте хімічні формули за збільшенням кількості речовини у їхніх порціях масою 102 г.


А.
H2S
Б.
Tl
В.
Al2O3
Г.
NH3
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №48 з 60

Розташуйте неметали за зменшенням їхніх окиснювальних властивостей.


А.
кисень
Б.
водень
В.
фтор
Г.
йод
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №49 з 60

Розташуйте гази за зростанням їхньої відносної густини за воднем.


А.
етен
Б.
гідроген хлорид
В.
карбон(IV) оксид
Г.
кисень
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 60

Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень ненасиченого вуглеводню на естер.


А.
етин
Б.
етилетаноат
В.
етаналь
Г.
етанова кислота
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 60

Під час запалювання сірника відбувається окисно-відновна реакція

P + KClO3 → P2O5 + KCl.

Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть цю схему хімічної реакції на хімічне рівняння. У відповіді зазначте коефіцієнт біля формули сполуки, що є відновником.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 60

Обчисліть об’єм (л) кисню, необхідного для повного окиснення бутану об’ємом 4 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №53 з 60

Укажіть суму протонних чисел двох найбільш поширених у земній корі хімічних елементів.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №54 з 60

У водному розчині магній нітрату кількість нітрат-аніонів становить 0,5 моль. Обчисліть масу (г) магній нітрату, гексагідрату, використаного для виготовлення цього розчину.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №55 з 60

Обчисліть масову частку (%) лугу в розчині, для виготовлення якого було взято калій гідроксид кількістю 0,5 моль і воду об’ємом 172 мл.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №56 з 60

Хлоруванням бензену масою 15,6 г добули хлоробензен масою 18 г. Обчисліть вихід (%) хлоробензену від теоретичного.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №57 з 60

В одному з різновидів синтез-газу об’ємна частка карбон(ІІ) оксиду така сама, як і водню – 50 %. Обчисліть об’єм (л) кисню, що витратиться під час згоряння цієї суміші об’ємом 4 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №58 з 60

Під час виготовлення деяких вакцин використовують кальцій хлорид, дигідрат. Обчисліть масу (г) кристалізаційної води у цьому кристалогідраті масою 294 г.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №59 з 60

Суміш масою 50 г, що складалася з магній карбонату і магній нітрату, обробили надлишком хлоридної кислоти. Внаслідок цього утворився газ об’ємом 11,2 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) магній карбонату у вихідній суміші.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №60 з 60

Молярна маса одного з головних духмяних компонентів гвоздичної олії така сама, як у натрій ортофосфату. Співвідношення мас хімічних елементів у молекулі духмяної речовини таке:

m(C) : m(H) : m(O) = 30 : 3 : 8.

Укажіть число атомів Оксигену у молекулі цієї сполуки.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine