Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 56

Перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого — це характерна риса розвитку людського суспільства в епоху


А.
палеоліту.
Б.
мезоліту.
В.
неоліту.
Г.
енеоліту.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 56

«...[Вони], як ударна сила князівських військ Русі, не тільки принесли з собою високу для тих часів систему організації, навчання й озброєння армії, а й зробили вагомий внесок у формування й зміцнення державних інституцій Русі» — це оцінка істориками ролі


А.
варягів.
Б.
печенігів.
В.
половців.
Г.
хозар.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 56

Великий київський князь Ярослав Мудрий 1036 р. «став єдиновладним володарем Руської землі» завдяки


А.
перемозі над печенігами в битві під Києвом.
Б.
створенню збірника законів «Руська правда».
В.
заснуванню Києво-Печерського монастиря.
Г.
успадкуванню земель князя Мстислава Володимировича.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 56

Характеристику якої доби наведено в уривку з історичного джерела: «Перестали князі невірних воювати, стали один одному казати: се моє, а се моє теж, брате! Стали вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари, — а невірні з усіх сторін находили, землю Руську долали...»?


А.
розселення племінних союзів східних слов'ян.
Б.
утворення Київської Русі.
В.
політичної роздробленості Київської Русі.
Г.
золотоординського панування на південно-західних землях Русі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 56

Головне завдання зовнішньої політики князя Данила Галицького в другій половині 40—60-х рр. XIII ст. полягало в


А.
розширенні території держави за рахунок володінь Угорщини.
Б.
здобутті великокнязівського столу в Литві для свого сина Лева.
В.
укладенні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену.
Г.
створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою Ордою.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 56

Хто з великих київських князів почав карбувати перші монети із зображенням тризуба — родового знаку Рюриковичів, який став Державним Гербом України?


А.
Олег
Б.
Святослав
В.
Володимир Великий
Г.
Ярослав Мудрий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 56

Яка пам'ятка часів Київської Русі містить зображений портрет князівської родини?


А.
«Остромирове Євангеліє»
Б.
«Ізборник Святослава»
В.
«Слово о полку Ігоревім»
Г.
«Повчання дітям» Володимира Мономаха
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 56

Кревську унію між Польським королівством і Великим князівством Литовським укладено


А.
1362 р.
Б.
1370 р.
В.
1385 р.
Г.
1392 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 56

Яка подія пов'язана із зображеним на ілюстрації діячем?


А.
створення перших православних церковних братств
Б.
заснування першої в Україні слов'яно-греко-латинської школи
В.
відновлення вищої церковної православної ієрархії в Речі Посполитій
Г.
об'єднання Київської братської та Лаврської шкіл у колегію
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 56

Участь українських козаків у Хотинській війні


А.
відкрила шлях до скасування Берестейської унії.
Б.
поширила реєстрові права та привілеї на все козацтво.
В.
забезпечила козакам право безперешкодного виходу в Чорне море.
Г.
врятувала Річ Посполиту від турецько-татарської навали.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 56

Масове покозачення населення українських земель відбулося в результаті


А.
складання козацького реєстру королем Стефаном Баторієм.
Б.
активізації морських походів козаків проти Османської імперії.
В.
розгортання національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.
Г.
установлення «десятиліття золотого спокою» в Речі Посполитій.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 56

Відповідно до умов якого договору на карті позначено територію Війська Запорозького (Гетьманщини)?


А.
Зборівського, 1649 р.
Б.
Білоцерківського, 1651 р.
В.
Гадяцького, 1658 р.
Г.
Андрусівського, 1667 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 56

Яку назву отримали події, описані в уривку з історичного джерела:

«На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожний робив, що хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська, з півночі й від сходу — московські... а з півдня набігали турки й татари. До того ж Україна розділилася на дві частини... На Лівобережній вибрали одного гетьмана, на Правобережній — іншого...»?


А.
«Хмельниччина»
Б.
«Руїна»
В.
«Великий згін»
Г.
«Коліївщина»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 56

Який історико-географічнии регіон формується впродовж XVI—ХVII ст. в результаті колонізації українцями прикордонних земель Речі Посполитої, Московського царства та Кримського ханства?


А.
Правобережна Україна
Б.
Південна Україна
В.
Слобідська Україна
Г.
Лівобережна Україна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 56

Яким роком датується документ, уривок з якого наведено:

«...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке, домовилися і постановили з ясновельможним гетьманом... щоб із тими всіма генеральними особами мають радитися гетьман і його наступники про ...всілякі справи, нічого без їхнього дозволу й поради не починати... У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною...»?


А.
1654 р.
Б.
1686 р.
В.
1710 р.
Г.
1764 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 56

Гайдамацький і опришківський рухи у XVIII ст. було спрямовано проти визисків з боку


А.
кримськотатарських ханів.
Б.
російського дворянства.
В.
козацької старшини.
Г.
польської шляхти.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 56

«Масонство» — це


А.
релігійно-етичний рух за моральне самовдосконалення та об'єднання людства в релігійний братерський союз.
Б.
політична теорія, прихильники якої виступали за усунення церкви від участі в державно-політичному житті.
В.
суспільно-релігійне об'єднання православних міщан при церковних парафіях, що виступало захисником прав православного населення.
Г.
релігійна секта, прихильники якої виступали за «дешеву» церкву, богослужіння без проповідей та колективних молитов.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 56

Яка організація в першій половині XIX ст. звернулася до українського народу з такою відозвою:

«...як по зимі весна наступає, так і стан той смутний нині змінився через Конституцію. Браття! ...єсть то сонце, котре як всім, так і нам засвітило і до нового життя пробудило. Вставайте ж, Браття, бо вже час! ...але не до звади і незгоди, а щоб забезпечити дані нам свободи. ...Будьмо народом!»?


А.
«Руська трійця»
Б.
Кирило-Мефодіївське братство
В.
Південне товариство декабристів
Г.
Головна руська рада
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 56

Який чинник мав вирішальний вплив на розвиток української культури в Наддніпрянській Україні в першій половині XIX ст.?


А.
початок українського національного відродження
Б.
видання царських указів про заборону української мови
В.
створення української автокефальної православної церкви
Г.
активізація діяльності громадівського руху
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 56

Які питання належали до компетенції земських установ, створених у ході реформи 1864 р. в Російській імперії?


А.
утримання лікувальних закладів, сприяння розвиткові народної освіти
Б.
контроль за дотриманням сівозміни, переділ селянської землі в общині
В.
організація та проведення виборів до міських дум і Державної думи
Г.
здійснення рекрутських наборів до армії, підтримання правопорядку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 56

Представникам якої течії суспільно-політичного руху другої половини XIX ст. були властиві такі погляди:

«Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова...»

«Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв'язки, що єднають нас з усім російським світом...»?


А.
радикальної
Б.
хлопоманівської
В.
народовської
Г.
москвофільської
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 56

Яку пам'ятку архітектури України зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО зображено на фото?


А.
Ханський палац у Бахчисараї
Б.
Ансамбль історичного центру Львова
В.
Стару фортецю Кам'янець-Подільського замку
Г.
Резиденцію Буковинських митрополитів у Чернівцях
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 56

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України наприкінці XIX — на початку XX ст. сприяла


А.
початку промислового перевороту.
Б.
утворенню монополістичних об'єднань.
В.
подоланню залежності від іноземного капіталу.
Г.
націоналізації великих підприємств.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 56

На початку XX ст. влада Австро-Угорщини йшла на поступки українцям Східної Галичини з огляду на конфронтацію з


А.
Німеччиною.
Б.
Росією.
В.
Італією.
Г.
Румунією.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 56

Яка подія дала поштовх до створення легіону Українських січових стрільців?


А.
початок Першої світової війни
Б.
утворення Української Центральної Ради
В.
повалення самодержавства в Російській імперії
Г.
проголошення Української Народної Республіки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 56

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада


А.
припинила українізацію військових частин російської армії.
Б.
включила до складу Генерального Секретаріату представників Тимчасового уряду.
В.
призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.
Г.
відмовилась від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 56

Що було спільним для політики урядів гетьмана П. Скоропадського та генерала А. Денікіна на території України?


А.
постачання продовольства та сировини до Німеччини
Б.
налагодження діалогу з опозиційними партіями
В.
відновлення приватної власності на землю
Г.
закриття українських шкіл, газет, журналів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 56

«Наші Орли несуть мешканцям Волині, Поділля та Київщини порядок, свободу, благословенний мир, несуть народу можливість спокійної праці і гарантії того, що її ніхто не забере. З приводу наступу наших військ запевняємо, що він не є загарбницьким... Ми повинні встановити такі стратегічні кордони, які забезпечили б неможливість нової війни...» — із такою відозвою до місцевого населення в 1920 р. звернувся


А.
Сейм Польської Республіки.
Б.
Головний отаман Армії УНР.
В.
Правитель Півдня Росії П. Врангель.
Г.
Голова Ради Народних Комісарів РСФРР.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 56

Що стало приводом до масового вилучення державою церковних цінностей в Українській СРР на початку 1920-х рр.?


А.
масштабність голоду
Б.
запровадження нової економічної політики
В.
розгортання «чистки» в партійних лавах
Г.
упровадження політики «українізації»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 56

Поглядам якого українського митця червневий (1926 р.) пленум ЦК КП(б)У дав таку оцінку:

«Ці гасла можуть бути прапором для української буржуазії, що зростає на ґрунті непу, бо вона під орієнтацією на Європу безперечно розуміє відмежування від фронту міжнародної революції, від столиці СРСР — Москви...»?


А.
Леся Курбаса
Б.
Олександра Довженка
В.
Миколи Хвильового
Г.
Михайла Бойчука
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 56

Пропагандистською складовою якої політики партійно-радянського керівництва УСРР був зображений плакат?

Напис на плакаті:
«Знищимо куркуля як клас».


А.
коренізації
Б.
«воєнного комунізму»
В.
суцільної колективізації
Г.
форсованої індустріалізації
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 56

Що стало наслідком створення Спілки письменників України (1934 р.)?


А.
припинення масових репресій серед літераторів
Б.
утвердження ідеологічного контролю за творчістю митців
В.
формування самобутньої літературної течії модерністів
Г.
поглиблення процесів «українізації»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 56

Укажіть подію, що викликала такий коментар сучасника:

«Відділи озброєної жандармерії та кавалерійські полки з артилерією за наказом польської влади пішли хрестовим походом проти беззбройного українського населення Східної Галичини. Шляхи цих каральних експедицій позначені ганебним насильством над українським населенням, руйнуванням і нищенням бібліотек, будинків просвітніх і економічних організацій та різного приватного майна...»


А.
проведення акції «пацифікації»
Б.
установлення режиму «санації»
В.
реалізація плану «Ост»
Г.
здійснення операції «Вісла»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 56

Передумовою вступу військ Червоної армії на територію Західної України історики вважають


А.
установлення на західноукраїнських землях «нового порядку».
Б.
розмежування «сфер інтересів» між СРСР та Німеччиною.
В.
капітуляцію Польщі у війні з нацистською Німеччиною.
Г.
схвалення Гітлером воєнного плану «Барбаросса».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 56

Перебіг подій якого періоду Великої Вітчизняної війни відображено на карті?


А.
вересень — грудень 1943 р.
Б.
січень — травень 1944 р.
В.
серпень — жовтень 1944 р.
Г.
лютий — квітень 1945 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 56

Хто очолював урядові делегації Української РСР на Сан-Франциській (1945 р.), Паризькій (1946—1947 рр.) та Дунайській (1948 р.) міжнародних конференціях?


А.
Д. Мануїльський
Б.
Л. Каганович
В.
М. Підгорний
Г.
М. Хрущов
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 56

У якому році практику масових репресій у Радянському Союзі було офіційно засуджено як прояв «культу особи Й. Сталіна»?


А.
1947 р.
Б.
1956 р.
В.
1964 р.
Г.
1972 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 56

Укажіть портрет видатного вченого в галузі електрозварювання, металургії та технології металів.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 56

Яке явище радянської дійсності 1970—1980-х рр. відображено на карикатурі?


А.
незадовільні умови праці співробітників закладів торгівлі
Б.
дефіцит товарів широкого вжитку в торговельних мережах
В.
низький рівень культури обслуговування у сфері торгівлі
Г.
падіння в суспільстві престижу торговельних професій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 56

Прочитайте уривок документа та вкажіть період в історії України, до якого він належить.

«...Майже всі вимоги, видані «на-гора» страйкуючими, що стосуються, здавалося б, самих повсякденних умов праці й побуту шахтарів, які за традицією іменуються економічними, насправді прямо виходять на політику. Усі вони сконцентровані на одному: проголошену економічну реформу треба проводити в життя, нехай, нарешті, стануть реальністю самостійність підприємств, самоврядування трудових колективів, самофінансування та госпрозрахунок».


А.
«відбудова»
Б.
«відлига»
В.
«застій»
Г.
«перебудова»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 56

У якому році розповсюджувалася зображена агітаційна листівка?


А.
1985 р.
Б.
1989 р.
В.
1990 р.
Г.
1991 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 56

Який нормативно-правовий акт містить такі положення:

«Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною...»?


А.
Закон «Про економічну самостійність Української РСР»
Б.
Закон «Про державний кордон України»
В.
Декларація про державний суверенітет України
Г.
Конституція України
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 56

Установіть відповідність між пронумерованими на карті теренами давньоруських удільних князівств у період політичної роздробленості та їхніми назвами.


А.
Київське
Б.
Галицьке
В.
Волинське
Г.
Чернігівське
Д.
Переяславське
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 56

Установіть відповідність між подіями та прізвищами гетьманів, причетних до них.


1.
визнання протекторату Османської імперії
2.
укладення військово-політичного союзу зі Швецією
3.
створення найманого кінного війська «компанійців»
4.
проведення «Великого згону» населення Правобережної України
А.
І. Мазепа
Б.
П. Дорошенко
В.
І. Брюховецький
Г.
Д. Многогрішний
Д.
І. Самойлович
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 56

Установіть відповідність між періодами та подіями.


1.
1833—1837 рр.
2.
1846—1847 рр.
3.
1848—1849 рр.
4.
1863—1864 рр.
А.
діяльність «Руської трійці»
Б.
революція в Австрійській імперії
В.
польське національно-визвольне повстання
Г.
повстання Чернігівського полку
Д.
діяльність Кирило-Мефодіївського братства
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 56

Установіть відповідність між назвами партій кінця XIX — початку XX ст. та їхніми характеристиками.


1.
Русько-українська радикальна партія (РУРП)
2.
Українська національно-демократичня партія (УНДП)
3.
Революційна українська партія (РУП)
4.
Українська народна партія (УНП)
А.
провідна партія Галичини, центральне місце в програмі якої займала ідея створення української автономії в імперії Габсбургів
Б.
партія Наддніпрянської України соціал-демократичного напряму, що виступала за парламентаризм і федералізм як засоби забезпечення автономії України в складі Росії
В.
перша українська політична партія, в програмі якої закріплено та обґрунтовано постулат політичної самостійності України
Г.
партія Наддніпрянської України самостійницького напряму, яка об'єднувала національних радикалів навколо ідеї боротьби за створення незалежної України
Д.
перша українська політична партія Наддніпрянської України, програмним документом якої стала брошура «Самостійна Україна» М. Міхновського
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 56

Установіть відповідність між назвами документів Української Центральної Ради та наслідками їх оприлюднення.


1.
Перший Універсал
2.
Другий Універсал
3.
Третій Універсал
4.
Четвертий Універсал
А.
збройний виступ самостійників, включення до складу Центральної Ради представників національних меншин
Б.
створення Генерального Секретаріату, загострення стосунків із Тимчасовим урядом Росії
В.
підписання Брестського мирного договору, вступ німецьких і австрійських військ на територію УНР
Г.
поширення влади Центральної Ради на дев'ять українських губерній (без Криму), початок соціально-економічних перетворень
Д.
початок Української революції, утворення Української Центральної Ради
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 56

Установіть відповідність між уривками з історичних джерел та періодами в історії України, коли їх було створено.


1.
«Хто оволодіє кукурудзою, той доб'ється піднесення у тваринництві. Той, хто займе щодо цієї культури консервативну позицію, буде викинутий життям із сідла...»
2.
«Зворотний бік буржуазного націоналізму — безрідний космополітизм, який проявляється в плазуванні перед буржуазною культурою і в низькопоклонстві перед іноземщиною...»
3.
«Прискорення, гласність, «очищення» соціалізму від негативних нашарувань минулого. Ось головні завдання. Так вимагає час, іншої альтернативи для нас немає...»
4.
«Основою партійного підходу до розв'язання економічних проблем розвиненого соціалізму є незмінна вимога — все в ім'я людини, все для блага людини...»
А.
радянська модернізація України (1928—1938 рр.)
Б.
повоєнна відбудова та розвиток (1946 — початок 1950-х рр.)
В.
політична та економічна лібералізація суспільства (1953—1964 рр.)
Г.
загострення кризи радянської системи (1965—1985 рр.)
Д.
розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985—1991 рр.)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 56

Установіть послідовність панування кочовиків у Північному Причорномор'ї.


А.
кримські татари
Б.
печеніги
В.
сармати
Г.
половці
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 56

Установіть послідовність битв Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої під проводом Б. Хмельницького.


А.
Зборівська
Б.
Жовтоводська
В.
Батозька
Г.
Берестецька
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 56

Установіть послідовність подій боротьби за збереження державної незалежності України (1918—1921 рр.).


А.
Другий Зимовий похід Армії УНР
Б.
прихід до влади Директорії УНР
В.
укладення Варшавської угоди між УНР і Польщею
Г.
проголошення незалежності УНР
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №52 з 56

Установіть послідовність епох, відображених на радянських пропагандистських плакатах.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №53 з 56

Укажіть характерні риси розвитку Трипільської культури.


1.
орнаментація керамічного посуду
2.
здійснення грабіжницьких набігів
3.
ведення кочового скотарства
4.
осілий спосіб життя
5.
виготовлення бронзових знарядь праці
6.
будівництво укріплених міст
7.
ведення орного землеробства


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 56

Які соціальні зміни відбулися на українських землях у другій половині XVI ст.?


1.
поширення на всіх мешканців міст магдебурзького права
2.
завершення формування шляхти як єдиного стану землевласників
3.
закріпачення частини селянства
4.
визнання запорозького козацтва привілейованим станом
5.
заборона українській шляхті сповідувати православ'я
6.
створення реєстрового козацтва
7.
виокремлення духовенства в окремий суспільний стан


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 56

Які події суспільно-політичного життя УРСР відбулися в період повоєнної відбудови (1946 — початок 1950-х рр.)?


1.
«саморозпуск» Української греко-католицької церкви (УГКЦ)
2.
придушення організованого збройного опору Української повстанської армії (УПА)
3.
створення Української робітничо-селянської спілки (УРСС)
4.
перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва
5.
утворення Закарпатської області в складі УРСР
6.
проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР
7.
депортація кримських татар, греків, вірмен і болгар з Криму


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №56 з 56

Укажіть економічні заходи, здійснені урядами України в 1990-х рр.


1.
формування основ планової, командно-адміністративної економіки
2.
ведення державного широкомасштабного індустріального житлового будівництва
3.
запровадження національної грошової одиниці — гривні
4.
установлення державної монополії на зовнішню торгівлю
5.
проведення приватизації майна державних підприємств
6.
установлення «твердих» державних цін на товари широкого вжитку
7.
розпаювання сільськогосподарських земель колективної та державної форм власності


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine