Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 55

Що стало одним із наслідків винайдення первісною людиною лука та стріли?


А.
перехід людини до осілого способу життя
Б.
криза та занепад рибальства й збиральництва
В.
суттєве зростання продуктивності праці мисливців
Г.
утвердження відтворюючих форм господарювання
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 55

На карті заштриховано територіальні межі


А.
Антського царства.
Б.
Великої Скіфії.
В.
Боспорського царства.
Г.
Трипільської культури.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 55

Із діяльністю якого давньоруського правителя пов’язано встановлення норм данини («устави», «уроки») та створення осередків князівської влади на місцях («погости», «становища»)?


А.
Аскольда
Б.
Олега
В.
Ігоря
Г.
Ольги
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 55

Що сприяло початку карбування зображених на рисунку давньоруських монет?


А.
запровадження християнства як державної релігії Київської Русі
Б.
створення «Руської правди» — першої писаної збірки законів
В.
призначення главою церкви митрополита-русича Іларіона
Г.
утвердження в Києві князівської династії Рюриковичів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 55

На карті жирною лінією позначено кордони Київської Русі за часів князювання


А.
Ігоря Рюриковича.
Б.
Святослава Ігоревича.
В.
Володимира Великого.
Г.
Ярослава Мудрого.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 55

Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови:

«... Паче всього — убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих — як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»?


А.
«Слово о полку Ігоревім»
Б.
«Руська правда» Ярослава Мудрого
В.
«Повчання дітям» Володимира Мономаха
Г.
«Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 55

У боротьбі з якою державою Папа Римський Інокентій IV обіцяв надати допомогу князеві Данилу Галицькому?


А.
Тевтонським орденом
Б.
Золотою Ордою
В.
Великим князівством Литовським
Г.
Польським королівством
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 55

Форма земельної відробіткової ренти, що передбачала обов’язкову працю залежного селянина власним реманентом у господарстві землевласника, називається


А.
вотчина.
Б.
панщина.
В.
фільварок.
Г.
оброк.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 55

Яку подію історик М. Грушевський охарактеризував наступним чином:

«Прославлений пізніше як акт любові, братерства, пожертвування у дійсності цей сейм був ланцюгом насильства над чужими переконаннями, чужими правами, довершений тиском державної влади й тяжких політичних обставин...»?


А.
укладення Кревської унії
Б.
утворення Речі Посполитої
В.
заснування греко-католицької церкви
Г.
ліквідацію Київського удільного князівства
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 55

Укажіть портрет гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 55

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Після раптового вторгнення запорожців у табір Османа турками оволоділа паніка: сам Осман, який ще недавно думав, що немає нікого у світі могутнішого за нього, тепер на власні очі побачив усю хиткість свого становища...»

В уривку йдеться про


А.
одну з подій Хотинської війни.
Б.
захоплення запорозькими козаками фортеці Кафа.
В.
вторгнення в Молдавію козаків С. Наливайка.
Г.
захоплення запорозькими козаками фортеці Кодак.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 55

Ліквідація магнатського землеволодіння, панщини, масове покозачення селянства, формування нової еліти суспільства на основі козацької старшини відбулися в результаті


А.
козацьких воєн кінця XVI ст.
Б.
морських походів козаків початку XVII ст.
В.
козацько-селянських повстань 20—30-х рр. XVII ст.
Г.
національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 55

Яка держава таємно підтримувала полтавського полковника М. Пушкаря та кошового отамана Я. Барабаша в їхньому повстанні проти гетьмана І. Виговського?


А.
Московське царство
Б.
Річ Посполита
В.
Кримське ханство
Г.
Шведське королівство
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 55

Період Руїни характеризувався


А.
всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького.
Б.
форсованим наступом російського уряду на автономні права Гетьманщини внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля.
В.
внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи сусідніх держав.
Г.
остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною інтеграцією українських земель у Російську імперію.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 55

За стильовими ознаками можна встановити, що зображені пам’ятки культури України є прикладами архітектури


А.
бароко.
Б.
класицизму.
В.
модерну.
Г.
готики.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 55

У 1768 р. Коліївщиною були охоплені райони


А.
Лівобережної України.
Б.
Правобережної України.
В.
Слобідської України.
Г.
Південної України.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 55

Позицію якого діяча українського національного відродження відображено у висловлюванні:

«Повинність і обов’язок вселяють всякому любов до Батьківщини. Я також син Росії і хочу воювати проти французів і бути співучасником Полтавського козацького полку...»?


А.
І. Котляревського
Б.
Т. Шевченка
В.
М. Костомарова
Г.
П. Куліша
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 55

У якому році на західноукраїнських землях (Галичина, Буковина) було остаточно скасовано панщину?


А.
1805 р.
Б.
1816 р.
В.
1837 р.
Г.
1848 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 55

Хто є автором картини, зображеної на репродукції?


А.
В. Боровиковський
Б.
М. Пимоненко
В.
Т. Шевченко
Г.
І. Рєпін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 55

Яке розпорядження царського уряду викликало такий коментар сучасника:

«Усі чесні люди кожної цивілізованої нації вважають справу російського уряду відняти в 24 мільйонів українців їхню мову, заборонити друкувати українські газети, виголошувати промови на ювілеях українських поетів, найдурнішим документом, який можна було прийняти у сфері духовного життя...»?


А.
«Маніфест...» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.
Б.
Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р.
В.
Емський указ імператора Олександра II від 18 травня 1876 р.
Г.
«Маніфест...» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 55

Укажіть причини аграрного перенаселення Наддніпрянської України наприкінці XIX ст.


А.
демографічний вибух і збереження великого землеволодіння
Б.
соціальне розшарування селянства та зростання чисельності робітників
В.
скасування панщини та міграція селянства із західноукраїнських земель
Г.
поразка першої Російської революції та проведення Столипінської реформи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 55

У Наддніпрянській Україні на початку XX ст. іноземні інвестиції спрямовувалися переважно в


А.
харчову промисловість.
Б.
сільське господарство.
В.
легку промисловість.
Г.
важку промисловість.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 55

Боротьба західноукраїнських політичних партій на початку XX ст. за реформування виборчої системи Австро-Угорщини призвела до


А.
скасування виборчих прав українського населення Галичини.
Б.
виділення місць для депутатів від Галичини у Віденському парламенті.
В.
запровадження загального виборчого права для чоловіків.
Г.
ліквідації Галицького сейму як представницького органу влади.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 55

У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в українській культурі зображеного діяча?


А.
«Перлини народного мелосу («Щедрик») у його хорових композиціях набули нового звучання. Вирізняючись природністю руху голосів, ювелірною шліфовкою деталей, вони й донині є цікавими інтерпретаціями українських пісень...»
Б.
«Значення його мистецтва для української музики таке саме, як Глінки для росіян, Шопена для поляків, Сметани для чехів чи Гріга для норвежців. Бо крім «Запорожця за Дунаєм» справді мистецької музики до нього не було...»
В.
«Будучи одним із основоположників модернізму в музиці, не залишав поза увагою й народну тематику, створюючи як обробки українських пісень для голосу з фортепіано, так і вишукані романси на слова давніх китайських поетів...»
Г.
«Втілюючи у своїй творчості риси італійської («Алкід») та французької («Свято сеньйора») опер, органічно поєднуючи діалоги, балетні та водевільні сцени, йому вдалося перетворити оперу на мистецтво широкого діапазону почуттів...»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 55

«Галицько-Буковинське генерал-губернаторство» — це адміністративно-територіальна одиниця, створена


А.
владою Австро-Угорщини на початку Першої світової війни на вимогу Головної української ради та Союзу визволення України.
Б.
урядом Російської імперії для управління окупованими російською армією під час Першої світової війни землями Австро-Угорщини.
В.
командуванням Німеччини та Австро-Угорщини, оборона якої в роки Першої світової війни покладалася на Українських січових стрільців.
Г.
урядом Німеччини на українських землях Австро-Угорської та Російської імперій після завершення Першої світової війни.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 55

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Першого Універсалу Української Центральної Ради?


А.
«Уся влада Радам!»
Б.
«Автономію Україні!»
В.
«Геть Тимчасовий уряд!»
Г.
«Хай живе незалежна Україна!»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 55

Перебіг яких подій відображено на карті?


А.
першої війни радянської Росії проти УНР (грудень 1917 — лютий 1918 рр.)
Б.
«Чортківської офензиви» Української галицької армії (червень 1919 р.)
В.
польсько-радянської війни (квітень — жовтень 1920 р.)
Г.
Другого «Зимового походу» Армії УНР (листопад 1921 р.)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 55

Наслідком укладення Брест-Литовського мирного договору для України було відновлення


А.
влади більшовиків та їхніх союзників.
Б.
федеративних зв’язків України з Росією.
В.
союзницьких відносин з країнами Антанти.
Г.
влади Української Центральної Ради.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 55

У 1925 р. в Українській СРР нараховувалося 79,1% шкіл з українською мовою викладання. У 1930 р. цей відсоток зріс до 85%. Що обумовило це зростання?


А.
утворення Всеукраїнської академії наук
Б.
здійснення владою політики «коренізації»
В.
входження республіки до складу СРСР
Г.
відновлення діяльності університетів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 55

За змістом агітаційного плаката можна встановити, що його створено в роки.

Напис на плакаті: «Продовольчий податок. Віддай місту частину врожаю, рештою розпоряджайся сам».


А.
«воєнного комунізму».
Б.
нової економічної політики.
В.
суцільної колективізації.
Г.
укрупнення колгоспів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 55

Що стало наслідком форсованої індустріалізації, здійснюваної в Україні наприкінці 1920 — у 1930-х рр.?


А.
комплексний розвиток народного господарства
Б.
високі темпи розвитку важкої промисловості
В.
інтенсивний розвиток легкої промисловості
Г.
децентралізація управління промисловістю
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 55

У якому уривку з історичних джерел відображено особливості життя українського суспільства в 1930-х рр.?


А.
«Прикметним явищем була поява кредитних спілок, які надавали селянським господарствам не тільки позики «живими» грошима, а й пропонували в кредит широкий спектр товарів виробничого призначення...»
Б.
«Опір набув великого поширення. Зброя, що залишилася з воєнних часів, стала умовою для розгортання партизанської війни. Партизанські загони швидко розгорталися в степових і лісостепових зонах України...»
В.
«Загальні збори бідноти... виносили постанови про відібрання у куркулів усіх засобів виробництва. Намічали день розкуркулення й розподіляли актив бідняків в господарства куркулів. У зазначений термін актив приходив до куркуля та описував усе його майно...»
Г.
«...Завдання семирічки в галузі сільського господарства ми зможемо виконати за п’ять років... Розрахунки показують, що посіви кукурудзи повинні орієнтовно становити 9—10 млн га і рівнятися приблизно половині всієї площі зернових...»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 55

Незалежність Карпатської України проголошено


А.
15 березня 1939 р.
Б.
23 серпня 1939 р.
В.
17 вересня 1939 р.
Г.
26 жовтня 1939 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 55

Про кого з діячів йдеться в уривку з історичного джерела:

«Один із організаторів партизанського руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни. У 1941-1944 рр. — командир Путивльського партизанського загону, згодом — з’єднання партизанських загонів Сумської області, яке впродовж 1942-1943 рр. здійснило рейди з Брянських лісів на Правобережну та Західну Україну. У 1944 р. з’єднання перейменовано в 1-шу Українську партизанську дивізію, названу на його честь»?


А.
О. Федорова
Б.
Т. Строкача
В.
О. Сабурова
Г.
С. Ковпака
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 55

Що було одним із наслідків депортації в 1944 р. кримських татар із території Криму?


А.
надання Кримській області автономії у складі Української РСР
Б.
розформування кримськотатарських частин Червоної армії
В.
утворення Татарського автономного округу в Узбецькій РСР
Г.
кардинальна зміна національного складу регіону
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 55

9 травня 1945 р. — це день


А.
визволення всієї території УРСР від нацистських загарбників.
Б.
перемоги народів СРСР у Великій Вітчизняній війні.
В.
входження Закарпатської України до складу УРСР.
Г.
вступу УРСР до Організації Об’єднаних Націй.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 55

Ухвалення рішення: «Швидкими темпами переселити українців і змішані сім’ї на повернуті території (насамперед у Північну Пруссію), не створюючи компактні групи, та не ближче ніж 100 км від кордону...» започаткувало реалізацію


А.
акції «пацифікації».
Б.
політики «радянізації».
В.
операції «Вісла».
Г.
плану «Ост».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 55

Що з радянської дійсності 1960-х рр. відображає карикатура?


А.
нерозуміння окремими керівниками необхідності впровадження в сівообіг окремих сільськогосподарських культур
Б.
пропаганду успіхів однієї з кампаній, здійснених у сільському господарстві
В.
неувагу партійно-радянських керівників до освоєння цілинних земель
Г.
нестачу в магазинах продовольчих товарів першої необхідності
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 55

Розвиток якої галузі промисловості Української РСР у 1950—1980-х рр. пов’язаний з іменем конструктора О. К. Антонова?


А.
автомобілебудівної
Б.
верстатобудівної
В.
суднобудівної
Г.
авіабудівної
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 55

Укажіть одну з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 — першій половині 1980-х рр.?


А.
мирний, ненасильницький характер боротьби
Б.
поширення руху лише в західних областях України
В.
координація масових антиурядових акцій з московськими групами
Г.
домінування релігійної течії, її підтримка православною церквою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 55

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«У зараженому радіацією Чорнобилі влаштовували «показушні» весілля, фальшиві гулянки, паради. У дні всенародної жалоби було влаштовано першотравневу демонстрацію на Хрещатику в Києві, де оголені діти, нічого не підозрюючи, танцювали перед трибунами, потішаючи тих, котрі знали — зобов’язані були знати! — весь трагізм ситуації, що склалася...»

Зазначені вище заходи проводилися партійно-радянським керівництвом з метою


А.
продемонструвати світові єдність Комуністичної партії України та народу в умовах надзвичайної ситуації.
Б.
засвідчити непохитність радянської традиції святкування Міжнародного дня солідарності трудящих за будь-яких обставин.
В.
приховати факт вибуху ядерного реактора та реальні масштаби й наслідки техногенної катастрофи.
Г.
переконати радянське суспільство в безпечності використання атомної енергії в мирних цілях.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 55

24 серпня 1991 р. Верховна Рада УРСР ухвалила


А.
Закон «Про економічну самостійність Української РСР».
Б.
Акт проголошення незалежності України.
В.
Декларацію про державний суверенітет України.
Г.
Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 55

Установіть відповідність між назвами палеолітичних пам’яток України та їхнім місцезнаходженням.


1.
Кирилівка
2.
Киїк-Коба
3.
Королеве
4.
Мізин
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 55

Установіть відповідність між подіями культурного життя та іменами князів, причетними до них.


1.
створення «Ізборника» — одного з перших енциклопедичних збірників Київської Русі
2.
відкриття першої школи для дітей знаті
3.
заснування першої бібліотеки при Софіївському соборі в Києві
4.
укладання Галицько-Волинського літопису
А.
Володимир Великий
Б.
Ярослав Мудрий
В.
Святослав Ярославич
Г.
Володимир Мономах
Д.
Данило Романович
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 55

Установіть відповідність між роками та подіями Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст., описаними в цитованих документах.


1.
1648 р.
2.
1649 р.
3.
1651 р.
4.
1654 р.
А.
«Щодо кількості війська... дозволяє його королівська милість 40-тисячний реєстр Війська Запорозького упорядкувати гетьманові того ж війська... щоб він був складений відповідно до договору...»
Б.
«Дозволяємо організовувати реєстрове військо.., яке мусить перебувати тільки в маєтках, що містяться у воєводстві Київському...»
В.
«...[деякі] полки відірвалися від Хмельницького і відмовилися присягати московському цареві... Хмельницький присягнув московському цареві у Переяславі... »
Г.
«Тих... польських ратних людей біля Жовтих Вод самовільні козаки, з’єднавшись разом із татарами, всіх побили, а інших у полон побрали...»
Д.
«Київ має залишатися також на стороні їхньої царської величності... Пониззя ріки Дніпра, що називається Запороги, козаки, що живуть на січі, і в Кодаку... мають бути у володінні і в державі... їхньої царської величності... »
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 55

Установіть відповідність між подіями та їхніми результатами (наслідками).


1.
видання Валуєвського циркуляру (1863 р.)
2.
революція 1848—1849 рр.
3.
видання Емського указу (1876 р.)
4.
революція 1905—1907 рр.
А.
набуття українцями першого досвіду парламентської діяльності
Б.
закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства
В.
поява масових україномовних періодичних видань у Наддніпрянській Україні
Г.
створення перших українських політичних партій
Д.
закриття недільних шкіл, розпуск і припинення діяльності громад
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 55

Установіть відповідність між назвами державних утворень, проголошених у 1917—1919 рр., та поняттями й термінами, які потрібно застосовувати для їхньої характеристики.


1.
Українська Народна Республіка
2.
Українська Держава П. Скоропадського
3.
Західноукраїнська Народна Республіка
4.
Українська Соціалістична Радянська Республіка
А.
«воєнний комунізм», «націоналізація промисловості», «Ризький мир»
Б.
«Українська Національна Рада», «Українська галицька армія», «Чортківська офензива»
В.
«Універсали», «Генеральний секретаріат», «Директорія»
Г.
«осадництво», «пацифікація», «русинство»
Д.
«Всеукраїнський хліборобський конгрес», «гетьманський переворот», «Українська академія наук»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 55

Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії.


1.
В. Симоненко
2.
М. Руденко
3.
В. Стус
4.
В. Чорновіл
А.
автор «самвидавських» праць «Репортаж із заповідника імені Берії», «Серед снігів», «Хроніка опору»
Б.
автор «самвидавської» збірки «Лихо з розуму», журналу «Український вісник», член Української Гельсінської групи
В.
автор збірок «Круговерть», «Зимові дерева», «Веселий цвинтар», член Української Гельсінської групи
Г.
автор поезій «Всесвіт у тобі», «Оновлення», один із засновників і керівник Української Гельсінської групи
Д.
автор збірок «Лебеді материнства», «Земне тяжіння», «самвидавської» сатири «Некролог кукурудзяному качанові», «Злодій», «Суд»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 55

Установіть послідовність подій культурно-релігійного життя XVI—XVIII ст.


А.
спорудження собору Святого Юра у Львові
Б.
заснування Львівського православного братства
В.
реформування митрополитом П. Могилою православної церкви
Г.
утворення греко-католицької церкви в Речі Посполитій
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 55

Установіть послідовність реформ, здійснених у 1860—1870-х рр. у Російській імперії.


А.
упровадження міського самоврядування
Б.
ліквідація кріпосної залежності селян
В.
запровадження суду присяжних
Г.
упровадження загальної військової повинності
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 55

Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя 1917—1919 рр.


А.
проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки
Б.
проголошення Українською Центральною Радою Української Народної Республіки
В.
затвердження Українською Центральною Радою Конституції Української Народної Республіки
Г.
проголошення радянської влади в Україні Всеукраїнським з’їздом рад у Харкові
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №52 з 55

Визначте характерні риси суспільно-політичного життя Великого князівства Литовського в XIV—XV ст.


1.
ліквідація дорадчого та станово-представницького органів державної влади
2.
здійснення судочинства на основі норм «Руської правди»
3.
поступова ліквідація удільних князівств
4.
формування реєстрового козацтва
5.
укладення міждержавних уній
6.
посилення залежності литовських князів від ханів Золотої Орди
7.
утвердження абсолютної монархії як форми державного правління


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №53 з 55

Укажіть заходи, здійснені Другою Малоросійською колегією на чолі з П. Рум’янцевим.


1.
ліквідація полково-сотенного устрою Слобідської України
2.
загальна ревізія населення, земельної власності, худоби, іншого майна
3.
обмеження прав гетьмана на призначення козацької старшини
4.
запровадження намісництв, загальноросійських судових установ
5.
знищення Запорозької (Нової) Січі
6.
поширення російської системи управління на Правобережну Україну
7.
заміна натуральних повинностей грошовим податком


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 55

Укажіть складові політики «воєнного комунізму», здійснюваної в Україні в 1919—1921 рр.


1.
націоналізація підприємств великої промисловості, транспорту та банків
2.
викуп державою поміщицьких земель та їх зрівняльний розподіл між селянами
3.
запровадження загальної трудової повинності, створення таборів примусових робіт
4.
здійснення грошової реформи та введення в обіг забезпечених золотом «червонців»
5.
запровадження розкладки на продовольство та сільськогосподарську сировину
6.
передання дрібних підприємств кооперативним артілям та приватним особам
7.
проведення насильницької суцільної колективізації селянських господарств


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 55

Укажіть основні підсумки Другої світової війни (1939—1945 рр.) для України.


1.
лібералізація та демократизація суспільно-політичного життя в Українській РСР
2.
зростання автономістських настроїв у партійно-радянському керівництві Української РСР
3.
об’єднання основного масиву українських етнічних земель у межах однієї держави
4.
припинення бойових дій загонів УПА та діяльності підпілля ОУН
5.
вихід республіки на міжнародну арену, вступ до Організації Об’єднаних Націй
6.
чисельні людські втрати та матеріальні збитки народного господарства Української РСР
7.
надання Українській РСР статусу союзної республіки у складі Радянського Союзу


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію