Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Археологія — це галузь історичної науки, що вивчає


А.
походження різних народів, їхню етнічну історію, розселення, побут і культуру.
Б.
архівні документи та писемні пам'ятки з метою залучення їх до наукового обігу.
В.
історичні та етнічні типи людини, пануючі в суспільстві системи образів і уявлень.
Г.
речові (матеріальні) пам'ятки та реконструює за ними давню історію людства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого — це характерна риса розвитку людського суспільства в епоху


А.
палеоліту
Б.
мезоліту
В.
неоліту
Г.
енеоліту
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Яку із зображених на фото монет викарбовано на честь скіфського царя?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

До якого періоду належать події, описані візантійським істориком:

«Тепер слов’яни бушують повсюдно... Вони спустошили та спалили міста й фортеці, узяли полонених і стали панами на землі. Вони осіли на ній панами, як на своїй, без страху... І нині вони живуть тут і перебувають у країні ромеїв... Зіслов’янилась вся наша земля і стала варварською»?


А.
III-IV ст.
Б.
V–VII ст.
В.
VIII-IX ст.
Г.
X-XI ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Яка подія дала підстави вченим зробити висновок, що «…з того часу великий князь став повноцінним суб’єктом міжнародного права, а Давньоруській державі відкрито шлях до налагодження й розширення плідних зв’язків, заснованих на принципі рівноправності, з багатьма європейськими країнами»?


А.
запровадження Володимиром Великим християнства як державної релігії
Б.
здійснення Святославом військового походу проти Хозарського каганату
В.
об'єднання Олегом Північної та Південної Русі під владою Рюриковичів
Г.
укладення Ярославом Мудрим першого писаного збірника руських законів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Правовий статус «отчини» як родової власності, спадкового володіння певної князівської лінії було закріплено


А.
заповітом Ярослава Мудрого
Б.
нормою «Правди Ярославичів»
В.
постановою Любецького з'їзду князів
Г.
статтею «Устава» Володимира Мономаха
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

На карті позначено напрямки походів


А.
київського князя Володимира Великого на Червенські міста.
Б.
переяславського князя Володимира Мономаха проти половців.
В.
монгольського хана Батия на землі Південно-Західної Русі.
Г.
литовського князя Ольгерда на землі Західної Русі та Польщі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Унаслідок Ярославської битви (1245 р.) князь Данило Романович


А.
позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди.
Б.
зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі.
В.
зупинив просування тевтонських рицарів-хрестоносців на руські землі.
Г.
поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Застосування плуга, поширення двопільної та трипільної сівозміни в сільському господарстві Київської Русі сприяло


А.
відновленню родючості ґрунтів.
Б.
відмові від завезення зерна з Візантії.
В.
відокремленню ремесла від землеробства.
Г.
занепаду промислів: мисливства та рибальства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Під яким роком літописець записав такі рядки: «Заложив Ярослав церкву святої Софії, премудрості божої, митрополію руську... І прикрасив він її іконами многоцінними, і златом, і сріблом, і начинням церковним. У ній же належні співи воздають богові в належні часи»?


А.
1015 р.
Б.
1037 р.
В.
1054 р.
Г.
1078 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Включення в XIV ст. земель Південно-Західної Русі до складу Великого князівства Литовського було результатом боротьби з


А.
Великим князівством Московським.
Б.
Польським королівством.
В.
Тевтонським орденом.
Г.
Золотою Ордою.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Поява та поширення в XV–XVI ст. фільваркового господарства на українських землях було зумовлено


А.
зростанням попиту на сільськогосподарську продукцію в країнах Західної Європи.
Б.
прагненням польської шляхти приборкати українське селянство та козацтво.
В.
потребою у створенні розгалуженої оборонної лінії проти нападів татар.
Г.
успіхами в поширенні нових сільськогосподарських культур.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

На фото зображено Покровську церкву с. Сутківці на Поділлі та Троїцьку церкву с. Зимне на Волині (XV ст.).

Що зумовило будівництво цих і подібних церков на українських землях?


А.
періодичні козацько-селянські повстання
Б.
наслідування візантійської архітектурної традиції
В.
постійна небезпека спустошливих татарських набігів
Г.
запозичення мусульманських канонів будівництва храмів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Поштовхом до розгортання в XVI ст. братського руху на українських землях було


А.
закріпачення українського селянства.
Б.
поширення ідей Реформації та Контрреформації.
В.
виникнення українського козацтва та Запорозької Січі.
Г.
реоформування православної церкви митрополитом П. Могилою.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Територію Гетьманщини, «...де його королівська милість дозволяє мати сорок тисяч війська запорозького, укладення реєстру козаків довіряє гетьманові Війська Запорозького, а посади всілякі обіцяє роздавати тут обивателям віри православної грецької», позначено на карті


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Скликана в Переяславі (1654 р.) гетьманом Б. Хмельницьким Генеральна військова рада мала вирішити питання про


А.
перехід Війська Запорозького під зверхність московського царя.
Б.
погодження з умовами московсько-польського Віленського перемир'я.
В.
утворення українсько-швецької антипольської коаліції.
Г.
припинення бойових дій проти Речі Посполитої.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела: «Сподвижник Б. Хмельницького, полковник. Відмовився скласти присягу на вірність московському цареві. Підтримав курс гетьмана І. Виговського на незалежність від Москви, проте виступив проти Гадяцького договору (1658 р.), піднявши повстання на Правобережній Україні. Згодом заперечував зближення козацької держави з Туреччиною»?


А.
І. Брюховецького
Б.
П. Дорошенка
В.
М. Ханенка
Г.
І. Богуна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

На карті стрілками позначено напрямки походів


А.
турецько-татарського війська під час Хотинської війни 1620-1621 рр.
Б.
козацько-трансільванських військ полковника А. Ждановича 1656-1657 рр.
В.
турецько-татарсько-козацького війська 1672 р., 1677-1678 рр.
Г.
козацьких загонів гетьмана П. Орлика та його союзників у 1711 р., 1713 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

У якому історичному документі закріплено такі положення: «...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися і постановили з ясновельможним гетьманом... щоб із тими всіма генеральними особами мають радитися гетьман і його наступники про ...всілякі справи, нічого без їхнього дозволу й поради не починати... У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною»?


А.
«Березневі статті» Б.Хмельницького
Б.
«Решетилівські статті» І. Скоропадського
В.
«Рішительні пункти» Д. Апостола
Г.
«Конституція» П. Орлика
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Після остаточної ліквідації гетьманства для управління Лівобережною Україною царською владою було створено


А.
Малоросійський приказ.
Б.
Таємну канцелярію.
В.
Малоросійську колегію.
Г.
Правління гетьманського уряду.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Спільним наслідком російсько-турецьких воєн 1806–1812 рр. та 1828–1829 рр. для українських земель було


А.
заснування масонських лож, таємних організацій дворян-офіцерів.
Б.
ліквідація кріпацтва та поміщицького землеволодіння на приєднаних землях.
В.
відновлення Запорозької Січі за участі колишніх козаків-задунайців.
Г.
економічне виснаження регіонів, що були найближчим тилом російської армії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Вагомим прикладом активної суспільної діяльності Головної руської ради (ГРР) підчас революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії є


А.
створення «Руської трійці», видання «Русалки Дністрової».
Б.
видання «Зорі Галицької», скликання Собору руських учених у Львові.
В.
організація Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Слов'янського з'їзду в Празі.
Г.
заснування Руського інституту при Львівському університеті, товариства «Просвіта».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Скасування кріпосного права, наділення селян земельними ділянками за викуп, переведення їх у стан тимчасовозобов’язаних — це основні положення


А.
селянської реформи Йосифа II 1780 р.
Б.
аграрної реформи Франца-Йосифа 1848 р.
В.
селянської реформи Олександра II 1861 р.
Г.
земельної реформи П. Столипіна 1906 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Російської імперії, що увійшло в історію під назвою «Валуєвський циркуляр», видано


А.
1856 р.
Б.
1863 р.
В.
1876 р.
Г.
1892 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Про якого митця йдеться в уривку з історичного джерела: «Він був сином мужика, і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком, і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком, і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. ...Найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті — невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть Його твори»?


А.
Т. Шевченка
Б.
Г. Сковороду
В.
І. Котляревського
Г.
М. Коцюбинського
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Масова трудова міграція українців наприкінці XIX — на початку XX ст. була зумовлена


А.
стрімкою монополізацією основних галузей промисловості.
Б.
розгортанням широкого будівництва залізниць і портів.
В.
залученням на українські землі іноземних колоністів.
Г.
аграрним перенаселенням українських земель.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

«Нова ера» — це


А.
компроміс між австрійським урядом і поляками Галичини початку XIX ст., що передбачав придушення поляками антиурядової пропаганди українців в обмін на створення Галицького сейму, де провідні позиції мали обіймати поляки.
Б.
угода між народовцями Галичини та Київською громадою середини XIX ст., суть якої полягала у визнанні громадівцями Галичини «українським П'ємонтом» у відповідь на визнання народовцями існування єдиного українського народу.
В.
україно-австро-польське порозуміння кінця ХІХ ст. у Галичині, яке полягало в культурно-освітніх і господарських поступках австрійських і польських правлячих кіл в обмін на лояльне ставлення українців до імперії Габсбургів.
Г.
політика австрійського уряду початку XX ст. у Галичині, спрямована на надання українському селянству певних громадянських прав, залучення його представників до парламентської діяльності.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Що було спільним для революції 1905–1907 рр. у Російській імперії та революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії?


А.
заснування перших україномовних газет
Б.
утворення перших українських політичних партій
В.
скасування кріпосного права на українських землях
Г.
надання урядами дозволів на діяльність товариства «Просвіта»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Про яку операцію російських військ Південно-Західного фронту часів Першої світової війни йдеться в цитованому документі: «У порівнянні з надіями, що покладалися на цей фронт навесні 1916 р., його наступ перевершив усі очікування. Він виконав поставлене завдання — врятувати Італію від розгрому... полегшив становище англійців і французів на фронті, змусив Румунію стати на наш бік і зіпсував усі плани й наміри австро-угорців і німців на цей рік»?


А.
Галицьку битву
Б.
Горліцький прорив
В.
Перемишльську битву
Г.
Брусиловський прорив
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Про яку інституцію В. Винниченко писав: «…[його скликання] стало першим кроком відродження нації на шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом у творенні як ідеї Української держави, так і в частковому втіленні її в життя»?


А.
З'їзд народів Росії
Б.
Трудовий конгрес України
В.
Всеукраїнський з'їзд хліборобів
Г.
Український національний конгрес
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Четвертого Універсалу Української Центральної Ради (УЦР)?


А.
«Хай живе самостійна Україна!»
Б.
«Україна для українців!»
В.
«Вся влада Радам!»
Г.
«Геть Тимчасовий уряд!»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Урочисте проголошення Директорією Універсалу про об’єднання Української Народної Республіки (УНР) й Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) в єдину незалежну державу відбулося


А.
7 листопада 1917 р.
Б.
9 січня 1918 р.
В.
13 листопада 1918 р.
Г.
22 січня 1919 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Що було спільним для політики гетьмана П. Скоропадського і генерала А. Денікіна на території України?


А.
закриття українських шкіл, газет, журналів
Б.
відновлення поміщицького землеволодіння
В.
налагодження діалогу з опозиційними партіями
Г.
ведення бойових дій проти військ Червоної армії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

За змістом рекламного оголошення можна встановити, що його створено в роки

 

Напис на рекламному оголошенні: «Державний трест південної хімічної промисловості "Хімвугілля". Об'єднання хімічних, фарбових, склоробних заводів і вугільних копалень Донецького Басейну»


А.
«воєнного комунізму»
Б.
нової економічної політики
В.
форсованої індустріалізації
Г.
післявоєнної відбудови
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Фундатором національного кінематографа, автором шедеврів світового рівня «Звенигора», «Арсенал», «Земля» був


А.
Г.Юра.
Б.
Л. Курбас.
В.
М.Бойчук.
Г.
О. Довженко.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. «Експропріація непродуктивних класів, анулювання боргів, зосередження доходів від промисловості, держторгівлі (внутрішньої і зовнішньої) і всієї кредитної системи в руках держави і т. ін. — самі по собі дають можливість такого нагромадження всередині країни, яке забезпечує необхідний для соціалістичного будівництва темп розвитку індустрії». В уривку вказано на


А.
причини індустріалізації.
Б.
джерела індустріалізації.
В.
наслідки індустріалізації.
Г.
етапи індустріалізації.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Про який судовий процес йдеться в цитованому документі: «На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки, професори, лікарі, священики, письменники, студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним обвинувачуваним влада зробила віце-президента ВУАН С. Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв кілька номерів столичної газети «Вісті ВУЦВК»?


А.
справу «Промпартії»
Б.
«Шахтинську справу»
В.
справу «Спілки визволення України»
Г.
справу «Українського національного центру»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель?


А.
штучне стримування промислового будівництва та розвитку
Б.
скорочення трудової еміграції до країн Північної Америки
В.
суттєве зростання заробітної плати та подолання безробіття
Г.
ліквідація аграрного перенаселення та селянського безземелля
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

1 вересня 1939 р., 22 червня 1941 р. — це дати


А.
початку Другої світової війни та Великої Вітчизняної війни.
Б.
укладення Мюнхенської угоди та пакту «Молотова-Ріббентропа».
В.
включення Західної України, Бессарабії та Північної Буковини до складу УPCP.
Г.
проголошення незалежності Карпатської України та Акта про відновлення Української держави
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Який чинник, на думку вчених, сприяв «...переходу радянського партизанського руху на якісно вищий щабель і перетворенню його на важливий фактор війни, на справжній другий фронт у тилу ворога...»?


А.
розконсервування створеної напередодні війни розгалуженої мережі схованок і баз для ведення партизанської боротьби
Б.
встановлення тісної взаємодії радянських партизан із загонами УПА та польською Армією Крайовою в боротьбі проти окупантів
В.
наказ Верховного Головнокомандувача частинам Червоної армії, що опинилися в оточенні, переходити до партизанської боротьби
Г.
створення координаційного центру, підтримка партизанських загонів боєприпасами, зброєю, медикаментами з «Великої землі»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Коли з’явився цитований наказ Верховного Головнокомандувача Збройних Сил СРСР: «Війська 1-го Українського фронту в результаті стрімко проведеної операції... штурмом оволоділи столицею Радянської України містом Києвом... Зі взяттям Києва нашими військами захоплено… плацдарм на правому березі Дніпра, важливий для вигнання німців з Правобережної України»?


А.
серпень 1941 р.
Б.
вересень 1942 р.
В.
листопад 1943 р.
Г.
жовтень 1944 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Унаслідок Другої світової війни до складу УРСР увійшли українські землі, що у міжвоєнний період (1921–1938 рр.) перебували у складі


А.
Польщі, Румунії, Чехословаччини.
Б.
Чехословаччини, Литви, Румунії.
В.
Німеччини, Польщі, Угорщини.
Г.
Литви, Німеччини, Угорщини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Що було однією з особливостей післявоєнної відбудови Української РСР (1945 — початок 1950-х рр.)?


А.
широкомасштабне залучення висококваліфікованих європейських спеціалістів
Б.
першочергова відбудова галузей важкої промисловості, транспорту, енергетики
В.
використання західної фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла»
Г.
спрямування основних капіталовкладень у сільське господарство, соціальну сферу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

З якою метою партійно-радянське керівництво СРСР і УРСР наприкінці 1950 — на початку 1960-х рр. розповсюджувало зображений плакат?


А.
переконати суспільство в необхідності ведення здорового способу життя
Б.
пропаганди успіхів однієї з кампаній, здійснених у сільському господарстві
В.
мобілізувати колгоспників на здійснення відбудови народного господарства
Г.
продемонструвати молоді престижність та почесність праці жінок-колгоспниць
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Що було притаманне духовному життю України в період десталінізації (1953–1964 рр.)?


А.
відмова держави від антицерковної політики та атеїстичної пропаганди
Б.
ліквідація політико-ідеологічного контролю та цензури в галузі культури
В.
вихід на літературний і суспільний обрії плеяди талановитої творчої молоді
Г.
припинення політики русифікації та ідеологізації системи народної освіти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

До якого періоду історії України слід віднести такий висновок науковців: «Свідченням прогресивних явищ в українському мистецтві стало утвердження і розвиток українського романтичного (поетичного) кіно. Творчість таких видатних діячів українського кіно, як С. Параджанов, І. Миколайчук, стала відомою далеко за межами України»?


А.
«відлига»
Б.
«застій»
В.
«перебудова»
Г.
«незалежність»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Верховна Рада УРСР ухвалила Закон «Про економічну самостійність Української РСР» з метою


А.
втілення положень Декларації про державний суверенітет України.
Б.
реалізації рішень Всесоюзного референдуму 17 березня 1991 р.
В.
впровадження в Україні основних засад політики «перебудови».
Г.
подолання наслідків державного перевороту 19-24 серпня 1991 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

«Тіньова» економіка, яка в другій половині 1990-х рр., за оцінками фахівців, «...гальмувала не тільки ринкові реформи, а й вкладання іноземними інвесторами капіталів в Україну», — це сфера вияву економічної активності, спрямованої на


А.
отримання доходів від здійснення заборонених видів діяльності або на ухилення від державного контролю та сплати податків.
Б.
перерозподіл національного доходу в інтересах окремих класів, соціальних (найбідніших або найбагатших) верств населення.
В.
законодавче закріплення повного або часткового звільнення певного виду підприємницької діяльності від сплати податків.
Г.
заохочення суб'єктів господарювання до розвитку виробництва, підвищення його ефективності та економічного зростання.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Установіть відповідність між назвами давньоруських удільних князівств у період політичної роздробленості та їхніми теренами, позначеними на карті.


1.
Київське
2.
Галицьке
3.
Волинське
4.
Чернігівське
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №50 з 60

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.


1.
драма
2.
вертеп
3.
інтермедія
4.
гравюра
А.
вид мистецтва, у якому зображення є друкованим відбитком малюнка вирізьбленого на спеціально підготовленій дошці
Б.
невеличка п'єса, переважно комедійного характеру на народну тематику, яку виконували між діями, актами спектаклю
В.
промова, стаття церковно-теологічного спрямування, побудована на основі системи логічних міркувань, доказів
Г.
мандрівний ляльковий театр, призначений для показу як релігійних сцен, так і дотепних вистав із повсякденного життя
Д.
літературний твір, побудований у формі діалогу без авторської мови, який виголошували зі сцени учні братських шкіл, академій
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між назвами організацій і прізвищами діячів, причетних до їхнього створення.

 


1.
«Руська трійця»
2.
Кирило-Мефодіївське братство
3.
Русько-українська радикальна партія
4.
«Братство тарасівців»
А.
М. Костомаров, В. Білозерський, М. Гулак
Б.
І. Липа, Б. Грінченко, М. Міхновський
В.
В. Антонович, М. Драгоманов, П. Чубинський
Г.
І. Франко, М. Павлик, Є. Левицький
Д.
М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між переліками понять і термінів, які потрібно використовувати, характеризуючи вказані періоди історії України.


1.
операція «Вісла», «ждановщина», «космополітизм», «лисенківщина»
2.
«розвинутий соціалізм», «застій», правозахисник, «самвидав»
3.
депортація, план «Ост», «новий порядок», рух Опору
4.
«лібералізація», «відлига», раднаргоспи, «шістдесятники»
А.
Україна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.)
Б.
Післявоєнна відбудова та розвиток України (1945 — початок 1950-х рр.)
В.
Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)
Г.
Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960 — початок 1980-х рр.)
Д.
Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985-1991 рр.)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть послідовність створення давньоруських літературних пам’яток.


А.
«Ізборник Святослава»
Б.
«Остромирове Євангеліє»
В.
«Слово о полку Ігоревім»
Г.
«Повість минулих літ» (перша редакція ченця Нестора)
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №54 з 60

Установіть послідовність укладення міждержавних угод другої половини XVII ст.


А.
польсько-український Гадяцький договір
Б.
польсько-московське Андрусівське перемир’я
В.
українсько-московські «Березневі статті»
Г.
московсько-турецько-татарський Бахчисарайський договір
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №55 з 60

Установіть послідовність суспільно-політичних подій в Російській імперії в другій половині ХІХ ст.


А.
підписання імператором Олександром ІІ Емського указу про повну заборону використання української мови
Б.
видання міністром внутрішніх справ П. Валуєвим циркуляру про обмеження видання книг українською мовою
В.
підписання імператором Олександром ІІ Маніфесту про скасування кріпосного права
Г.
відкриття в Києві Південно-Західного відділу Російського географічного товариства
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №56 з 60

Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1940 — першої половини 1950-х рр.


А.
проведення урядом Польщі депортації українців із Закерзоння до західних і північних областей Польщі (операція «Вісла»)
Б.
участь делегації УРСР у роботі Установчої конференції Організації Об’єднаних Націй у Сан-Франциско
В.
прийняття Президією Верховної Ради СРСР Указу «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР»
Г.
ухвалення I-им з’їздом Народних комітетів Закарпатської України Маніфесту про возз’єднання Закарпаття з УРСР
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №57 з 60

У яких уривках з історичних джерел йдеться про великого київського князя Святослава Ігоревича?


1.
«…на другий день посилає до імператора просити миру за такою умовою: [русичі] повинні віддати [візантійцям] Доростол.., [візантійці] повинні дозволити привозити до себе хліб…»
2.
«І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев'яного, - а голова його була срібна, а вус - золотий, - і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...»*
3.
«Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...»
4.
« Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав - ту...»
5.
«...побачив, що церкву завершено, він помолився Богу, говорячи: «Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтності своєї десяту частину. Якщо се одмінить хто - хай буде проклят...»
6.
«Прийшов [князь] у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: «Хочу йти на вас»...І пішов до Царграда, розоряючи міста. І дали йому данину...! повернувся він в Переяславець...»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №58 з 60

Які події суспільно-політичного життя відбулися в другій половині XVI — першій половині XVII ст.?


1.
визнання гетьманом Петром Дорошенком протекторату Османської імперії
2.
«козацька реформа» польського короля Стефана Баторія та утворення реєстрового козацтва
3.
вступ Війська Запорозького на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним до Київського Богоявленського православного братства
4.
захоплення та зруйнування російськими військами за наказом царя Петра І Чортомлицької Січі
5.
ухвалення польським сеймом «Ординації Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої»
6.
підпорядкування Київської митрополії Московському патріархові


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №59 з 60

Укажіть наслідки суцільної колективізації, здійснюваної в Україні в 1930-х рр.


1.
утвердження державної власності на засоби виробництва в сільському господарстві
2.
стрімке зростання сільськогосподарського виробництва та матеріального добробуту колгоспного селянства
3.
запровадження госпрозрахунку, товарно-грошових відносин між державою та колгоспами й радгоспами
4.
«прикріплення» селян до сільської місцевості (колгоспів) безпаспортним статусом
5.
багатомільйонні демографічні втрати, підрив і деградація продуктивних сил села
6.
розширення мережі селянських збутових, споживчих, кредитних спілок і товариств


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Які завдання ставила перед собою Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод?


1.
домагатися внесення до Конституції УРСР положень Заключного акта Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі
2.
знайомити світову громадськість з фактами порушень на теренах України Загальної Декларації прав людинини
3.
домагатися ліквідації монополії КПРС на владу, передання влади З'їзду народних депутатів
4.
сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості із Загальною Декларацією прав людини
5.
залучити європейське співтовариство до реалізації Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР
6.
домагатися, з метою вільного обміну інформацією та ідеями, акредитування в Україні представників зарубіжної преси


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію