Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 55

Поява першого керамічного посуду - це характерна риса епохи


А.
палеоліту.
Б.
мезоліту.
В.
енеоліту.
Г.
неоліту.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 55

Що стало одним із результатів посольства великої київської княгині Ольги до Константинополя, про яке повідомляє літописець?


А.
повернення Ольгою під владу Києва древлян
Б.
прийняття княгинею християнства
В.
розпуск княгинею варязьких дружин
Г.
оголошення Ольгою війни Хозарському каганатові
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 55

Кого з великих київських князів історик О. Субтельний охарактеризував так:
«Його слов’янське ім’я, варязьке виховання, кочовий спосіб життя віддзеркалювали поєднання європейського та азіатського начал. Його управління ознаменувало апогей ранньої героїчної доби в історії Київської Русі»?


А.
Олега
Б.
Ігоря
В.
Святослава
Г.
Володимира
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 55

У якому році на з’їзді руських князів ухвалено таке рішення:
«…Кожен хай держить отчину свою: Святополк – Ізяславів [уділ]; Володимир – Всеволодів [уділ]; Давид, Олег, Ярослав – Святославів [уділ]; іншим [хай будуть] уділи, які їм роздав Всеволод…»?


А.
1054 р.
Б.
1097 р.
В.
1113 р.
Г.
1187 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 55

У 1238 р. під Дорогичином військо князя Данила Галицького завдало поразки


А.
монголам.
Б.
угорцям.
В.
полякам.
Г.
хрестоносцям.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 55

Твори давньоруського героїчного епосу, що прославляють здебільшого подвиги народних героїв-богатирів і своїм сюжетом пов’язані з Києвом та князем Володимиром Святославичем, – це


А.
билини.
Б.
балади.
В.
поеми.
Г.
думи.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 55

Яка соціальна верства становила переважну більшість населення Київської Русі IX–XII ст.?


А.
міщани
Б.
бояри
В.
смерди
Г.
дружинники
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 55

Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела:

«Після смерті короля Казимира III Великого цей край перейшов під владу Угорщини. Однак після укладення Кревської унії Польща знову набирає силу і остаточно приєднує його до своїх володінь і утворює на його теренах Руське воєводство»?


А.
Галичину
Б.
Волинь
В.
Поділля
Г.
Закарпаття
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 55

Яка подія пов’язана із зображеним на ілюстрації діячем?


А.
здобуття запорозькими козаками турецької фортеці Кафи
Б.
зведення на о. Мала Хортиця першої відомої Січі-фортеці
В.
керівництво українськими козаками під час Хотинської війни
Г.
зруйнування запорозькими козаками польської фортеці Кодак
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 55

Фільварок — це форма господарювання


А.
козаків.
Б.
селян.
В.
міщан.
Г.
шляхти.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 55

Процес оформлення козацтва в окремий соціальний стан Речі Посполитої започатковано


А.
Куруківською угодою.
Б.
Третім Литовським Статутом.
В.
Універсалом короля Стефана Баторія.
Г.
«Ординацією Війська Запорозького…».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 55

У якому уривку з історичного джерела вказано привід до Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.?


А.
«Зухвалий мій син Тиміш зібрав військо для того, щоб змусити до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю вашу королівську милість аби ви відступили з військом до польського кордону…»
Б.
«Наш підданий гетьман Б. Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Ждановича, Богуна та інших начальників для спустошення…»
В.
«Царська величність наді мною… учинив немилосердя своє: помирившись з поляками, …государ послав з Вільно проти нас, шведів і угорців полякам на допомогу 20 тис. ратних людей…»
Г.
«Уся перша війна почалася через Чаплинського, який, не зважаючи на те, що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалахнув через нього…»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 55

Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану карту?


А.
Б. Хмельницького
Б.
І. Виговського
В.
Д. Многогрішного
Г.
І. Самойловича
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 55

Що було характерним для процесу колонізації Слобідської України в другій половині XVII ст.?


А.
початок заселення території Дикого Поля українськими селянами-втікачами з Правобережної України та запорозькими козаками
Б.
активізація переселенського руху, основою якого були селяни та міщани Лівобережної України, які рятувалися від утисків польської шляхти
В.
нова хвиля переселенців із Правобережної та Лівобережної України пов’язана зі складними суспільно-політичними обставинами доби Руїни
Г.
обмеження переселенського руху з Правобережної України владою Московського царства у зв’язку з ускладненням відносин із Річчю Посполитою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 55

Діяльність якого гетьмана уславлено на зображеній гравюрі?


А.
П. Орлика
Б.
П. Дорошенка
В.
Д. Апостола
Г.
І. Мазепи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 55

Діяльність Другої Малоросійської колегії було спрямовано на


А.
упорядкування системи управління Запорозькою Січчю.
Б.
ліквідацію решток автономного устрою Гетьманщини.
В.
запровадження полкового устрою в Слобідській Україні.
Г.
повернення козаків Задунайської Січі на Запоріжжя.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 55

Повстання Чернігівського полку наприкінці 1825 — на початку 1826 рр. було підготовлено


А.
масонською ложею «Любов до істини».
Б.
Кирило-Мефодіївським братством.
В.
польським Патріотичним товариством.
Г.
Південним товариством декабристів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 55

Прочитайте уривок із праці М. Грушевського та виконайте завдання.

«У тих землях, що одійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними».

В уривку йдеться про


А.
реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ 1770–1780-х рр.
Б.
Польське повстання 1830–1831 рр.
В.
революцію 1848–1849 рр. в Австрійській імперії.
Г.
Польське національно-визвольне повстання 1863–1864 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 55

Реформи 1860–1870-х рр. у Російській імперії сприяли


А.
завершенню промислового перевороту.
Б.
скасуванню заборон щодо української мови.
В.
відкриттю українських кафедр в університетах.
Г.
зрівнянню в правах усіх верств суспільства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 55

«Негайно вислати з краю Драгоманова і Чубинського як невиправних й однозначно небезпечних для краю агітаторів» — це одна з вимог


А.
Валуєвського циркуляру (1863 р.).
Б.
Емського указу (1876 р.).
В.
Університетського статуту (1884 р.).
Г.
Столипінського циркуляру (1906 р.).
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 55

Укажіть пам’ятку архітектури України, зображену на фото початку ХХ ст.


А.
Володимирський собор у Києві
Б.
Покровський собор у Харкові
В.
Успенський собор у Почаєві
Г.
Троїцький собор у Новомосковську
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 55

Унаслідок яких подій стало можливе представництво українців у парламентах Австрійської та Російської імперій?


А.
польських повстань 1830–1831 та 1863–1864 рр.
Б.
реформ імператриці Марії-Терезії та імператора Олександра ІІ
В.
створення українських політичних партій у Галичині та Наддніпрянщині
Г.
європейської революції 1848–1849 рр. та революції 1905–1907 рр. у Росії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 55

Укажіть портрет діяча, з іменем якого пов’язано створення Русько-української радикальної партії (РУРП).


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 55

Однією з провідних галузей промисловості на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. була


А.
вугільна.
Б.
хімічна.
В.
нафтодобувна.
Г.
металургійна.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 55

Перебіг яких подій Першої світової війни відображено на карті?


А.
Галицької битви (1914 р.)
Б.
Карпатської операції (1915 р.)
В.
Горлицької операції (1915 р.)
Г.
Брусиловського прориву (1916 р.)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 55

Яку позицію займала Українська Центральна Рада у відносинах з Тимчасовим урядом Росії?


А.
намагалась знайти компроміс щодо термінів реалізації національних прав українського народу
Б.
підбурювала неросійські народи до розвалу Російської імперії силовими методами
В.
ігнорувала будь-які спроби Тимчасового уряду налагодити переговорний процес
Г.
повністю підтримувала заходи Тимчасового уряду на придушення національних рухів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 55

Що спричинило виголошення Ф. Швецем такої промови:

«Віднині зливаються в одно вікáми відділені одна від одної частини України — Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпровська Україна — в одну Велику Україну… Віднині Український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського народу…»?


А.
проголошення незалежності УНР
Б.
укладення Варшавської угоди
В.
повалення більшовицького режиму в Україн
Г.
підписання Акта Злуки УНР та ЗУНР
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 55

Одержавлення власності, згортання товарно-грошових відносин, упровадження карткової системи та загальної трудової повинності — це складові політики


А.
Генерального Секретаріату УНР.
Б.
Ради Народних Комісарів УСРР.
В.
Ради Міністрів Української Держави.
Г.
Директорії УНР.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 55

У якому році Українська СРР стала складовою СРСР?


А.
1919 р.
Б.
1920 р.
В.
1921 р.
Г.
1922 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 55

Яку політику більшовиків С. Петлюра характеризував таким чином:

«...У цьому напрямку нинішньої політики більшовиків я вбачаю чергову їхню поступку стихійній силі українського національного руху, а водночас логічно послідовний і політичний захід з метою оволодіння силою цього руху й зміцнення своїх позицій в Україні...»?


А.
«воєнний комунізм»
Б.
НЕП
В.
коренізацію
Г.
колективізацію
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 55

Зображений агітаційний плакат 1930-х рр. є джерелом для визначення


А.
причин індустріалізації.
Б.
переваг індустріалізації.
В.
масштабів індустріалізації.
Г.
джерел індустріалізації.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 55

Жертвою якої репресивної акції став С. Єфремов?


А.
справи «Спілки визволення України»
Б.
«Шахтинської справи»
В.
Голодомору
Г.
«Закону про п’ять колосків»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 55

«Осадництво» — це


А.
політико-ідеологічний контроль за українськими партіями, здійснюваний чехословацькими партіями в 1920–1930-х рр.
Б.
адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом Румунії в 1920 — першій половині 1930-х рр.
В.
процес згортання української освіти, здійснюваний урядом Угорщини наприкінці 1930-х рр.
Г.
політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 55

Яка подія часів Великої Вітчизняної війни стала темою для створення зображеної карикатури?


А.
Битва за Дніпро
Б.
Київська оборонна операція
В.
Корсунь-Шевченківська операція
Г.
Карпатсько-Ужгородська операція
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 55

Визволення всієї території України від німецьких окупантів та їхніх союзників відбулося


А.
6 листопада 1943 р.
Б.
17 лютого 1944 р.
В.
28 жовтня 1944 р.
Г.
9 травня 1945 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 55

За оцінкою історика О. Бойка «…характерним для стратегії радянського керівництва в процесі відбудови було повернення до довоєнної моделі розвитку народного господарства».

Що було покладено в основу зазначеної моделі?


А.
розвиток базових галузей промисловості за рахунок ресурсів сільського господарства
Б.
співіснування державного, кооперативного та приватного секторів народного господарства
В.
спрямування основних капіталовкладень у легку промисловість і соціальну сферу
Г.
скорочення обсягів державних дотацій підприємствам воєнно-промислового комплексу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 55

Практика «політичної реабілітації» вперше увійшла в життя радянського суспільства в період


А.
«відбудови».
Б.
«відлиги».
В.
«застою».
Г.
«перебудови».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 55

«...Ліквідувати Українську Раду народного господарства. Визнати за необхідне ліквідувати Ради народного господарства економічних районів УРСР» — це рішення засвідчило


А.
згортання хрущовських реформ.
Б.
реалізацію державного суверенітету республіки.
В.
скорочення масштабів сталінських репресій.
Г.
поглиблення політики «перебудови».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 55

Яке явище радянської дійсності другої половини 1960–1980-х рр. відображає карикатура?


А.
низьку якість обслуговування в торговельних закладах
Б.
розкрадання державного майна на робочих місцях
В.
технологічну відсталість харчової промисловості
Г.
систематичне пияцтво на робочому місці
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 55

Прочитайте уривок із книги М. Горбачова «Життя і реформи» та виконайте завдання.

«...Реформа була для свого часу досить сміливою, перш за все в плані розширення самостійності підприємств і товарно-грошових відносин між ними. Добре пам’ятаю, яке пожвавлення вона викликала в суспільстві, які породила надії, надавши позитивний вплив на розвиток економіки у восьмій п’ятирічці, мабуть, найбільш успішній у післявоєнні роки».

Описана реформа проводилася під керівництвом


А.
М. Хрущова.
Б.
П. Шелеста.
В.
М. Підгорного.
Г.
О. Косигіна.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 55

Яка подія дала поштовх процесу міжнародного визнання України як незалежної держави?


А.
прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.)
Б.
схвалення Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.)
В.
проведення Всеукраїнського референдуму (1 грудня 1991 р.)
Г.
утворення Співдружності Незалежних Держав (8 грудня 1991 р.)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 55

6 грудня 1991 р. — це дата


А.
набуття Україною членства в Раді Європи.
Б.
обрання першого Президента України.
В.
ухвалення Конституції України.
Г.
заснування Збройних Сил України.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 55

Установіть відповідність між назвами античних міст-колоній Північного Причорномор’я і Криму та їхнім місцем розташування.


1.
Ольвія
2.
Пантікапей
3.
Херсонес
4.
Тіра
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 55

Установіть відповідність між подіями XVII ст. та їхніми наслідками.


1.
ухвалення Гадяцьких пунктів
2.
Чигиринські походи турецько-татарських військ
3.
укладення Андрусівського договору
4.
підписання Віленського перемир’я
А.
знелюднення частини Правобережної України, руйнація козацької столиці
Б.
початок війни Московського царства проти Гетьманщини
В.
поділ території Гетьманщини між Річчю Посполитою та Московським царством
Г.
пошук Б. Хмельницьким нових союзників у боротьбі з Річчю Посполитою
Д.
перехід Лівобережної Гетьманщини під протекторат Османської імперії
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 55

Установіть відповідність між прізвищем науковця та фактами його біографії.


1.
В. Каразін
2.
М. Остроградський
3.
М. Максимович
4.
М. Костомаров
А.
етнограф, укладач збірок українських народних пісень, перший ректор Київського університету
Б.
винахідник, агроном і метеоролог, ініціатор відкриття Харківського університету
В.
математик, член Петербурзької, Паризької, Римської та Туринської академій наук
Г.
етнограф, автор українського фонетичного правопису, першого українського історичного роману
Д.
сторик, автор праць з історії козацтва, член Кирило-Мефодієвського братства
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 55

Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, що характеризують соціально-економічне життя УСРР в 1920–1930-х рр.


1.
об’єднання селянських господарств у великі підприємства шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту та худоби
2.
створення великого машинного виробництва в усіх галузях господарства, насамперед у промисловості
3.
тверда норма обсягів натурального відрахування державі частки продукції, виробленої селянськими господарствами
4.
форма господарювання в державних підприємствах на основі фінансової самостій ності в умовах збереження централізованого керівництва
А.
«госпрозрахунок»
Б.
«індустріалізація»
В.
«денаціоналізація»
Г.
«продподаток»
Д.
«колективізація»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 55

Установіть відповідність між плакатами та історичними періодами.


1.
2.
3.
4.
А.
радянська модернізація України (1928–1938 рр.)
Б.
повоєнна відбудова та розвиток (1946 — початок 1950-х рр.)
В.
політична та економічна лібералізація суспільства (1953–1964 рр.)
Г.
загострення кризи радянської системи (1965–1985 рр.)
Д.
розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985–1991 рр.)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 55

Установіть відповідність між поняттями, що використовують для характеристики періоду політичної та економічної лібералізації суспільства (1953–1964 рр.), та їхніми відображеннями в уривках з історичних джерел.


1.
«лібералізація»
2.
«дисидентство»
3.
«шістдесятники»
4.
«реабілітація»
А.
«…Зняти з обліку спецпоселення і звільнити з-під адміністративного нагляду органів МВС греків, болгар, вірмен та членів їх сімей, виселених з Криму в 1944 р.»
Б.
«Затвердити… передачу Кримської області зі складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки…»
В.
«…Поетів тоді називали формалістами за шукання своєї індивідуальності. Насправді, за шуканням істини замість ідеї, спущеної зверху для оспівування, …за опір, протистояння офіційній літературі та всьому апаратові будівничих казарм…»
Г.
«…Завдання полягає в підготовці народу до нового масового руху за національну свободу. Для такої праці потрібні не скоростріл з багнетом, а натхненне слово з вірою в перемогу…»
Д.
«…Для цього необхідно: по-більшовицькому засудити і викорінити як несумісний з принципами партійного керівництва і нормами партійного життя культ особистості, вести боротьбу проти спроб відродити його в тій чи іншій формі…»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 55

Установіть послідовність укладення міжнародних угод XVII ст.


А.
Андрусівський договір між Московським царством та Річчю Посполитою
Б.
Бахчисарайський договір між Московським царством та Османською імперією
В.
«Вічний мир» між Московським царством та Річчю Посполитою
Г.
Гадяцькі пункти між Військом Запорозьким та Річчю Посполитою
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 55

Установіть послідовність суспільних подій XIX ст.


А.
відкриття в Києві Південно-Західного відділу Російського географічного товариства
Б.
заснування у Львові товариства «Просвіта»
В.
реорганізація Літературного товариства ім. Т. Шевченка в Наукове товариство
Г.
відкриття в Одесі Новоросійського університету
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 55

Установіть послідовність подій Української революції (1917–1918 рр.).


А.
ухвалення Першого Універсалу Української Центральної Ради
Б.
скликання Всеукраїнського національного конгресу
В.
утворення Української Центральної Ради
Г.
створення Генерального Секретаріату
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №52 з 55

Що з наведеного стосується історії скіфських племен?


1.
налагодження торговельних зв’язків із грецькими містами-колоніями
2.
утвердження монотеїстичної релігії
3.
здійснення грабіжницьких походів проти Римської імперії
4.
витіснення на Кримський півострів сарматськими племенами
5.
створення загонів важкоозброєної піхоти
6.
винайдення колісного транспорту
7.
панування в образотворчому мистецтві «звіриного стилю»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №53 з 55

Що із зазначеного є прикладом культурного життя на українських землях у другій половині XVI ст.?


1.
заснування Києво-Могилянської колегії
2.
створення Пересопницького Євангелія
3.
заснування в Острозі слов’яно-греко-латинської академії
4.
створення козацьких літописів
5.
заснування Глухівської співочої школи
6.
видання у Львові І. Федоровим «Апостола» та «Букваря»
7.
відновлення ієрархії православної церкви


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 55

Які завдання мали бути вирішені в ході земельної реформи П. Столипіна?


1.
зміцнити соціальну опору самодержавства на селі
2.
розв’язати проблему аграрного перенаселення
3.
розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції
4.
скасувати панщину та кріпосну залежність селян
5.
ліквідувати заборгованість за викупними платежами 1861 р.
6.
подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва
7.
ліквідувати церковне та монастирське землеволодіння


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 55

Укажіть характерні риси нацистського окупаційного режиму в Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.).


1.
ліквідація колгоспно-радгоспної системи, зрівняльний розподіл землі між селянами за трудовими нормами
2.
проведення примусових мобілізацій до Української національної армії
3.
жорстка експлуатація населення та економічне пограбування (вивіз сировини, продовольства, матеріальних цінностей)
4.
відновлення та легалізація діяльності українських політичних партій
5.
тотальний терор, масове знищення місцевого цивільного населення та військовополонених
6.
денаціоналізація великої промисловості, створення спільних українсько-німецьких підприємств
7.
примусове вивезення на господарські роботи до Німеччини місцевого працездатного населення


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію