Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 5 електронів.


А.
5
Б.
15
В.
25
Г.
31
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

У медичній діагностиці та для дослідження взаємодії лікарських засобів використовують радіоактивний нуклід 13N. Укажіть число нейтронів у ядрі цього нукліда.


А.
14
Б.
13
В.
7
Г.
6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Укажіть електронну формулу атома хімічного елемента, хімічна формула вищого оксиду якого E2O3


А.
1s22s22p63s23p3
Б.
1s22s22p63s23p1
В.
1s22s22p63s1
Г.
1s22s22p5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

В атомі s-елемента на зовнішньому енергетичному рівні міститься два електрони. Молярна маса його гідроксиду становить 74 г/моль. Скільки електронів в атомі цього хімічного елемента?
А.
24
Б.
20
В.
11
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Укажіть символи хімічних елементів малого періоду періодичної системи Д. І. Менделєєва.


А.
Na, P, Cl
Б.
Na, K, Rb
В.
Si, Ti, Pb
Г.
Ti, Cr, Fe
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Як змінюється будова електронної оболонки атомів хімічних елементів 2-го періоду зі зростанням протонного числа?


А.
зменшується число енергетичних рівнів
Б.
збільшується число енергетичних рівнів
В.
зменшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні
Г.
збільшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

На якій схемі зображено перекривання електронних хмар атомів у молекулі гідроген броміду?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Який тип хімічного зв'язку в сполуці Кальцію з Бромом?


А.
йонний
Б.
ковалентний неполярний
В.
ковалентний полярний
Г.
металічний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Укажіть з-поміж чотирьох хімічних елементів той, ступінь окиснення якого в бінарній сполуці з Бромом вищий за ступені окиснення інших.


А.
Алюміній
Б.
Гідроген
В.
Кальцій
Г.
Літій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Питна сода — широкозастосовуваний у побуті й харчовій промисловості розпушувач тіста — це сіль


А.
безокснгенової кислоти.
Б.
кисла.
В.
одноосновної кислоти.
Г.
основна.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Бінарну сполуку Силіцію а Карбоном — дуже міцний і твердий матеріал карборунд — використовують для шліфування та гранування дорогоцінного каміння. Які кристалічні ґратки в цієї речовини?


А.
атомні
Б.
йонні
В.
металічні
Г.
молекулярні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Укажіть суму коефіцієнтів хімічного рівняння реакції термічного розкладання аргентум(І) нітрату.


А.
4
Б.
6
В.
7
Г.
9
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Речовиною білкової природи є


А.
етен.
Б.
триолеїн.
В.
гемоглобін.
Г.
глікоген.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Якою літерою позначено вторинний атом Карбону в структурній формулі речовини?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Яка речовина спричиняє хімічний опік шкіри?


А.
гліцерол
Б.
гліцин
В.
кальцій оксид
Г.
калій хлорид
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Укажіть послідовність типів хімічних реакцій, що відповідають перетворенням 1 і 2 за схемою


А.
гідроліз, гідрування
Б.
гідроліз, дегідратація
В.
дегідратація, гідрування
Г.
дегідрування, гідроліз
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

На Донбасі внаслідок багаторічного промислового вуглевидобутку утворилося багато відкритих накопичувачів із напіврідкою сумішшю води з дрібним вугіллям. Укажіть метод очищення шахтних вод від нього.


А.
магнітна сепарація
Б.
УФ-опромінювання
В.
фільтрування
Г.
хлорування
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Укажіть хімічну формулу органічної сполуки «X4» у схемі перетворень


А.
C2H5OH
Б.
CH3CHO
В.
CH3COOCH3
Г.
HCOOC2H5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Укажіть хімічну формулу речовини, у реакції з якою сірка є відновником.


А.
H2
Б.
Fe
В.
Na
Г.
O2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Укажіть речовини, що у водному розчині дисоціюють а утворенням катіонів Гідрогену.

1) сульфатна кислота
2) бінарна сполука Брому з Гідрогеном
3) натрій сульфат
4) найпростіша сполука Нітрогену з Гідрогеном
5) продукт гідратації сульфур(IV) оксиду
6) газуватий продукт термічного розкладання калій перманганату


А.
1, 4, 5
Б.
1, 2, 5
В.
3, 4, 6
Г.
2, 3, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Яку сполуку в промисловості синтезують з двох простих речовин?


А.
амоніак
Б.
бензен
В.
кальцій оксид
Г.
натрій гідроксид
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Яка дія сприятиме зміщенню хімічної рівноваги реакції

в бік утворення карбон(IV) оксиду?


А.
зниження концентрації водню
Б.
підвищення температури
В.
зниження концентрації водяної пари
Г.
підвищення тиску
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Речовини, реакція між якими описується скороченим йонним рівнянням

H++OH→H2O, — це


А.
амоній нітрат і натрій гідроксид.
Б.
калій гідроксид і цинк гідроксид.
В.
літій гідроксид і сульфатна кислота.
Г.
магній оксид і нітратна кислота.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Укажіть типи хімічних реакцій, характерні для етану.

1) гідрування
2) повне окиснення
3) заміщення
4) приєднання
5) гідроліз
6) естерифікація


А.
1, 5
Б.
2, 4
В.
4, 6
Г.
2, 3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Укажіть тип хімічної реакції між газуватими амоніаком і гідроген бромідом.


А.
гідрування
Б.
заміщення
В.
бромування
Г.
сполучення
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Укажіть напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником.


А.
Fe2O3+CO→
Б.
FeCl2+Cl2
В.
Fe(OH)3+H2SO4
Г.
FeO+H2SO4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є


А.
глікоген.
Б.
гліцерол.
В.
глюкоза.
Г.
етанол.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

У якій із хімічних реакцій підвищення тиску спричинить зміщення хімічної рівноваги в бік утворення реагентів?


А.
H2(г.)+I2(г.)↔2HI(г.)
Б.
2CO2(г.)+2H2O(г.)+2HCl(г.)↔2CH3Cl(г.)+3O2(г.)
В.
2SO3(г.)↔2SO2(г.)+O2(г.)
Г.
CO2(г.)+2N2(г.)↔C(тв.)+2N2O(г.)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Карбон(IV) оксид добувають дією хлоридної кислоти на


А.
кальцій карбід.
Б.
мармур.
В.
натрій етаноат.
Г.
гіпс.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Які гази можна зібрати в посудину витісненням води?


А.
азот, гідроген хлорид, бутан
Б.
амоніак, гідроген хлорид, метан
В.
водень, бутан, амоніак
Г.
метан, кисень, азот
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Укажіть сполуки, реакція яких з водою зумовлює утворення кислотних дощів.


А.
кальцій оксид, нітроген(IV) оксид.
Б.
амоніак, сульфур(IV) оксид.
В.
нітроген(IV) оксид, сульфур(IV) оксид.
Г.
амоніак, кальцій оксид.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Синтетичне волокно — це


А.
вовна.
Б.
бавовна.
В.
віскоза.
Г.
капрон.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Який з чотирьох металів найменш активний?


А.
магній
Б.
мідь
В.
нікель
Г.
свинець
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Укажіть хімічну формулу речовини, водно-спиртовий розчин якої використовують для проведення якісної реакції на крохмаль.


А.
Br2
Б.
I2
В.
CuSO4
Г.
FeCl3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Укажіть структурну формулу ароматичного вуглеводню.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Установіть відповідність між хімічними елементами, що в незначній кількості містяться у мінеральній воді «Лужанська», і будовою зовнішніх енергетичних рівнів їхніх атомів.


Хімічний елемент
1.
Сульфур
2.
Хлор
3.
Калій
4.
Кальцій
Будова зовнішнього енергетичного рівня атома
А.
...4s2
Б.
...3s23p5
В.
...3s23p4
Г.
...4s1
Д.
...3s23p3
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №37 з 60

Установіть відповідність між хімічними формулами сполук і їхньою класифікаційною належністю.


Хімічна формула
1.
Na2SO4
2.
Fe(OH)2Cl
3.
P2O5
4.
HNO3
Класифікаційна належність
А.
основна сіль
Б.
кислотний оксид
В.
одноосновна кислота
Г.
нерозчинна основа
Д.
середня сіль
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 60

2011р. — Міжнародний рік хімії. Одним із проектів, що мають популяризувати цю науку, могло б стати виготовлення для дитячої кімнати штор із зображенням моделей молекул добре відомих речовин. Установіть відповідність між моделями молекул і назвами речовин.


Моделі молекул
1.
2.
3.
4.
Назви речовин
А.
чадний газ
Б.
вода
В.
етилен
Г.
оцтова кислота
Д.
метиловий спирт
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 60

Установіть відповідність між кількістю і масою речовин.


Назва речовини та її кількість
1.
етан кількістю 2 моль
2.
вода кількістю 3 моль
3.
кальцій оксид кількістю 0,25 моль
4.
амоніак кількістю 4 моль
Маса речовини, г
А.
54
Б.
68
В.
20
Г.
60
Д.
14
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 60

Установіть відповідність між назвами речовин і продуктів їхнього термічного розкладання.


Назва речовини
1.
метан
2.
кальцій карбонат
3.
калій перманганат
4.
ферум(III) гідроксид
Назва одного з продуктів її термічного розкладання
А.
кальцій
Б.
кисень
В.
вуглець
Г.
вода
Д.
карбон(IV) оксид
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 60

Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень від неметалу до оксиду металічного елемента.


А.
MgBr2
Б.
Mg(OH)2
В.
Br2
Г.
MgO
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №42 з 60

Розташуйте сполуки за зростанням їхніх кислотних властивостей.


А.
етанова кислота
Б.
етанол
В.
карбонатна кислота
Г.
фенол
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №43 з 60

Розташуйте напівсхеми хімічних реакцій за зменшенням суми коефіцієнтів у відповідних хімічних рівняннях.


А.
Cl2+H2
Б.
Ca+Cl2
В.
Ca+O2
Г.
Fe+Br2
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №44 з 60

Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів в електронній оболонці їхніх атомів.


А.
S
Б.
C
В.
Fe
Г.
I
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №45 з 60

Розташуйте назви хімічних елементів за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів.


А.
Хлор
Б.
Фосфор
В.
Оксиген
Г.
Калій
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №46 з 60

Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень алкену на циклоалкан.


А.
C2H4
Б.
C2H2
В.
C6H12
Г.
C6H6
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №47 з 60

Розташуйте хімічні формули за збільшенням кількості речовини у їхніх порціях масою 128 г.
А.
SO2
Б.
CuO
В.
Cu2S
Г.
S
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №48 з 60

Розташуйте неметали за зростанням їхніх окиснювальних властивостей


А.
кисень
Б.
бром
В.
фтор
Г.
водень
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №49 з 60

Розташуйте гази за зростанням їхньої відносної густини за воднем.


А.
метан
Б.
кисень
В.
карбон(II) оксид
Г.
гідроген сульфід
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 60

Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на сіль.


А.
етаналь
Б.
етанова кислота
В.
етанол
Г.
натрій етаноат
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 60

Укажіть суму протонних чисел хімічних елементів, прості речовини яких є найпоширенішими дезінфектантами води на водопровідних станціях.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 60

Обчисліть об'єм (л) кисню, необхідного для повного окиснення етину об'ємом 2 л (об'єми газів виміряно за однакових умов).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №53 з 60

Випари ртуті дуже небезпечні для здоров'я. Для хімічної демеркуризації використовують розбавлений водний розчин калій перманганату, підкислений хлоридною кислотою:

KMnO4+HCl+Hg→HgCl2+MnO2+KCl+H2O.

Використовуючи метод електронного балансу, складіть хімічне рівняння окисно-відновної реакції, що відповідає цій схемі. У відповіді зазначте коефіцієнт біля формули сполуки, що є відновником.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №54 з 60

Обчисліть масову частку (%) лугу в розчині, для виготовлення якого було взято натрій гідроксид кількістю 0,25 моль і воду об'ємом 40 мл.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №55 з 60

У водному розчині натрій карбонату кількість катіонів Натрію становить 1 моль. Обчисліть масу (г) натрій карбонату, декагідрату, використаного для виготовлення цього розчину.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №56 з 60

У газі, який унаслідок анаеробного розкладання органічних відходів утворюється на сміттєвих звалищах, об'ємна частка метану така сама, як і карбон(IV) оксиду, — 50 %. Обчисліть об'єм (л) кисню, що витратиться під час спалювання цієї суміші об'ємом 20 л (об'єми газів виміряно за однакових умов).


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №57 з 60

Бромуванням бензену масою 156 г добули бромобензен масою 251,2 г. Обчисліть вихід (%) бромобензену від теоретичного.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №58 з 60

У промисловості будівельний гіпс добувають випалюванням природного гіпсу, який внаслідок цього зневоднюється. Обчисліть масу (г) кристалізаційної води у природному гіпсі масою 86 г.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №59 з 60

Молярна маса одного з найвідоміших вітамінів у чотири рази більша за молярну масу карбон(IV) оксиду. Співвідношення мас хімічних елементів у молекулі речовини-вітаміну таке:

m(C):m(H):m(O)−9:1:12

Укажіть число атомів у молекулі цієї сполуки.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №60 з 60

Суміш масою 200 г, що складалася з кальцій карбонату і кальцій нітрату, обробили надлишком хлоридної кислоти. Внаслідок цього утворився газ об'ємом 8,96 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) кальцій нітрату у вихідній суміші.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine