Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

«Археологічна культура» – це


А.
група споріднених археологічних пам’яток, поширених на певній території в межах певного історичного часу.
Б.
шар ґрунту, у якому під час археологічних розкопок виявлено сліди життєдіяльності людини – знаряддя праці, посуд тощо.
В.
сукупність успадкованих сучасниками від попередніх поколінь культурних цінностей – пам’ятки архітектури, мистецтва, історії.
Г.
система археологічної періодизації культурно-історичного розвитку, що складається з трьох віків – кам’яного, бронзового та залізного.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Винайдення первісною людиною луку та стріл зумовлено


А.
початком використання металів.
Б.
відкриттям перших законів фізики.
В.
змінами природно-кліматичних умов.
Г.
появою кроманьйонця – людини розумної.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

На рисунку зображено реконструкцію


А.
скіфського поселення Південної Таврії.
Б.
античного міста Північного Причорномор’я.
В.
варязької торговельної факторії Прибалтійського регіону.
Г.
слов’янського городища середнього Подніпров’я.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

У результаті Великого розселення слов’ян (VI–VIІ ст.) слов’яни


А.
оволоділи землями Балканського півострова.
Б.
позбулися залежності від сарматів у Причорномор’ї.
В.
створили між Доном і Карпатами могутню державу.
Г.
витіснили племена готів на узбережжя Балтійського моря.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Що передувало події, описаній в уривку з історичного джерела:

«Вийшов [князь] зі священиками цесарициними і корсунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду... Діти ж не відходили од берега, а інші немовлят держали. Дорослі ж бродили у воді, а священики, стоячи, молитви творили…»?


А.
будівництво Десятинної церкви
Б.
похід русичів на Константинополь
В.
руйнування язичницького капища
Г.
розгром печенігів під стінами Києва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Правління Ярославичів – це етап розвитку Київської Русі, на якому відбувається


А.
цілковитий політичний розпад єдиної держави, перетворення удільних князів на васалів іноземних правителів.
Б.
економічний і культурний занепад країни, руйнація усіх усталених внутрішніх політичних і династичних зв’язків.
В.
децентралізація апарату управління, зміна загальноруського законодавства та церковної організації удільними, втрата державного суверенітету.
Г.
зміна централізованої монархії федеративною, коли державою колективно правила група найвпливовіших князів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Сходження князя Володимира Мономаха на великокнязівський стіл


А.
стало реалізацією вотчинного права Всеволодовичів на Київ.
Б.
відбулося за запрошенням міського віча під час повстання киян.
В.
було умовою здійснення військового походу проти половців.
Г.
спричинило нову міжусобну війну зі Святославичами.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

На карті позначено Галицько-Волинську державу та князівства, залежні від неї, за правління


А.
Ярослава Осмомисла.
Б.
Романа Мстиславовича.
В.
Лева Даниловича.
Г.
Юрія ІІ Болеслава.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Закупами, рядовичами, холопами в Київській Русі називалися


А.
форми селянських повинностей.
Б.
воїни князівської дружини.
В.
категорії залежного населення.
Г.
нижчі чини церковної ієрархії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

«Книжкова мініатюра» – це


А.
картина, написана фарбами (водяними або на вапняному молоці) по свіжій вогкій штукатурці.
Б.
однотонний відбиток на папері малюнка, вирізьбленого на дерев’яній дошці або металевій пластині.
В.
зображення, зроблене з окремих, щільно припасованих один до одного й закріплених на цементі різнокольорових шматочків скла.
Г.
кольоровий малюнок, що прикрашав, ілюстрував і доповнював рукописний текст та розміщувався на його полях або між рядками.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Що було одним із наслідків поширення на українських землях магдебурзького права в другій половині XIV–XVI ст.?


А.
захист населення міст від сваволі великих землевласників
Б.
скасування регламентацій діяльності ремісничих цехів
В.
обмеження владою переселення до українських міст іноземців
Г.
формування торгівельних союзів польських і українських міст
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Який стан українського суспільства після укладення Люблінської унії (1569 р.) найбільш швидко зазнав полонізації та окатоличення?


А.
козацтво
Б.
міщанство
В.
шляхта
Г.
селянство
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

На фото зображено


А.
традиційний український пересувний ляльковий театр, де ставилися п’єси релігійної та світської тематики.
Б.
ігрова лялькова скринька, що виготовлялася майстрами-різьбярами на замовлення заможних міщан для своїх дітей.
В.
декорація місця та обстановки дії шкільної драми, що ставилася учнями братських шкіл на честь шанованих осіб.
Г.
макет урочистих сценок, яким прикрашався інтер’єр помешкання шляхти на християнські свята – Різдво й Великдень.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

«Покозачення» в другій половині XVI – першій половині XVII ст. – це


А.
процес формування польським урядом списку-реєстру козаків, які набиралися на військову службу Речі Посполитій.
Б.
процедура прийняття кошовим отаманом новоприбулих на Січ до козацького товариства та закріплення їх за певним куренем.
В.
форма козацького збройного виступу на захист власних інтересів, що мав локальний характер і відзначався слабкою організованістю.
Г.
перехід селян до козацького стану, що був спробою звільнитися від панщини та отримати право вільно працювати на власній землі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої під проводом Б. Хмельницького тривала впродовж


А.
1646–1654 рр.
Б.
1648–1657 рр.
В.
1650–1659 рр.
Г.
1652–1663 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Територію Війська Запорозького (Гетьманщини) відповідно до умов Білоцерківського договору (1651 р.) позначено на карті

 


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела:

«Був серед тих, хто виступав проти політики гетьмана І. Виговського. Здійснивши військовий похід на Акерман, спричинив розпад українсько-татарського союзу та не дав можливості І. Виговському скористатися результатами перемоги під Конотопом»?


А.
І. Сірка
Б.
П. Тетерю
В.
М. Ханенка
Г.
І. Самойловича
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Що було характерним для процесу колонізації Слобідської України в другій половині XVII ст.?


А.
початок заселення території Дикого Поля українськими селянами-утікачами з Правобережної України та запорозькими козаками
Б.
активізація переселенського руху, основою якого були селяни та міщани Лівобережної України, які рятувалися від утисків польських магнатів
В.
нова хвиля переселенців із Правобережної та Лівобережної України, пов’язана зі складними суспільно-політичними обставинами доби Руїни
Г.
обмеженняпереселенськогорухузПравобережноїУкраїнивладоюМосковського царства у зв’язку з ускладненням відносин із Річчю Посполитою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

У якому уривку з історичних джерел відображено одне з положень «Пактів й Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» (1710 р.) П. Орлика?


А.
«...жалуючи підданих своїх, малоросійський народ.., при гетьмані в Глухові для управління і для іншого, що в прохальних пунктах гетьмана Хмельницького написано.., бути колегії»
Б.
«У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися Генеральна Рада: на Різдво, Великдень, Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною»
В.
«Посли, які здавна до Війська Запорозького приходять, гетьману приймати та про це царську величність повідомляти. З турецьким султаном і польським королем без указу царської величності зносин не мати»
Г.
«...Іван Мазепа, законний князь України, ...не може бути позбавлений влади у цьому князівстві до його смерті... стани України зберігатимуть всі вольності згідно зі своїми правами»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Що було одним із результатів Другого поділу Речі Посполитої (1793 р.)?


А.
утворення коронного краю «Королівство Галіції та Лодомерії» у складі Австрії
Б.
розгортання Коліївщини – гайдамацького повстання на Правобережній Україні
В.
включення Київщини, Східної Волині, Поділля, Брацлавщини до складу Росії
Г.
придушення опришківського руху та селянських «холерних бунтів» в Галичині
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Відкриття в першій половині ХІХ ст. Чернігівського ремісничого, Одеського садівничого, Харківського землеробського, Кременецького землемірного училищ було зумовлено


А.
конкуренцією між державними та приватними навчальними закладами.
Б.
розвитком господарства та зростаючим попитом на кваліфіковані кадри.
В.
вкладанням коштів у розвиток освіти українськими підприємцями-меценатами.
Г.
намаганням влади зробити середню освіту доступною для всіх верств суспільства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Головна руська рада (ГРР) під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії домагалася


А.
повалення монархії та об’єднання Галичини з Наддніпрянською Україною.
Б.
побудови федерації слов’янських народів та входження Галичини до її складу.
В.
створення незалежної держави на теренах Галичини, Закарпаття та Буковини.
Г.
поділу Галичини за етнічним принципом і надання її східній частині автономії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Що спонукало уряд Російської імперії скасувати кріпацтво та стати на шлях глибоких соціальних реформ?


А.
повстання декабристів
Б.
поразка в Кримській війні
В.
революції в країнах Європи
Г.
заворушення в армії та на флоті
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Що було однією з особливостей економічного розвитку Наддніпрянської України в другій половині ХІХ ст.?


А.
низькі порівняно із загальноімперськими темпи розвитку індустрії
Б.
завершення процесу монополізації основних галузей промисловості
В.
перетворення на основну вугільно-металургійну базу імперії
Г.
незначний вплив іноземного капіталу в промислових галузях виробництва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали


А.
народовцями.
Б.
хлопоманами.
В.
радикалами.
Г.
москвофілами.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Фундатором вітчизняної системи фізичного виховання, одним з організаторів молодіжного спортивного руху в Галичині, головою товариства «Сокіл-Батько» у 1908–1914 рр. був


А.
І. Боберський.
Б.
Ю. Бачинський.
В.
А. Шептицький.
Г.
К. Левицький.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Про який документ йдеться в уривку з історичного джерела:

«За рік після його оприлюднення діяло 15 українських видавництв і виходило майже 20 українських періодичних видань – від наукових і політичних до гумористичних і дитячих. Справжнім проривом стала поява газети «Хлібороб» у Лубнах та першої щоденної української газети «Громадська думка» у Києві»?


А.
«Маніфест…» імператора Олександра ІІ від 19 лютого 1861 р.
Б.
Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р.
В.
Емський указ імператора Олександра ІІ від 18 травня 1876 р.
Г.
«Маніфест…» імператора Миколи ІІ від 17 жовтня 1905 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Наприкінці XIX – на початку XX ст. родини підприємців Симиренків, Терещенків, Ханенків уславилися


А.
меценатською діяльністю.
Б.
правозахисною діяльністю.
В.
педагогічною діяльністю.
Г.
революційною діяльністю.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Яка країна з початком Першої світової війни окреслила свої стратегічні наміри наступним чином: «наша головна мета в цій війні полягає у довготривалому ослабленні Росії і тому, на випадок нашої перемоги, ми приступимо до створення незалежної від Росії Української держави. Маючи це на увазі, ми будемо підтримувати діяльність Союзу визволення України»?


А.
Польща
Б.
Велика Британія
В.
Австро-Угорщина
Г.
Румунія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Першого Універсалу Української Центральної Ради (УЦР)?


А.
«Вся влада Радам!»
Б.
«Автономію Україні!»
В.
«Геть Тимчасовий уряд!»
Г.
«Хай живе самостійна Україна!»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Якому діячеві належать такі факти біографії:

«Позитивно сприйнявши повалення царизму революцією 1917 р., став одним із ініціаторів створення Української Центральної Ради (УЦР). Став заступником голови УЦР, членом Малої ради, генеральним секретарем міжнаціональних справ у Генеральному секретаріаті УЦР. У червні 1917 р. очолив Українську партію соціалістів-федералістів»?


А.
С. Єфремову
Б.
В. Винниченку
В.
М. Міхновському
Г.
С. Петлюрі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

22 січня 1919 р. на Софійському майдані в Києві урочисто проголошено


А.
незалежність УНР.
Б.
повалення Гетьманату.
В.
встановлення радянської влади.
Г.
возз’єднання УНР і ЗУНР.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Про який договір йдеться в уривку з історичного джерела:

«Безсумнівно, він був великою поразкою української дипломатії та гробом самостійності Української держави в новітніх часах. Польща і більшовицька Росія поділились українськими землями, як в Андрусові в 1667 році…»?


А.
Брестський договір
Б.
Ризький договір
В.
Варшавський договір
Г.
Рапалльський договір
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Що було однією з причин переходу більшовиків до нової економічної політики?


А.
початок Великої депресії – світової економічної кризи
Б.
поширення голоду на більшій частині території України
В.
перемога соціалістичних революцій в країнах Європи
Г.
піднесення масового селянського повстанського руху
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Яка політика, на думку вчених, «...мала зміцнити новоутворену державну структуру – Радянський Союз: наданням прав «культурно-національної автономії», бодай частково компенсувати республікам втрату політичного суверенітету»?


А.
нова економічна політика
Б.
«воєнний комунізм»
В.
«червоний терор»
Г.
«коренізація»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Зображений плакат присвячено події, що відбулася в роки


А.
«воєнного комунізму».
Б.
нової економічної політики.
В.
радянської модернізації.
Г.
післявоєнної відбудови.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Прочитайте уривок із книги Р. Конквеста «Великий терор» і виконайте завдання.

«Терор був настільки загальним і настільки «скорострільним», що законні органи влади розпалися. В українському ЦК більше не було кворуму; не існувало органу, що призначав уряд. Наркоми, що призначалися нерегулярно, з’являлись у наркоматах на тижні чи навіть на дні і потім щезали. Безпрецедентний удар по політичному керівництву означав повну руйнацію української партії. …навіть формальна партійна і радянська робота завмерла».

У цитованому уривку Р. Конквест указав на


А.
організаторів і виконавців терору.
Б.
передумови та привід терору.
В.
причини та сутність терору.
Г.
масштаби та наслідки терору.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Територію Карпатської України в березні 1939 р. було окуповано військами


А.
Німеччини.
Б.
Угорщини.
В.
Чехословаччини.
Г.
Радянського Союзу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

30 червня 1941 р. було проголошено


А.
Акт про відновлення Української держави.
Б.
Маніфест про возз’єднання Закарпаття з Українською РСР.
В.
Наказ про створення Українського штабу партизанського руху.
Г.
Декларацію про організацію Української головної визвольної ради.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Поняття «рух Опору» є протилежним за суттю та змістом поняттю


А.
«консерватизм».
Б.
«космополітизм».
В.
«колабораціонізм».
Г.
«колоніалізм».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Поява зображеного пропагандистського плаката стала можливою завдяки здійсненню військами Червоної армії


А.
Київської операції.
Б.
Корсунь-Шевченківської операції.
В.
Кримської операції.
Г.
Карпатсько-Ужгородської операції.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Прикладом визнання світовим співтовариством вагомого внеску УРСР у розгром нацистської Німеччини є надання республіці


А.
статусу члена-засновниці Організації Об’єднаних Націй.
Б.
права добровільного виходу зі складу Радянського Союзу.
В.
фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла».
Г.
гарантій нейтралітету державами Антигітлерівської коаліції.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Який із цитованих документів потрібно використовувати, характеризуючи суспільно-політичне життя в Україні в період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х рр.)?


А.
«Розпочалася робота з ліквідації неписьменності, посилюється пропагандистська робота серед населення. Використовуючи друковане слово, наша більшовицька партія формує свідомість радянської людини»
Б.
«Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний космополітизм, який проявляється в плазуванні та низькопоклонстві перед іноземщиною. Безрідний космополітизм є зброєю в боротьбі проти соціалізму»
В.
«Опір набув великого поширення. Зброя, що залишилася з воєнних часів, стала умовою для розгортання селянської партизанської війни. Партизанські загони швидко розгорталися в лісостеповій зоні суцільної колективізації»
Г.
«Провести широку роз’яснювальну роботу серед широких верств населення стосовно доцільності ліквідації так званої «Української автокефальної православної церкви» як осередку відвертої петлюрівщини...»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Ліквідацію галузевих міністерств і створення раднаргоспів (1957 р.) було здійснено партійно-радянським керівництвом СРСР з метою


А.
запровадження ринкових відносин.
Б.
поліпшення умов праці на підприємствах.
В.
децентралізації управління промисловістю.
Г.
надання колгоспам господарської самостійності.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Що було характерним для українського дисидентського руху середини 1950 – початку 1960-х рр.?


А.
організаційне становлення (гуртки, спілки, об’єднання), прагнення досягти мети конституційними методами (агітаційно-пропагандистські акції)
Б.
проведення масових мирних акцій протесту та громадянської непокори (демонстрації, мітинги, бойкоти дій місцевої адміністрації)
В.
поєднання масових акцій протесту (демонстрації, мітинги) з акціями, спрямованими на дезорганізацію владних структур (страйки, повстання)
Г.
орієнтація на насильницьку боротьбу (підготовка терористичних актів, замахів на урядовців), перехід на нелегальне становище
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Екстенсивний розвиток економіки, який, на думку вчених, «...наприкінці 1970 – на початку 1980-х рр. в СРСР, в тому числі й в Україні, цілком вичерпав свої можливості» – це


А.
спосіб збільшення обсягів виробництва внаслідок кількісного приросту таких факторів виробництва, як трудові ресурси, фінанси, машини, верстати, устаткування, сировина.
Б.
процес докорінних якісних змін у техніці та технології виробництва, організації праці, пов’язаний із перетворенням науки на безпосередню продуктивну силу суспільства.
В.
зростання обсягів виробництва за рахунок впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення якості трудових ресурсів, форм організації виробництва.
Г.
метод господарювання, що поєднує централізоване керівництво з господарською самостійністю підприємств у використанні фінансів і реалізації готової продукції.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Якому діячеві належать такі факти біографії:

«У 1985 р. повернувся до Львова, де відновив правозахисну діяльність, видання «Українського вісника». Навесні 1990 р. обраний головою Львівської обласної ради народних депутатів. На перших виборах Президента України у 1991 р. посів друге місце, здобувши підтримку 23,27% виборців. У грудні 1992 р. став головою Народного Руху України»?


А.
Л. Лук’яненку
Б.
В. Чорноволу
В.
М. Руденку
Г.
С. Хмарі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

24 серпня 1991 р. Верховна Рада УРСР ухвалила


А.
Закон «Про економічну самостійність Української РСР».
Б.
Декларацію про державний суверенітет України.
В.
Акт проголошення незалежності України.
Г.
Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Установіть відповідність між роками та подіями давньоруської історії.


1.
1037 р.
2.
1056–1057 рр.
3.
1113 р.
4.
1187 р.
А.
укладення Нестором першої редакції «Повісті минулих літ»
Б.
спорудження Софійського собору в Києві
В.
створення Остромирового Євангелія
Г.
будівництво Десятинної церкви в Києві
Д.
створення «Слова о полку Ігоревім»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №50 з 60

Установіть відповідність між назвами історико-географічних регіонів України та їхніми теренами (друга половина XVII ст.), позначеними на карті.


1.
Слобідська Україна
2.
Поділля
3.
Лівобережна Україна
4.
Запоріжжя
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між іменами митців та їхніми характеристиками.


1.
Михайло Коцюбинський
2.
Іван Карпенко-Карий
3.
Василь Стефаник
4.
Михайло Старицький
А.
автор поетичних образів України («Швачка», «Весна»), драматург, творець жанру історичної віршової драми («Маруся Богуславка», «Богдан Хмельницький», «Остання ніч»)
Б.
новеліст, майстер відтворення найтонших душевних почуттів людини, художнього осмислення її психіки («Новина»), страждань і сум’яття особистості («Марія», «Камінний хрест»)
В.
драматург-новатор, майстер соціально-побутової («Бурлака»), соціально-психологічної («Безталанна») драми, соціальної комедії («Хазяїн»), історичної трагедії («Сава Чалий»)
Г.
митець-реаліст, автор яскравих картин життя селянства («Повія»), широких панорам буття українського села упродовж кількох поколінь («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)
Д.
один із творців жанру соціально-психологічної новели («На камені», «Лялечка», «Intermezzo»), майстер інтерпретації фольклорно-етнографічного матеріалу («Тіні забутих предків»)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які слід використовувати, характеризуючи їх.


1.
Українська революція (1917–1918 рр.)
2.
Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918–1920 рр.)
3.
Україна в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.)
4.
Радянська модернізація України (1929–1938 рр.)
А.
асиміляція, осадники, пацифікація, інтегральний націоналізм, Карпатська Україна
Б.
форсована індустріалізація, колективізація, «закон про п’ять колосків», голодомор, «розстріляне відродження»
В.
українізація армії, самостійники, Універсали Української Центральної Ради, Генеральний секретаріат, Народний секретаріат
Г.
продподаток, українізація, автокефальна церква, політичні процеси, ВАПЛІТЕ
Д.
гетьманат, Директорія, Акт злуки, Українська Галицька армія, «воєнний комунізм»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть послідовність створення правових кодексів Київської Русі.


А.
«Найдавніша Правда» Ярослава Мудрого
Б.
«Устав» Володимира Мономаха
В.
«Правда Ярославичів»
Г.
«Закон земляний» Володимира Великого
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №54 з 60

Установіть послідовність укладення міждержавних угод періоду Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького.


А.
польсько-український Білоцерківський договір
Б.
українсько-московські «Березневі статті»
В.
польсько-український Зборівський договір
Г.
польсько-московське Віленське перемир’я
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №55 з 60

Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя ХІХ ст.


А.
заснування в Києві Кирило-Мефодіївського братства
Б.
утворення у Львові культурно-просвітницького гуртка «Руська трійця»
В.
виникнення в Києві, Чернігові, Одесі, Харкові громад – напівлегальних об’єднань української інтелігенції
Г.
утворення у Львові Русько-української радикальної партії – першої української політичної партії
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №56 з 60

Установіть послідовність віх дисидентського руху в Українській РСР.


А.
створення Л. Лук’яненком Української робітничо-селянської спілки
Б.
початок випуску В. Чорноволом «самвидавського» журналу «Український вісник»
В.
заснування М. Руденком Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод
Г.
поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №57 з 60

У яких уривках з історичних джерел йдеться про великого київського князя Ярослава Мудрого?


1.
«Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...»
2.
«Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту. І перестала усобиця в землі Руській...»
3.
«Коли ж побачив, що церкву завершено, він помолився богу, говорячи: «Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтності своєї десяту частину. Якщо се одмінить хто, – хай буде проклят...»
4.
«Тепер поручаю я, – замість себе, – стіл свій, Київ, найстаршому синові… Ізяславу, …нехай він вам буде замість мене… А Святославу даю Чернігів, а Всеволоду – Переяслав…»
5.
«І повелів він поскидати кумирів – тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів він прив’язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу на ручай...»
6.
«Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір...»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №58 з 60

Які події національно-культурного життя України відбулися в другій половині XVI – першій половині XVII ст.?


1.
укладення Берестейської церковної унії
2.
створення козацьких літописів Г. Граб’янки та С. Величка
3.
відновлення в Речі Посполитій вищої православної ієрархії на чолі з митрополитом Й. Борецьким
4.
видання Ш. Фіолем у Кракові перших східнослов’янських книг кириличним шрифтом «Часослова» та «Октоїха»
5.
створення в Острозі першої на українських землях слов’яно-греко-латинської школи
6.
спорудження в Козельці І. Григоровичем-Барським собору Різдва Богородиці


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №59 з 60

Що є наслідками індустріалізації, здійснюваної в Україні наприкінці 1920 – у 1930-х рр.?


1.
обмеження впливу іноземного капіталу у вугільній та металургійній галузях промисловості
2.
загальне одержавлення засобів виробництва, створення мілітаризованої економіки командного типу
3.
збереження приватного сектору економіки, збільшення державної допомоги дрібним товаровиробникам
4.
потужна урбанізація, швидке формування фабрично-заводського робітничого класу
5.
домінування виробництва засобів виробництва, поглиблення підпорядкованості економіки республіки союзному центру
6.
стрімке зростання заробітної плати, матеріального добробуту та життєвого рівня населення


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Укажіть характерні риси нацистського окупаційного режиму в Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.).


1.
тотальний терор, масове знищення місцевого цивільного населення, військовополонених
2.
жорстка експлуатація населення та економічне пограбування (вивіз сировини, продовольства, матеріальних цінностей)
3.
повна ліквідація колгоспно-радгоспної системи, зрівняльний розподіл землі між селянами за трудовими нормами
4.
примусове вивезення на господарські роботи до Німеччини місцевого працездатного населення
5.
відновлення та легалізація діяльності українських політичних партій несоціалістичної орієнтації
6.
створення шляхом тотальної мобілізації Української національної армії, союзниці Німеччини у війні


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine