Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

У яку історико-археологічну добу людиною вперше винайдено знаряддя праці, що зображені на рисунку?


А.
палеоліт
Б.
мезоліт
В.
неоліт
Г.
бронзовий вік
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Грецька колонізація Північного Причорномор’я та Криму спричинена


А.
пошуком нових могутніх союзників для боротьби проти Персії.
Б.
нестачею рабів у метрополії, освоєнням нових ринків работоргівлі.
В.
занепадом ремесла та сільського господарства материкової Греції.
Г.
демографічним вибухом, перенаселенням і нестачею землі в метрополії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

На карті жирною лінією позначено межі Київської Русі за часів князювання

 


А.
Аскольда.
Б.
Олега.
В.
Святослава.
Г.
Володимира.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

З якою метою княгиня Ольга здійснювала заходи, про які йдеться в уривках з історичних джерел?
«Ішла Ольга до Новгорода. І встановила вона… погости і оброки. І ловища її є по всій землі, і знаки (її), …і сани її стоять у Пскові й до сьогодні...»
«…І пішла Ольга по древлянській землі з сином своїм і дружиною, встановлюючи устави й уроки; й існують становища її й ловища…»


А.
упорядкувати систему управління державою і збору данини
Б.
окреслити межі Київської Русі для сусідніх держав
В.
помститися повсталим проти неї племенам
Г.
поширити християнську віру серед язичників
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Зміна торговельної кон’юнктури, занепад Києва як головного торгового центру зумовили


А.
втрату державної незалежності Київською Руссю.
Б.
занепад ремесла та сільського господарства Київської Русі.
В.
політичну роздробленість Київської Русі.
Г.
посилення залежності Київської Русі від Візантійської імперії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Яке князівство в першій половині ХІІІ ст. стало центром об’єднання земель Південно-Західної Русі?


А.
Чернігівське
Б.
Волинське
В.
Київське
Г.
Переяславське
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Який фактор був вирішальним у поширенні писемності в Київській Русі?


А.
розвиток торгівлі
Б.
запровадження християнства
В.
створення писаних законів
Г.
розширення кордонів держави
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Магдебурзьке право регулювало відносини у


А.
братствах.
Б.
воєводствах.
В.
містах.
Г.
монастирях.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Унаслідок якої події відбулися зміни, описані в уривку з історичного джерела?
«...і відтоді з Поділля вигнано владу татарську. Цей Ольгерд інші руські землі під свою владу взяв, і Київ з-під Федора-князя, ставленика хана, взято і посадив в ньому Володимира, сина свого, і почав над ними володіти...»


А.
битви на р. Сині Води (1362 р.)
Б.
Кревської унії (1386 р.)
В.
битви під Грюнвальдом (1410 р.)
Г.
Городельської унії (1413 р.)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Належність до якої релігійної конфесії гарантувала українській шляхті доступ до посад і реалізацію прав і привілеїв у Речі Посполитій у першій половині XVII ст.?


А.
православ’я
Б.
кальвінізму
В.
католицизму
Г.
соцініанства
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Спираючись на подану карту, можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність гетьмана


А.
Д. Вишневецького.
Б.
П. Сагайдачного.
В.
Б. Хмельницького.
Г.
П. Дорошенка.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Найдорожчому во Христі сину нашому Сигізмунду ІІІ, славному королю Польщі, папа Климентій VIII посилає привіт. Думаю, що не треба пояснювати, як близько ми беремо до серця спасіння руського народу. Зважаючи на важливість справи і нашу пастирську турботу, ми доручаємо справу твоїй величності і посилаємо наше апостольське благословення».
Яку справу доручив Папа Римський польському королю?


А.
придушити повстання під проводом Б. Хмельницького
Б.
організувати хрестовий похід проти Османської імперії
В.
сприяти діяльності православних церковних братств
Г.
укласти унію між католицькою і православною церквами
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Який атрибут, зображений на портреті історичного діяча, указує на те, що він обіймав найвищу посаду у Війську Запорозькому?


А.
шапка з двома пір’їнами
Б.
хутряна накидка
В.
шабля на поясі
Г.
булава в руці
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Козацьке військо, очолюване наказним гетьманом А. Ждановичем, у грудні 1656 — липні 1657 рр. вело бойові дії проти Польщі спільно з


А.
австрійським військом.
Б.
московським військом.
В.
татарським і турецьким військами.
Г.
трансильванським і шведським військами.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Який період козацької доби історії України характеризує тогочасний вислів:
«що козак, то був полковник, що сотник — то гетьман»?


А.
«героїчних (морських) походів козаків»
Б.
козацько-селянських повстань 20–30-х рр. ХVІІ ст.
В.
«руйнування» Української козацької держави — Гетьманщини
Г.
Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Що було спільним для Андрусівського перемир’я (1667 р.) та «Вічного миру» (1686 р.)?


А.
укладання між Річчю Посполитою та Османською імперією
Б.
закріплення передання Поділля під владу турецького султана
В.
передання Запорозької Січі під протекторат Московської держави
Г.
підпорядкування Правобережної України Речі Посполитій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

У 1734 р. царський уряд дозволив козакам заснувати Нову Січ на р. Підпільна, тому що прагнув


А.
мати додатковий важіль впливу на Річ Посполиту.
Б.
залучити козаків до придушення селянських виступів.
В.
використати козаків у новій російсько-турецькій війні.
Г.
налагодити союзницькі стосунки із Кримським ханством.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Про яке місто йдеться в уривку з історичного джерела?
«Цар прагнув помститися Мазепі і наказав Меншикову негайно зруйнувати його столицю. Меншиков напав на неї та здобув її…»


А.
Батурин
Б.
Глухів
В.
Київ
Г.
Чигирин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

За стильовими ознаками можна встановити, що зображена пам’ятка культури України є прикладом архітектури


А.
бароко.
Б.
класицизму.
В.
модерну.
Г.
готики.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Про який твір йдеться в уривку з історичного джерела?
«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату — це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження — невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»


А.
«Сад божественних пісень» Г. Сковороди
Б.
«Енеїда» І. Котляревського
В.
«Кобзар» Т. Шевченка
Г.
«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

У володіннях якої держави розташовувалася Задунайська Січ?


А.
Російської імперії
Б.
Австрійської імперії
В.
Османської імперії
Г.
Кримського ханства
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Яка подія дала поштовх до створення Головної руської ради?


А.
реформи Марії-Терезії та Йосипа II
Б.
польське повстання 1830 р.
В.
європейська революція 1848–1849 рр.
Г.
повстання під проводом Л. Кобилиці
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в українській культурі зображеного діяча?


А.
«Він став самобутнім виявом імпресіонізму в українській літературі, вдаючись до аналізу психологічного стану своїх героїв. Його творчість остаточно розвіяла сумніви, чи зможе українська література стати великою літературою...»
Б.
«З його ім’ям пов’язаний поворот до нового літературного і культурного розвитку. Його славу зачинателя нової української літератури, доповнює слава «батька» українського театру...»
В.
«Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим...»
Г.
«Будучи останнім представником поезії українського бароко, він став предтечею нової української літератури, просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва...»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Який із факторів відіграв вирішальну роль у стрімкому економічному розвитку Донбасу в другій половині ХІХ ст.?


А.
кваліфікована робоча сила
Б.
значні природні ресурси
В.
розгалужена транспортна інфраструктура
Г.
утворення монополістичних об’єднань
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Укажіть головну відмінність «молодих громад» від «старої громади», що існували в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст.?


А.
виступали за політизацію національно-визвольної боротьби
Б.
діяли як легальні культурно-просвітні організації
В.
активно готували народне повстання проти самодержавства
Г.
брали участь у терористичній діяльності російських народників
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

У якому році у Львові створено перший осередок товариства «Просвіта»?


А.
1849 р.
Б.
1868 р.
В.
1875 р.
Г.
1892 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Хто є автором картини, репродукцію якої подано нижче?


А.
С. Васильківський
Б.
М. Пимоненко
В.
В. Тропінін
Г.
І. Рєпін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Які зміни в суспільному житті Наддніпрянської України відбулися після оприлюднення цитованого документа?
«Від заворушень, що виникли, може з’явитися загроза цілісності та єдності держави загальноросійської… До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної Нашої волі: 1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів …»


А.
створення губернських зборів і земських управ
Б.
утворення Української автокефальної церкви
В.
поява перших україномовних періодичних видань
Г.
відкриття в університетах кафедр історії України
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Для характеристики якого явища на західноукраїнських землях кінця ХІХ — початку ХХ ст. можна використати зображене рекламне оголошення?


А.
репатріація
Б.
еміграція
В.
депортація
Г.
евакуація
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Головна українська рада в серпні 1914 р. закликала українців Галичини


А.
підтримати Австро-Угорщину, «...бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі...»
Б.
бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби...»
В.
виступити проти Австро-Угорщини та Росії, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ...»
Г.
підтримати Росію й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця...»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Що стало безпосереднім наслідком оприлюднення цитованого документа?
«…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана… ми [Центральна Рада] рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»


А.
призначення Генерального секретаріату
Б.
формування Вільного козацтва
В.
скликання З’їзду народів Росії
Г.
збройний виступ самостійників
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Територію якого державного утворення позначено на карті жирною лінією?


А.
Української Народної Республіки (листопад 1917 р.)
Б.
Української Держави П. Скоропадського (квітень 1918 р.)
В.
Української Народної Республіки (січень 1919 р.)
Г.
Української Соціалістичної Радянської Республіки (березень 1921 р.)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

На фото зображений

 


А.
командуючий Легіону Українських січових стрільців М. Галущинський.
Б.
командир Революційної повстанської армії України Н. Махно.
В.
головнокомандувач Української галицької армії М. Тарнавський.
Г.
головний отаман Армії Української Народної Республіки С. Петлюра.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

У роки нової економічної політики у сфері трудових відносин


А.
упроваджувалося прикріплення робітників до підприємств.
Б.
здійснювалася примусова трудова мобілізація.
В.
застосовувався вільний найм робочої сили.
Г.
масово створювалися трудові армії та трудові табори.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Упроваджуючи на початку 1920-х рр. політику «коренізації», партійно-радянське керівництво СРСР мало на меті


А.
знищити «буржуазно-націоналістичну», антирадянську інтелігенцію.
Б.
остаточно утвердити радянську владу в національних республіках.
В.
налагодити культурне співробітництво з розвиненими країнами Заходу.
Г.
подолати масову неписьменність дорослого населення країни.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Який висновок можна зробити, аналізуючи цитований документ?
«Кампанія щодо виселення куркулів і їхніх родин проводиться передусім у таких регіонах СРСР: з України — 30 000–35 000 родин; з Білорусії — 6000–7000 родин; з Середньоволзького краю — 8000–10 000 родин; з Уралу — 10 000-15 000 родин».


А.
Активний опір, який чинило селянство колективізації, спонукав радянську владу здійснювати репресивні заходи.
Б.
Нестача вільних сільськогосподарських земель спричинила масове переселення селян у малозаселені регіони СРСР.
В.
Наявність цілинних земель спонукала радянський уряд залучати до їх освоєння найбільш активних селян.
Г.
Відведення земель під новобудови перших п’ятирічок спонукало владу до масового переселення селян.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Що стало результатом державної політики в галузі культури в СРСР та УРСР наприкінці 1930-х рр.?


А.
розквіт авангардного мистецтва
Б.
утвердження ідейного різноманіття в мистецтві
В.
скасування цензури засобів масової інформації
Г.
ліквідація масової неписьменності дорослих
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Яка подія спонукала до ухвалення цитованого документа? «1. Карпатська Україна є незалежна Держава. 2. Назва Держави є Карпатська Україна. 3. Карпатська Україна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України. 4. Державною мовою Карпатської України є українська мова. 5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта...»


А.
розчленування та ліквідація Чехо-Словаччини
Б.
початок Другої світової війни
В.
напад Німеччини на Радянський Союз
Г.
«визвольний похід» Червоної армії в Західну Україну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Напередодні нападу на СРСР А. Гітлер заявив:
«Що стосується війни на Сході, то, звичайно, вона буде сувора. Але ні на мить не сумніваюсь в успіху. Передусім я сподіваюсь, що ми зможемо надовго забезпечити собі базу продовольства в Україні. Вона постачатиме ресурси, які нам будуть потрібні...»
У якому стратегічному плані було конкретизовано такі заяви нацистського лідера?


А.
«Барбаросса»
Б.
«Ост»
В.
«Цитадель»
Г.
«Вісла»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Напис на плакаті:«П'ємо воду рідного Дніпра, будемо пити з Прута, Немана та Бугу! Очистимо радянську землю від фашистської нечисті!»

 


А.
1941 р.
Б.
1942 р.
В.
1943 р.
Г.
1944 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Утворення наркомату закордонних справ УРСР (1944 р.), вступ республіки до Організації Об’єднаних Націй (1945 р.) — це факти, що свідчать про


А.
відновлення зовнішньополітичної діяльності України.
Б.
приєднання України до Антигітлерівської коаліції.
В.
відкриття посольств України в країнах Європи.
Г.
вихід України з Другої світової війни.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Яка галузь домінувала за рівнем капіталовкладень у народне господарство Української РСР у роки післявоєнної відбудови?


А.
легка промисловість
Б.
харчова промисловість
В.
сільське господарство
Г.
важка промисловість
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Запровадження в 1957 р. в Українській РСР системи раднаргоспів призвело до


А.
передання підприємств республіки в союзне підпорядкування.
Б.
стрімкого розвитку підприємств воєнно-промислового комплексу.
В.
підпорядкування більшості підприємств Раді міністрів республіки.
Г.
відновлення командно-адміністративної системи управління.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Наприкінці 1950-х рр. у СРСР розпочалася реформа шкільної освіти, одне з положень якої передбачало вибір батьками мови навчання дітей.
Українська інтелігенція виступила проти цього положення, тому що воно


А.
сприяло русифікації системи освіти в УРСР.
Б.
суперечило Закону «Про мови в Українській РСР».
В.
створювало умови для дискримінації російської мови.
Г.
відновлювало практику політики «українізації» 1920-х рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

У якому році В. Щербицький став Першим секретарем ЦК КПУ?


А.
1965 р.
Б.
1972 р.
В.
1976 р.
Г.
1982 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Одне із завдань Української Гельсінської групи — це


А.
відновлення в правах несправедливо засуджених, звинувачених осіб.
Б.
засудження фактів втручання СРСР у справи країн Східної Європи.
В.
ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини.
Г.
унесення до Конституції УРСР положення про свободу віросповідання.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Яке визначення відповідає поняттю «номенклатура»?


А.
узагальнююча назва посадовців різних рівнів, що є ланками командно-адміністративної системи
Б.
система, за якої функціонують і ведуть боротьбу за владу партії різної політичної орієнтації
В.
політика розміщення промислових об’єктів без урахування наявної сировинної бази, трудових ресурсів тощо
Г.
система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоврядування
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

У липні 1994 р. Президентом України обрано


А.
В. Чорновола.
Б.
Л. Кравчука.
В.
О. Мороза.
Г.
Л. Кучму.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Установіть відповідність між творами та їхніми авторами.


1.
«Повчання дітям»
2.
«Слово про закон і благодать»
3.
«Повість минулих літ»
4.
«Руська правда»
А.
митрополит Іларіон
Б.
Володимир Мономах
В.
Ярослав Мудрий
Г.
чернець Нестор
Д.
Володимир Великий
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №50 з 60

Установіть відповідність між назвами битв Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького та їхніми наслідками.


1.
Пилявецька
2.
Зборівська
3.
Берестецька
4.
Батозька
А.
обмеження території, підпорядкованої владі гетьмана, Київським воєводством, скорочення козацького реєстру до 20 тис. осіб
Б.
укладення союзу з Трансільванією, спільні бойові дії козацького та трансільванського військ на території Польщі
В.
визнання польським королем влади гетьмана над Київським, Чернігівським і Брацлавським воєводствами
Г.
звільнення козацькими військами Поділля та Волині, створення сприятливих умов для визволення західноукраїнських земель
Д.
відновлення українсько-молдавського союзу, укладення шлюбу Тимоша Хмельницького з Розандою Лупу
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між прізвищами митців і сферами їхньої творчості (фактами біографії).


1.
М. Лисенко
2.
М. Пимоненко
3.
С. Гулак-Артемовський
4.
М. Леонтович
А.
художник, член Товариства «передвижників», автор картин «Весілля в Київській губернії», «Свати», «Ворожіння», «Ярмарок»
Б.
композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня», класичних обробок українських пісень «Козака несуть», «Дударик», «Щедрик»
В.
живописець-баталіст, графік, автор картин «Похід запорожців на Крим», «Бій Максима Кривоноса з Ієремією Вишневецьким»
Г.
композитор, співак, драматург, соліст Флорентійської опери, Російської імператорської опери, автор опери «Запорожець за Дунаєм»
Д.
композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між назвами документів та цитатами з них.


1.
Третій Універсал Центральної Ради
2.
Грамота П. Скоропадського «До всього українського народу»
3.
Відозва Української Національної Ради
4.
Універсал Директорії УНР
А.
«…Українська Держава стояла на краю загибелі. Спаслась вона дякуючи могутньому підтриманню центральних держав…»
Б.
«…Україна стає Українською Народною Республікою. Не віддаляючись від республіки Російської… ми твердо станемо на нашій землі…»
В.
«…воєдино зливаються …частини єдиної України — Західноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська Україна. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка...»
Г.
«Українська Соціалистична Радянська Республіка є організацією диктатури трудящих... Завданням цієї диктатури є здійснення переходу від буржуазного ладу до соціалізму...»
Д.
«Український народе! …твоєю волею утворилася на українських землях бувшої Австро-Угорської монархії Українська держава…»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть відповідність між датами та подіями.


1.
16 липня 1990 р.
2.
24 серпня 1991 р.
3.
9 листопада 1995 р.
4.
28 червня 1996 р.
А.
проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР
Б.
прийняття Акта проголошення незалежності України
В.
схвалення Декларації про державний суверенітет України
Г.
прийняття Конституції України
Д.
урочиста церемонія вступу України до Ради Європи
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 60

Установіть послідовність подій 50–80-х рр. XVII ст.


А.
Чигиринські походи турецько-татарського війська
Б.
ухвалення Гадяцьких пунктів
В.
проголошення П. Дорошенка гетьманом усієї України
Г.
укладення Бахчисарайського мирного договору
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №55 з 60

Установіть послідовність явищ, притаманних історичному розвиткові України.


А.
виникнення фабрик
Б.
заснування мануфактур
В.
створення монополій
Г.
виникнення ремесла
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №56 з 60

Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя, що відображені в цитованих документах.


А.
«...Репресії показали, що в дискусії з українськими «дисидентами» влада не знайшла більш переконливих аргументів, ніж застосування сили, а умови в таборах переконали мене у тім, що простір застосування цієї сили не знає кінця...»
Б.
«Комуністи у своїх виступах піддали критиці новий роман О. Гончара «Собор». Висловлюючи жаль, що зрілий майстер художнього слова як у кривому дзеркалі показав працю, побут, духовний світ металургів і колгоспників Подніпров’я…»
В.
«Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний космополітизм, який проявляється в плазуванні та низькопоклонстві перед іноземщиною. Безрідний космополітизм є зброєю в боротьбі проти соціалізму...»
Г.
«Низька технічна оснащеність наукових лабораторій, різке зниження життєвого рівня і соціальна незахищеність призвели до масового виїзду багатьох вчених за кордон, переходу їх до комерційних структур…»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №57 з 60

Укажіть події культурного життя України в другій половині XVI — першій половині XVII ст.


1.
створення Пересопницького Євангелія
2.
заснування колегіумів у Чернігові, Харкові та Переяславі
3.
видання у Львові Іваном Федоровим «Апостола» та «Букваря»
4.
створення козацького літопису Самійла Величка
5.
об’єднання Київської братської та Лаврської шкіл у колегіум
6.
видання «Синопсиса» — першого підручника з історії України


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №58 з 60

Укажіть форми протесту селян Наддніпрянської України проти соціального гноблення в першій половині XIX ст.


1.
демонстрації
2.
звернення до парламенту
3.
підпали поміщицьких маєтків
4.
політичний терор
5.
відмова відбувати панщину
6.
утечі з маєтків


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №59 з 60

Укажіть особливості процесу індустріалізації, здійснюваної в Україні в другій половині 1920–1930-х рр.


1.
децентралізація управління галузями промисловості та будівництва
2.
побудова та реконструкція великих промислових об’єктів
3.
розширення прав підприємств у виробництві та збуті готової продукції
4.
нерівномірність процесу модернізації промислового потенціалу республіки
5.
пріоритетний розвиток галузей легкої промисловості
6.
поява в промисловому комплексі республіки нових галузей


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Які поняття та терміни потрібно використовувати, характеризуючи процес радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 — початок 1950-х рр.)?


1.
«культурна революція»
2.
«колективізація»
3.
«десталінізація»
4.
«депортація»
5.
«Голокост»
6.
«план «Ост»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine