Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Зображені на фото мисливські знаряддя винайдено людиною в епоху


А.
палеоліту.
Б.
мезоліту.
В.
неоліту.
Г.
енеоліту.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Що було однією з ознак неолітичної революції?


А.
Виготовлення керамічного посуду.
Б.
Вихід торгівлі за межі окремих племен.
В.
Відокремлення ремесла від землеробства.
Г.
Початок виготовлення знарядь праці із заліза.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Існування Київської Русі охоплює період


А.
VII—IX ст.
Б.
VIII—XII ст.
В.
IX—XIII ст.
Г.
X—XIV ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Унаслідок військових походів київського князя Олега на Візантію


А.
імперія втратила придунайські та причорноморські землі.
Б.
Київська Русь забезпечила охорону володінь Візантії в Криму.
В.
Візантія визнала зверхність Київської Русі над Болгарським царством.
Г.
руські купці отримали право на безмитну торгівлю у Константинополі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Зображені на карті межі Київської Русі відносяться до періоду правління


А.
Аскольда та Діра.
Б.
Аскольда, Діра та Олега.
В.
Олега, Ігоря та Ольги.
Г.
Ольги, Святослава та Володимира.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Одним із наслідків упровадження християнства як державної релігії Київської Русі стало


А.
розгортання тривалої боротьби держави та церкви з традиційними віруваннями.
Б.
об’єднання всіх східнослов’янських племен у єдину державу під зверхністю Константинополя.
В.
установлення повної воєнно-політичної залежності Київської Русі від Візантійської імперії.
Г.
посилення політичної та культурної ізоляції Київської Русі з боку держав Західної Європи.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

«Руська правда» — це історичне джерело доби Київської Русі, що являє собою


А.
збірники норм давньоруського права, особливо важливих для вивчення суспільних відносин і правової системи.
Б.
твори у яких в хронологічному порядку викладено події давньоруської історії, етапи становлення держави.
В.
грамоти великого київського князя, що надавали дружинникам право управління окремими територіями.
Г.
збірки творів церковно-релігійного, публіцистичного характеру та загально-моральні повчання.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Давньоруську пам’ятку архітектури зображено на фото


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Ім’я якого галицько-волинського князя пропущено в схемі?


А.
Володимирко
Б.
Ярослав
В.
Данило
Г.
Юрій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Який процес був притаманний соціально-економічному розвиткові українських земель в другій половині XIV—XVI ст.?


А.
Закріпачення селян і поширення панщини.
Б.
Занепад фільваркового господарства.
В.
Формування ринку вільнонайманої праці.
Г.
Початок промислового перевороту.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Однією з особливостей польського панування на українських землях у ХІV — першій половині ХVІ ст. є


А.
надання руській мові статусу офіційної.
Б.
відновлення давньоруської системи управління.
В.
збереження судочинства на основі норм «Руської правди».
Г.
насадження католицизму шляхом витіснення православ’я.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Що було одним із наслідків укладення Люблінської унії (1569 р.)?


А.
Ліквідація Великого князівства Литовського, перетворення його земель на провінції Польського королівства.
Б.
Зміцнення союзу Великого князівства Литовського та Польського королівства під час боротьби проти Тевтонського ордену.
В.
Уніфікація адміністративно-територіального устрою Великого князівства Литовського за польським зразком.
Г.
Включення українських земель до складу Польського королівства, згуртування українського народу в межах однієї держави.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Перший на українських землях слов’яно-греко-латинський навчальний заклад створено в


А.
XIV ст.
Б.
XV ст.
В.
XVI ст.
Г.
XVII ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Одна з перших рукописних книг, перекладена тогочасною українською мовою під впливом подій європейської Реформації, — це


А.
«Києво-Печерський патерик».
Б.
«Пересопницьке Євангеліє».
В.
«Синопсис».
Г.
«Православне ісповідання віри».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Перший період (1648—1649 рр.) Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького характеризувався


А.
наданням Московським царством військової допомоги Україні, що сприяло успішному завершенню літньої кампанії та укладенню мирного договору.
Б.
тривалою й виснажливою боротьбою між козацькими та польськими військами, що не принесла жодного воєнного успіху українцям.
В.
низкою перемог Війська Запорозького, які забезпечили автономію частині українських земель — трьом воєводствам у складі Речі Посполитої.
Г.
підписанням Україною військового союзу зі Швецією та Трансільванією, успішними спільними діями союзних військ на території Польщі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Які зміни відбулися в соціально-економічному житті українського народу в ході Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.?


А.
Ліквідація кріпацтва та здобуття селянами особистої свободи.
Б.
Заборона продажу й дарування земельних маєтків і садиб.
В.
Поширення фільваркової системи господарювання.
Г.
Зростання земельних володінь магнатів і шляхти.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

На карті суцільною жирною лінією позначено розподіл українських земель між


А.
Річчю Посполитою та Османською імперією.
Б.
Османською імперією та Великим князівством Литовським.
В.
Великим князівством Литовським і Московським царством.
Г.
Московським царством і Річчю Посполитою.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Про який період у житті І. Мазепи йдеться в уривку з історичного джерела?

«…З італійськими майстрами, яких є кілька в гетьманській резиденції, говорив італійською мовою… Привернув Мазепа козаків до себе твердою владою, великою воєнною відвагою й розкішними прийняттями в своїй резиденції для козацької старшини… Він належить до тих людей, що воліють або зовсім мовчати, або говорити й не сказати».


А.
Від служби у гетьмана П. Дорошенка до підписання Коломацьких статей.
Б.
Від підписання Коломацьких статей до руйнування Батурина.
В.
Від руйнування Батурина до Полтавської битви.
Г.
Від Полтавської битви до втечі у турецькі володіння.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Соціальний стан Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України, що користувався правом спадкового землеволодіння, звільнявся від державних повинностей і податків за несення військової служби, — це


А.
селянство.
Б.
козацтво.
В.
міщанство.
Г.
духовенство.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

У якому році територія Кримського ханства увійшла до складу Російської імперії?


А.
1774 р.
Б.
1768 р.
В.
1783 р.
Г.
1787 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Про якого діяча йдеться в доповідній записці, адресованій королю Прусії?

«Вважаю своїм обов’язком доповісти Вашій Величності, що до мене таємно прибув дворянин із Малоросії, який твердить, що його послали мешканці цієї країни, які доведені до крайнього відчаю російською тиранією. Він хотів би знати, чи на випадок війни вони зможуть сподіватися на протекцію Вашої Величності — в такому випадку вони спробують скинути російське ярмо…»


А.
М. Муравйова
Б.
П. Пестеля
В.
І. Орлая
Г.
В. Капніста
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Унаслідок освітніх реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ (1770—1780-ті рр.) в Австрійській імперії


А.
ліквідовано мережу греко-католицьких семінарій.
Б.
закрито Львівський університет і «Руський інститут».
В.
підпорядковано всі приватні гімназії римсько-католицькій церкві.
Г.
запроваджено систему початкових шкіл із рідною мовою навчання.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

У якому уривку з історичних джерел відображено головні ідеї Кирило-Мефодіївського братства?


А.
«…політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якої вони повинні прагнути. …при об’єднанні вони [українці, росіяни, білоруси] повинні мати свою самостійність».
Б.
«Українська інтелігенція стає до боротьби кривавої... Вона виписує на своєму прапорі: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ». Усі, хто не за нас, ті проти нас…»
В.
«Увесь російський народ складає один стан — громадянський… Всі різні племена, з яких складається Російська держава… становлять один народ російський. Будь-яка думка про федеративний устрій відкидається…»
Г.
«Наше завдання — розвивати нашу національність у всіх напрямках: вдосконаленням нашої мови, заведенням її у школах вищих і низших, …поширенням корисних книжок в українській мові…»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

«Емський указ» — це


А.
постанова російського уряду про закриття на території імперії осередків товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка.
Б.
розпорядження російського міністра внутрішніх справ про заборону видання українською мовою навчальних книг, закриття недільних шкіл.
В.
спільна ухвала Сенату та Синоду Руської православної церкви про заборону перекладу українською мовою Біблії та інших богослужебних книг.
Г.
таємне розпорядження російського імператора про заборону друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Особливість економічного розвитку Наддніпрянської України в 60—90-х рр. ХІХ ст. визначалася


А.
початком процесу індустріалізації.
Б.
витісненням іноземного капіталу національним.
В.
скороченням обсягів промислового виробництва.
Г.
домінуванням державного сектору в промисловості.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Яка подія відбулася під час російської революції 1905—1907 рр.?


А.
Створення Союзу визволення України (СВУ).
Б.
Убивство російського прем’єр-міністра П. Столипіна.
В.
Заснування першої на Наддніпрянській Україні «Просвіти».
Г.
Урочисте святкування сторіччя з дня народження Т. Шевченка.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

У ході проведення земельної реформи П. Столипіна селяни


А.
виходили з общини й закріплювали землю у приватну власність.
Б.
одержували особисту свободу й невеликі наділи землі без викупу.
В.
залишалися тимчасовозобов’язаними до укладення викупної угоди.
Г.
прикріплювалися до військових поселень, створених на Півдні України.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Які факти стосуються життя і творчості Михайла Коцюбинського?


А.
Член Братства тарасівців, голова товариства «Просвіта» у Чернігові, автор творів «Fata morgana», «Тіні забутих предків».
Б.
Один із засновників Харківського професійного театру, Харківської губернської бібліотеки, автор творів «Сватання на Гончарівці», «Маруся».
В.
Директор Полтавського театру, член масонської ложі «Любов до істини», автор творів «Енеїда», «Наталка Полтавка».
Г.
Один із засновників Української радикальної партії, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, автор творів «Boa constrictor», «Борислав сміється».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Напередодні Першої світової війни Австро-Угорщина претендувала на володіння


А.
Волинню та Поділлям.
Б.
Донбасом і Придніпров’ям.
В.
Північною Буковиною та Бессарабією.
Г.
Східною Галичиною та Північною Буковиною.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Коли відбувалися події, згадувані в уривку з історичного документа?

«...Наші праві націоналісти в особі графа Бобринського, посівши адміністративні посади в «П’ємонті українства», почали переслідувати український національний рух і силоміць навертати уніатів до православ’я. Тяжке враження справив арешт митрополита А. Шептицького… Все сприяло наростанню ворожості місцевого населення до переможців».


А.
1905—1907 рр.
Б.
1908—1913 рр.
В.
1914—1915 рр.
Г.
1916—1917 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Наприкінці червня 1917 р. до Києва прибула делегація міністрів Тимчасового уряду. Під час переговорів із представниками Української Центральної Ради сторони дійшли компромісу.

У якому уривку з історичних джерел зафіксовано одну з умов досягнутого компромісу?


А.
«Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; …в центрі — Всеукраїнському з’їздові рад… його Центральному виконавчому комітетові…»
Б.
«…на землі Республіки Української має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, недоторканності особи…»«…на землі Республіки Української має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, недоторканності особи…»
В.
«…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, …ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»
Г.
«Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від Російської Республіки, ми твердо станемо на нашій землі, щоб помогти, аби уся Російська Республіка стала федерацією вільних народів…»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

За якого політичного режиму періоду національно-визвольних змагань початку XX ст. уведено в обіг грошову купюру, зображену на фото?


А.
Директорії УНР
Б.
Гетьманату П. Скоропадського
В.
Української Центральної Ради
Г.
Української Соціалістичної Радянської Республіки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Про політику якого уряду в галузі освіти йдеться в уривку з історичного джерела?

«Для звуження впливу старої професури та викладачів було реорганізовано управління вищою школою. До факультетських рад включалися представники студентства, кількість яких у радах дорівнювала кількості викладачів. Від автономії вузів нічого не залишилося. Університети взагалі були ліквідовані, а на їхній основі утворювалися галузеві навчальні заклади, зокрема інститути народної освіти».


А.
Ради Народних Міністрів Української Народної Республіки
Б.
Ради Міністрів Української Держави
В.
Директорії Української Народної Республіки
Г.
Ради Народних Комісарів Української СРР
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Одним із наслідків упровадження в Україні НЕПу є


А.
прискорення соціальної диференціації в містах, поява «нової буржуазії».
Б.
скорочення обсягів виробництва товарів повсякденного вжитку.
В.
ліквідація закладів побутового обслуговування населення.
Г.
завершення процесу формування матеріально-технічної бази колгоспів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Створення літературно-художніх об’єднань, розширення мережі робітфаків, становлення Української автокефальної православної церкви — це складові культурного та духовного життя українського народу під час


А.
Української революції (1917—1918 рр.).
Б.
боротьби за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.).
В.
нової економічної політики (1921—1928 рр.).
Г.
радянської модернізації (1929—1938 рр.).
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

У якому уривку з історичних джерел відображено досягнення промисловості України за роки перших п’ятирічок?


А.
«Наша промисловість зростає нечуваними кроками. Ми збудували Краматорський машинобудівний, Харківський тракторний заводи. Все це переконує, що боротьба за соціалізм захоплює мільйони ентузіастів».
Б.
«…Темпи промислового розвитку Західної України були вищими, ніж на сході УРСР. …Тут споруджено понад 2,5 тис. великих і середніх промислових підприємств».
В.
«Реконструйовано легку та харчову промисловості, ліквідовано їх відставання від чорної металургії за рівнем капіталовкладень. Ці галузі увійшли в ряд передових галузей соціалістичного господарства».
Г.
«З метою покращення управління промисловістю визнано за необхідне ліквідувати ради народного господарства і повністю підпорядкувати підприємства загальносоюзним і республіканським міністерствам за галузевим принципом».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Зрощення правлячої партії з державним апаратом, установлення жорсткого контролю за суспільно-політичним життям та економічною сферою в Україні в 1920—1930-х рр. свідчило про


А.
зростання ролі громадянського суспільства.
Б.
завершення будівництва основ соціалізму.
В.
зниження рівня життя населення.
Г.
зміцнення тоталітарного ладу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Президентом Карпатської України було обрано


А.
К. Левицького.
Б.
А. Волошина.
В.
Є. Петрушевича.
Г.
М. Грушевського.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу тривала впродовж


А.
1938—1944 рр.
Б.
1939—1945 рр.
В.
1940—1946 рр.
Г.
1941—1945 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

На картосхемі відображено перебіг подій


А.
Київської оборонної операції.
Б.
Битви за Дніпро.
В.
Умансько-Ботошанської операції.
Г.
Корсунь-Шевченківської операції.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Про яку міжнародну організацію йдеться в цитованому документі?

«Засідання рекомендує, щоб Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білоруська Радянська Соціалістична Республіка були запрошені стати членами-засновниками пропонованої Міжнародної Організації…»


А.
Лігу Націй
Б.
Організацію Об’єднаних Націй
В.
Раду Економічної Взаємодопомоги
Г.
Організацію Варшавського Договору
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Із якою метою в Україні наприкінці 1940 — початку 1950-х рр. розгорнуто кампанії боротьби проти «космополітизму» та «низькопоклонства перед Заходом»?


А.
Звеличення ролі української інтелігенції в розбудові соціалізму.
Б.
Мобілізація суспільства на здійснення відбудови народного господарства.
В.
Відновлення тотального політико-ідеологічного контролю за суспільством.
Г.
Переконання суспільства в перевагах соціалізму над капіталізмом.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Про розширення економічної самостійності УРСР наприкінці 1950 — у першій половині 1960-х рр. свідчить


А.
надання УРСР права залучати іноземні інвестиції в промисловість.
Б.
вихід УРСР із рубльової зони й запровадження національної валюти.
В.
створення в УРСР власної фінансової, митної та податкової систем.
Г.
передання під контроль раднаргоспів УРСР більшості підприємств.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Що було однією зі складових політики десталінізації (1953—1964 рр.)?


А.
Ліквідація ГУЛАГу, відновлення в правах незаконно звинувачених і засуджених осіб.
Б.
Скасування монополії КПРС на владу, передання влади З'їзду народних депутатів СРСР.
В.
Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій.
Г.
Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Факти з життя якого українського суспільно-політичного діяча подано нижче?

«Юрист, правозахисник, один із засновників Української робітничо-селянської спілки. Арештований за «антирадянську агітацію та пропаганду» й засуджений до страти, згодом заміненої п’ятнадцятирічним ув’язненням. Автор книги «Сповідь у камері смертників». Нагороджений медаллю імені Святого Володимира «Борцям за волю України».


А.
І. Дзюби
Б.
Є. Сверстюка
В.
Л. Лук’яненка
Г.
В. Чорновола
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Стан народного господарства УРСР у 1970—1980-х рр. характеризувався


А.
пріоритетним розвитком підприємств легкої та харчової промисловості.
Б.
стрімким зростанням обсягів сільськогосподарського виробництва.
В.
переходом до інтенсивних методів господарювання.
Г.
падінням темпів промислового виробництва.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

В економічній сфері у період «перебудови» партійно-державне керівництво УРСР здійснило


А.
ліквідацію галузевої системи управління народним господарством.
Б.
освоєння цілинних земель Казахстану, Сибіру, Північного Кавказу.
В.
обмеження господарської самостійності промислових підприємств.
Г.
запровадження орендних і кооперативних форм господарювання.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Який документ закріплював таке положення: «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою»?


А.
Декларація прав національностей України
Б.
Конституція України
В.
Акт проголошення незалежності України
Г.
Декларація про державний суверенітет України
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Установіть відповідність між подіями давньоруської історії та роками.


1.
Запровадження християнства як державної релігії Київської Русі.
2.
Укладення ченцем Нестором першої редакції «Повісті минулих літ».
3.
Утворення Галицько-Волинського князівства.
4.
Перша літописна згадка назви «Україна».
А.
882 р.
Б.
988 р.
В.
1113 р.
Г.
1187 р.
Д.
1199 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №50 з 60

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.


1.
«Займанщина»
2.
«Паланка»
3.
«Зимівник»
4.
«Панщина»
А.
Військова, адміністративно-територіальна, господарська одиниця Запорозької (Нової) Січі.
Б.
Форма визиску селянства, примусове виконання певного обсягу робіт на користь землевласника.
В.
Система правових норм, що визначала залежність селянина від феодала.
Г.
Елемент звичаєвого права, що дозволяв на підставі першості володіти землею.
Д.
Хутір, у якому запорозькі козаки займалися скотарством і землеробством.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між назвами документів та наслідками їхнього оприлюднення (впровадження).


1.
«Маніфест…» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.
2.
Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва 1863 р.
3.
Емський указ імператора Олександра II 1876 р.
4.
«Маніфест…» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.
А.
Здобуття українцями досвіду парламентської діяльності, розгортання мережі товариств «Просвіта».
Б.
Припинення друку українською мовою шкільних і релігійних видань, закриття недільних шкіл.
В.
Запровадження безстанового суду, уведення суду присяжних.
Г.
Скасування особистої залежності селян від поміщика, надання селянам громадянських прав.
Д.
Закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, газети «Київський телеграф».
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між прізвищами учасників опозиційного руху в Україні та їх характеристиками.


1.
М. Руденко
2.
В. Мороз
3.
В. Стус
4.
В. Чорновіл
А.
Історик, публіцист, автор есе «Репортаж із заповідника ім. Берії», «Хроніка опору».
Б.
Поет, літературний критик, автор поезії «На колимськім морозі калина».
В.
Журналіст, літературний критик, автор збірки «Лихо з розуму».
Г.
Письменник, один із засновників Української Гельсінської групи.
Д.
Генерал, правозахисник, учасник руху за відновлення прав кримськотатарського народу.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть послідовність подій давньоруської історії XII—XIV ст.


А.
Захоплення Києва монголами.
Б.
Створення Галицької митрополії.
В.
Коронація Данила Романовича.
Г.
Утворення Галицько-Волинського князівства.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №54 з 60

Установіть послідовність описаних подій XVIII ст.


А.
«…вирішили Ми взяти під державу Російську півострів Кримський... Сповіщаючи мешканців тих місць цим Нашим Маніфестом про таку переміну їхнього буття, обіцяємо ставитися до них нарівні з іншими Нашими підданими…»
Б.
«На початку року граф П. Рум’янцев прибув у Глухів. Першим його кроком стало проведення ревізії людей, худоби, землі, споруд. Її результати, узагальнені майже в тисячі томах, отримали назву «Генерального опису Малоросії».
В.
«Ми захотіли… оголосити всім вірнопідданим, що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням на майбутнє назви запорозьких козаків за образу імператорської величності…»
Г.
«…За кілька днів після приєднання козацького головнокомандувача Мазепи до шведів князь Меншиков на чолі війська пішов на Батурин, резиденцію гетьмана… Здобувши місто силою, князь віддав усе живе мечу й вогню…»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №55 з 60

Установіть послідовність подій суспільного життя XIX cт.


А.
Утворення Кирило-Мефодіївського братства.
Б.
Започаткування руху «хлопоманів».
В.
Відкриття університету Св. Володимира в Києві.
Г.
Видання в Петербурзі першого українського журналу «Основа».
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №56 з 60

Установіть послідовність укладення міжнародних договорів (угод).


А.
Підписання Московського договору між СРСР і Німеччиною про ненапад (Пакт «Молотова — Ріббентропа»).
Б.
Підписання РСФРР та УСРР Ризького мирного договору з Польською Республікою.
В.
Підписання Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками.
Г.
Укладення Мюнхенської угоди між Німеччиною та Великою Британією, Францією, Італією.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №57 з 60

Визначте особливості розвитку Київської Русі кінця Х — середини ХІ ст.


1.
Зосередження уваги та сил держави переважно на зовнішній політиці.
2.
Вихід держави на міжнародну арену та початок її дипломатичної діяльності.
3.
Перенесення уваги влади із проблеми завоювання земель на їх освоєння та утримання.
4.
Неконсолідованість влади, постійний місцевий племінний сепаратизм.
5.
Запровадження та поширення державної консолідуючої релігії.
6.
Поява писаного кодифікованого права.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №58 з 60

Укажіть особливості розвитку української культури другої половини XVI — першої половини XVII ст.


1.
Поява козацького літописання та історичної прози.
2.
Становлення української професійної музики.
3.
Поява та поширення книгодрукування.
4.
Поява полемічної літератури.
5.
Зародження класицизму в архітектурі.
6.
Поява монументальної скульптури та портретного живопису.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №59 з 60

Які заходи здійснювалися партійно-державним керівництвом УСРР у галузі сільського господарства республіки впродовж 1921—1928 рр.?


1.
Запровадження єдиного продовольчого податку.
2.
Створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою.
3.
Розвиток мережі сільськогосподарських кооперативів і споживчих товариств.
4.
Упровадження продрозверстки на всю сільськогосподарську продукцію.
5.
Звільнення від сплати податків господарств незаможних селян.
6.
Створення мережі МТС для технічного обслуговування селянських господарств.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Якими були особливості процесу післявоєнної відбудови народного господарства УРСР (1945 — початок 1950-х років)?


1.
Першочергова відбудова важкої промисловості та енергетики.
2.
Спрямування основної частини капіталовкладень у соціальну сферу.
3.
Пріоритетний розвиток сільського господарства як джерела фінансування промисловості.
4.
Опора лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу.
5.
Відсутність достатньої кількості кваліфікованої робочої сили.
6.
Використання фінансової та технічної допомоги США за «планом Маршалла».


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію