Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 56

«Археологічна культура» – це


А.
комплекс подібних між собою за низкою ознак археологічних пам’яток, поширених на певній території в межах певного історичного часу.
Б.
шар ґрунту на місці давніх поселень, у якому під час розкопок археологами виявлено предмети матеріальної культури, сліди господарювання людини.
В.
сукупність матеріальних цінностей, створених певною культурою відповідно до рівня розвитку окремого народу чи окремого регіону.
Г.
система археологічної періодизації культурно-історичного поступу, що послідовно фіксує найважливіші матеріальні зрушення в розвитку людства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 56

Зображена на фото музейна експозиція ілюструє розповідь екскурсовода про життя та побут


А.
носіїв Трипільської культури.
Б.
вождів кіммерійських кочових племен.
В.
мешканців античних міст Північного Причорномор’я.
Г.
князів східнослов’янських племінних союзів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 56

Установленням «уроків» великою княгинею київською Ольгою було


А.
визначено розміри данини.
Б.
запроваджено систему полюддя.
В.
створено першу школу для дівчат.
Г.
затверджено систему васалітету.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 56

Спільною рисою правління великих князів київських Святослава Ігоревича, Володимира Великого та Ярослава Мудрого було те, що вони


А.
розширювали кордони Русі.
Б.
поширювали християнство.
В.
укладали збірники писемних законів.
Г.
здійснювали «шлюбну дипломатію».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 56

Укажіть пам’ятку архітектури, зображену на фото.


А.
П’ятницька церква в Чернігові
Б.
Іллінська церква в Суботові
В.
Покровська церква в Києві
Г.
Церква Св. Пантелеймона під Галичем
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 56

Що було однією з причин домовленості, досягнутої між онуками Ярослава Мудрого: «Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю…»?


А.
загроза завоювання хозарами
Б.
численні набіги печенігів
В.
часті напади половців
Г.
уторгнення монголів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 56

Яка подія відіграла вирішальну роль у переході земель, позначених на картосхемі штрихуванням, до складу Великого князівства Литовського?


А.
битва на Синіх Водах
Б.
утворення Кримського ханства
В.
завершення московсько-литовських війн
Г.
заснування першої Запорозької Січі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 56

Остаточна ліквідація Київського удільного князівства у складі Великого князівства Литовського відбулася в


А.
1362 р.
Б.
1385 р.
В.
1449 р.
Г.
1471 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 56

Про укладення якої унії йдеться в уривку з історичного джерела:

«Політичною елітою тогочасної України-Русі унія сприймалася радше негативно, ніж позитивно. І все ж, незважаючи на всі “за” і “проти”, унія мала велике значення для України. Вона фактично врятувала Велике князівство Литовське від експансії Московського царства»?


А.
Кревської
Б.
Городельської
В.
Люблінської
Г.
Берестейської
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 56

Що було одним із результатів церковної реформи митрополита П. Могили?


А.
скасування частини умов церковної унії
Б.
набуття церковними братствами права ставропігії
В.
подолання занепаду православної церкви на українських землях
Г.
стрімке зростання протестантських громад у містах і селах України
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 56

У народній пісні: «…Була Варна здавна славна – / Славнiшiї козаченьки, / Що тую Варну дістали, / I в нiй турків забрали…» уславлено часи


А.
походів князя Д. Вишневецького.
Б.
козацьких повстань 90-х рр. XVI ст.
В.
козацько-селянських повстань 20–30-х рр. XVIІ ст.
Г.
морських походів козаків на початку XVIІ ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 56

Яка битва Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. відбулася в 1652 р.?


А.
Берестецька
Б.
Зборівська
В.
Батозька
Г.
Пилявецька
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 56

Діяльність яких гетьманів потрібно характеризувати, спираючись на зображену картосхему?


А.
І. Виговського та Ю. Хмельницького
Б.
П. Тетері та І. Брюховецького
В.
І. Самойловича та Д. Многогрішного
Г.
І. Мазепи та І. Скоропадського
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 56

Ухвалення «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» пов’язано з


А.
утворенням «Правління гетьманського уряду».
Б.
повстанням козаків під проводом Семена Палія.
В.
обранням Пилипа Орлика на посаду гетьмана.
Г.
початком діяльності Першої Малоросійської колегії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 56

У чому полягала особливість козацького полкового устрою Слобідської України в другій половині XVII – середині XVIII ст.?


А.
обрання полковників на посаду супроводжувалося присягою як на вірність царю, так і на вірність гетьману
Б.
полкові уряди самостійно вирішували питання чисельності козацького війська та його утримання
В.
кожен полк окремо і в різний час отримував царську жалувану грамоту, де визначалися його права та привілеї
Г.
полковники призначалися бєлгородським воєводою з наступним затвердженням на полкових козацьких радах
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 56

Укажіть портрет останнього гетьмана України.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 56

Що було одним із результатів Другого поділу Речі Посполитої (1793 р.)?


А.
утворення коронного краю Королівства Галіції та Лодомерії
Б.
розгортання гайдамацького повстанського руху на Правобережній Україні
В.
уключення Київщини, Східної Волині, Поділля до складу Російської імперії
Г.
придушення опришківського руху в Галичині, на Буковині та Закарпатті
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 56

Університет Святого Володимира в Києві було відкрито в


А.
1805 р.
Б.
1834 р.
В.
1865 р.
Г.
1892 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 56

Перші залізниці в Наддніпрянській Україні з’єднували


А.
чорноморські порти з основними районами виробництва товарного хліба.
Б.
адміністративні центри губерній зі столицею імперії Санкт-Петербургом.
В.
Донецький вугільний басейн з економічними центрами Росії та Польщі.
Г.
Київ зі столицями західноєвропейських держав.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 56

Що вплинуло на трансформацію громадівського руху в Україні в 1860–1870-ті рр.?


А.
війни з Османською імперією
Б.
поділи Речі Посполитої
В.
діяльність масонських лож і декабристів
Г.
циркуляри й укази царської влади
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 56

«Нова ера» – це


А.
компроміс між австрійським урядом і поляками Галичини початку ХІХ ст., що передбачав придушення поляками антиурядової пропаганди українців у краї в обмін на створення урядом Галицького сейму.
Б.
угода між народовцями Галичини та Київською громадою середини ХІХ ст., за якою громадівці визнавали Галичину «українським П’ємонтом».
В.
україно-австро-польське порозуміння кінця ХІХ ст. в Галичині, яке полягало в культурно-освітніх і господарських поступках правлячих кіл в обмін на лояльне ставлення українців до імперії Габсбургів.
Г.
політика австрійського уряду початку ХХ ст. в Галичині, спрямована на надання українському селянству певних громадянських прав, залучення його представників до парламентської діяльності.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 56

Національний гімн «Ще не вмерла України ні слава, ні воля. / Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля...» створили


А.
І. Франко, С. Людкевич.
Б.
М. Драгоманов, С. Гулак-Артемовський.
В.
П. Чубинський, М. Вербицький.
Г.
Леся Українка, М. Леонтович.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 56

Зображена на фото пам’ятка архітектури є окрасою міста


А.
Львова.
Б.
Києва.
В.
Харкова.
Г.
Одеси.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 56

Наприкінці XIX – на початку XX ст. родини підприємців Симиренків, Терещенків, Ханенків уславилися


А.
революційною діяльністю.
Б.
правозахисною діяльністю.
В.
педагогічною діяльністю.
Г.
меценатською діяльністю.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 56

У якому році оприлюднено цитоване звернення до населення західноукраїнських земель:

«Не бути більше підневільної Русі! Надбання Володимира Святого, земля Ярослава Осмомисла, князів Данила та Романа, скинувши ярмо, підніме знамено єдиної, великої, неподільної Росії. Звільнені руські брати!.. Не вбачаючи свого щастя в утиску іноземців, як це робили [австрійці], спрямуйте меч свій на ворога, а серця свої зверніть до Бога з молитвою за Росію, за російського Царя!»?


А.
1914 р.
Б.
1915 р.
В.
1916 р.
Г.
1917 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 56

Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено


А.
збройним виступом самостійників у Києві.
Б.
відправленням українізованих військових частин на фронт.
В.
відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію.
Г.
формуванням рад робітничих, солдатських і селянських депутатів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 56

На фото зображено


А.
С. Єфремова, лідера Української партії соціалістів-федералістів.
Б.
Є. Петрушевича, президента Західноукраїнської Народної Республіки.
В.
Х. Раковського, голову Ради Народних Комісарів УСРР.
Г.
В. Дорошенка, члена президії Союзу визволення України.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 56

Що стало наслідком підписання Варшавської угоди (квітень 1920 р.)?


А.
утрата УНР західноукраїнських земель
Б.
контрнаступ радянських військ на Варшаву
В.
визнання Польщею Української СРР
Г.
проголошення створення Галицької СРР
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 56

Підтримка радянською владою Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) у 1920-ті рр. пояснюється


А.
толерантним ставленням до релігійних вірувань українців.
Б.
використанням церкви в поширенні комуністичних ідей.
В.
сприянням розвитку релігійної свідомості як основи народного життя.
Г.
намаганням послабити та розколоти Російську православну церкву.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 56

На діаграмі відображено наслідки


А.
культурної революції.
Б.
«Великого терору».
В.
Голодомору.
Г.
політики «коренізації».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 56

Зображений радянський агітаційний плакат закликав до


А.
реалізації планів першої п’ятирічки.
Б.
запровадження нової економічної політики.
В.
проведення суцільної колективізації.
Г.
боротьби з «ворогами народу».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 56

У якому уривку з історичних джерел відображено особливості суспільно-політичного життя України в період радянської модернізації (1929–1938 рр.)?


А.
«Почалась робота з ліквідації неписьменності, посилюється пропагандистська робота серед населення. Використовуючи друковане слово, наша більшовицька партія формує свідомість радянської людини…»
Б.
«На 28 вересня на Україні є ще 13764 заарештованих по куркульській операції, справи яких не розглянуті трійками; в обласних трійках НКВС УРСР є матеріали, на основі яких можна репресувати понад 15 тис. осіб…»
В.
«…У період революційного оновлення радянського суспільства, коли розпочато процес демократизації, очищення всіх сторін нашого життя від викривлень загальнолюдських принципів гуманізму, у країні посилюється прагнення знати всю правду про минуле…»
Г.
«…У роботі деяких радянських істориків були допущені серйозні помилки космополітичного характеру. …купка безрідних космополітів намагалася вести свою шкідливу роботу, поширюючи антипатріотичні погляди при висвітленні питань історії нашої Батьківщини…»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 56

Зображене фото доречно використовувати, характеризуючи перебіг подій періоду існування


А.
Західноукраїнської Народної Республіки.
Б.
Карпатської України.
В.
Української Народної Республіки.
Г.
Української Радянської Соціалістичної Республіки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 56

Поразки Червоної армії влітку–восени 1941 р. на території України спричинили


А.
евакуацію людей і матеріальних цінностей з республіки у східні райони СРСР.
Б.
початок процесу радянізації західних областей УРСР.
В.
окупацію військами Німеччини та її союзників усієї території УРСР.
Г.
депортацію кримських татар, болгар і вірмен до Сибіру та Середньої Азії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 56

Карикатура Кукриніксів відображає


А.
використання окупаційною адміністрацією природних ресурсів України.
Б.
формування окупаційної адміністрації в Україні з місцевого населення.
В.
створення окупантами системи боротьби з партизанським рухом в Україні.
Г.
будівництво «Східного валу» для зупинення наступу Червоної армії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 56

Що було характерним для процесу післявоєнної відбудови народного господарства УРСР (1945 – початок 1950-х рр.)?


А.
спрямування основних ресурсів держави на розвиток соціальної сфери
Б.
використання фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла»
В.
першочергове відновлення роботи важкої промисловості та енергетики
Г.
пріоритетний розвиток сільського господарства та інфраструктури
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 56

Що зумовило появу руху «шістдесятників»?


А.
відмова КПРС від насадження методу «соціалістичного реалізму»
Б.
припинення переслідувань діячів українського визвольного руху
В.
активна діяльність організацій і груп українських дисидентів
Г.
лібералізація суспільно-політичного життя в СРСР
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 56

Одним із проявів політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку України в 1970 – на початку 1980-х рр. є


А.
розмежування владних повноважень між Комуністичною партією України та Радами народних депутатів.
Б.
поява концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму.
В.
утвердження принципів плюралізму на хвилі протестних настроїв у суспільстві.
Г.
зростання самостійності та активності громадських неурядових організацій.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 56

Яке визначення відповідає поняттю «номенклатура»?


А.
узагальнююча назва посадовців різних рівнів, що є ланками командно-адміністративної системи
Б.
система, за якої функціонують і ведуть боротьбу за владу партії різної політичної орієнтації
В.
політика розміщення промислових об’єктів без урахування наявної сировинної бази, трудових ресурсів тощо
Г.
система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоврядування
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 56

Пам’ятником, зображеним на фото, увічнено події, що відбувалися в


А.
1983 р.
Б.
1986 р.
В.
1988 р.
Г.
1991 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 56

За часів перебування на посаді якого Президента України відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела:

«Бурхливими були часи …знову шукали винних у важкому економічному стані: і Кабмін не такий, і Рада не така, і депутати... Студенти на граніті вимагали реальної незалежності і реформ, страйкуючі шахтарі – проведення референдуму про довіру Президенту й парламенту. І, щоб вгамувати пристрасті, було ухвалено рішення про дострокове припинення повноважень парламенту та Президента України і проведення дострокових виборів…»?


А.
Л. М. Кравчука
Б.
Л. Д. Кучми
В.
В. А. Ющенка
Г.
В. Ф. Януковича
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 56

Повноправним суб’єктом міжнародних відносин Україна стала,


А.
набувши членство в Раді Європи.
Б.
проголосивши Декларацію про державний суверенітет.
В.
ухваливши Основні напрями зовнішньої політики.
Г.
здобувши визнання державами світу незалежності країни.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 56

Установіть відповідність між періодом стародавньої історії України та досягненням первісної людини на території України.


1.
палеоліт
2.
мезоліт
3.
неоліт
4.
енеоліт
А.
виготовлення перших знарядь праці
Б.
винайдення рибальства
В.
початок обробки міді
Г.
винайдення кераміки
Д.
використання залізних знарядь праці
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 56

Установіть відповідність між чисельністю козацького реєстру та назвою договору, що його визначав.


1.
6 тис. козаків
2.
20 тис. козаків
3.
40 тис. козаків
4.
60 тис. козаків
А.
Зборівський договір
Б.
Гадяцькі пункти
В.
«Березневі статті»
Г.
Білоцерківський договір
Д.
Куруківська угода
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 56

Установіть поняття за його визначенням.


1.
домінуючий стиль у європейському мистецтві кінця XVI–середини XVIII ст., для якого характерні пишність і динаміка форм, грандіозність і патетична піднесеність, метафоричність і барвистість оздоблення
2.
ідейний і художній рух у культурі кінця XVIII – першої половини ХІХ ст., в основі якого – духовне життя людини, воля творчої особистості, інтерес до національної культури і фольклору, ідеалізація минулого
3.
художній напрям (творчий метод) у літературі та мистецтві ХІХ ст., для якого було характерне послідовне дотримання принципу найбільш повного, життєво правдивого відображення світу
4.
сукупність мистецьких явищ, що сформувались на початку ХХ ст., яким притаманна нова, суб’єктивно-ідеалістична концепція людини та пов’язане з нею заперечення класичних форм мистецтва ХІХ ст.
А.
«реалізм»
Б.
«модернізм»
В.
«романтизм»
Г.
«класицизм»
Д.
«бароко»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 56

 Установіть відповідність між подією часів Першої світової війни та роком, коли вона відбулася.


1.
утворення Української Центральної Ради
2.
взяття Львова російськими військами
3.
підписання Брестського миру.
4.
Брусиловський прорив
А.
1914 р.
Б.
1915 р.
В.
1916 р.
Г.
1917 р.
Д.
1918 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 56

Установіть відповідність між документом Української Центральної Ради та цитованим уривком з нього


1.
Перший Універсал
2.
Другий Універсал
3.
Третій Універсал
4.
Четвертий Універсал
А.
«Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської,.. ми твердо станемо на нашій землі…»
Б.
«…не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані… Всенародні Українські 3бори (Сойм)...»
В.
«…ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»
Г.
«Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення й водночас робити грубий замах на це право… як це робить Рада Народних Комісарів щодо Народної Української Республіки…»
Д.
«Однині Українська Народна Республіка стає самостійною… суверенною державою українського народу…»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 56

За фактами біографії діяча укажіть його ім’я.


1.
автор збірок «Лебеді материнства», «Земне тяжіння», «самвидавської» сатири «Некролог кукурудзяному качанові», «Злодій», «Суд»
2.
автор «самвидавської» збірки «Лихо з розуму», журналу «Український вісник»; член Української Гельсінської групи
3.
автор збірок «Круговерть», «Зимові дерева», «Веселий цвинтар»; член Української Гельсінської групи
4.
автор поезій «Всесвіт у тобі», «Оновлення»; один із засновників і керівник Української Гельсінської групи
10.
1-Д, 2-Г, 3-В, 4-Б
А.
Валерій Марченко
Б.
Микола Руденко
В.
Василь Стус
Г.
В’ячеслав Чорновіл
Д.
Василь Симоненко
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 56

Установіть послідовність подій в історії державотворення Київської Русі.


А.
ухвалення принципу престолонаслідування: «кожен хай держить отчину свою»
Б.
утвердження в Києві князівської династії Рюриковичів
В.
створення першого писаного збірника норм руського права
Г.
запровадження християнства як державної релігії
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 56

Установіть послідовність подій першої половини XVIII ст.


А.
заснування Нової (Підпільненської) Січі
Б.
утворення Першої Малоросійської колегії
В.
ухвалення Конституції П. Орлика
Г.
Полтавська битва
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 56

Установіть послідовність утворення громадсько-політичних об’єднань XIX ст.


А.
Кирило-Мефодіївське братство
Б.
«Руська трійця»
В.
Братство тарасівців
Г.
Стара Київська громада
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №52 з 56

Установіть послідовність створення радянських агітаційних плакатів.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №53 з 56

Укажіть риси, притаманні розвитку Київського князівства в другій половині ХІІ – на початку ХІІІ ст.


1.
господарство розорене постійними набігами половців
2.
політична нестабільність
3.
центр релігійного життя Русі
4.
один з найбільш розвинених і густонаселених регіонів Русі
5.
домінування в політичному житті родового боярства
6.
постійні династичні зазіхання Польщі та Угорщини
7.
установлення золотоординського панування


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 56

Які соціально-економічні зміни відбувались на Лівобережній та Слобідській Україні в другій половині XVIII ст.?


1.
ліквідація общинного землеволодіння
2.
запровадження кріпацтва
3.
початок промислового перевороту
4.
роздавання російському дворянству земель Війська Запорозького
5.
створення військових поселень
6.
ліквідація чумацьких промислів
7.
зрівняння в правах козацької старшини з російським дворянством


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 56

Проаналізуйте зображену картосхему.

Картосхема дає змогу


1.
вказати межі суцільного розселення українців у Російській імперії на початку ХХ ст.
2.
показати лінію просування німецьких і австро-угорських військ на Східному фронті на кінець 1917 р.
3.
визначити адміністративно-територіальний устрій Української Народної Республіки станом на квітень 1918 р.
4.
окреслити території, окуповані військами Антанти наприкінці 1918 р.
5.
визначити територію УНР після проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР в січні 1919 р.
6.
визначити кордони Української Народної Республіки згідно з Третім Універсалом Української Центральної Ради.
7.
вказати територію, що увійшла до складу Української Народної Республіки за умовою Брестського мирного договору.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №56 з 56

Що було характерним для соціально-економічного життя України в першій половині 1990-х рр.?


1.
інтенсивне зростання воєнно-промислового комплексу
2.
створення сфери побутових послуг і громадського харчування
3.
різке соціальне розшарування в суспільстві
4.
відмова від залучення іноземних кредитів
5.
стрімке зростання тіньової економіки
6.
відсутність інфляції
7.
лібералізація цін


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію