Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Укажіть спільну рису соціально-економічного розвитку українських земель у складі Австро-Угорської та Російської імперій на початку ХХ ст.


А.
подолання селянського безземелля та малоземелля
Б.
початок широкомасштабного залізничного будівництва
В.
скасування особистої залежності селян від поміщиків
Г.
зростання частки іноземного капіталу в промисловості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Поява українських парламентських громад у Державній думі Російської імперії пов’язана з


А.
перебігом Першої світової війни.
Б.
подіями революції 1905–1907 рр.
В.
завершенням земельної реформи П. Столипіна.
Г.
діяльністю Товариства українських поступовців.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

У який період Першої світової війни граф Г. Бобринський мав можливість реалізувати свою обіцянку: «…Галичина і Лемківщина – споконвічно частина єдиної великої Русі… Я буду вводити тут російську мову, закон і устрій…»?


А.
серпень 1914 р. – червень 1915 р.
Б.
серпень 1915 р. – липень 1916 р.
В.
липень 1916 р. – лютий 1917 р.
Г.
березень 1917 р. – квітень 1918 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

У якому Універсалі Української Центральної Ради проголошувалося створення Української Народної Республіки?


А.
Першому
Б.
Другому
В.
Третьому
Г.
Четвертому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Перший Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові було скликано з метою


А.
створення Донецько-Криворізької радянської республіки.
Б.
визнання умов Брест-Литовського мирного договору.
В.
проголошення радянської влади в Україні.
Г.
схвалення першої радянської конституції.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Збройна боротьба військ УНР за незалежність України завершилася


А.
боєм під Крутами.
Б.
«Чортківською офензивою».
В.
«Київською катастрофою».
Г.
Другим «Зимовим походом».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Укажіть один із проявів реалізації в Україні нової економічної політики.


А.
ліквідація куркульства як класу
Б.
періодичні хлібозаготівельні кризи
В.
перетворення УРСР на могутню індустріальну республіку
Г.
ліквідація економічних стимулів розвитку виробництва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Для культурного життя України в 1921–1928 рр. було характерно


А.
запровадження обов’язкової загальної десятирічної середньої освіти.
Б.
згортання антицерковної політики та відмова від атеїстичної пропаганди.
В.
згуртування літераторів, художників, театральних діячів у творчі об’єднання.
Г.
посилення боротьби з «космополітизмом» та «низькопоклонством перед Заходом».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

У 1931 р. в УСРР діяло 226 дитячих будинків, у яких перебувало 39 318 дітей. Наприкінці 1933 р. таких будинків було вже 452, у яких перебувало 96 057 дітей. Що спричинило зазначені зміни?


А.
«червоний терор»
Б.
Голодомор
В.
«Великий терор»
Г.
«радянізація» Західної України
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Виправданню агресії СРСР проти якої країни відповідає зміст зображеного плаката?

Напис на плакаті: «Червона армія з честю і славою виконає своє велике визвольне завдання! Хай живе Червона армія!»


А.
Польщі
Б.
Румунії
В.
Угорщини
Г.
Чехословаччини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Одна з найбільших танкових битв Другої світової війни в районі міст Рівно–Дубно–Броди–Луцьк відбулася в


А.
червні 1941 р.
Б.
квітні 1942 р.
В.
листопаді 1943 р.
Г.
жовтні 1944 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Основна боротьба загонів Української повстанської армії в 1942 р. – 1950-х рр. точилася на землях


А.
Центральної України.
Б.
Південної України.
В.
Західної України.
Г.
Східної України.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Укажіть уривок з історичного джерела, де відображено проблему радянської дійсності кінця 1940-х – початку 1950-х рр., на якій фокусує увагу карикатура?

Написи на карикатурі: «“Невдахи-експериментатори”, “Вейсманізм”, “Морганізм”, “Менделізм”».


А.
«Не завжди, коли ми показуємо визначного діяча минулого, святкуємо його ювілеї, наголошується на зв’язку минулого з дійсністю, вказується на роль партії і тов. Й. Сталіна…»
Б.
«Редакція “Вітчизни” не поставила в центрі своєї уваги висвітлення в журналі провідних тем сучасності – перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні, героїчної боротьби радянських людей за виконання сталінської п’ятирічки…»
В.
«На Україні завдання наукової розробки історії українського народу покладено на Інститут історії України АН УРСР. Проте... Інститут не розробив науково витриманої, марксистсько-ленінської історії України...»
Г.
«Особи, які відстоюють принципи формальної генетики, неспроможні зрозуміти вказівки Леніна про те, що “пізнання людини не є... пряма лінія, а крива лінія, що безмежно наближується до ряду кіл, до спіралі”...»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Що стало причиною явища в історії СРСР та УРСР, відображеного в уривку з історичного джерела: «…у нас фактично відсутні вартісні відношення, а ціни не грають ролі. Головне – централізований розподіл...»?


А.
політико-ідеологічна криза
Б.
зовнішньополітична ізоляція
В.
командно-адміністративна система
Г.
споживацькі настрої в суспільстві
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

У якому році до складу УРСР увійшла територія, заштрихована на картосхемі?


А.
1939 р.
Б.
1940 р.
В.
1945 р.
Г.
1954 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Які з наведених фактів творчої біографії належать Василю Симоненку?


А.
поет, автор збірок «Лебеді материнства», «Земне тяжіння», «самвидавської» сатири «Злодій», «Некролог кукурудзяному качанові»
Б.
письменник, громадський діяч, автор трилогії «Прапороносці», романів «Тронка», «Собор», «Берег любові»
В.
публіцист, автор «самвидавської» праці «Лихо з розуму»; головний редактор часопису «Український вісник»
Г.
письменник, літературознавець, автор «самвидавської» праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 17–20.

«…[організація] ставить за мету:
1) Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією Прав Людини.
2) …активно сприяти виконанню гуманітарних статей Заключного Акта Наради з питань безпеки i співпраці в Європі.
3) Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах… Україна як суверенна європейська держава i член ООН була представлена окремою делегацією.
4) З метою вільного обміну інформацією та ідеями домагатися акредитування на Україні представників зарубіжної преси…»

Яка організація ставила перед собою таку мету?


А.
Український національний фронт
Б.
Українська головна визвольна рада
В.
Українська робітничо-селянська спілка
Г.
Українська Гельсінська група
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 17–20.

«…[організація] ставить за мету:
1) Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією Прав Людини.
2) …активно сприяти виконанню гуманітарних статей Заключного Акта Наради з питань безпеки i співпраці в Європі.
3) Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах… Україна як суверенна європейська держава i член ООН була представлена окремою делегацією.
4) З метою вільного обміну інформацією та ідеями домагатися акредитування на Україні представників зарубіжної преси…»

У якому році створено цю організацію?


А.
1951 р.
Б.
1965 р.
В.
1976 р.
Г.
1989 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 17–20.

«…[організація] ставить за мету:
1) Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією Прав Людини.
2) …активно сприяти виконанню гуманітарних статей Заключного Акта Наради з питань безпеки i співпраці в Європі.
3) Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах… Україна як суверенна європейська держава i член ООН була представлена окремою делегацією.
4) З метою вільного обміну інформацією та ідеями домагатися акредитування на Україні представників зарубіжної преси…»

Хто з діячів, зображених на фото, був членом цієї організації?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 17–20.

«…[організація] ставить за мету:
1) Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією Прав Людини.
2) …активно сприяти виконанню гуманітарних статей Заключного Акта Наради з питань безпеки i співпраці в Європі.
3) Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах… Україна як суверенна європейська держава i член ООН була представлена окремою делегацією.
4) З метою вільного обміну інформацією та ідеями домагатися акредитування на Україні представників зарубіжної преси…»

Яке явище радянської дійсності слід характеризувати, використовуючи наведений історичний документ?


А.
дисидентство
Б.
політичну реабілітацію
В.
перебудову
Г.
відлигу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Акція Народного руху України «Українська хвиля» (1990 р.) – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва – присвячувалася


А.
прийняттю Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України.
Б.
відзначенню річниці проголошення Директорією УНР Універсалу про возз’єднання УНР та ЗУНР.
В.
підтримці головних політичних вимог, висунутих учасниками шахтарського страйку.
Г.
проведенню перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

У якому документі закріплено такі положення: «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.»?


А.
Декларації прав національностей України
Б.
Конституції України
В.
Акті проголошення незалежності України
Г.
Декларації про державний суверенітет України
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Яке фото слід використовувати для ілюстрації подій Революції гідності?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

З’ясуйте, яку посаду обіймав діяч, зображений на фото.


А.
голова Української Центральної Ради
Б.
головний отаман Армії Української Народної Республіки
В.
гетьман Української Держави
Г.
командир Революційної повстанської армії України
Д.
митрополит Української греко-католицької церкви
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 60

Установіть відповідність між подією Другої світової війни в Україні та її наслідком.


1.
Київська оборонна операція
2.
Битва за Дніпро
3.
Корсунь-Шевченківська наступальна операція
4.
Карпатсько-Ужгородська наступальна операція
А.
завершення визволення території УРСР, створення передумов для наступу радянських військ на будапештському напрямку
Б.
оточення та розгром угрупування німецьких військ, створення передумов для остаточного визволення Правобережної України
В.
зрив плану блискавичної війни Німеччини проти СРСР, затримка наступу ворога на московському напрямку
Г.
прорив оборони противника на перекопському й сиваському напрямках, визволення Кримського та Керченського півостровів
Д.
завершення визволення Лівобережної України та Донбасу, створення сприятливих умов для визволення Правобережної та Південної України
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 60

Установіть відповідність між подією суспільно-політичного життя другої половини ХХ ст. та роком, коли вона відбулася.


1.
проведення польською владою операції «Вісла»
2.
утворення Української робітничо-селянської спілки (УРСС)
3.
засудження «культу особи» Й. Сталіна на ХХ з’їзді КПРС
4.
«саморозпуск» Української греко-католицької церкви (УГКЦ)
А.
1946 р.
Б.
1947 р.
В.
1956 р.
Г.
1959 р.
Д.
1961 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 60

Установіть послідовність створення радянських агітаційних плакатів.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №28 з 60

Установіть послідовність подій періоду розпаду Радянського Союзу та відродження незалежності України.


А.
вибух на Чорнобильській АЕС
Б.
створення Народного руху України за перебудову
В.
перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР
Г.
ухвалення Декларації про державний суверенітет України
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №29 з 60

Проаналізуйте зображену картосхему.

Картосхема дає змогу


1.
визначити перебіг подій першої війни радянської Росії проти Української Народної Республіки (грудень 1917 – лютий 1918 р.).
2.
вказати напрямки загального наступу Добровольчої армії генерала А. Денікіна в травні–червні 1919 р.
3.
вказати межу просування польських військ під час польсько-радянської війни (квітень–жовтень 1920 р.).
4.
показати лінію розмежування військ у Першій світовій війні на момент укладення перемир’я на Східному фронті в грудні 1917 р.
5.
окреслити територію ЗУНР відповідно до ухвали Української Національної Ради 19 жовтня 1918 р.
6.
визначити кордони Української Народної Республіки згідно з III Універсалом Української Центральної Ради (листопад 1917 р.).
7.
визначити радянсько-польський кордон за Ризьким мирним договором у березні 1921 р.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №30 з 60

Які з цитованих документів створено в період нової економічної політики (1921–1928 рр.)?


1.
«…Усіх татар виселити з території Криму та поселити їх на постійне проживання в якості спецпоселенців у районах Узбецької РСР…»
2.
«…вважати необхідним, передусім з політичних міркувань, виділення молдавського населення в спеціальну автономну республіку в складі УСРР…»
3.
«…Робітничий клас України, у тому числі й російська його частина, аби керувати цим економічним неминучим процесом, повинен зрозуміти свої історичні завдання й оволодіти українською мовою…»
4.
«…Я отримав диплом викладача грецької мови. Ураховуючи те, що всі грецькі школи припинили своє існування і навчання здійснювалося російською мовою, мені довелося змінити професію. Я пішов на завод…»
5.
«Навчально-виховний процес у закладах освіти України є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій…»
6.
«Оскільки Американська адміністрація допомоги (АRА) може вирішити за можливе та бажане надати негайно допомогу, особливо медичну, населенню України, то УСРР …надасть [адміністрації] пільги…»
7.
«Відповідно до Конституції УРСР державною мовою Української Радянської Соціалістичної Республіки є українська мова… Українська РСР створює необхідні умови для розвитку і використання мов інших національностей в республіці…»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №31 з 60

Що об’єднує витвори мистецтва, зображені на фото?


А.
виконані в «звіриному стилі»
Б.
створені в добу раннього залізного віку
В.
належать майстрам трипільської культури
Г.
представляють мистецтво кочових народів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Русь упродовж IХ–Х ст. перебувала в данницькій залежності від


А.
Золотої Орди.
Б.
Великої Скіфії.
В.
Аварського каганату.
Г.
Хозарського каганату.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

«Більше вже не хочу мститися – хочу тільки взяти з вас невелику данину. Дайте мені від кожного двору по три голуби і по три горобці…», – з такими словами велика княгиня київська Ольга звернулася до


А.
полян.
Б.
сіверян.
В.
древлян.
Г.
волинян.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

За наведеною картосхемою можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність київських князів


А.
Олега та Ігоря.
Б.
Аскольда та Святослава.
В.
Володимира Мономаха та Мстислава Великого.
Г.
Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

У битві на річці Калка (1223 р.) союзниками руських князів були


А.
хозари.
Б.
половці.
В.
монголи.
Г.
печеніги.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Що було спільного в правлінні князів Галицько-Волинської держави Романа Мстиславича та Данила Романовича?


А.
приборкання боярської опозиції
Б.
розбудова Галицької митрополії
В.
боротьба з Тевтонським орденом
Г.
створення антимонгольської коаліції
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Монументальна картина, написана фарбами (водяними або на вапняному молоці) на свіжій вогкій штукатурці, – це


А.
«ікона».
Б.
«фреска».
В.
«мозаїка».
Г.
«мініатюра».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Кримське ханство утворилося в


А.
XIII ст.
Б.
XIV ст.
В.
XV ст.
Г.
XVI ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Яка подія пов’язана з діячем, зображеним на репродукції картини?


А.
створення Луцького Хрестовоздвиженського ставропігіального братства
Б.
заснування першої на українських землях слов’яно-греко-латинської школи
В.
відновлення в Речі Посполитій вищої православної церковної ієрархії
Г.
об’єднання Лаврської школи та Київської братської школи в колегію
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела про козацькі повстання 1620-х – 1630-х рр. та виконайте завдання.

«Одразу ж після смерті Сагайдачного… [шляхтичі] починали чимдуж церкву православну до унії привертати, а на своїх підданих повинності накладати та різними поборами притісняти…».

Автор документа вказав на


А.
причини повстань.
Б.
наслідки повстань.
В.
значення повстань.
Г.
рушійні сили повстань.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Першу перемогу в Національно-визвольній війні українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. козацьке військо здобуло під


А.
Батогом.
Б.
Корсунем.
В.
Пилявцями.
Г.
Жовтими Водами.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Послу якої держави Б. Хмельницький дорікав: «…Я прийняв підданство не для того, щоб робити те, що скажеш… Я з польським королем перед тим бився, щоб вернути свободу собі й козакам…»?


А.
Трансільванського князівства
Б.
Шведського королівства
В.
Московського царства
Г.
Кримського ханства
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Хто з гетьманів кинув клич: «Хто хоче в мою компанію?», що став підставою для створення нових (компанійських) регулярних козацьких підрозділів?


А.
І. Виговський
Б.
І. Брюховецький
В.
П. Дорошенко
Г.
Д. Многогрішний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Який храм, із зображених на фото, використовувався в ХVІІ ст. як фортифікаційна споруда?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Який орган здійснював управління Гетьманщиною в період між гетьмануванням Данила Апостола та Кирила Розумовського?


А.
Малоросійський приказ
Б.
Перша Малоросійська колегія
В.
Друга Малоросійська колегія
Г.
Правління гетьманського уряду
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Хто з гетьманів виступив перед своїми прихильниками з такою промовою: «…час освідчитися вам, що я вибрав для народу свого і самих вас… Договори… я уложив з королем шведським… І ми тепер уважати повинні шведів за своїх союзників, добродіїв і немовби од Бога посланих, щоб звільнити нас від рабства та поновити на найвищому ступені наші свободи й вольності…»?


А.
Д. Апостол
Б.
К. Розумовський
В.
І. Самойлович
Г.
І. Мазепа
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Нова (Підпільненська) Січ відігравала важливу роль у російсько-турецьких війнах


А.
ХVІ ст.
Б.
ХVІІ ст.
В.
ХVІІІ ст.
Г.
ХІХ ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Повстання Чернігівського полку пов’язано з діяльністю


А.
Малоросійського товариства.
Б.
Товариства об’єднаних слов’ян.
В.
Кирило-Мефодіївського братства.
Г.
«Південного товариства» декабристів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Хто є автором офортів, репродукції яких наведено?


А.
М. Пимоненко
Б.
Т. Шевченко
В.
В. Тропінін
Г.
І. Рєпін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Який фактор сприяв перетворенню греко-католицького духовенства в рушійну силу національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII – на початку XIX ст.?


А.
збереження священиками етнічної ідентичності
Б.
наявність власної впливової політичної організації
В.
тісна співпраця з Російською православною церквою
Г.
зосередження у власності церкви більшості орних земель
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Єдина справа певних друзів народу під цю пору – це допомагати розвиткові народному, не висуваючи чи то політичних, чи то соціальних гасел. …А щоб дійти цієї мети, людям треба насамперед завчасно й старанно вивчити побут, моральні підвалини, умови життя народного, його світогляд і сподівання…».

Цитований документ відображає засади діяльності


А.
Київської громади.
Б.
Братства тарасівців.
В.
Головної Руської Ради.
Г.
Товариства українських поступовців.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 60

Про кого І. Франко сказав: «...Він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література...»?


А.
І. Карпенка-Карого
Б.
І. Нечуя-Левицького
В.
Г. Квітку-Основ’яненка
Г.
С. Гулака-Артемовського
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 60

Критику представників якої течії в українському суспільно-політичному русі другої половини ХІХ ст. наведено в уривку з історичного джерела: «Давно вони вже відвернулися від тої живої Русі, що говорила, співала, страждала.., а знайшли другу, мертву, той кам’яний істукан – Русь, що виписана була в документах!..»?


А.
радикалів
Б.
народовців
В.
громадівців
Г.
москвофілів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 60

Установіть державну приналежність українських земель на кінець ХV ст.


1.
Буковина
2.
Східне Закарпаття
3.
Галичина, Західне Поділля
4.
Київщина, Східне Поділля
А.
Велике князівство Московське
Б.
Молдавське князівство
В.
Угорське королівство
Г.
Велике князівство Литовське
Д.
Польське королівство
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть відповідність між подією та іменем гетьмана, який був до неї причетний.


1.
похід польських військ на чолі з королем Яном II Казимиром на Лівобережну Україну
2.
розгром московських військ під Конотопом
3.
Чигиринські походи турецько-татарських військ
4.
придушення повстання під проводом С. Палія
А.
І. Виговський
Б.
І. Самойлович
В.
І. Брюховецький
Г.
І. Мазепа
Д.
Д. Многогрішний
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між назвою документа та його змістом.


1.
«Маніфест…» імператора Олександра II (19 лютого 1861 р.)
2.
Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва (1863 р.)
3.
Емський указ імператора Олександра II (1876 р.)
4.
«Маніфест…» імператора Миколи II (17 жовтня 1905 р.)
А.
«…не допустити ввезення в межі імперії без окремого на те дозволу… будь-яких книг і брошур, що видаються за кордоном малоросійською говіркою; …припинити видання газети “Киевский телеграф”…»
Б.
«Божою милістю Ми... оголошуємо, що кріпосні люди отримають повні права вільних сільських обивателів…»
В.
«…Видання книг малоросійською мовою як духовного змісту, так і навчальних, і взагалі для першопочаткового читання народу, припинити…»
Г.
«За всяке непідкорення панам, хоч і без явного повстання… кріпаки піддаються покаранню різками від двадцяти до п’ятидесяти ударів…»
Д.
«До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної Нашої волі: дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів…»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.


А.
«Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою: Святополк – Київ, Ізяславів [уділ], Володимир – Всеволодів [уділ]; Давид, Олег і Ярослав – Святославів [уділ]...»
Б.
«І за цим священним правилом… єпископи поставили Іларіона, русина, митрополитом Києва і всієї землі Руської…»
В.
«Прийшли іноплемінники на Руську землю, половці многі. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на [річку] Альту. …І сталася битва, і побігли руські князі, і перемогли половці...»
Г.
«Прийняв же Данило [королівський] вінець у місті Дорогичині, коли він ішов на війну [проти ятвягів] із сином Львом і з Сомовитом, князем лядським...»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність укладення міжнародних угод XVII ст.


А.
Бахчисарайський договір між Московським царством та Османською імперією й Кримським ханством
Б.
Андрусівський договір між Річчю Посполитою та Московським царством
В.
«Вічний мир» між Московським царством та Річчю Посполитою
Г.
«Березневі статті» між Військом Запорозьким і Московським царством
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Серед яких релігій (за літописною легендою) великий князь київський Володимир Великий вибирав, здійснюючи в 988 р. релігійну реформу?


1.
християнства
2.
іудаїзму
3.
ісламу
4.
буддизму
5.
індуїзму
6.
даосизму
7.
конфуціанства


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Укажіть риси, характерні для економічного розвитку Наддніпрянської України в другій половині XIX ст.


1.
витіснення іноземного капіталу з провідних галузей промисловості
2.
домінування селянського господарства в товарному виробництві хліба
3.
завершення промислового перевороту, початок монополізації
4.
дефіцит робочої сили в сільськогосподарському виробництві
5.
бурхливий розвиток вуглевидобувної, гірничорудної та металургійної галузей
6.
будівництво розгалуженої системи залізниць
7.
розквіт чумацького промислу


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine