Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

У чому полягає суть фізичного змісту порядкового номера елемента в періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва? У


А.
кількості нейтронів в ядрі атома хімічного елемента.
Б.
кількості нуклонів в ядрі атома хімічного елемента.
В.
величині заряду ядра атома хімічного елемента.
Г.
максимальному ступені окиснення хімічного елемента.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Виберіть електронну формулу атома елемента, якщо його вищий оксид відповідає загальній формулі Е2О5.


А.
1s22s22p3
Б.
1s22s22p1
В.
1s22s22p2
Г.
1s22s2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Під час створення періодичної системи Д.І. Менделєєв розташував всі елементи за певною ознакою, але деякі елементи при цьому порушують закономірність, помічену ним. Визначте ці елементи.


А.
P – S
Б.
S – Cl
В.
Ar – K
Г.
Cl – Ar
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Яка кількість нейтронів у нукліді Алюмінію?


А.
11
Б.
14
В.
13
Г.
12
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Ковалентним зв’язком сполучені атоми


А.
неметалічних елементів.
Б.
неметалічних і металічних елементів.
В.
інертних елементів.
Г.
металічних елементів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Визначте схему хімічної реакції, що відповідає взаємодії між речовиною із ковалентним полярним зв’язком та речовиною із ковалентним неполярним зв’язком.


А.
H2O + K → KOH + H2
Б.
AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3
В.
P2O5 + H2O → HPO3
Г.
H2S + O2 → S + H2O
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Яке умовне позначення хімічної сполуки, що утворена елементами X та Y з протонними числами відповідно 12 та 8?


А.
X4Y3
Б.
XY2
В.
X2Y
Г.
XY
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Атоми хімічних елементів, утворюючи молекули, намагаються утворити стійку зовнішню оболонку, що містить


А.
шість електронів.
Б.
три електрони.
В.
вісім електронів.
Г.
чотири електрони.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Визначте правильні твердження.

  1. Протонне число Калію 19
  2. Протонне число Натрію 23
  3. Протонне число Калію 39
  4. Протонне число Натрію 11

А.
2,4
Б.
2,3
В.
3,4
Г.
1,4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

У реакції з сіркою алюміній
1  відновлюється
2  окиснюється
3  окисник
4  відновник


А.
1,3
Б.
2,3
В.
2,4
Г.
3,4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Визначте ступінь окиснення Хлору в калій хлораті – KClO3.


А.
+5
Б.
+3
В.
+1
Г.
+7
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

На зовнішньому енергетичному рівні в атомі певного елемента третього періоду міститься сім електронів. У водному розчині його леткої сполуки з Гідрогеном колір універсального індикаторного папірця матиме забарвлення


А.
жовте.
Б.
біле.
В.
синє.
Г.
червоне.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Концентровану нітратну кислоту можна зберігати і транспортувати в цистернах, виготовлених з алюмінію, тому що цей елемент


А.
вкривається щільним шаром алюміній оксиду.
Б.
стоїть у ряду активності металів правіше за водень.
В.
вкривається товстим шаром алюміній нітрату.
Г.
стоїть у ряду активності металів лівіше за водень.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Продуктами реакції окиснення амоніаку за наявності каталізатора (Pt) є


А.
N2O і H2O.
Б.
HNO3 і Н2О.
В.
N2 і H2O.
Г.
NO і H2O.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Для бензену найбільш характерні реакції


А.
заміщення.
Б.
розкладу.
В.
сполучення.
Г.
обміну.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Визначте молярну масу (г/моль) найпоширенішої речовини на Землі, що входить до складу багатьох мінералів, має атомну кристалічну гратку (ТПЛ = 1610 °С), хімічно досить інертна, широко застосовується у будівництві, є сировиною для виготовлення напівпровідників.


А.
18
Б.
44
В.
100
Г.
60
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Білий фосфор – летка речовина з невисокою температурою плавлення, добре розчиняється у деяких органічних розчинниках і не проводить електричного струму. Кристалічну гратку якого типу має ця речовина?


А.
йонну
Б.
молекулярну
В.
атомну
Г.
металічну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Визначте назву речовини «Х», що відповідає схемі перетворень:

C2H6X → C2H5OH

 


А.
хлоропропан
Б.
хлорометан
В.
хлороетан
Г.
хлоробутан
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Визначте формулу гомолога метану.


А.
С3Н8
Б.
С2Н4
В.
С4Н6
Г.
С7Н8
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Визначте назви речовин, з якими реагує кальцій оксид.
1  карбон (IV) оксид
2  сульфатна кислота
3  калій гідроксид
4  магній оксид
5  вода
6  кисень


А.
1,2,3
Б.
3,4,5
В.
1,2,5
Г.
4,5,6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Яка загальна схема хімічної реакції відповідає скороченому йонному рівнянню

Mg2+ + 2OH = Mg(OH)2  ?

А.
сіль + луг → основа + сіль
Б.
вода + сіль → кислота + основа
В.
кислота + основа → вода + сіль
Г.
кислота + сіль → кислота + сіль
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

До якого класу неорганічних сполук належить неорганічна речовина «Х», що бере участь у реакції за схемою: барій гідроксид + Х → барій карбонат + вода?


А.
амфотерний гідроксид
Б.
кислотний оксид
В.
основний оксид
Г.
сіль
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Визначте схему рівняння хімічної реакції, що належить до окисно-відновної.


А.
Mn(OH)2 → MnO + H2O
Б.
Mn(OH)2 + HCl → MnCl2 + H2O
В.
MnO + HCl → MnCl2 + H2O
Г.
MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Продуктом якої реакції є амонієва сіль аміноетанової кислоти?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Визначте формули продуктів реакції, утворених унаслідок взаємодії ферум (ІІ) оксиду з розбавленою сульфатною кислотою.


А.
H2O і Fe2(SO4)3
Б.
H2O i FeSO4
В.
H2 i FeSO4
Г.
H2O і FeSO3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Продуктом якої хімічної реакції є хлорометан, що застосовується в холодильних установках?


А.
С2H6 + Cl2
Б.
С3H8 + Cl2
В.
С6H6 + Cl2
Г.
СH4 + Cl2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Ферум (ІІІ) оксид є


А.
основним.
Б.
кислотним.
В.
амфотерним.
Г.
несолетворним.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Речовину такої будови: можна отримати в результаті реакції естерифікації


А.
бутанової кислоти та етанолу.
Б.
2-метилпропанової кислоти та етанолу.
В.
етанової кислоти та бутан-2-олу.
Г.
пропанової кислоти та пропан-2-олу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Яка речовина утворюється на катоді під час електролізу водного розчину купрум (II) хлориду?


А.
водень
Б.
кисень
В.
хлор
Г.
мідь
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Компонентами шихти доменного виробництва чавуну є
1  залізна руда
2  флюси
3  кокс
4  чадний газ
5  шлаки
6  цементит


А.
3,4,5
Б.
2,3,4
В.
1,2,3
Г.
4,5,6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Визначте скорочене рівняння реакції йонного обміну, що відповідає взаємодії розчинів сильної кислоти та середньої солі.


А.
H+ + OH = H2O
Б.
2H+ + SiO32– = H2SiO3
В.
H+ + HCO3 = H2O + CO2
Г.
2H+ + CuO = Cu2+ + H2O
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

У рівнянні реакції заміщення загальна сума коефіцієнтів становить 4. Визначте схему, що відповідає цьому рівнянню.


А.
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
Б.
CH4 + O2 → CO2 + H2O
В.
Na + H2O → NaOH + H2
Г.
C2H2 + H2 → C2H6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

У металургії важливими способами боротьби із забрудненням довкілля є
1  комплексне використання сировини
2  заміна коксу воднем
3  високовитратні технології
4  високовідходні технології


А.
1,3
Б.
2,3
В.
1,2
Г.
3,4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Компонентом розчину, який використовують для побілки дерев і боротьби з хворобами рослин, є


А.
негашене вапно.
Б.
вапняна вода.
В.
вапняне тісто.
Г.
вапняне молоко.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Визначте кінцевий продукт перетворень:

 


А.
етилетаноат (етилацетат)
Б.
етаналь
В.
етен
Г.
етанол
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Визначте відповідність між структурною частинкою (атом, йон) та числом неспарених електронів у ній.


Структурна частинка (атом, йон)
1.
C
2.
K
3.
N
4.
Ca2+
Число неспарених електронів
А.
3
Б.
1
В.
2
Г.
0
Д.
4
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №37 з 60

Установіть відповідність між назвами реагентів хімічної реакції та її скороченим йонним рівнянням.


Назва реагентів хімічної реакції
1.
аргентум нітрат та барій хлорид
2.
ферум(III) оксид та нітратна кислота
3.
калій гідроксид та сульфатна кислота
4.
ферум(II) сульфід та хлоридна кислота
Скорочене йонне рівняння реакції
А.
OH + H+ = H2O
Б.
FeO + 2H+ = Fe2+ + H2O
В.
Ag+ + Cl = AgCl
Г.
FeS + 2H+ = Fe2+ + H2S
Д.
Fe2O3 + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2O
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 60

Установіть відповідність між речовинами і галузями їх застосування.


Речовини
1.
амофос
2.
алюміній, сплави алюмінію
3.
натрій стеарат
4.
фенол
Галузі застосування
А.
знезаражування приміщень
Б.
добрива для сільського господарства
В.
засоби боротьби з рослинами-шкідниками
Г.
пакувальні матеріали
Д.
миючі засоби
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 60

Установіть відповідність між схемою хімічної реакції та умовами її перебігу.


Схема хімічної реакції
1.
N2 + H2 → NH3
2.
SO2 + O2 → SO3
3.
C2H2 → C6H6
4.
C6H6 + Cl2 → C6H6Cl6
Умови здійснення реакції
А.
V2O5, 450 °С
Б.
ультрафіолетове випромінювання
В.
H2SO4(конц.), 200 °С
Г.
Fe, 500 °С, 250 aтм
Д.
CАКТ, 600 °С
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 60

Установіть відповідність між кількістю речовини і масою.


Кількість речовини
1.
1,5 моль кальцій оксиду
2.
0,5 моль водню
3.
3 моль води
4.
2 моль кальцій карбонату
Маса(г)
А.
1
Б.
60
В.
200
Г.
84
Д.
54
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 60

Установіть послідовність зростання полярності хімічного зв’язку в наведених сполуках.


А.
H2O
Б.
HF
В.
H2S
Г.
CH4
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №42 з 60

Установіть послідовність органічних продуктів реакцій за схемою перетворень:


А.
ацетилен
Б.
оцтова кислота
В.
оцтовий альдегід
Г.
кальцій ацетат
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №43 з 60

Вокремих посудинах в однаковому об’ємі води розчинили однакову кількість речовини зазначених солей. Розташуйте наведені сполуки у порядку зростання числа частинок у розчині (за умови повної електролітичної дисоціації).


А.
магній нітрат
Б.
магній сульфат
В.
хром(III) сульфат
Г.
хром(III) нітрат
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №44 з 60

Розташуйте хімічні елементи у порядку зростання радіусів їхніх атомів.


А.
Неон
Б.
Сульфур
В.
Оксиген
Г.
Флуор
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №45 з 60

Визначте послідовність назв класів органічних сполук, представники яких беруть участь у перетворенні за схемою:


А.
альдегід
Б.
естер
В.
спирт
Г.
кислота
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №46 з 60

Установіть послідовність використання наведених сполук для добування фенолу.


А.
ацетилен
Б.
хлоробензен
В.
метан
Г.
бензен
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №47 з 60

Установіть послідовність реагентів та умов перебігу хімічних реакцій відповідно до схеми перетворень:


А.
кисень, каталізатор, нагрівання
Б.
кисень (надлишок), нагрівання
В.
вода
Г.
водень, нагрівання
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №48 з 60

Ферум – активатор багатьох каталітичних процесів у живому організмі. Розташуйте послідовно формули сполук Феруму за зростанням його ступеня окиснення.


А.
FeO
Б.
К2FeO4
В.
Fe2O3
Г.
Fe
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №49 з 60

Розташуйте кислоти послідовно за зростанням їхньої основності.


А.
HNO3
Б.
H2SO4
В.
H4SiO4
Г.
H3PO4
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 60

Установіть послідовність назв сполук для добування аміноетанової кислоти з кальцій карбіду.


А.
хлороетанова кислота
Б.
етанова кислота
В.
етаналь
Г.
етин
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 60

Вуглеводень, що прискорює дозрівання плодів, має такий склад: w(C) – 87,5%; w(H) – 14,3%. Густина його парів відносно повітря 0,966. Складіть формулу вуглеводню і укажіть його молярну масу (г/моль).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 60

Обчисліть об’єм (л) повітря (н.у.), що витрачається на згоряння порошку алюмінію масою 27 г.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №53 з 60

Складіть рівняння окисно-відновної реакції за схемою

Fe + H2SO4 (конц.) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Обчисліть суму коефіцієнтів.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №54 з 60

Водний розчин хлоридної кислоти додали до прозорого безбарвного водного розчину солі А. Внаслідок реакції йонного обміну утворився склоподібний осад. При додаванні до отриманого осаду розчину лугу, він розчиняється. Обчисліть молярну масу (г/моль) аніону солі А.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №55 з 60

Обчисліть об’єм (л) водню (н.у.), необхідний для добування міді масою 256 г із купрум (ІІ) оксиду, якщо масова частка виходу продукту становить 80% від теоретично можливого.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №56 з 60

У результаті корозії статуетки, виготовленої з бронзи, мідь перетворилась на сполуку (CuOH)2CO3. Обчисліть відносну молекулярну масу цієї сполуки.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №57 з 60

Здійснили електроліз насиченого водного розчину купрум (II) сульфату, внаслідок чого маса катода збільшилась на 160 г. Обчисліть об’єм (л) газу (н.у.), що виділився на аноді.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №58 з 60

Обчисліть масу (г) розчину (масова частка H2SO4 20%), який потрібно долити до 120 г розчину сульфатної кислоти (масова частка H2SO4 10%), щоб утворився розчин, масова частка H2SO4 в якому становить 12%.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №59 з 60

Визначте об’єм (у м3) кисню (н.у.), що необхідно використати для повного згоряння 800 м3 амоніаку.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №60 з 60

Обчисліть кількість речовини (моль) карбон (IV) оксиду, що утворився під час взаємодії вапняку масою 250 г, що містить 20% домішок, з надлишком хлоридної кислоти.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine