Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

На карті стрілками вказано напрямки переселення


А.
кіммерійців.
Б.
сарматів.
В.
готів.
Г.
гунів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Одним із наслідків повстання древлян 945 р. стало


А.
обмеження влади великого київського князя.
Б.
утвердження християнства як державної релігії.
В.
формування інституту загальноруських князівських з’їздів.
Г.
визначення розмірів і встановлення місць збирання данини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

«Десятиною» в Київській Русі називали


А.
грошовийштраф, передбачений «Руською правдою» за вбивство вільної людини.
Б.
частку доходів великого князя, що надавалася для потреб давньо руських церков.
В.
державну повинність, що зобов’язувала селян постачати коней для потреб князя.
Г.
збирання оброку намісником великого київського князя з підлеглого населення.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

У яких уривках з історичних джерел відображено культурницьку діяльність Ярослава Мудрого?

1. «І поставив він церкву Святого Василя, де ото стояли кумири Перун та інші… І став він у знатних людей дітей забирати і оддавати їх на учення книжне».

2. «…він засіяв книжними словами серця віруючих людей, а ми пожинаємо, учення приймаючи... Заложив він… митрополію, а потім церкву на Золотих воротах…»

3. «І спорудив він церкву святої Софії в Києві. І прикрасив її іконами многоцінними, і золотом, і сріблом, і начинням церковним. У ній же співи воздають богові…»


А.
1, 3
Б.
1, 2
В.
2, 3
Г.
1, 2, 3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Фрагмент історичної пам’ятки, виконаної в техніці мозаїки, зображено на фото


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Що було характерним для економічного розвитку Київської Русі в X – XIII ст.?

1. Основа сільськогосподарського виробництва – землеробство та тваринництво.

2. Поширення на князівських землях фільварків.

3. Утвердження полюддя та відробітків – основних форм експлуатації селянства.

4. Домінування залізовидобувного та залізоробного ремесел.

5. Значне поширення промислів – мисливства, рибальства та бортництва.

6. Занепад помісного та вотчинного землеволодіння й господарства.

7. Використання торговельних шляхів – «із варяг у греки», Грецького, Залозного.


А.
1, 3, 6, 7
Б.
1, 4, 5, 7
В.
2, 3, 5, 6
Г.
1, 2, 4, 5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

«Кревська унія» – це угода, що передбачала


А.
об’єднання Польського королівства та Великого князівства Литовського у федеративну державу – Річ Посполиту.
Б.
повернення князеві Вітовту батьківських земель та визнання його «довічним правителем» Великого князівства Литовського.
В.
приєднання Великого князівства Литовського до складу Польського королівства та шлюб князя Ягайла з королевою Ядвігою.
Г.
відновлення «на віки вічні» Київського та Волинського удільних князівств у межах Польського королівства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Для української культури другої половини XIV – XV ст. було характерним


А.
поширення полемічної літератури на Волині та Поділлі.
Б.
домінування в архітектурі Львова та Києва стилю бароко.
В.
видання перших друкованих підручників Києво-Печерською лаврою.
Г.
виникнення нових центрів літописання в Холмі, Луцьку, Острозі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Одним із наслідків укладення Люблінської унії є


А.
полонізація та денаціоналізація української шляхти.
Б.
відновлення удільних князівств на українських землях.
В.
ліквідація міського самоврядування на основі Магдебурзького права.
Г.
скасування Литовських Статутів і впровадження польського судочинства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Сукупність яких понять і термінів слід використовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у середині XVI – середині XVII ст.?


А.
Цех, магістрат, вотчинне землеволодіння.
Б.
Помісне землеволодіння, смерди, полюддя.
В.
Панщина, магнатське землеволодіння, фільварки.
Г.
Мануфактура, князівське землеволодіння, бюргери.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Про якого історичного діяча йдеться в цитованому документі?

«Обидві надруковані книги мали церковно-релігійний зміст, але, незважаючи на це, діяльність друкаря викликала незадоволення у церкви. Він змушений був залишити Москву й перебратися до Заблудова [Білорусія], а потім до Львова, де й продовжив свою справу».


А.
Франциска Скорину
Б.
Швайпольта Фіоля
В.
Юрія Дрогобича
Г.
Івана Федорова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Однією з причин Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. було


А.
встановлення владою військового контролю за Запорозькою Січчю.
Б.
скасування реєстру та повернення усіх козаків до стану селян-кріпаків.
В.
утворення Запорозької Січі – військово-політичної організації козацтва.
Г.
посилення національно-релігійного гніту православного українського населення.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Якими цифрами на карті позначено території, втрачені Гетьманщиною за умовами Білоцерківського договору 1651 р.?


А.
1, 2
Б.
1, 4
В.
2, 3
Г.
3, 4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

«Генеральна військова канцелярія» – це


А.
представницький інститут Гетьманщини, який розглядав загальні державні справи, зокрема: затвердження міждержавних договорів, обрання гетьмана, складання «статей» при його обранні.
Б.
розпорядчий орган Гетьманщини, що відав справами збору натуральних і грошових податків із населення, прибутками та видатками держави, військовими та ранговими маєтностями.
В.
адміністративний орган Гетьманщини, що відав створенням і ліквідацією козацьких полків на території держави, охороною кордонів, поліцейським наглядом і справами про державні злочини.
Г.
військово-адміністративна установа Гетьманщини, за посередництвом якої гетьман здійснював управління державою, вирішував усі поточні справи внутрішнього та міжнародного характеру.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

У якому договорі зазначено такі умови:

«Договорилися ми і постановили, що Мала Росія цієї сторони Дніпра… має залишатися на стороні їхньої царської величності на вічні часи; Київ має залишатися також на стороні їхньої царської величності. Запоріжжя, козаки, що живуть на січі, мають бути… у володінні і в державі їхньої царської величності…»?


А.
Зборівський договір (1649 р.)
Б.
Андрусівський договір (1667 р.)
В.
Бахчисарайський договір (1681 р.)
Г.
«Вічний мир» (1686 р.)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Унаслідок діяльності Першої Малоросійської колегії (1722 – 1727 рр.)


А.
установлено контроль за діяльністю гетьмана та козацької старшини, збільшено стягнення податків до царської казни, провіанту для російської армії.
Б.
відокремлено гетьманський скарб від державного; проведено Генеральне слідство щодо законності володіння маєтками козацькою старшиною.
В.
ліквідовано рештки автономного устрою Гетьманщини, управління українськими землями підпорядковано загальноросійським державним органам.
Г.
установлено контроль за Лівобережною та Слобідською Україною, посилено втручання російського уряду у внутрішні справи Гетьманщини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Відбудова в Києві Софійського та Михайлівського Золотоверхого соборів, отримання Києво-Могилянською колегією статусу та прав академії пов’язані з гетьманом


А.
І. Мазепою.
Б.
І. Скоропадським.
В.
Д. Апостолом.
Г.
К. Розумовським.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

У яких уривках з історичних джерел йдеться про події Коліївщини?

1. «Бунт в Україні та Подолії селян із гайдамаками слід вважати наслідком Барської конфедерації, оскільки той фанатизм католиків викликав у наших єдиновірних [православних] жорстокий супротив…»

2. «Того ж року козак Наливайко, зібравши військо козаків, перш за все об’явився був на Поділлі, у Волохах, вдерся в Турецькі землі, потім, повертаючись до Польщі, сплюндрував маєтки пана Калиновського…»

3. «Цього року …пішов до Умані Залізняк, де зібралося людей з рушницями чоловік до тисячі, …а уманський сотник І. Гонта…, прибувши до Залізняка, оголосив, що він має козаків до чотирьохсот…»


А.
1, 3
Б.
1, 2
В.
2, 3
Г.
1, 2, 3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Унаслідок завершення франко-російської війни 1812 – 1814 рр. було


А.
відновлено козацькі привілеї учасникам закордонного походу російської армії.
Б.
ліквідовано українську автономну область у складі «Варшавського герцогства».
В.
скасовано кріпосний стан селян, які відзначились під час бойових дій.
Г.
розформовано українські полки козацького та земського ополчення.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Діяльність народників на Наддніпрянській Україні в 1870 – 1880-х рр. була спрямована на


А.
організацію робітничих страйків на підприємствах.
Б.
пропаганду ідей селянського «общинного соціалізму».
В.
запровадження земського самоврядування.
Г.
заснування мережі недільних шкіл.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Автором творів «За двома зайцями», «Маруся Богуславка», «Богдан Хмельницький» був


А.
М. Лисенко.
Б.
І. Котляревський.
В.
М. Старицький.
Г.
С. Гулак-Артемовський.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

«Громади» на Наддніпрянській Україні в другій половині XIX ст. – це


А.
таємні організації народовців, створені студентами та гімназистами Львова, що спрямували свою діяльність на просвітницьку роботу серед селянства.
Б.
напівлегальні об’єднання української інтелігенції, діяльність яких мала культурницьке та суспільно-політичне спрямування.
В.
гуртки хлопоманів, створені письменниками-українцями Катеринослава та Луганська, які активно пропагували твори та ідеї Т. Шевченка серед робітників.
Г.
таємні революційні організації, створені студентами Харкова, що висунули вимоги знищення національного гноблення, відродження української нації.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в українській культурі зображеного діяча?


А.
«Він став виявом імпресіонізму в українській літературі, вдаючись до аналізу психологічного стану своїх героїв. Його творчість розвіяла сумніви, чи зможе українська література стати великою літературою…»
Б.
«З його ім’ям пов’язаний поворот до нового літературного і культурного розвитку. Його славу зачинателя нової української літератури, доповнює слава «батька» українського театру…»
В.
«Він був сином мужика і став володарем у царстві Духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим…»
Г.
«Будучи останнім представником поезії українського бароко, вів став предтечею нової української літератури, просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва…»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Що стало одним із наслідків ухвалення цитованого документа?

«…не допустити ввезення в межі імперії …будь-яких книг і брошур, що видаються за кордоном малоросійською говіркою; …Заборонити різні сценічні вистави й читання на малоруському наріччі, а також друкування на ньому текстів до музикальних нот...»


А.
Зменшення кількості україномовної преси на Наддніпрянській Україні.
Б.
Закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.
В.
Ліквідація осередків культурно-просвітницької організації «Просвіта».
Г.
Закриття українознавчих кафедр у Київському та Харківському університетах.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

У ході революції 1905 – 1907 рр. у Російській імперії українці здобули


А.
перший досвід парламентської діяльності.
Б.
систему україномовної шкільної освіти.
В.
національно-територіальну автономію.
Г.
автокефальну національну церкву.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Про яку операцію військ Південно-Західного фронту часів Першої світової війни йдеться в цитованому документі?

«У порівнянні з надіями, що покладалися на цей фронт навесні 1916 року, його наступ перевершив усі очікування. Він виконав поставлене перед ним завдання – врятувати Італію від розгрому та виходу її з війни, окрім того, полегшив становище англійців і французів на фронті, змусив Румунію стати на наш бік та зіпсував усі плани й наміри австро-угорців і німців на цей рік».


А.
Галицьку битву
Б.
штурм фортеці Перемишль
В.
бої за гору Лисоня
Г.
Брусиловський прорив
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Українську Народну Республіку проголошено


А.
Першим Універсалом.
Б.
Другим Універсалом.
В.
Третім Універсалом.
Г.
Четвертим Універсалом.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

У який період Української революції створено цитовані документи?

1. «…У разі неодержання задовільної відповіді …протягом 48 годин, Рада Народних Комісарів вважатиме Раду в стані відкритої війни проти Радянської влади в Росії і на Україні».

2. «…Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу…»


А.
березень – серпень 1917 р.
Б.
серпень – листопад 1917 р.
В.
листопад – грудень 1917 р.
Г.
грудень 1917 р. – січень 1918 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Відновлення влади Української Центральної Ради в умовах окупації стало наслідком укладення


А.
Брест-Литовського договору.
Б.
Версальського договору.
В.
Варшавського договору.
Г.
Ризького договору.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Заснування українських гімназій, державних університетів у Києві та Кам’янець-Подільську, відкриття Української академії наук, Національної бібліотеки були складовими національно-культурної політики


А.
Української Народної Республіки.
Б.
Української Держави П. Скоропадського.
В.
Західноукраїнської Народної Республіки.
Г.
Української Соціалістичної Радянської Республіки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Ми, уповноважена волею трудящих України… Директорія, поваливши ненависний гетьманський режим, найближчим часом скличемо конгрес усього трудового люду України. Делегати будуть обиратися на чесних і соціально справедливих засадах: від селянської курії – 71,4%, від робітничої – 22,2%, від трудової інтелігенції – 6,4%...»

Зазначені заходи здійснювалися Директорією з метою


А.
розв’язання проблем організації влади та визначення форми державного устрою.
Б.
ухвалення Варшавського договору, підписаного з Польською Республікою.
В.
оголошення війни радянській Росії та проведення переговорів з Антантою.
Г.
підготовки та санкціонування об’єднання УНР і ЗУНР.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Однією зі складових політики партійно-державного керівництва УСРР у галузі сільського господарства в роки НЕПу було


А.
створення МТС для технічного обслуговування селянських господарств.
Б.
упровадження продрозверстки на всю сільськогосподарську продукцію.
В.
сприяння розвиткові сільськогосподарської та споживчої кооперації.
Г.
об’єднання всіх бідняцько-середняцьких господарств у колгоспи.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

У результаті здійснення в Україні в 1920 – на початку 1930-х рр. політики «коренізації»


А.
законодавчо закріплено за українською мовою статус державної.
Б.
реорганізовано національні адміністративні райони у звичайні райони.
В.
розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики.
Г.
збільшено частку українців серед керівних кадрів партійного та державного апарату.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Режисером і художнім керівником театру «Березіль» у 1920-х рр. був


А.
П. Саксаганський.
Б.
А. Бучма.
В.
Л. Курбас.
Г.
О. Сердюк.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Сукупність яких понять і термінів потрібно використовувати, характеризуючи економічний розвиток радянської України в 1930-х рр.?


А.
Індустріалізація, п’ятирічка, «стаханівський рух».
Б.
Денаціоналізація, приватна власність, гривня.
В.
Продрозверстка, націоналізація, радгоспи.
Г.
Продподаток, артіль, трести.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Яке явище радянської дійсності 1930-х рр. відображає картина П. Бєлова?


А.
Нагнітання атмосфери страху, пошуку «ворогів народу».
Б.
Використання дармової примусової робочої сили ув’язнених.
В.
Панування в суспільстві загальної недовіри, взаємної підозри.
Г.
Трудовий героїзм робітників на новобудовах перших п’ятирічок.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

У яких уривках з історичних джерел відображено особливості культурного життя України в 1930-ті рр.?

1. «Триває робота з ліквідації неписьменності. За роки другої п’ятирічки лікнеп закінчили 1,5 млн чоловік. Посилюється пропагандистська робота серед населення. Використовуючи друковане слово, наша більшовицька партія формує свідомість нової радянської людини…»

2. «Для звуження впливу старої професури та викладачів реорганізовано управління вищою школою. Університети були ліквідовані, а на їхній основі утворювалисягалузевінавчальнізаклади,зокремаінститутинародноїосвіти».

3. «Партвидав, Сільгоспвидав забезпечують село творами класиків марксизму-ленінізму, брошурами, що висвітлюють кращі зразки колгоспного будівництва, агротехнічною та художньою літературою…»


А.
1, 2
Б.
2, 3
В.
1, 3
Г.
1, 2, 3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Прочитайте уривок документа й виконайте завдання.

«Сейм Карпатської України ухвалив цей закон:

1. Карпатська Україна є незалежна Держава…

3. Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України…»

Ухвалення закону стало одним із наслідків підписання


А.
Московського договору між СРСР і Німеччиною про ненапад (пакт «Молотова–Ріббентропа»).
Б.
Версальського договору між Німеччиною та Великою Британією, Францією, Італією, Японією.
В.
Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками.
Г.
Мюнхенської угоди між Німеччиною та Великобританією, Францією, Італією.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу розпочалася


А.
1 вересня 1939 р.
Б.
17 вересня 1939 р.
В.
28 червня 1940 р.
Г.
22 червня 1941 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Які події Великої Вітчизняної війни відбувались упродовж 1941 – 1942 рр.?

1. Танкова битва в районі Рівне – Дубно – Луцьк – Броди.

2. Кримська наступальна операція.

3. Проголошення у Львові Акта відновлення Української держави.

4. Депортація кримських татар до Середньої Азії.

5. Утворення Українського штабу партизанського руху.

6. «Битва за Дніпро».


А.
1, 2, 6
Б.
1, 3, 5
В.
2, 4, 6
Г.
3, 4, 5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Визволення УРСР від нацистських загарбників у її довоєнних кордонах здійснено в ході


А.
Карпатсько-Ужгородської операції.
Б.
Ясько-Кишинівської операції.
В.
Корсунь-Шевченківської операції.
Г.
Умансько-Батошанської операції.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Рік набуття Українською РСР членства в ООН в історії України пов’язаний із


А.
проведенням операції «Вісла».
Б.
включенням до її складу Закарпаття.
В.
скасуванням карткової системи розподілу продуктів.
Г.
розгортанням кампанії боротьби з «безрідним космополітизмом».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

У яких цитованих документах відображено особливості культурно-ідеологічних процесів в Україні в період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х рр.)?

1. «…Незважаючи на своє тринадцятилітнє існування, Інститут історії України не розробив і не видав… марксистсько-ленінської історії України. Працівники Інституту запозичили в істориків Антоновича, Грушевського положення, що… призвело до відродження буржуазно-націоналістичних настанов у питаннях історії України…»

2. «…багато хто з наших письменників жалкують, що вони й досі не створили художніх творів про такого справжнього героя українського народу, як Трохим Лисенко. …Ми показали б у своїх творах значення мічурінської школи і цим самим зробили б велику справу для нашої партії...»


А.
Відображено в обох уривках.
Б.
Тільки в першому.
В.
Тільки в другому.
Г.
Не відображено в жодному з уривків.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Процес повернення на батьківщину військовополонених і цивільних осіб, які опинилися за межами своєї країни в результаті війни, – це


А.
депортація.
Б.
реевакуація.
В.
репатріація.
Г.
демобілізація.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Особливість економічного розвитку УРСР у період «відлиги» полягала в


А.
запровадженні орендних відносин на селі.
Б.
падінні виробництва сільськогосподарської продукції.
В.
децентралізації управління промисловістю та будівництвом.
Г.
наданні підприємствам господарської самостійності й самофінансування.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Як «велике явище другої половини XX ст., дивне своєю появою в пору відлиги та стоїчним протистоянням неосталінізму» охарактеризовано творчість


А.
Ю. Смолича, М. Хвильового.
Б.
В. Симоненка, І. Світличного.
В.
О. Теліги, Є. Маланюка.
Г.
П. Панча, А. Головка.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Однією з ознак дисидентського руху в Україні в 1970-х рр. є


А.
фінансування незалежними профспілками.
Б.
залучення до нелегальної роботи лише українців.
В.
налагодження конструктивного діалогу з владою.
Г.
використання мирних, ненасильницьких методів боротьби.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався в


А.
березні 1985 р.
Б.
квітні 1986 р.
В.
травні 1987 р.
Г.
червні 1988 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

У яких уривках з історичних джерел відображено особливості державно-політичних процесів в Україні в період незалежності?

1. «Зростання ролі партій у політичному житті зумовило зміну виборчого закону. За законом право на депутатські мандати одержували партії або виборчі блоки, які в багатомандатному окрузі набирали не менше 3% голосів».

2. «До повноважень нової ланки судової системи віднесено вирішення питань щодо відповідності Конституції законів та інших нормативних актів, міжнародних угод, тлумачення норм Конституції».

3. «Верховна Рада Української РСР… проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території…»


А.
1, 3
Б.
1, 2
В.
2, 3
Г.
1, 2, 3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Україна, приєднавшись у 1994 р. до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, отримала гарантії безпеки з боку


А.
США, Росії, Великої Британії.
Б.
Китаю, США, Франції.
В.
Росії, Білорусії, Казахстану.
Г.
Німеччини, Франції, Китаю.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками.


1.
Розгром князем Святославом Хозарського каганату.
2.
Запровадження християнства як державної релігії Київської Русі.
3.
Похід на Русь орд хана Батия.
4.
Об’єднання князем Романом Мстиславовичем Галицького та Волинського князівств в єдину державу.
А.
Руйнування міст, занепад ремесла і торгівлі на Русі.
Б.
Формування нового центру політичного та економічного життя слов’ян.
В.
Відкриття шляху на Русь кочовим ордам Сходу.
Г.
Вихід Русі на міжнародну арену, початок її дипломатичної діяльності.
Д.
Розширення рівноправних зв’язків Русі з європейськими державами.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між прізвищами діячів та фактами їхньої біографії.


1.
Г. Сковорода
2.
І. Котляревський
3.
Г. Квітка-Основ’яненко
4.
М. Шашкевич
А.
Народився в Полтаві. Навчався в духовній семінарії. Під час походу Наполеона (1812 р.) на Росію сформував козацький полк. З 1816 р. – директор Полтавського театру, для якого написав п’єсу «Наталка Полтавка», водевіль «Москаль-чарівник».
Б.
Народився на Львівщині. Закінчив Дрогобицьку гімназію. Перший професійний літератор. Автор поетичних збірок «Зів’яле листя» (1886 р.), «Мій Ізмарагд» (1897 р.), соціальної драми «Украдене щастя».
В.
Народився на Полтавщині. Навчався в Києво-Могилянській академії. У 1750 – 1760-х рр. викладав поетику в Переяславському та Харківському колегіумах. Останні 25 років життя мандрував Україною, писав твори («Байки харківські»).
Г.
Народився на Львівщині. Навчався у Львівській духовній семінарії. З 1838 р. й до кінця життя – священик у селах Львівщини. Організатор «Руської трійці». Був одним із перших перекладачів українською мовою «Слова о полку Ігоревім».
Д.
Народився на Харківщині. Здобув домашню освіту. Виступив одним із засновників професійного театру у Харкові, Інституту шляхетних дівчат. Вважається «батьком української прози». 1854 р. в Парижі опубліковано французькою мовою його повість «Сердешна Оксана».
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.


1.
Хлопомани
2.
Москвофіли
3.
Народовці
4.
Радикали
А.
Представники суспільної течії, що склалася в середині XIX ст. в Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну, а згодом і державну єдність із російським народом.
Б.
Представники суспільної течії, що виникла в 1870-ті рр. в Галичині, які прагнули надати українському рухові політичного характеру та першими поставили перед собою завдання боротьби за незалежність України.
В.
Представники суспільної течії, що виникла в 1830-ті рр. на Правобережжі, основу якої становила молодь зі спольщених українських або польських шляхетських родів, яка свідомо зближувалася з простим народом.
Г.
Представники суспільної течії, що виникла в 1860-ті рр. у Галичині, які спрямували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня, національної свідомості українців.
Д.
Міжстанова категорія населення – «люди різного чину й звання» – кінця XVIII – XIX ст., вихідці з купців, міщан, духовенства, селянства, чиновництва, окремі представники якої закликали до рішучих дій проти самодержавства.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 60

Установіть відповідність між політичними подіями періоду боротьби за збереження державної незалежності України (1918 – 1920 рр.) та їхніми наслідками.


1.
Розгром Добровольчої армії генерала А. Денікіна.
2.
Проголошення Української Держави.
3.
Утворення Західноукраїнської Народної Республіки.
4.
Утворення Директорії УНР.
А.
Повалення режиму гетьмана П. Скоропадського.
Б.
Зростання частки українців серед службовців державного апарату республіки.
В.
Встановлення радянської влади на території України.
Г.
Запровадження державної монополії на продаж хліба, цукру, спирту; заборона на вивіз нафти.
Д.
Відновлення поміщицького землеволодіння.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.


1.
Відлига (1953 – 1964 рр.)
2.
Застій (середина 1960 – початок 1980-х рр.)
3.
Перебудова (1985 – 1991 рр.)
4.
Незалежність (1991 – початок XXI ст.)
А.
Інфляція, «гласність», плюралізм, державний переворот, альтернативні вибори.
Б.
«Розвинений соціалізм», дефіцит, «самвидав», правозахисник, номенклатура.
В.
Лібералізація цін, диференціація суспільства, грошова реформа, поліетнічна держава, референдум.
Г.
«Холодна війна», «безрідний космополітизм», «ждановщина», «лисенківщина», операція «Вісла».
Д.
Десталінізація, «шістдесятники», раднаргоспи, реабілітація, «культ особи».
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між прізвищами кінорежисерів та їхніми кінострічками.


1.
С. Параджанов
2.
І. Миколайчук
3.
Ю. Іллєнко
4.
Л. Осика
А.
«Звенигора», «Арсенал».
Б.
«Тіні забутих предків», «Цвіт гранату».
В.
«Вавилон – XX», «Така пізня, така тепла осінь».
Г.
«Криниця для спраглих», «Білий птах з чорною ознакою».
Д.
«Камінний хрест», «Тривожний місяць вересень».
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Установіть послідовність здійснення російським урядом заходів, спрямованих на ліквідацію української автономії в XVIII ст.


А.
Ліквідація полково-сотенного устрою Слобідської України, утворення Слобідсько-Української губернії.
Б.
Скасування імператрицею Катериною II гетьманства, запровадження Малоросійської колегії.
В.
Ліквідація полково-сотенного устрою Лівобережної України, утворення Київського, Чернігівського та Новгород-Сіверського намісництв.
Г.
Зруйнування Запорозької (Нової) Січі.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя XIX – початку XX cт.


А.
Відкриття в Катеринославі першого на Наддніпрянській Україні товариства «Просвіта».
Б.
Перше видання в Петербурзі «Кобзаря» Т. Шевченка.
В.
Відкриття університету в Харкові.
Г.
Створення першого українського стаціонарного професійного театру.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Установіть послідовність подій державно-політичного життя першої половини XX ст.


А.
Ухвалення Декларації про возз’єднання Західної України з УРСР у складі СРСР.
Б.
Надання Закарпаттю автономного статусу у складі Чехо-Словацької Республіки.
В.
Підписання Московського договору між СРСР і Німеччиною про ненапад (пакт «Молотова–Ріббентропа»).
Г.
Укладення Мюнхенської угоди між Німеччиною та Великобританією, Францією, Італією.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №60 з 60

Установіть послідовність описаних подій.


А.
«Українські вчені досягли значних результатів: уведено в дію перший експериментальний атомний реактор, в Інституті електротехніки АН УРСР під керівництвом С. Лебедєва створено першу в СРСР малу електронно-обчислювальну машину «МЕОМ».
Б.
«У рамках створення ракетно-космічного комплексу «Морський старт» конструкторське бюро «Південне» (Дніпропетровськ) на чолі з академіком В. Уткіним створило унікальну ракету-носій «Зеніт–3SL», яка вперше у світовій практиці стартувала в космос із плавучої платформи».
В.
«Інститут електрозварювання АН УРСР на чолі з академіком Є. Патоном застосував новий метод автоматичного дугового зварювання під флюсом корпусів танків. Завдяки цьому покращилася якість танків, зросли темпи їхнього виробництва».
Г.
«Науково-технічна революція сприяла швидкому становленню кібернетики, із якою пов’язувалися перспективи розбудови атомної енергетики, реактивної авіації. Тому у структурі АН УРСР створюється Інститут кібернетики, який очолив академік В. Глушков».
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Вибрати іншу сесію