Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 55

Освоєння нового матеріалу для виготовлення знарядь праці — міді, утвердження відтворюючих форм господарювання — це характерні риси розвитку людського суспільства в епоху


А.
палеоліту.
Б.
мезоліту.
В.
неоліту.
Г.
енеоліту.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 55

Військові походи великого київського князя Святослава Ігоревича призвели до


А.
приєднання земель Червоної Русі.
Б.
усунення варягів від влади.
В.
розширення кордонів держави.
Г.
розорення господарства Русі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 55

Подія, відображена на мініатюрі з давньоруського літопису, пов’язана з діяльністю великого київського князя


А.
Ігоря Рюриковича.
Б.
Володимира Святославича.
В.
Ярослава Володимировича.
Г.
Всеволода Ярославича.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 55

Яку мету переслідував великий київський князь Ярослав Мудрий, заповідаючи своїм синам:
«Осе я одходжу зі світу сього. А ви… майте межи собою любов, бо ви є брати… Тепер же поручаю я, — замість себе, — стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він вам буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду — Переяславль, а Ігорю — Володимир, а В’ячеславу — Смоленськ…»?


А.
убезпечити державу від князівських міжусобиць
Б.
запровадити станово-представницьку монархію
В.
упорядкувати систему збирання данини
Г.
ліквідувати удільні князівства
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 55

Виникнення самостійних політичних центрів на Русі в XII — на початку XIII ст. було наслідком


А.
монгольської навали.
Б.
політичної роздробленості.
В.
розпаду тріумвірату Ярославичів.
Г.
господарського занепаду Києва.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 55

Кому з князів літописець приписує вислови: «Не личить держати нашу батьківщину крижевникам (хрестоносцям)», «Не дам півотчини своєї, але поїду до Батия сам»?


А.
Ярославу Осмомислу
Б.
Роману Мстиславовичу
В.
Данилу Галицькому
Г.
Юрію I Львовичу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 55

Давньоруські мозаїки, фрагменти яких зображено на фото, є елементом оздоблення


А.
Спасо-Преображенського собору в Чернігові.
Б.
церкви святого Пантелеймона поблизу Галича.
В.
П’ятницької церкви в Чернігові.
Г.
Софійського собору в Києві.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 55

Етапи історичного розвитку якого народу викладено літописцем:
«Народ же цей даниною руським князям служив. Коли ж відчув, що його господарі [руські князі] розтрощені татарами, він змужнів і на знесилених русів владу свою поширив, а з часом всю руську землю перейняв у татар у своє володіння і став володіти її широкими просторами...»?


А.
половців
Б.
поляків
В.
литовців
Г.
печенігів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 55

Берестейську церковну унію укладено
А.
1556 р.
Б.
1574 р.
В.
1569 р.
Г.
1596 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 55

Кому з діячів, на думку вчених, «...випала доля “степового короля” — людини, яка надала перших організаційних форм козаччині, не підозрюючи, що через неповні сто літ його творіння захитає підвалини Речі Посполитої»?


А.
Д. Вишневецькому
Б.
П. Конашевичу-Сагайдачному
В.
В.-К. Острозькому
Г.
І. Сірку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 55

Про яку форму феодальної повинності йдеться в уривку з історичного джерела:
«Робота підданим через війта має бути замовлена на тиждень, з чим і на котрий день люди до роботи мають прийти, а війт того ж дня людям визначить роботу. Якщо котрийсь чоловік не вийде на роботу, то за перший день прогулу заплатить гріш, а за другий — барана, а якщо й третій раз прогуляє, то бичем на лавці скарати, а дні пропущені відробити…»?


А.
оброк
Б.
десятину
В.
полюддя
Г.
панщину
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 55

На зображеному малюнку Т. Шевченка відтворено образ родинної церкви-усипальниці гетьмана


А.
Б. Хмельницького.
Б.
І. Брюховецького.
В.
К. Розумовського.
Г.
П. Дорошенка.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 55

Внутрішня та зовнішня політика гетьмана І. Виговського сприяла


А.
переходу Слобідської України під владу гетьмана.
Б.
об’єднанню Правобережної і Лівобережної Гетьманщини.
В.
розгортанню боротьби козацької старшини за гетьманську булаву.
Г.
втраті Запорозькою Січчю автономних прав і привілеїв.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 55

Оборону якого міста описано в уривку з історичного джерела:
«Понад місяць тривала облога, місто запекло боронилося, ніби знало, доки стоятиме велична столиця гетьмана Богдана, доти й житиме віра в те, що минуться незгоди»?


А.
Глухова
Б.
Чигирина
В.
Батурина
Г.
Гадяча
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 55

Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану карту?


А.
П. Тетері
Б.
І. Самойловича
В.
Ю. Хмельницького
Г.
І. Мазепи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 55

«Паланка» — це адміністративно-територіальна одиниця


А.
Слобідської України.
Б.
Лівобережної Гетьманщини.
В.
Нової (Підпільненської) Січі.
Г.
Правобережної Гетьманщини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 55

Повстання під проводом У. Кармалюка в першій половині ХІХ ст. було проявом поширення в Наддніпрянщині


А.
антикріпосницького руху.
Б.
українського національного руху.
В.
польського визвольного руху.
Г.
російського суспільного руху.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 55

Культурно-просвітницьке угруповання «Руська трійця» діяло впродовж


А.
1830–1831 рр.
Б.
1833–1837 рр.
В.
1846–1847 рр.
Г.
1863–1864 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 55

Ідейний і художній рух в культурі кінця XVIII — першої половини ХІХ ст., в основі якого — духовне життя людини, воля творчої особистості, інтерес до національної культури і фольклору, ідеалізація минулого, — це


А.
реалізм.
Б.
класицизм.
В.
романтизм.
Г.
модернізм.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 55

Активний розвиток сільського господарства в Наддніпрянській Україні в 70–90-х рр. ХІХ ст. стримувався


А.
засиллям іноземного капіталу.
Б.
поглибленням господарської спеціалізації регіонів.
В.
скороченням поміщицького землеволодіння.
Г.
збереженням селянської общини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 55

Про яку організацію йдеться в уривку з історичного джерела: «...Переважно досліджує губернії Київського освітнього округу в усіх тих аспектах, що є предметом занять Товариства, і особливо дослідження зі статистики та етнографії... відшукує й доводить до відома вже зібрані й ті, що зберігаються в місцевих архівах, відомості про край, розглядає їх, вирішує, як їх використати для науки...»?


А.
товариство «Просвіта»
Б.
Наукове товариство ім. Т. Шевченка
В.
Південно-Західний відділ Російського географічного товариства
Г.
просвітницьке товариство галицьких греко-католицьких священиків
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 55

Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. було


А.
покращення соціально-економічного становища українського селянства.
Б.
створення великих колективних сільськогосподарських підприємств.
В.
формування єдиного всеукраїнського сільськогосподарського ринку.
Г.
сприяння еміграції українських селян до Північної Америки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 55

У результаті Столипінської земельної реформи початку ХХ ст. вийшла з общини та закріпила в особисту приватну власність земельні наділи більшість селянських господарств


А.
Лівобережної України.
Б.
Правобережної України.
В.
Слобідської України.
Г.
Південної України.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 55

Яка течія в українському русі в Східній Галичині стала домінуючою наприкінці ХІХ — на початку XX ст.?


А.
москвофільська
Б.
радикальна
В.
народовська
Г.
старорусинська
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 55

Політична організація емігрантів із Наддніпрянської України, створена у Львові на початку Першої світової війни, що проголосила метою своєї діяльності побудову самостійної соборної Української держави, — це


А.
Головна українська рада.
Б.
Союз визволення України.
В.
Карпато-руський визвольний комітет.
Г.
Товариство українських поступовців.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 55

Українська Центральна Рада створена в


А.
березні 1917 р.
Б.
червні 1917 р.
В.
серпні 1917 р.
Г.
листопаді 1917 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 55

На карті суцільною жирною лінією позначено територію


А.
поширення влади Генерального Секретаріату згідно з «Тимчасовою інструкцією...» Тимчасового уряду Росії.
Б.
Української Народної Республіки згідно з Третім Універсалом Української Центральної Ради.
В.
Української Держави гетьмана Павла Скоропадського.
Г.
Української Соціалістичної Радянської Республіки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 55

Укладення якого міжнародного договору викликало такий коментар сучасника:
«Польща та більшовицька Росія поділились українськими землями, як колись в Андрусові в 1667 році…»?


А.
Брестського, 1918 р.
Б.
Варшавського, 1920 р.
В.
Ризького, 1921 р.
Г.
Рапалльського, 1922 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 55

Який захід більшовиків дав змогу голові Раднаркому РСФРР В. Леніну заявити:
«Селянські повстання, які раніше, до 1921 року, були загальним явищем, майже цілковито зникли. Селянство задоволено своїм теперішнім становищем. …Це досягнуто впродовж одного року»?


А.
заміна продрозкладки продовольчим податком
Б.
ухвалення плану ГОЕЛРО з електрифікації країни
В.
початок розподілу поміщицьких земель серед селян
Г.
включення Української СРР до складу СРСР
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 55

Із якою метою ухвалено Постанову ВУЦВК і РНК УСРР, уривок з якої процитовано:
«…Щоб усунути нерівність культур, що створилися внаслідок вікового утиску, Робітничо-Селянський уряд, дотримуючись рівноправності мов усіх національностей, які є на території України, вживає низку практичних заходів, що мають забезпечити українській мові місце, відповідне числу та питомій вазі українського народу на території УСРР…»?


А.
формування нової спільноти — радянський народ
Б.
ліквідації неписьменності дорослого населення
В.
запровадження творчого методу — соціалістичний реалізм
Г.
реалізації політики коренізації
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 55

«Перекачування коштів із села в місто» наприкінці 1920–1930-х рр. було одним із


А.
шляхів стримування зростання цін на сільгосппродукцію.
Б.
способів матеріального стимулювання селянства.
В.
джерел фінансування індустріалізації.
Г.
інструментів проведення грошової реформи.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 55

У 1932 р. кількість членів КП(б)У становила понад 500 тис. осіб, а в 1938 р. — близько 260 тис. осіб. Що зумовило скорочення чисельності Компартії України?


А.
зневіра в можливості побудови соціалізму
Б.
здійснення масових репресій у республіці
В.
наростання загрози Другої світової війни
Г.
згортання політики «українізації»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 55

Укажіть фото президента Карпатської України.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 55

Терміном «Голокост» світова історіографія позначає геноцид, здійснюваний нацистами в роки Другої світової війни, проти


А.
польського народу.
Б.
українського народу.
В.
російського народу.
Г.
єврейського народу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 55

У якому році відбулися події, що стали підґрунтям для створення зображених пропагандистських плакатів?


А.
1942 р.
Б.
1943 р.
В.
1944 р.
Г.
1945 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 55

Листівки такого змісту:
«Переселення є наслідком дій УПА. Це важке, але необхідне рішення, яке забезпечить населенню спокійне життя в нових умовах, створених владою на інших територіях Речі Посполитої. Ті, хто не підкоряться наказу і залишаться в околицях, охоплених переселенською акцією, вважатимуться бандитами...»
поширювалися


А.
урядом Української РСР.
Б.
адміністрацією рейхскомісаріату «Україна».
В.
Українською головною визвольною радою.
Г.
урядом Польської Народної Республіки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 55

Укажіть прізвище лідера Радянського Союзу на момент ухвалення Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР».


А.
Й. Сталін
Б.
М. Хрущов
В.
Л. Брежнєв
Г.
М. Горбачов
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 55

Поява в середині 1970-х рр. концепції «розвиненого соціалізму» стала одним із проявів


А.
політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку.
Б.
утвердження принципів політичного плюралізму.
В.
активізації дисидентського правозахисного руху.
Г.
становлення багатопартійності в суспільстві.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 55

Що стало наслідком підписання СРСР угоди, уривок з якої процитовано:
«...Держави-учасниці поважатимуть права людини та основні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань, для всіх, незалежно від раси, статі, мови та релігії...»?


А.
завершення «хрущовської відлиги»
Б.
зародження Народного руху України
В.
створення Української Гельсінської групи
Г.
початок «косигінської реформи»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 55

На яке явище в житті радянських людей у період «застою» вказує карикатура?


А.
хронічний дефіцит товарів широкого вжитку
Б.
низький рівень соціального захисту населення
В.
політичну активність старшого покоління
Г.
дитячу безпритульність
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 55

Вибори до Верховної Ради УРСР, «...які вперше за рядянських часів були альтернативними (на 450 мандатів у Верховну Раду УРСР претендувало майже 3 тис. кандидатів)», відбулися в


А.
квітні 1985 р.
Б.
вересні 1989 р.
В.
березні 1990 р.
Г.
грудні 1991 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 55

Який фактор відіграв вирішальну роль у проведенні в Україні позачергових президентських виборів 1994 р.?


А.
оголошення імпічменту діючому президенту
Б.
загострення політичної та економічної кризи
В.
ухвалення нової Конституції незалежної України
Г.
добровільна відставка глави держави
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 55

Установіть відповідність між іменами князів та періодами їхнього правління.


1.
Володимир Великий
2.
Данило Галицький
3.
Ярослав Мудрий
4.
Олег
А.
882–912 рр.
Б.
980–1015 рр.
В.
1019–1054 рр.
Г.
1113–1125 рр.
Д.
1238–1264 рр.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 55

Установіть відповідність між пронумерованими на карті воєводствами Речі Посполитої та їхніми назвами.


А.
Волинське
Б.
Київське
В.
Руське
Г.
Брацлавське
Д.
Подільське
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 55

Установіть відповідність між назвами організацій першої половини ХІХ ст. та цілями, які вони ставили перед собою.


1.
Південне товариство декабристів
2.
Кирило-Мефодіївське братство
3.
«Руська трійця»
4.
Головна руська рада
А.
установлення конституційної монархії, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як федеративної держави
Б.
повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною республікою
В.
піднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на літературну, пропаганда єдності українського народу
Г.
знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов’янських республік
Д.
розширення сфери вжитку української мови, поділ Галичини на дві провінції — Західну (польську) та Східну (українську)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 55

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.


1.
«осадництво»
2.
«пацифікація»
3.
«новий порядок»
4.
«радянізація»
А.
заходи з адміністративної уніфікації українських земель, здійснювані урядом Румунії в 1920 — першій половині 1930-х рр.
Б.
адміністративно-репресивна поліцейська акція проти українського населення Східної Галичини, здійснена польською владою восени 1930 р.
В.
політика насадження в західних областях України норм суспільно-політичного, економічного та культурного життя, утверджених в СРСР
Г.
режим, установлений нацистами на окупованих територіях у роки Другої світової війни, спрямований на експлуатацію людських і матеріальних ресурсів в інтересах Німеччини
Д.
політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 55

Установіть відповідність між подіями Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) та їхніми результатами й наслідками.


1.
Київська оборонна операція
2.
Битва за Дніпро
3.
Корсунь-Шевченківська операція
4.
Карпатсько-Ужгородська операція
А.
завершення визволення території УРСР, створення передумов для наступу радянських військ на будапештському напрямку
Б.
оточення та розгром угрупування німецьких військ, створення передумов для остаточного визволення Правобережної України
В.
зрив плану блискавичної війни Німеччини проти СРСР, затримка наступу ворога на московському стратегічному напрямку
Г.
прорив оборони противника на Перекопському й Сиваському напрямках, визволення Кримського та Керченського півостровів
Д.
завершення визволення Лівобережної України та Донбасу, створення сприятливих умов для визволення Правобережної та Південної України
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 55

Установіть відповідність між прізвищами митців і фактами їхньої творчої біографії.


1.
О. Гончар
2.
О. Довженко
3.
С. Параджанов
4.
П. Загребельний
А.
кінорежисер, автор фільмів «Земля», «Поема про море», кіноповістей «Україна в огні», «Зачарована Десна»
Б.
письменник, громадський діяч, автор трилогії «Прапороносці», романів «Тронка», «Собор», «Берег любові»
В.
поет, автор збірок «Протуберанці серця», «Корінь і крона», сценаріїв до фільмів «Криниця для спраглих», «Камінний хрест»
Г.
кінорежисер, автор фільмів «Українська рапсодія», «Квітка на камені», «Тіні забутих предків», «Колір граната»
Д.
письменник, журналіст, автор романів «Первоміст», «Роксолана», «Я, Богдан», сценарію до фільму «Ярослав Мудрий»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 55

Установіть послідовність подій XVIII ст.


А.
заснування Нової (Підпільненської) Січі
Б.
закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України
В.
ухвалення Конституції Пилипа Орлика
Г.
початок Коліївщини
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 55

Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя початку ХХ ст.


А.
створення української парламентської громади в І Державній Думі Російської імперії
Б.
повстання матросів на панцернику «Князь Потьомкін-Таврійський»
В.
видання Маніфесту царя Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод
Г.
створення Революційної української партії (РУП)
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 55

Установіть послідовність створення радянських агітаційних плакатів.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №52 з 55

Що з наведеного стосується історії сарматських племен?


1.
грабіжницькі напади на придунайські провінції Римської імперії
2.
створення рабовласницької держави
3.
ведення осілого способу життя
4.
формування загонів важкоозброєної кінноти
5.
витіснення кіммерійців на Кримський півострів
6.
поширення християнства серед панівної верстви суспільства
7.
збереження пережитків матріархату


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №53 з 55

Укажіть провідників козацько-селянського повстання 1637–1638 рр.


1.
Іван Богун
2.
Яків Острянин
3.
Павло Павлюк
4.
Северин Наливайко
5.
Іван Гонта
6.
Дмитро Гуня
7.
Семен Палій


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 55

Які політичні сили наприкінці жовтня — початку листопада 1917 р. вели збройну боротьбу за владу в Києві?


1.
Українська Центральна Рада, підтримана українізованими військовими частинами
2.
більшовики, що спиралися на ради робітничих і солдатських депутатів
3.
сердюцька дивізія гетьмана П. Скоропадського
4.
анархістські збройні загони Н. Махна
5.
прихильники Тимчасового уряду Росії, згуртовані навколо штабу Київського військового округу
6.
частини Добровольчої армії генерала А. Денікіна
7.
підрозділи Головного отамана Армії УНР


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 55

Укажіть ключові положення Конституції УРСР 1978 р.


1.
УРСР є організацією диктатури трудящих і експлуатованих мас пролетаріату та найбіднішого селянства
2.
державною мовою УРСР є українська мова, УРСР забезпечує її функціонування в усіх сферах суспільного життя
3.
уся влада в УРСР належить народові, який здійснює державну владу через Ради народних депутатів, що становлять політичну основу УРСР
4.
УРСР складається із семи областей і Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки
5.
керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи є Комуністична партія Радянського Союзу
6.
найвищим законодавчим і розпорядчим органом державної влади УРСР є Рада Народних Комісарів УРСР
7.
основу економічної системи УРСР становить соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної та колгоспно-кооперативної власності


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію