Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

На якому етапі розвитку первісного суспільства на українських землях уперше з’являються наскельні малюнки, різьблені орнаменти на виробах, прикраси?

 


А.
палеоліту
Б.
мезоліту
В.
неоліту
Г.
енеоліту
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Які найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму у VІІ — VІ ст. до н. е.?


А.
воєнно-стратегічні
Б.
суспільно-політичні
В.
культурно-ідеологічні
Г.
соціально-економічні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Утвердженню Київської Русі як могутньої та впливової держави середньовіччя сприяло


А.
поглиблення феодальної роздробленості в країнах Західної Європи.
Б.
запровадження християнства як державної релігії Русі.
В.
зростання могутності руських удільних князівств.
Г.
падіння Візантійської імперії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Яка культура мала вирішальний вплив на розвиток храмового будівництва Київської Русі в період її розквіту?


А.
західноєвропейська
Б.
варязька
В.
хозарська
Г.
візантійська
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Боротьба київських князів із нападами печенігів успішно завершилася за князя


А.
Святослава Ігоревича.
Б.
Володимира Святославича.
В.
Ярослава Володимировича.
Г.
Володимира Всеволодовича.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Спасо-Преображенський собор у Чернігові, збудований у ХІ ст., зображено на фото


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Входження українських земель у XIV ст. до складу Великого князівства Литовського стало результатом


А.
укладення польсько-литовської Кревської унії.
Б.
боротьби литовських князів із монгольськими ханами.
В.
перемог Литовської держави у війнах із Московським князівством.
Г.
укладення династичного союзу з останнім галицько-волинським князем.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Якою цифрою на карті позначено землі, що увійшли до складу Великого князівства Литовського за часів правління князя Ольгерда?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

«Панщина» — це


А.
форма земельної відробіткової ренти, що передбачала обов’язкову працю селянина власним реманентом у господарстві землевласника.
Б.
система суспільних відносин, за якої землевласник мав право на особу, працю та майно залежних від нього селян-кріпаків.
В.
форма натуральної ренти, податок грішми або продуктами, що стягувався землевласником із залежних від нього селян.
Г.
велике шляхетське багатогалузеве господарство, орієнтоване на ринок, в якому вся земля належала панові, й базувалося на праці залежних селян.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Формування козацької старшини на Запорозькій Січі в ХVІ — на початку ХVІІ ст. відбувалося шляхом


А.
призначення гетьманом.
Б.
бойового галасу.
В.
займанщини.
Г.
виборів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Географічні назви Базавлук, Микитин Ріг, Чортомлик, Олешки пов’язані з місцями


А.
розташування Запорозьких Січей.
Б.
головних битв під час козацьких війн кінця ХVІ ст.
В.
розташування турецьких фортець, зруйнованих козаками.
Г.
основних битв часів козацько-селянських повстань 20 — 30-х рр. ХVІІ ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Яка подія суттєво вплинула на активізацію українського національно-культурного руху кінця ХVІ — початку ХVІІ ст.?


А.
Укладення Люблінської унії.
Б.
Утворення реєстрового козацтва.
В.
Завершення Хотинської війни.
Г.
Укладення Берестейської унії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Хто з козацьких провідників проголосив таку програму своїх дій: «Правда то, що я лихий, малий чоловік, але мені то Бог дав, що я єсть єдиновладцем і самодержцем руським! Виб’ю з лядської неволі руський народ увесь! Перше я за свою шкоду і кривду воював — тепер буду воювати за нашу православну віру! ...За границю на війну не піду! Шаблі на Турків і Татар не підійму! Досить маю на Україні, Поділлі і Волині... тепер досить достатку і пожитку в землі й князівстві моїм — по Львів, по Холм і Галич»?


А.
П. Конашевич-Сагайдачний
Б.
Б. Хмельницький
В.
С. Наливайко
Г.
І. Сірко
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Перебіг подій якого періоду Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. відображено на карті?


А.
Від початку збройного виступу до Зборівського договору.
Б.
Від Зборівського до Білоцерківського договору.
В.
Від Білоцерківського договору до Переяславської ради.
Г.
Від Переяславської ради до Віленського перемир’я.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Ліквідація магнатського землеволодіння, панщини, масове покозачення селянства, формування нової еліти суспільства на основі козацької старшини відбулися в результаті


А.
козацьких воєн кінця XVI ст.
Б.
морських походів козаків початку XVII ст.
В.
козацько-селянських повстань 20 — 30-х рр. XVII ст.
Г.
національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» П. Орлика


А.
уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного гетьмана.
Б.
найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній старшині.
В.
скасовувалося постійне скликання Генеральної та Старшинської ради.
Г.
упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Які заходи було здійснено Другою Малоросійською колегією на чолі з П. Рум’янцевим?

 1. Проведено ревізію населення, худоби, землі, споруд, підприємств.
 2. Ліквідовано гетьманство.
 3. Знищено козацький устрій Слобідської України.
 4. Уведено загальноросійські судові установи.
 5. Упроваджено намісництва, що поділялися на повіти.
 6. Приєднано землі Правобережної України.

А.
1, 2, 4
Б.
2, 3, 6
В.
3, 5, 6
Г.
1, 4, 5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

На карті заштриховано територію


А.
опришківського руху на чолі з О. Довбушем (1738 — 1745 рр.).
Б.
гайдамацького руху «Коліївщина» (1768 р.).
В.
дій прихильників Барської конфедерації (1768 — 1769 р.).
Г.
повстанського руху під проводом У. Кармелюка (1813 — 1835 рр.).
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Іван Григорович-Барський — це видатний архітектор XVIII ст., представник українського


А.
конструктивізму.
Б.
класицизму.
В.
ренесансу.
Г.
бароко.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. на Півдні України (Новоросії) домінувало землеволодіння


А.
козацьке.
Б.
селянське.
В.
поміщицьке.
Г.
іноземних колоністів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Які держави володіли українськими землями на початку ХІХ ст.?

 1. Австрійська імперія
 2. Королівство Пруссія
 3. Російська імперія
 4. Річ Посполита
 5. Австро-Угорська імперія
 6. Османська імперія

А.
1, 3, 6
Б.
2, 3, 5
В.
1, 3, 4
Г.
2, 4, 5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

«Історія Русів», що поширювалася в рукописах у першій половині ХІХ ст., відображає погляди


А.
самостійників.
Б.
автономістів.
В.
соціалістів.
Г.
русофілів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Що з указаного нижче характеризує становище західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.?

 1. Посилення впливу німецької мови та культури.
 2. Нелояльне ставлення греко-католицького духовенства до імперської влади.
 3. Привілейоване положення українського населення в містах.
 4. Домінування поляків і німців в органах влади.
 5. Зміцнення статусу та авторитету греко-католицької церкви.
 6. Перебування українських селян і міщан у кріпосній залежності.

А.
2, 3, 6
Б.
1, 2, 4
В.
3, 5, 6
Г.
1, 4, 5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

У ХІХ — на початку ХХ ст. розвиток машинної індустрії пройшов такі стадії розвитку: промисловий переворот — індустріалізація — монополізація.
Реформи 60 — 70-х років ХІХ ст. на Наддніпрянській Україні сприяли


А.
початку промислового перевороту.
Б.
завершенню промислового перевороту та розгортанню індустріалізації.
В.
завершенню індустріалізації та початку монополізації.
Г.
завершенню монополізації.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Під час правління якого російського імператора запроваджено такі заборони:

«Не допускати ввозу в межі імперії... яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів...»?


А.
Олександра ІІ
Б.
Миколи І
В.
Олександра ІІІ
Г.
Миколи ІІ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Викрита російською поліцією «Чигиринська змова» стала свідченням діяльності


А.
хлопоманів.
Б.
громадівців.
В.
народників.
Г.
радикалів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Унаслідок оприлюднення 17 жовтня 1905 р. Маніфесту імператора Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод


А.
фактично втратив свою чинність Емський указ.
Б.
упроваджено земства в губерніях Правобережної України.
В.
остаточно ліквідовано кріпосне право на Наддніпрянській Україні.
Г.
створено першу українську політичну партію на Наддніпрянській Україні.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Про кого з історичних діячів йдеться:

«Співзасновник Української національно-демократичної партії (УНДП), згодом її голова. Обирався послом до австрійського парламенту та галицького крайового сейму. У роки Першої світової війни очолював Головну українську раду, а згодом Загальну українську раду. Після проголошення ЗУНР став головою її першого уряду»?


А.
А. Шептицького
Б.
К. Левицького
В.
О. Бобринського
Г.
К. Трильовського
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада зобов’язалася


А.
розпочати й довести до кінця переговори про мир із Німеччиною та її союзниками.
Б.
установити державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.
В.
підтримати Тимчасовий уряд у боротьбі з корніловським заколотом.
Г.
поповнити свій склад представниками національних меншин.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Якими цифрами на карті позначено регіональні радянські республіки, утворені більшовиками на початку 1918 р.?


А.
1,2,3
Б.
2,3,4
В.
1,3,4
Г.
1,2,4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Однією з причин падіння Української Центральної Ради (УЦР) була


А.
відмова УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору.
Б.
відкрита підтримка УЦР селянських виступів і робітничих страйків.
В.
проведена УЦР аграрна реформа та передання всієї землі селянам.
Г.
неспроможність УЦР налагодити систему державного управління.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Економічна політика гетьмана П. Скоропадського


А.
сприяла відновленню економіки України як складової частини Російської імперії.
Б.
відновила рівноправність економічних відносин із країнами Четверного союзу.
В.
захищала інтереси промисловців і великих землевласників.
Г.
забезпечила вільний розвиток селянського господарства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Яка подія передувала такому наказу командуючого Південним фронтом М. Фрунзе:

«Наказую: військам фронту вважати Махна та всі його загони ворогами Радянської республіки і Революції... командирам червоних частин махновські загони роззброювати, а ті, що будуть чинити опір, — знищувати...»?


А.
Підписання Ризького мирного договору.
Б.
Розгром військ генерала П. Врангеля в Криму.
В.
Початок Другого зимового походу Армії УНР.
Г.
Повалення гетьманського режиму П. Скоропадського.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Зростання обсягів промислового виробництва в Україні в період НЕПу було забезпечено завдяки


А.
скасуванню заборон на приватне підприємництво, упровадженню оренди, економічних методів господарювання.
Б.
залученню значних іноземних інвестицій, розширенню сфери товарно-грошових відносин, централізації управління.
В.
зниженню цін як на промислові товари для селянства, так і на сільськогосподарську продукцію для робітників.
Г.
проведенню націоналізації підприємств промисловості, транспорту, уведенню загальної трудової повинності.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Що з указаного нижче було характерним для культурного життя України в 1921 — 1928 рр.?

 1. Здійснення політики коренізації та її складової — українізації.
 2. Запровадження обов’язкової десятирічної середньої освіти.
 3. Консолідація літераторів, художників, театральних діячів у творчі об’єднання.
 4. Посилення боротьби з «космополітизмом», «низькопоклонством перед Заходом».
 5. Згортання антицерковної політики та відмова від атеїстичної пропаганди.
 6. Проведення політики ліквідації неписьменності дорослого населення.

А.
3, 4, 6
Б.
2, 3, 5
В.
1, 3, 6
Г.
1, 2, 4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

С. Косіор, виступаючи на з’їзді КП(б)У, заявив, що «...на Україні класова боротьба більш напружена, ніж в інших містах, і ворог, націоналіст — у нас більш досвідчений, лютіший, ніж де б то не було в інших республіках і областях Союзу». Ця теза стала підґрунтям для здійснення в республіці


А.
кампанії з розкуркулення в 1929 — 1932 рр.
Б.
терору голодом у 1932 — 1933 рр.
В.
політики коренізації на початку 1930-х рр.
Г.
масових репресій у другій половині 1930-х рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Другу п’ятирічку в СРСР було проголошено «безбожною п’ятирічкою», «п’ятирічкою знищення релігії». Який із відомих храмів часів Київської Русі зруйновано в цей період?


А.
Собор Святої Софії в Києві
Б.
Михайлівський Золотоверхий собор у Києві
В.
Успенський собор Києво-Печерської лаври
Г.
Спасо-Преображенський собор у Чернігові
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби?


А.
Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)
Б.
Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП)
В.
Організація українських націоналістів (ОУН)
Г.
Українська національна партія (УНП)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Унаслідок територіальних змін у Східній Європі впродовж 1939 — 1940 рр.


А.
більшість українських земель увійшла до складу СРСР, Закарпаття залишилося у складі Угорщини.
Б.
вперше в новітній історії всі українські землі було об’єднано в одній державі — Українській РСР.
В.
більшість українських земель увійшла до складу СРСР, лише Північна Буковина залишилася у складі Румунії.
Г.
поряд із Українською РСР створено нові республіки — Закарпатську Україну та Галицьку Соціалістичну Радянську Республіку.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Видатними представниками радянського партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни були


А.
С. Тимошенко, М. Кирпонос, М. Ватутін.
Б.
А. Мельник, С. Бандера, Р. Шухевич.
В.
О. Довженко, О. Теліга, О. Ольжич.
Г.
С. Ковпак, О. Федоров, О. Сабуров.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

У результаті успішного проведення в 1944 р. радянськими військами Корсунь-Шевченківської наступальної операції


А.
створено сприятливі умови для звільнення Правобережної України.
Б.
звільнено територію УРСР у її довоєнних кордонах.
В.
визволено Північне Причорномор’я та Крим.
Г.
визволено Лівобережну Україну.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу завершилася


А.
звільненням території СРСР у його довоєнних кордонах.
Б.
визволенням країн Південно-Східної та Центральної Європи.
В.
оволодінням столицею нацистської Німеччини — Берліном.
Г.
розгромом японської Квантунської армії в Маньчжурії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Слова Й. Сталіна: «М’якотілість! Вас обманюють, спеціально доповідають про таке, щоб вас розжалобити і примусити використати резерви», адресовані першому секретареві ЦК КП(б)У М. Хрущову з приводу повідомлень про значні жертви під час


А.
поширення голоду на території УСРР у 1932 — 1933 рр.
Б.
розгортання масових репресій в УРСР у 1937 — 1938 рр.
В.
голоду в більшості областей УРСР у 1946 — 1947 рр.
Г.
бойових дій проти загонів УПА в 1944 — 1946 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Відмінність процесу радянізації західних областей України (1944 — 1950-ті рр.) від процесу радянської модернізації України (1929 — 1938 рр.) полягала в здійсненні


А.
колективізації сільського господарства.
Б.
відбудови народного господарства.
В.
індустріалізації промисловості.
Г.
культурної революції.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

До компетенції органів влади Української РСР у період «відлиги» були передані питання

 1. адміністративно-територіального устрою, формування бюджету республіки.
 2. ведення самостійної зовнішньої політики з країнами соціалістичного табору.
 3. розроблення республіканського законодавства про судоустрій і судочинство.

А.
1, 3
Б.
2, 3
В.
1, 2
Г.
1, 2, 3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

«Раднаргоспи», створені в УРСР у 1957 р., — це


А.
органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації підприємств України з іншими республіками Радянського Союзу.
Б.
державні установи, що здійснювали укрупнення колгоспів, їхню реорганізацію в радгоспи та продаж техніки машинно-тракторних станцій.
В.
організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції у колгоспно-кооперативному секторі України.
Г.
органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували промисловістю та будівництвом у межах економічних районів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Одним із проявів політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку України в 1970 — на початку 1980-х рр. є


А.
поява концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму.
Б.
розмежування владних повноважень між Комуністичною партією України та Радами народних депутатів.
В.
утвердження принципів плюралізму на хвилі протестних настроїв у суспільстві.
Г.
зростання самостійності та активності громадських неурядових організацій.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

У листі до Президії Верховної Ради СРСР В. Стус писав:

«...Репресії 1972 р. показали, що в дискусії з українськими «дисидентами» влада не знайшла більш переконливих аргументів, ніж застосування сили, а умови в таборах переконали мене у тім, що простір застосування цієї сили не знає кінця».
Перехід влади до застосування сили проти українських дисидентів спричинено


А.
утворенням Української Гельсінської групи.
Б.
зміною вищого керівництва Комуністичної партії України.
В.
поширенням «самвидавничого» журналу «Український вісник».
Г.
акцією протесту під час прем’єри фільму «Тіні забутих предків».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Про яке явище йдеться в цитованому документі?
«Найбільшим негативом 1990-х років було «вимивання» активної, продуктивної частини населення — людей молодого та середнього віку — за межі держави. За офіційними даними, Україна втратила близько 3,5 мільйона осіб, третина з яких — кваліфіковані фахівці».


А.
соціальну диференціацію
Б.
дефіцит робочої сили
В.
трудову міграцію
Г.
депопуляцію
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Конституція Української РСР, ухвалена 20 квітня 1978 р., втратила свою чинність


А.
1985 р.
Б.
1991 р.
В.
1996 р.
Г.
2004 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між назвами творів давньоруської літератури та уривками з них.


1.
«Повість минулих літ»
2.
«Києво-Печерський патерик»
3.
«Повчання дітям» Володимира Мономаха
4.
«Слово о полку Ігоревім»
А.
«Був дехто з Києва, який постригся під іменем Агапіта... цей Агапіт... допомагав хворим. І коли хто з братії хворів... то оздоровлювався молитвою його. І через те прозваний він був Лікарем, бо дарував йому Господь дар зцілення...»
Б.
«...Паче всього — убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті ...гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих — як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло...»
В.
«Данило вийшов з військом із Холма та на третій день став у Галичі. ...ввійшов у свій город... та прийняв стіл батька, та проголосив перемогу, заткнувши свою хоругву на Німецьких воротах...»
Г.
«Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми... — то було між них три брати: одному ім’я Кий, а другому — Щек, а третьому — Хорив, і сестра їх — Либідь. ...Зробили вони городок і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом...»
Д.
«Галицький Осмомисле Ярославе! Високо сидиш ти на своїм золотокованім столі, підпер гори угорські своїми залізними полками... Стріляй, господарю, Кончака, раба поганого, за землю Руську, за рани Ігореві, смілого Святославича!»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.


1.
«Вотчина»
2.
«Фільварок»
3.
«Паланка»
4.
«Магістрат»
А.
Адміністративно-територіальна одиниця, на які поділялися землі Вольностей Війська Запорозького.
Б.
Велике багатогалузеве господарство, засноване на праці кріпосних селян та орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж.
В.
Військова й адміністративно-територіальна одиниця Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України.
Г.
Орган міського самоврядування в містах, що користувалися магдебурзьким правом.
Д.
Комплекс спадкової земельної власності (землі, будівлі, інвентар) та пов’язаних із ним прав на феодально залежних селян.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть відповідність між прізвищами діячів та фактами їхньої біографії.


1.
М. Максимович
2.
М. Костомаров
3.
Д. Яворницький
4.
М. Грушевський
А.
Дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, автор багатотомної «Історії України-Руси», праць «Очерки истории украинского народа», «Ілюстрованої історії України».
Б.
Перший ректор Київського університету Св. Володимира, автор праці «Основи ботаніки», віршованого перекладу «Слова о полку Ігоревім».
В.
Член Харківського історико-філологічного товариства, організатор археологічних розкопок на Запоріжжі. Автор праць «Вольности запорожских козаков», «История запорожских козаков».
Г.
Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, автор першого українського історичного роману «Чорна рада», праці «Історії возз’єднання Русі».
Д.
Професор Київського університету, автор праць «Богдан Хмельницький», «Мазепа», «Останні роки Речі Посполитої».
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 60

Установіть відповідність між назвами документів Української Центральної Ради та наслідками їхнього оприлюднення.


1.
Перший Універсал
2.
Другий Універсал
3.
Третій Універсал
4.
Четвертий Універсал
А.
Збройний виступ самостійників, поповнення складу Центральної Ради представниками національних меншин.
Б.
Створення Генерального секретаріату, загострення стосунків із Тимчасовим урядом Росії.
В.
Підписання Брест-Литовського мирного договору, вступ німецьких і австрійських військ на територію УНР.
Г.
Поширення влади Центральної Ради на 9 українських губерній (без Криму), початок соціально-економічних перетворень.
Д.
Утворення Української Центральної Ради, початок Української революції.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.


1.
Велика Вітчизняна війна (1941 — 1945 рр.)
2.
Післявоєнна відбудова (1945 — початок 1950-х рр.)
3.
Десталінізація (1953 — 1964 рр.)
4.
Загострення кризи радянської системи (середина 1960 — початок 1980-х рр.)
А.
«Відлига», лібералізація, науково-технічна революція, раднаргоспи, «шістдесятники».
Б.
«Розвинений соціалізм», «радянський народ», «застій», неосталінізм, Українська Гельсінська група.
В.
П’ятирічка, колективізація, Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».
Г.
Мобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух Опору.
Д.
Голод, індустріалізація, колективізація, «ждановщина», «лисенківщина».
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між подіями та датами.


1.
Прийняття Акта проголошення державної незалежності України.
2.
Схвалення Декларації про державний суверенітет України.
3.
Всеукраїнський референдум і вибори Президента України.
4.
Прийняття Конституції України.
А.
26 квітня 1986 р.
Б.
16 липня 1990 р.
В.
24 серпня 1991 р.
Г.
1 грудня 1991 р.
Д.
28 червня 1996 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Установіть послідовність описаних подій Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.


А.
«Сповнені великої радості, вітаємо твою достойність королівську милість зі світлою перемогою над татарами й козаками Хмельницького під Берестечком...»
Б.
«Бачу зле, бо віддав Хмельницький усіх нас у неволю московському цареві… Сам із військом козацьким присягнув і місто Київ силою під каранням мечем до того привів, що присягли всі…»
В.
«Тих польських ратних людей біля Жовтих Вод самовільні козаки, з’єднавшись із татарами, всіх побили, а інших у полон побрали живими разом із сином коронного гетьмана Потоцького...»
Г.
«Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича, і Богуна, й інших начальників для спустошення...»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність здійснення реформ 1860 — 1870-х рр. у Російській імперії.


А.
Упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського самоврядування, створення міських дум і міських управ.
Б.
Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків, наділення селян землею та визначення за неї повинностей, викуп селянських наділів.
В.
Створення виборних місцевих органів самоврядування — земств — у лівобережних та південних губерніях України.
Г.
Скасування рекрутських наборів та впровадження загальної військової повинності строком до 6 — 7 років.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Установіть послідовність ухвалення державно-правових актів України.


А.
Конституція Української Народної Республіки
Б.
Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку УНР та ЗУНР
В.
Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки
Г.
Четвертий Універсал Української Центральної Ради
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №60 з 60

Установіть послідовність набуття Україною членства в міжнародних організаціях.


А.
Світова організація торгівлі
Б.
Нарада (Організація) з безпеки та співробітництва в Європі
В.
Співдружність Незалежних Держав
Г.
Рада Європи
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine