Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

В основу археологічної періодизації стародавньої історії України покладено


А.
заняття первісної людини.
Б.
природно-кліматичні умови.
В.
антропологічний тип людини.
Г.
матеріал виготовлення знарядь праці.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Що було однією з особливостей розвитку грецьких міст-держав Північного Причорномор’я в VII–VI ст. до н. е.?


А.
державно-політична незалежність колоній від метрополій
Б.
федеративне об’єднання всіх міст-держав навколо Ольвії
В.
карбування єдиної монети для новозаснованих колоній
Г.
військова залежність міст-держав від місцевих племен
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Спираючись на подану карту, можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність князя


А.
Аскольда.
Б.
Олега.
В.
Ігоря.
Г.
Святослава.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Розширення рівноправних зв’язків Київської Русі з Візантійською імперією та європейськими державами стало наслідком


А.
об’єднання Олегом Південної та Північної Русі під владою Рюриковичів.
Б.
здійснення Святославом військового походу проти Хозарського каганату.
В.
запровадження Володимиром Великим християнства як державної релігії.
Г.
укладення Ярославом Мудрим першого писаного збірника руських законів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Під яким роком літописець записав такі рядки:

«У тім же поході розболівся Володимир Глібович недугою тяжкою... І принесли його в город його Переяславль ...і тут преставився він ...і плакали по ньому всі переяславці. ...був же він князь доблесний у бою, і мужністю відзначався… За ним же Україна багато потужила»?


А.
1054 р.
Б.
1187 р.
В.
1205 р.
Г.
1264 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

1199–1205 роки — це період в історії Галицько-Волинського князівства, для якого було характерним


А.
утворення та становлення єдиної держави, поширення влади князя на Київ і Київську землю.
Б.
розпад єдиної держави, зростання самостійності бояр, втручання у внутрішні справи сусідніх держав.
В.
відновлення державної єдності, намагання створити антимонгольську коаліцію європейських держав.
Г.
ослаблення золотоординської залежності, боротьба з Польщею й Литвою за Люблінську та Берестейську землі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Переростання родоплемінної власності на землю у феодальну, надання земель васалам, захоплення феодалами общинних земель — це шляхи виникнення на Русі


А.
слобод.
Б.
хуторів.
В.
вотчини.
Г.
фільварків.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Найдавнішою датованою книжною пам’яткою Київської Русі є


А.
«Києво-Печерський патерик».
Б.
«Остромирове Євангеліє».
В.
«Слово о полку Ігоревім».
Г.
«Повість минулих літ».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Про яку землю йдеться в уривку з історичного джерела:

«А був братом литовського князя Ольгерда князь Коріат… Княжата Коріатовичі, брати — князі Юрій, Олександр, Костянтин і Федір, за призволенням великого князя Ольгерда і з поміччю Литви пішли в сю землю й стали володарювати в ній»?


А.
Київську
Б.
Волинську
В.
Подільську
Г.
Чернігівську
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Що передбачала Люблінська унія (1569 р.)?


А.
династичний шлюб литовського князя та польської королеви за умови прийняття Великим князівством Литовським католицизму
Б.
спільні воєнні дії військ Великого князівства Литовського та Польського королівства проти рицарів-хрестоносців Тевтонського ордену
В.
відновлення у складі Великого князівства Литовського Київського та Волинського удільних князівств на чолі з представниками литовської династії
Г.
об’єднання Польського королівства й Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу — Річ Посполиту
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Яку роль в історії українського народу відіграли козацько-селянські повстання кінця XVI — початку XVII ст.?


А.
розкололи козацтво на два непримиренні табори: реєстрове та запорозьке (низове)
Б.
поклали край тертям і протиріччям між козацькою старшиною та рядовим козацтвом
В.
гальмували процеси ополячення й окатоличення, зменшуючи тиск шляхетського гніту
Г.
звели нанівець престиж і згасили авторитет запорозького козацтва серед селянства
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Прибув... до Києва святійший патріарх єрусалимський Феофан… і був прийнятий з великою честю духовними та світськими людьми. Того ж року... висвятив на митрополію Київську чоловіка гідного й чесного. Іменем Йов Борецький… і з ним єпископів на різні місця...»

Описана подія відбулась за сприяння


А.
В.-К. Острозького.
Б.
Д. Вишневецького.
В.
П. Сагайдачного.
Г.
П. Могили.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Територію Війська Запорозького (Гетьманщини) відповідно до умов Зборівського договору (1649 р.) позначено на карті


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Портрет якого гетьмана є елементом композиції зображеної ікони?


А.
Б. Хмельницького
Б.
І. Виговського
В.
П. Дорошенко
Г.
І. Мазепи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Що було характерним для періоду Руїни другої половини XVII ст.?


А.
всеохоплююча криза та занепад Речі Посполитої, викликані визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького
Б.
внутрішня боротьба козацької старшини за владу, розкол Гетьманщини, втручання в її внутрішні справи та військова агресія з боку сусідніх держав
В.
форсований наступ на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля
Г.
остаточна ліквідація інституту гетьманства, решток української автономії та повна інтеграція українських земель до складу Російської імперії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Відмінність умов польсько-московського «Вічного миру» (1686 р.) від умов Андрусівського перемир’я (1667 р.) полягала в тому, що одноосібну зверхність московського царя визнано над


А.
Правобережною Україною.
Б.
Чернігово-Сіверською землею.
В.
Лівобережною Україною.
Г.
Запоріжжям.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

За часів гетьманування І. Мазепи соціально-економічному розвиткові Лівобережної Гетьманщини був властивий процес


А.
узаконення панщини.
Б.
ліквідації магдебурзького права.
В.
обезземелення козацької старшини та шляхти.
Г.
скорочення землеволодінь російського дворянства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Яким роком датується цитований документ:

«Ми захотіли оголосити.., що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням на майбутнє й самої назви запорозьких козаків... Місцевих жителів і угіддя ми залишаємо, зараховуючи їх до Новоросійської губернії»?


А.
1709 р.
Б.
1750 р.
В.
1764 р.
Г.
1775 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

За стильовими ознаками можна встановити, що зображена пам’ятка культури України є зразком архітектури


 


А.
конструктивізму.
Б.
класицизму.
В.
модерну.
Г.
бароко.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Що було основною одиницею адміністративно-територіального поділу українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.?


А.
воєводство
Б.
провінція
В.
губернія
Г.
область
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Заміна основних ручних знарядь праці системою робочих машин, впровадження у виробництво парових двигунів, формування пролетаріату та буржуазії — це ознаки


А.
технічної реконструкції.
Б.
промислового перевороту.
В.
форсованої індустріалізації.
Г.
буржуазної революції.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Члени «Руської трійці» своє головне завдання вбачали в


А.
пропагуванні ідей федерації християнських слов’янських республік.
Б.
піднесенні статусу української мови, розширенні сфери її вжитку.
В.
розбудові Австрії як парламентської федеративної республіки.
Г.
наданні галицьким українцям права обіймати державні посади.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Хто є автором офортів, репродукції яких подано нижче?


А.
М. Пимоненко
Б.
Т. Шевченко
В.
В. Тропінін
Г.
І. Рєпін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Чому уряд Російської імперії не запровадив земську реформу 1864 р. в губерніях Правобережної України?


А.
Уряд остерігався перетворення земств на осередки сіоністського руху, оскільки регіоном проходила «смуга осілості» євреїв, серед яких були поширені ідеї сіонізму.
Б.
Уряд остерігався перетворення земств на «п’яту колону» в разі війни, оскільки регіон межував з Австро-Угорщиною, із якою вкрай загострилися відносини.
В.
Уряд остерігався перетворення земств на центри «мазепинського духу», оскільки в регіоні спостерігалося піднесення українського національно-визвольного руху.
Г.
Уряд остерігався перетворення земств на інструмент посилення польського впливу, оскільки в регіоні поляки-землевласники мали міцні позиції.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Ухвалення якого документа спричинило закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства?


А.
«Маніфесту…» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.
Б.
Циркуляра міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р.
В.
Емського указу імператора Олександра II від 18 травня 1876 р.
Г.
«Маніфесту…» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

З іменем Івана Франка пов’язано створення


А.
першої української політичної партії.
Б.
літературного товариства ім. Т. Шевченка.
В.
культурно-освітнього товариства «Просвіта».
Г.
«Руського інституту» при Львівському університеті.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізо-рудній галузях Наддніпрянської України початку ХХ ст. сприяла


А.
розгортанню промислового перевороту.
Б.
утворенню монополістичних об’єднань.
В.
проникненню іноземного капіталу.
Г.
завершенню індустріалізації.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела:

«Його геній виявився здатним поєднувати інтелектуальну напругу, спрямовану на створення фундаментальних біологічних концепцій, з тяжкою, жертовною діяльністю в галузі медицини. Так, працюючи в Одесі, провів дослід самозараження тифом, а в 1892 р., розробляючи способи боротьби з епідемією холери у Франції, випив культуру збудника цієї смертельної хвороби...»?


А.
М. Гамалію
Б.
М. Бекетова
В.
І. Мечнікова
Г.
Д. Заболотного
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Яка соціальна верства була домінуючою в структурі західноукраїнського суспільства наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.?


А.
інтелігенція
Б.
пролетаріат
В.
підприємці
Г.
селянство
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Формування в роки Першої світової війни легіону Українських січових стрільців засвідчило


А.
лояльність українців Галичини до австро-угорської монархії.
Б.
впливовість москвофілів у політичному житті Галичини.
В.
непідготованість Австро-Угорщини до ведення війни на два фронти.
Г.
приєднання України до Четверного союзу Центральних держав.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Положення Другого Універсалу та їх оприлюднення Українською Центральною Радою (УЦР) були


А.
відповіддю УЦР на Ультиматум Раднаркому радянської Росії.
Б.
компромісом між УЦР і делегацією міністрів Тимчасового уряду.
В.
декларацією УЦР основних засад соціально-економічних перетворень.
Г.
закликом УЦР до українізованих частин не залишати позицій на фронті.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Укажіть портрет діяча, про якого йдеться в цитованому документі:

«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд — Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги — Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

На відміну від Української Народної Республіки (УНР) Західноукраїнській Народній Республіці (ЗУНР) вдалося


А.
домогтися визнання державних кордонів на Паризькій мирній конференції.
Б.
укласти мир з державами Четверного союзу та вивести країну зі світової війни.
В.
дати відсіч агресії з боку сусідніх держав та уникнути окупації території країни.
Г.
створити систему управління й забезпечити відносну соціальну стабільність.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

«Нова економічна політика» — це комплекс заходів, якими передбачалося


А.
встановлення державної монополії на хліб, націоналізація промислових підприємств, поміщицьких маєтків, торговельних закладів.
Б.
уведення продрозверстки на продукцію сільського господарства, розподіл товарів за картками, заборону торгівлі, натуралізація оплати праці.
В.
підпорядкування інтересів суспільства державним потребам, прискорений перехід до соціалізму шляхом одержавлення власності.
Г.
запровадження продподатку, госпрозрахунку, відновлення товарно-грошових відносин, формування ринку праці, кооперування виробників.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

У якому уривку з історичних джерел відображено одну з причин впровадження в Україні на початку 1920-х рр. політики коренізації?


А.
«Наше завдання: добити контрреволюційні елементи, викрити націоналістичні ухили, розгорнути роботу з виховання партійних мас, а також широких мас у дусі пролетарського інтернаціоналізму».
Б.
«Від російської літератури нам треба тікати якомога швидше, тому що вона тяжить над нами в віках... Вигодовувати на ній наше молоде мистецтво — це значить затримати його розвиток».
В.
«Зростання української культури та інтелігенції йде швидкими темпами, що коли ми не візьмемо в руки цього руху, він може піти мимо нас. ...віддавати цей рух у руки чужих нам елементів не можна ні в якому разі».
Г.
«Замість того, щоб... розвивати зв’язок з культурою російського народу ...частина інтелігенції скочується на позиції занепадницької буржуазної культури. Ці митці відриваються від народу, захоплюючись техніцизмом».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Політика «ліквідації куркульства як класу», здійснювана партійно-радянським керівництвом СРСР і УСРР у 1930–1931 рр., мала за мету


А.
вигнати куркулів зі створюваних колгоспів і радгоспів.
Б.
змусити більшу частину селянства об’єднуватися в колгоспи.
В.
посилити матеріальну зацікавленість селян у суспільній праці.
Г.
перерозподілити землю куркулів на користь бідняків.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Яке явище суспільно-політичного життя в СРСР у 1930-х рр. проілюстровано в таблиці?

Керівний склад Київського військового округу

Посада

За штатом

Оновлено

% оновлення

Командир корпусу

9

9

100

Начальник штабу корпусу

9

6

67

Командир дивізії

25

24

96

Начальник штабу дивізії

25

18

72

Командир полку

135

87

64

Начальник штабу полку

135

78

58

Усього

338

222

66


А.
заміна колишніх офіцерів царської армії «червоними командирами»
Б.
забезпечення новобудов трудовими ресурсами за рахунок армії
В.
масові репресії проти командного складу Червоної армії
Г.
скорочення особового складу збройних сил країни
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Назву якого договору пропущено в цитованому документі:

«У 1923 р. Рада послів Антанти в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння Східною Галичиною. Рада визнала східні кордони Польської держави, встановлені ___»?


А.
Ризьким договором
Б.
Брестським договором
В.
Версальським договором
Г.
Сен-Жерменським договором
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Що є вагомим прикладом політики радянізації західних областей Української РСР у 1939–1941 рр.?


А.
лояльне ставлення влади до священиків греко-католицької церкви
Б.
націоналізація промисловості, торгівлі, земель великих власників
В.
залучення «буржуазних спеціалістів» до процесу індустріалізації
Г.
налагодження співробітництва влади з українськими партіями
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Якою була мета реалізації завдань Центрального штабу партизанського руху:

«...Штаб вимагає від партизанських загонів на весняно-літній період 1943 р. спрямувати всі свої сили на параліч роботи залізничних вузлів в тилу групи армій «Південь», руйнування залізниць, мостів, нищення ешелонів...»?


А.
зірвати перекидання німецьких військ у Західну Європу під час відкриття Другого фронту
Б.
унеможливити будівництво «Східного валу» напередодні загального наступу радянських військ
В.
дезорганізувати евакуацію й відступ німецьких військових частин з-під Сталінграда
Г.
порушити постачання живої сили і техніки вермахту на фронт у район Курської дуги
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Результатом наступальних операцій радянських військ, здійсненних у серпні–грудні 1943 р., було


А.
звільнення Лівобережної України та Донбасу, початок визволення Правобережної України.
Б.
визволення Одеси, створення сприятливих умов для звільнення Південної України та Кримського півострова.
В.
завершення визволення від нацистської окупації всієї території України в її довоєнних кордонах.
Г.
звільнення Правобережної України та Молдавії, перенесення бойових дій на територію Румунії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Із якою метою партійно-радянське керівництво СРСР і УРСР у другій половині 1940 — на початку 1950-х рр. розповсюджувало зображений плакат?


А.
продемонструвати Заходу готовність до співпраці за «планом Маршалла»
Б.
мобілізувати суспільство на здійснення відбудови народного господарства
В.
закликати солдатів і робітників вступати до створюваних Трудових армій
Г.
переконати народ у необхідності здійснення форсованої індустріалізації
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

«Реабілітація» — це


А.
акт вищого органу державної влади про повне або часткове звільнення від покарання осіб, щодо яких суд виніс вирок.
Б.
форма оскарження офіційно прийнятого судового рішення, що подається засудженими або їхніми захисниками до вищої посадової особи.
В.
запобіжний захід державного впливу, застосований до осіб, що вчинили злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.
Г.
комплекс заходів державних органів, спрямованих на виправдання й відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«У 1953–1958 рр. державні закупівельні ціни в УРСР збільшилися загалом втричі, зокрема на зерно — у 7 разів, на продукти тваринництва — у 5,5. Дозволено видавати колгоспникам аванс грішми — 25 % коштів, що отримували колгоспи від реалізації продуктів тваринництва».

Вжиті партійно-радянським керівництвом УРСР заходи було спрямовано на


А.
удосконалення системи «держприймання» в колгоспах.
Б.
запровадження ринкових відносин у сільському господарстві.
В.
посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.
Г.
створення сприятливих умов для розвитку присадибного господарства селян.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Що було одним із проявів політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку України в 1970 — на початку 1980-х рр.?


А.
піднесення профспілкового руху та зростання активності громадських неурядових організацій
Б.
поява концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
В.
утвердження принципів плюралізму на хвилі поширення в суспільстві настроїв невдоволення та протесту
Г.
розмежування на всіх рівнях владних повноважень між Комуністичною партією України та радами народних депутатів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Особливість дисидентського руху в Україні в 1970–1980-х рр. полягала в тому, що рух


А.
не набув широкої підтримки серед населення через жорстокість репресивних заходів влади та апатію в суспільстві.
Б.
зосереджувався на захисті лише соціальних прав людини, залишаючи поза увагою проблеми захисту релігійних свобод.
В.
не викликав занепокоєння партійного керівництва та спецслужб, оскільки влада не вбачала в ньому загрози існуючому режиму.
Г.
був орієнтований на розв’язання гострих економічних проблем, перебуваючи під контролем незалежних профспілок.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Політикою гласності, започаткованою партійно-радянським керівництвом СРСР у період «перебудови», передбачалось


А.
поступовий перехід влади на всіх рівнях від партійного апарату до рад народних депутатів.
Б.
впровадження нової політичної системи на основі панування закону, дотримання прав людини.
В.
пом’якшення цензури, можливість говорити правду, критикувати органи влади, отримувати об’єктивну інформацію.
Г.
скорочення бюрократичного апарату, зміцнення місцевого самоврядування та децентралізація влади.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР ухвалила


А.
Закон «Про економічну самостійність Української РСР».
Б.
Декларацію про державний суверенітет України.
В.
Акт проголошення незалежності України.
Г.
Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.


1.
билини
2.
літописи
3.
мозаїки
4.
фрески
А.
картини, написані фарбами (водяними або на вапняному молоці) по свіжій вогкій штукатурці
Б.
кольорові малюнки, що ілюстрували й доповнювали текст рукопису та розміщувалися на його полях або між рядками
В.
народні епічні пісні, у яких, як правило, прославлялися подвиги давньоруських героїв-богатирів у боротьбі з кочовиками
Г.
зображення, зроблені з окремих, щільно припасованих один до одного й закріплених на цементі різнокольорових шматочків скла, мармуру тощо
Д.
історико-літературні твори, створені на основі різних джерел, у яких оповіді про події та факти подаються за роками
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №50 з 60

Установіть відповідність між назвами воєводств Речі Посполитої, утворених на українських землях, та їхніми теренами, позначеними на карті.


1.
Руське
2.
Київське
3.
Волинське
4.
Подільське
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між подіями та їхніми результатами й наслідками.


1.
другий поділ Речі Посполитої (1793 р.)
2.
революція 1848–1849 рр. в Австрійській імперії
3.
підписання Емського указу (1876 р.)
4.
революція 1905–1907 рр. в Російській імперії
А.
здобуття українцями Наддніпрянської України першого досвіду парламентської діяльності
Б.
скасування панщини в Галичині й на Буковині
В.
включення Київщини, Східної Волині, Поділля та Брацлавщини до складу Російської імперії
Г.
утворення коронного краю Королівство Галіції та Лодомерії у складі Австрійської імперії
Д.
заборона діяльності громад — напівлегальних об’єднань української інтелігенції
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між цитованими документами та часом їхнього оприлюднення.


1.
«…Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської… ми твердо станемо на нашій землі…»
2.
«Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом усієї України. …Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються…»
3.
«…воєдино зливаються …частини єдиної України — Західноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська Україна. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка…»
4.
«Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, суверенною державою українського народу….»
А.
липень 1917 р.
Б.
листопад 1917 р.
В.
січень 1918 р.
Г.
квітень 1918 р.
Д.
січень 1919 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть відповідність між прізвищами митців і фактами їхньої творчої біографії.


1.
А. Горська
2.
В. Симоненко
3.
Л. Костенко
4.
І. Драч
А.
поет, прозаїк, автор збірок «Тиша і грім», «Земне тяжіння», «Лебеді материнства»
Б.
художниця, графік, автор полотен «Прип’ять. Пором», «Біля річки», співавтор вітражу «Тарас Шевченко»
В.
поет, автор збірок «Протуберанці серця», «Корінь і крона», сценаріїв фільмів «Криниця для спраглих», «Камінний хрест»
Г.
поетеса, автор збірок «Проміння землі», «Мандрівки серця», романів у віршах «Маруся Чурай», «Берестечко»
Д.
кінорежисер, автор фільмів «Українська рапсодія», «Квітка на камені», «Тіні забутих предків», «Цвіт граната»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 60

Установіть послідовність суспільно-політичних подій другої половини XVI — першої половини XVII ст.


А.
участь козацького війська на чолі з гетьманом П. Сагайдачним у Хотинській війні
Б.
ухвалення польським сеймом «Ординації Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої»
В.
розгортання козацько-селянського повстання під проводом К. Косинського
Г.
заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої відомої Січі
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №55 з 60

Установіть послідовність подій національно-культурного життя кінця XVIII–ХІХ ст.


А.
видання в Будапешті альманаху «Русалка Дністровая»
Б.
видання в Петербурзі перших трьох частин «Енеїди» І. Котляревського
В.
видання в Петербурзі першого українського журналу «Основа»
Г.
перше видання в Петербурзі «Кобзаря» Т. Шевченка
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №56 з 60

Установіть послідовність включення до складу Української РСР вказаних історико-географічних регіонів.


А.
Закарпаття
Б.
Східна Галичина
В.
Крим
Г.
Північна Буковина
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №57 з 60

У яких уривках з історичних джерел йдеться про великого київського князя Володимира Великого?


1.
«Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...»
2.
«І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, — а голова його була срібна, а вус — золотий, — і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...»
3.
«Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав — ту. І перестала усобиця в землі Руській...»
4.
«І повелів він поскидати кумирів — тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів він прив’язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу на ручай...»
5.
«Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір...»
6.
«Коли ж побачив, що церкву завершено, він помолився богу, говорячи: «Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтності своєї десяту частину. Якщо се одмінить хто, — хай буде проклят...»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №58 з 60

Укажіть головні ідеї програмних документів Кирило-Мефодіївського братства.


1.
ліквідація самодержавства, скасування кріпацтва та станового поділу суспільства
2.
створення демократичної федерації слов’янських християнських республік
3.
об’єднання українського та польського рухів у єдиний національно-визвольний рух
4.
утвердження демократичних прав і свобод, рівності усіх громадян перед законом
5.
повалення царизму шляхом військового перевороту або визвольного повстання
6.
здобуття Україною автономії у складі демократичної Російської республіки


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №59 з 60

Визначте складові політики «воєнного комунізму», здійснюваної в Україні в 1919–1921 рр.


1.
викуп державою поміщицьких земель і передання їх селянам
2.
націоналізація промисловості, що охопила всі сфери виробництва
3.
об’єднання всіх селянських господарств у колгоспи
4.
розгортання мережі виробничо-збутових кооперативів і товариств
5.
запровадження загальної трудової повинності та продрозверстки на сільськогосподарську продукцію
6.
заборона торгівлі та згортання товарно-грошового обігу


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Які поняття та терміни потрібно використовувати, характеризуючи суспільне життя України в другій половині 1950 — першій половині 1960-х рр.?


1.
«шістдесятники»
2.
«лібералізація»
3.
«ждановщина»
4.
«дисиденство»
5.
«рух Опору»
6.
«гласність»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію