Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

У яку історико-археологічну добу людиною винайдено знаряддя праці, що зображені на рисунку?


А.
палеоліт
Б.
мезоліт
В.
неоліт
Г.
бронзовий вік
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Які найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму в VІІI–VІ ст. до н. е.?


А.
суспільно-політичні
Б.
культурно-ідеологічні
В.
соціально-економічні
Г.
воєнно-стратегічні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Що на карті позначено суцільною жирною лінією?

 


А.
традиційний шлях збирання полюддя за часів князювання Олега
Б.
шлях місії єпископа Адальберга до Києва та Константинополя
В.
походи князя Святослава на Новгород і Візантію
Г.
військово-торговельний «шлях із варягів у греки»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Прочитайте уривок зі статті М. Ф. Котляра «Володимир Святославич» і виконайте завдання.
«Язичницька релігія не забезпечувала підтримки державній владі... Тому Володимир Святославич у середині 980-х рр. почав схилятися до запровадження на Русі християнства, служителі якого були вірними слугами государів і провідниками їхньої політики…»
У цитованому уривку історик указав на


А.
результат запровадження християнства.
Б.
привід до запровадження християнства.
В.
причину запровадження християнства.
Г.
наслідки запровадження християнства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Який князь відіграв провідну роль в організації походів, напрямки яких позначено на карті?


А.
Ярослав Мудрий
Б.
Володимир Мономах
В.
Ярослав Осмомисл
Г.
Данило Галицький
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

У якому році створено цитований нижче твір?
«...І сказав йому буй-тур Всеволод: «Один брат, один світ світлий — ти, Ігорю! Обидва ми Святославичі!» ...«Хочу-бо, — сказав Ігор, — списа переломити кінець поля половецького; з вами, русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону!..»


А.
1054 р.
Б.
1187 р.
В.
1205 р.
Г.
1240 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

На яку верству суспільства переважно спирався Данило Галицький у боротьбі проти боярського свавілля?


А.
іноземних колоністів
Б.
міщан
В.
селян
Г.
удільних князів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Яка культура мала вирішальний вплив на розвиток храмового будівництва Київської Русі в період її розквіту?


А.
західноєвропейська
Б.
варязька
В.
хозарська
Г.
візантійська
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

У результаті якої битви Велике князівство Литовське закріпило за собою Поділля, Київщину, Чернігово-Сіверщину?


А.
Битви на Синіх Водах
Б.
Битви на р. Ворскла
В.
Вількомирської битви
Г.
Грюнвальдської битви
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

У якому уривку з історичного джерела йдеться про укладення Люблінської унії?


А.
«...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, ...жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського...»
Б.
«Ми присягаємо той мир тримати твердо, без будь-якої хитрості... Королю держати сповна землю Львівську, а нам держати Володимирську, Луцьку, Белзьку, Холмську та Берестейську. Мир тримати від Покрови Богородиці два роки...»
В.
«...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися і постановили з гетьманом... що із генеральними особами мають радитися гетьман про ...всілякі публічні справи, нічого без їхнього дозволу не починаючи...»
Г.
«Ми, Сигізмунд Август, даною грамотою оголошуємо таке: на скликаному цьому сеймі закінчили справу [об’єднання] між князівством Литовським та королівством Польським в братерській любові і за згодою обох народів...»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Поширення якої форми господарювання в ХVI ст. спонукало сучасника зробити такий висновок:
«Братія шляхетська, побачивши перед собою родючі українські землі, думала не про татар та козаків, а про нову здобич для польського плуга»?


А.
зимівник
Б.
уход
В.
фільварок
Г.
слобода
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Збільшення польською владою козацького реєстру до 6 тис. осіб та організація шести територіальних полків стало наслідком козацько-селянського повстання під проводом


А.
К. Косинського.
Б.
С. Наливайка.
В.
М. Жмайла.
Г.
Т. Федоровича.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела щодо Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. і виконайте завдання.
«…у католицькому християнському королівстві та вільній Речі Посполитій [народ] зазнає такого насильства, якого і в поганській неволі християни-греки не зазнають. Захоплено церкви, монастирі та собори, заборонено вільне виконання обрядів...»
Автор у документі вказав на


А.
причину війни.
Б.
наслідок війни.
В.
значення війни.
Г.
привід до війни.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

1649 та 1651 роки в історії Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького пов’язані з


А.
походами козацького війська проти Молдавії.
Б.
підписанням союзницьких угод із Трансільванією та Швецією.
В.
переобранням гетьмана на Генеральних військових радах.
Г.
укладенням українсько-польських мирних угод.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Унаслідок якого походу Іван Самойлович втратив гетьманську булаву?


А.
Кримського
Б.
Чигиринського
В.
Азовського
Г.
Молдавського
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Міщани в Лівобережній Гетьманщині на початку XVIII ст. були


А.
вписані до реєстру городового козацтва й виконували воєнні повинності.
Б.
особисто вільними та сплачували податки, виконували державні повинності.
В.
залежні від козацької старшини на правах рангового володіння.
Г.
зрівняні в правах зі шляхтою та мали власний становий суд.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Хто є автором ікони, зображеної на фото?


А.
М. Петрахнович
Б.
І. Руткович
В.
Й. Кондзелевич
Г.
О. Горошкович
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«…нашому генерал-поручику Текелію з довіреними нашими військами... без будь-якого опору з боку козаків, тому що були оточені з усіх боків... у цілковитому порядку …найспокійнішим чином виконати доручену йому справу, уникаючи, наскільки це можливо, кровопролиття...»

Яке доручення виконав генерал?


А.
зруйнував Запорозьку (Нову) Січ
Б.
закріпачив козаків Слобідської України
В.
приєднав землі Кримського ханства до Російської імперії
Г.
придушив Коліївщину — гайдамацький рух на Правобережній Україні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в українській культурі зображеного діяча?

 


А.
«Він став самобутнім виявом імпресіонізму в літературі, вдаючись до аналізу психологічного стану своїх героїв. Його творчість остаточно розвіяла сумніви, чи зможе українська література стати великою літературою...»
Б.
«З його ім’ям пов’язаний поворот до нового літературного і культурного розвитку. Його славу зачинателя нової української літератури, доповнює слава «батька» українського театру...»
В.
«Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові... шляхи книжним ученим...»
Г.
«Будучи останнім представником поезії українського бароко, він став предтечею нової української літератури, просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва...»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

У результаті Кримської війни (1853–1856 рр.) Російська імперія втратила


А.
Брацлавщину.
Б.
Західне Поділля.
В.
Східну Київщину.
Г.
Південну Бессарабію.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Яка з указаних ознак є головною у визначенні поняття «кріпацтво»?


А.
щоденний відробіток селянами панщини
Б.
особиста залежність селянина від пана
В.
сплата селянами натурального чи грошового оброку
Г.
виконання певних повинностей у маєтку поміщика
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Діяльність «Товариства галицьких греко-католицьких священиків» і «Руської трійці» свідчила про


А.
початок національного відродження на західноукраїнських землях.
Б.
політизацію національно-визвольного руху в Австрійській імперії.
В.
розгортання національного руху під релігійними гаслами.
Г.
переорієнтацію українського руху на Російську імперію.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Що було характерним для розвитку української культури першої половини ХІХ ст.?


А.
поширення стилю бароко в архітектурі
Б.
копіювання кращих зразків княжої доби
В.
формування нової української літературної мови
Г.
виникнення традиційного пересувного лялькового театру
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Що було спільним для селянських реформ ХІХ ст. у Російській та Австрійській імперіях?


А.
упровадження в умовах революційних подій у Європі
Б.
надання селянам землі та громадянських прав
В.
залучення селянства до парламентської діяльності
Г.
ліквідація селянського малоземелля та безземелля
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Якому діячеві громадівського руху належать цитовані нижче спомини?
«Я заявився до київського генерал-губернатора Дундукова-Корсакова, просив паспорт за кордон… Через три дні дозвіл було одержано і я виїхав через Галичину й Угорщину до Відня, де почав готуватися до видання збірника «Громада». Водночас уряд почав конфісковувати брошури соціал-демократичного змісту, а тому вирішив перенести видання «Громади» до Женеви…»


А.
В. Антоновичу
Б.
М. Костомарову
В.
П. Чубинському
Г.
М. Драгоманову
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Що мало визначальний вплив на процес створення українських політичних партій в Галичині наприкінці ХІХ ст.?


А.
політизація українського руху в Наддніпрянщині
Б.
поширення європейських політичних ідей і доктрин
В.
масова еміграція українців до Північної Америки
Г.
організаторська діяльність греко-католицької церкви
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

За стильовими ознаками можна встановити, що зображена пам’ятка культури України є прикладом архітектури

 


А.
готики.
Б.
класицизму.
В.
модерну.
Г.
бароко.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Укажіть головну причину міграційних процесів українців Наддніпрянської України до східних регіонів Російської імперії?


А.
політичні утиски
Б.
аграрне перенаселення
В.
національно-релігійний гніт
Г.
низький рівень промислового розвитку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Про якого митця йдеться в цитованому документі?
«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків — Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її “Незабутньою Аїдою”, “Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан”, “Вражаючою Валькірією”...»


А.
С. Крушельницьку
Б.
М. Стефанович
В.
К. Воронець
Г.
М. Каллас
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Що стало наслідком подій, перебіг яких відображено на карті?


А.
капітуляція Австро-Угорщини та проголошення ЗУНР
Б.
вступ у світову війну Німеччини на боці Австро-Угорщини
В.
демократична революція та повалення самодержавства в Росії
Г.
створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Коли було ухвалено цитований документ?

«Однині Україна стає Українською Народною Республікою.
Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі...
До Установчих Зборів України вся власть творити лад на землях наших, давати закони й правити належить нам, Українській Центральний Раді...»


А.
липень 1917 р.
Б.
червень 1917 р.
В.
листопад 1917 р.
Г.
грудень 1917 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Яка обставина відіграла вирішальну роль у втраті більшовиками весною 1918 р. контролю над Україною?


А.
окупація території України німецькими та австро-угорськими військами
Б.
висадка військ Антанти на Півдні України
В.
селянський повстанський рух проти політики «воєнного комунізму»
Г.
спільний наступ об’єднананих Армій УНР та УГА на Київ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

На фото зображений


 


А.
голова Центральної Ради М. Грушевський.
Б.
гетьман України П. Скоропадський.
В.
голова Директорії УНР В. Винниченко.
Г.
головний отаман Армії УНР С. Петлюра.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.
«Розміри допомоги, яку одержує населення голодуючих губерній України через державні органи, не перевищує 7,5% задоволення всього голодуючого населення. Допомога, здійснювана закордонними комісіями та приватними організаціями, досягне у майбутньому 8% потреб...»

Цитовану доповідну записку створено в роки


А.
«воєнного комунізму».
Б.
нової економічної політики.
В.
форсованої індустріалізації.
Г.
суцільної колективізації.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Яке завдання вирішувалося радянською владою в галузі культури в 1920-ті рр.?


А.
згортання політики «українізації»
Б.
створення системи університетської освіти
В.
запровадження загальної середньої обов’язкової освіти
Г.
ліквідація неписьменності серед дорослого населення
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Результатом здійснення якої політики є подані нижче дані?
«Індекс фізичного обсягу промислової продукції в СРСР у 1937 р., порівняно з рівнем 1913 р., склав 820, у США — 154, Німеччині — 119, Великій Британії — 110, Франції — 101. За обсягами виробництва СРСР із п’ятого місця в світі у 1928 р. перейшов на третє у 1932 р., у 1937 р. — на друге…»


А.
технічна перебудова
Б.
форсована індустріалізація
В.
промисловий переворот
Г.
технологічна реконструкція
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Що було характерним для культурного життя України в 1930-ті рр.?


А.
створення творчих літературно-мистецьких об’єднань
Б.
запровадження загальної обов’язкової середньої освіти
В.
насадження єдиного творчого методу — «соціалистичного реалізму»
Г.
вигнання нелояльних до радянської влади митців за кордон
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

У складі якої держави українські землі мали назву «східні креси»?


А.
Польщі
Б.
Чехословаччини
В.
Румунії
Г.
Угорщини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Назву якого історико-географічного регіону пропущено у витягу з документа?
«Уряд СРСР вважає, що повернення Бессарабії органічно пов’язане з питанням передання Радянському Союзові тієї частини ___, переважаюча більшість населення якої пов’язана з Радянською Україною спільністю історичної долі, мовою і національним складом».


А.
Галичини
Б.
Волині
В.
Закарпаття
Г.
Буковини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

У який період Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) зроблено зображені фото?


А.
серпень–вересень 1941 р.
Б.
червень–липень 1942 р.
В.
вересень–листопад 1943 р.
Г.
січень–лютий 1944 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Що стало однією із причин проведення операції «Вісла»?


А.
активна діяльність підпілля ОУН і загонів УПА на Закерзонні
Б.
прагнення радянського керівництва приєднати Закарпаття до УРСР
В.
переселення у західні області УРСР спеціалістів з Наддніпрянщини
Г.
намагання забезпечити відбудову Донбасу робочою силою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

За що партійним керівництвом УРСР було засуджено оперу К. Данькевича «Богдан Хмельницький»?


А.
«Вона недостатньо показувала прогресивну роль у житті українського народу російського царя та бояр...»
Б.
«У ній перебільшена роль Московського царства у визвольній боротьбі українського народу...»
В.
«При написанні лібрето опери автором були знехтувані історичні факти...»
Г.
«У ній перебільшена роль керівника Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. ...»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Процес лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР у період «відлиги»


А.
не змінив суті радянської тоталітарної моделі розвитку.
Б.
забезпечив повну реабілітацію жертв сталінських репресій.
В.
створив передумови відновлення збройної боротьби УПА.
Г.
сприяв переходу до ринкових методів господарювання.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Який захід партійно-радянського керівництва СРСР і УРСР в 1950 — середині 1960-х рр. вплинув на життєвий рівень населення України?


А.
заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи
Б.
упровадження державних позик і збільшення присадибних ділянок колгоспників
В.
створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування
Г.
ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Яка особливість економічного розвитку України 1970 — початку 1980-х рр. підтверджується поданими нижче даними?

«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну. ...частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, а в розвинутих країнах цей показник сягав 50–60%...»


А.
посилення економічної самостійності
Б.
деформованість структури економіки
В.
зростання конкурентоспроможності продукції
Г.
зниження матеріало- та енергомісткості виробництва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Про активізацію дисидентського руху в Україні в другій половині 1970-х рр. свідчить


А.
створення Української робітничо-селянської спілки.
Б.
поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?».
В.
організація в Києві клубу творчої молоді «Сучасник».
Г.
діяльність Української Гельсінської групи.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

У якому уривку з історичних джерел охарактеризовано окремі аспекти соціально-економічного розвитку України в період «перебудови»?


А.
«В Україні… понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники унікальних сортів...»
Б.
«Характерним для цього періоду було суттєве зниження плану заготівель зерна, підвищення у 1,5–2 рази цін на сільськогосподарську продукцію, збільшення капіталовкладень у сільське господарство...»
В.
«За оцінками експертів у вітчизняному виробництві частка тіньового сектора фактично зрівнялась з часткою офіційною. Це явище супроводжувалося зростанням обсягів нелегального вивозу капіталу...»
Г.
«Продукція соціалістичної індустрії України зросла вдвоє. Почали діяти нові підприємства (Запорізький комбінат, Новокраматорський машинобудівний завод, Криворізький металургійний завод)…»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Конституція УРСР, ухвалена 20 квітня 1978 р., утратила чинність


А.
1985 р.
Б.
1991 р.
В.
1996 р.
Г.
2004 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Установіть відповідність між назвами творів давньоруської літератури та уривками з них.


1.
«Повість минулих літ»
2.
«Києво-Печерський патерик»
3.
«Повчання дітям» Володимира Мономаха
4.
«Слово о полку Ігоревім»
А.
«Був дехто з Києва, який постригся під іменем Агапіта... цей Агапіт... допомагав хворим. І коли хто з братії хворів... то оздоровлювався молитвою його. І через те прозваний він був Лікарем...»
Б.
«...Паче всього — убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті ...гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих — як братів...»
В.
«Данило вийшов з військом із Холма та на третій день став у Галичі. ...ввійшов у свій город... та прийняв стіл свого батька, та проголосив перемогу...»
Г.
«Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми... — то було між них три брати: одному ім’я Кий, а другому — Щек, а третьому — Хорив, і сестра їх — Либідь. ...Зробили вони городок і... назвали його Києвом...»
Д.
«Галицький Осмомисле Ярославе! Високо сидиш ти на своїм золотокованім столі... Стріляй, господарю, Кончака, раба поганого, за землю Руську, за рани Ігореві, смілого Святославича!..»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №50 з 60

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.


1.
«вотчина»
2.
«фільварок»
3.
«паланка»
4.
«магістрат»
А.
адміністративно-територіальна одиниця, на які поділялися землі Вольностей Війська Запорозького
Б.
велике багатогалузеве господарство, засноване на праці кріпосних селян та орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж
В.
військова й адміністративно-територіальна одиниця Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України
Г.
орган самоврядування в містах, що користувалися магдебурзьким правом
Д.
спадкова земельна власність (землі, будівлі, інвентар) та пов’язане із нею право на феодально залежних селян
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між іменами митців та їхніми характеристиками (фактами біографії).


1.
С. Васильківський
2.
С. Гулак-Артемовський
3.
М. Садовський
4.
А. Кримський
А.
мікробіолог, епідеміолог, організатор першої в Російській імперії кафедри бактеріології
Б.
оперний співак, композитор, драматург, автор опери «Запорожець за Дунаєм»
В.
актор, режисер, громадський діяч, за сновник першого українського стаціонарного театру
Г.
творець українського сходознавства, історик літератури, письменник, перекладач
Д.
український живописець, автор пейзажів («Дніпровські плавні»), творів на історичну тематику («Козаки в степу»)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між подіями та їхніми результатами й наслідками.


1.
прихід до влади гетьмана П. Скоропадського
2.
Другий зимовий похід Армії УНР
3.
Брест-Литовський договір між УНР і державами Четверного союзу
4.
розгром військ П. Врангеля в Криму
А.
націоналізація промисловості, створення сільськогосподарських комун
Б.
відновлення права приватної власності на землю, створення державного бюджету
В.
відновлення влади Української Центральної Ради в умовах окупації
Г.
припинення широкомасштабних бойових дій на території України
Д.
завершення збройної боротьби за незалежність України
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.


1.
Велика Вітчизняна війна (1941–1945 рр.)
2.
Післявоєнна відбудова (1945 — початок 1950-х рр.)
3.
Десталінізація (1953–1964 рр.)
4.
Загострення кризи радянської системи (середина 1960 — початок 1980-х рр.)
А.
«відлига», «лібералізація», «раднаргоспи», «шістдесятники»
Б.
«застій», «номенклатура», «дефіцит», «правозахисник»
В.
«стаханівський рух», «закон про п'ять колосків», «розстріляне відродження», «форсована індустріалізація»
Г.
«Голокост», «новий порядок», «рух Опору», «колабораціонізм»
Д.
«операція «Вісла», «ждановщина», «космополітизм», «лисенківщина»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 60

Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя другої половини XVI — першої половини ХVII ст.


А.
утворення Києво-Могилянського колегіуму
Б.
заснування в Острозі слов’яно-греко-латинської школи
В.
створення Пересопницького Євангелія
Г.
відновлення вищої православної ієрархії в Речі Посполитій
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №55 з 60

Установіть послідовність появи цитованих документів.


А.
«…Видання книг малоруською мовою як духовного змісту, так і навчальних, і взагалі для першопочаткового читання народу, припинити…»
Б.
«Божою милістю Ми, Олександр Другий… оголошуємо, що кріпосні люди отримають повні права вільних сільських обивателів…»
В.
«За рік після його оприлюднення... виходило майже 20 українських періодичних видань. Справжнім проривом стала поява газети “Хлібороб” у Лубнах і щоденної української газети “Громадська думка” у Києві...»
Г.
«…не допустити ввезення в межі імперії без окремого на те дозволу… будь-яких книг і брошур, що видаються за кордоном малоросійською говіркою; …припинити видання газети “Киевский телеграф”... »
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №56 з 60

Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1950–1980-х років.


А.
заснування Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод
Б.
засудження культу особи Й. Сталіна на XX з’їзді КПРС
В.
проведення Установчого з’їзду Народного руху України за перебудову
Г.
створення Л. Лук’яненком Української робітничо-селянської спілки
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №57 з 60

Що спричинило політичну роздробленість Київської Русі?


1.
занепад сільського господарства й торгівлі
2.
відсутність чіткого механізму спадкоємності велико-князівської влади
3.
утвердження нової династії Гедиміновичів у Києві
4.
зміцнення вотчинного землеволодіння
5.
етнічна неоднорідність населення держави
6.
падіння Візантійської імперії


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №58 з 60

Що з указаного нижче характеризує становище західно-українських земель складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.?


1.
посилення впливу німецької мови та культури
2.
перебування українських селян і міщан у кріпосній залежності
3.
привілейоване становище українців у містах
4.
зміцнення статусу та авторитету греко-католицької церкви
5.
домінування поляків і німців в органах влади
6.
вороже ставлення імперської влади до греко-католицького духовенства


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №59 з 60

Укажіть наслідки впровадження в Україні нової економічної політики (1921–1928 рр.).


1.
зростання безробіття
2.
ліквідація економічних стимулів розвитку виробництва
3.
періодичні хлібозаготівельні кризи
4.
перетворення УРСР на могутню індустріальну республіку
5.
ліквідація куркульства
6.
розширення мережі селянських збутових, споживчих кооперативів і кредитних товариств


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Які завдання державотворення в Україні було вирішено в першій половині 1990-х років?


1.
побудовано соціально орієнтовану ринкову економіку
2.
визначено державні кордони, регламентовано режим і порядок їх охорони
3.
інтегровано українську економіку в європейські та світові економічні структури
4.
створено власні Збройні сили, організовано органи безпеки та правопорядку
5.
прийнято Конституцію незалежної України
6.
сформовано інститут громадянства, національну символіку визнано державною


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію