Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 57

Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я — це


А.
гуни.
Б.
скіфи.
В.
сармати.
Г.
кіммерійці.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 57

У результаті адміністративної реформи, великий київський князь Володимир Святославич


А.
ліквідував владу місцевих племінних князів, які постійно прагнули автономії.
Б.
регламентував збирання данини, упровадивши «погости» та «уроки».
В.
установив формальну зверхність Києва над племінними союзами.
Г.
запровадив удільно-вотчинний устрій держави.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 57

«Рядовичами» в Київській Русі називали


А.
селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували повинності на користь феодала.
Б.
людей, які перебували у повній власності феодала (продавалися, дарувалися, передавалися в спадщину).
В.
ремісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і сплачували грошову данину.
Г.
селян, які потрапили в залежність від феодала, уклавши з ним договір найму, працювали в його господарстві.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 57

У якому столітті відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела? «І спорудив він церкву святої Софії в Києві. І прикрасив її іконами многоцінними, і золотом, і сріблом, і начинням церковним. У ній же співи воздають Богові...»


А.
X ст.
Б.
XI ст.
В.
XII ст.
Г.
XIII ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 57

Укладення збірки норм давньоруського права «Правди Ярослава» призвело до


А.
заборони звичаю кровної помсти.
Б.
заміни фізичних покарань штрафами.
В.
упорядкування права власності на землю.
Г.
створення єдиного стану кріпосних селян.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 57

Які чинники спричинили роздробленість Київської Русі?

 1. Великі простори держави, етнічна неоднорідність її населення.
 2. Чіткий, незмінний механізм спадковості великокнязівської влади.
 3. Зміцнення вотчинної форми феодального землеволодіння.
 4. Навала монгольських орд хана Батия.

А.
1, 3
Б.
1, 4
В.
2, 3
Г.
2, 4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 57

Дохристиянську давньоруську пам’ятку культури зображено на фото


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 57

На українських землях, включених до складу Литовської держави, за князя Ольгерда (1345 — 1377 рр.)


А.
відновлено фільварки.
Б.
витіснено православ’я католицизмом.
В.
утверджено правові норми Литовських Статутів.
Г.
збережено існуючі системи управління та судочинства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 57

Які поняття й терміни потрібно використовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у середині XVI — першій половині XVII ст.?

 1. «Державні селяни».
 2. «Панщина».
 3. «Кріпацтво».
 4. «Промисловий переворот».
 5. «Фільварок».
 6. «Буржуазія».

А.
1, 2, 4
Б.
1, 4, 6
В.
2, 3, 5
Г.
3, 5, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 57

На якій схемі правильно відображено основні умови Люблінської унії 1569 р.?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 57

Про який соціально-економічний процес ідеться в Литовському статуті 1588 р.? «Якби якийсь вотчинний підданий або селянин пішов від котрогось боярина, не переходячи до іншого [боярина], і той, від якого піде, не шукав би того підданого або селянина десять років, — надалі йому до нього нема діла».


А.
обезземелення
Б.
окатоличення
В.
закріпачення
Г.
полонізація
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 57

Хто є автором цитованого історичного джерела?

«...Почалася книга, названа «Апостол», друкуватися в Богом береженому місті Львові... року 1573, лютого в 25 день, і завершилася [друкуватися] року 74-го того ж місяця в 15 день».


А.
Іван Федоров
Б.
Швайпольт Фіоль
В.
Йоган Гутенберг
Г.
Франциск Скорина
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 57

Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела?

«Нововведенням, яке невдовзі тріумфально увійшло в практику української освіти, стало вивчення трьох мов — грецької, латинської та церковнослов’янської. Створення школи слов’яно-греко-латинського типу було справжньою революцією в освітній православній традиції, уперше поєднавши на порубіжні греко-слов’янського культурного ареалу і католицької Європи візантійський Схід із латинським Заходом».


А.
Лаврська школа
Б.
Острозька академія
В.
Львівська братська школа
Г.
Києво-Могилянська колегія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 57

Які битви Національно-визвольної війни середини XVII ст. відбулися впродовж 1649 — 1651 рр.?


А.
Жовтоводська, Корсунська
Б.
Корсунська, Пилявецька
В.
Пилявецька, Зборівська
Г.
Зборівська, Берестецька
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 57

Які зміни в суспільному житті Лівобережної Гетьманщини відбулися в другій половині XVII ст.?


А.
Здобуття української шляхтою панівного становища в суспільстві внаслідок злиття з російським дворянством.
Б.
Виокремлення з козацького середовища козацької старшини в панівний привілейований стан.
В.
Перетворення міщанства в окремий стан, що мав права на самоврядування, суд, заняття ремеслами.
Г.
Втрата селянством особистої свободи, права займанщини та спадкового землеволодіння.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 57

Якими цифрами на карті позначено території, на які розповсюджувалася влада І. Мазепи в 1704 — 1708 рр.?


А.
1, 2
Б.
1, 3
В.
2, 3
Г.
1, 2, 3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 57

Яким роком датується цитований документ?

«Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву...»


А.
1722 р.
Б.
1727 р.
В.
1734 р.
Г.
1764 р
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 57

Що спричинило оприлюднення цитованого документа?

«...Ми, Катерина II, імператриця всеросійська...Об’являємо всім нашим людям, які живуть в... Речі Посполитій, зокрема у воєводствах Київському, Подільському, Брацлавському, Волинському... Ми змушені з жалем прийняти до відома, що... кріпаки, відкинувши послух владі і їхнім панам допустились убивств... внаслідок обману розбишак, які видають себе частиною Війська Запорозького...»


А.
Коліївщина
Б.
Рух опришків
В.
«Холерні бунти»
Г.
«Ходіння в народ»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 57

Програмні вимоги Південного товариства декабристів — це


А.
установлення конституційної монархії, федеративного устрою майбутньої держави.
Б.
об’єднання слов’ян у федерацію, здобуття кожним народом власної державності з республіканською формою правління.
В.
повалення монархії, побудова «єдиної, нероздільної, вільної, самостійної України від Карпат аж по Кавказ».
Г.
установлення республіканської форми правління, скасування кріпацтва, надання селянам громадянських і політичних прав.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 57

Які форми протесту селян Наддніпрянської України проти соціального гноблення були характерними для першої половини XIX ст.?

 1. Демонстрації.
 2. Звернення до парламенту.
 3. Підпали поміщицьких маєтків.
 4. Політичний терор.
 5. Відмова відбувати панщину.
 6. Втечі з маєтків.

А.
1, 2, 4
Б.
3, 5, 6
В.
1, 4, 5
Г.
2, 3, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 57

У результаті Кримської війни (1853 — 1856 рр.) Російська імперія втратила


А.
Брацлавщину.
Б.
Західне Поділля.
В.
Східну Київщину.
Г.
Південну Бессарабію.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 57

Про який документ ідеться в спогадах М. Старицького?

«... ми вимушені були співати у концертах народні пісні на французькій мові... Тим [розпорядженням] українська мова була цілком заборонена, той [документ] не давав мені видавати і моєї драми «Не судилось», яка була... начорно закінчена та вичитана Косачкою й Кониським...»


А.
«Маніфест...» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.
Б.
Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 30 липня 1863 р.
В.
Емський указ імператора Олександра II від 30 травня 1876 р.
Г.
«Маніфест...» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 57

Микола Лисенко — це видатний український


А.
композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня», обробок українських пісень «Козака несуть», «Дударик», «Щедрик».
Б.
драматург, композитор, співак, соліст Флорентійської та Російської опер, автор опери «Запорожець за Дунаєм».
В.
хоровий диригент, композитор, автор духових концертів, зокрема: «Спаси мя, Боже», «В молитвах неусыпающую Богородицы».
Г.
композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Тарас Бульба», «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Енеїда».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 57

Які зміни в суспільному житті Наддніпрянської України відбулися після оприлюднення цитованого документа?

«Від заворушень, що виникли, може з’явитися загроза цілісності та єдності держави загальноросійської... До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної нашої волі: 1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань ісоюзів ...»


А.
Відновлення магдебурзького права.
Б.
Утворення Української автокефальної церкви.
В.
Розгортання мережі осередків товариства «Просвіта».
Г.
Відкриття в усіх університетах українознавчих кафедр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 57

Одне із завдань земельної реформи, упровадженої П. Столипіним, — це


А.
ліквідація великого поміщицького землеволодіння.
Б.
подолання кризи сільськогосподарського перевиробництва.
В.
зміцнення соціальної опори самодержавства на селі.
Г.
скасування кріпосницької залежності селян і панщини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 57

Яка країна на початку XX ст. визначила свої зовнішньополітичні пріоритети таким чином:

«...твердо приймаються такі завдання на найближчі роки: 1) приєднати західні землі та належною поступовістю викорінити тут мазепинський дух; 2) заволодіти протоками, які мають для нас виключне стратегічне значення для виходу нашого флоту з Чорного моря до Середземного»?


А.
Росія
Б.
Румунія
В.
Німеччина
Г.
Австро-Угорщина
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 57

У який період Української революції схвалено цитовані документи?

 1. «Хай буде Україна вільною. ...Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам... творити новий лад вільної автономної України».
 2. «...На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд...».

А.
березень — серпень 1917 р.
Б.
серпень — листопад 1917 р.
В.
листопад — грудень 1917 р.
Г.
грудень 1917 р. — січень 1918 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 57

«Народний секретаріат» — це


А.
«революційний орган українського народу», створений у червні 1917 р. Українською Центральною Радою після оприлюднення Першого Універсалу.
Б.
перший робітничо-селянський уряд радянської України, створений у грудні 1917 р. постановою Центрального Виконавчого Комітету Рад України.
В.
виконавчий орган Української Народної Республіки, створений у січні 1918 р. Четвертим Універсалом Української Центральної Ради.
Г.
вищий розпорядчий орган Західноукраїнської Народної Республіки, створений у листопаді 1918 р. рішенням Української Національної Ради.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 57

Якого договору стосується цитований нижче документ?

«Строго таємно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів... мир з Україною мусить бути підписаний якнайскоріше... На випадок, якби Україна попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке прохання можливо задовольнити. За це Україна зобов’язується до якнайскорішої поставки хліба...»


А.
Варшавського договору між Директорією УНР і Польською Республікою.
Б.
Мюнхенського договору між Німеччиною й Великобританією, Францією, Італією.
В.
Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками.
Г.
Договору між Українською Державою та Великим Військом Донським.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 57

Організація лікнепу, ліквідація університетів, проведення «українізації» були складовими політики


А.
Української Соціалістичної Радянської Республіки.
Б.
Української Держави П. Скоропадського.
В.
Західноукраїнської Народної Республіки.
Г.
Української Народної Республіки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 57

Вільну академію пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) засновано


А.
П. Тичиною.
Б.
М. Рильським.
В.
Ю. Яновським.
Г.
М. Хвильовим.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 57

Політичний процес в СРСР, що започаткував широкомасштабні репресії в країні наприкінці 1920 — на початку 1930-х рр., увійшов в історію під назвою


А.
справа «Українського національного центру».
Б.
справа «Спілки визволення України».
В.
Шахтинська справа.
Г.
Справа Промпартії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 57

Із якою метою партійно-державне керівництво УСРР наприкінці 1920-х рр. розповсюджувало зображений плакат?


А.
Спонукати одноосібників добровільно вступати в колгоспи.
Б.
Викликати у селян зневажливе ставлення до одноосібників.
В.
Посилити класову боротьбу на селі проти куркульства.
Г.
Роз’яснити селянству завдання політики «ліквідації куркульства як класу».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 57

У яких уривках із історичних джерел відображено особливості соціально-економічного життя України в 1930-х рр.?

 1. «...У всіх колгоспах, які не виконали плану хлібозаготівель, в п’ятиденний строк вивезти всі без винятку наявні колгоспні фонди, у тому числі і насіннєвий, в рахунок виконання плану хлібозаготівель...»
 2. «...Завдання семирічки в галузі сільського господарства ми зможемо виконати за п’ять років... Розрахунки показують, що посіви кукурудзи повинні орієнтовно складати 9 — 10 млн га і рівнятися приблизно половині всієї площі зернових...»
 3. «Продукція соціалістичної індустрії України зросла більш як удвоє. Почали діяти нові величезні підприємства (Запорізький комбінат, Новокраматорський машинобудівний завод, Криворізький металургійний завод)...»

А.
1, 2
Б.
1, 3
В.
2, 3
Г.
1, 2, 3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 57

Який висновок можна зробити, аналізуючи цитований документ?

«Кампанія щодо виселення куркулів і їхніх родин проводиться передусім у таких регіонах СРСР: з України — 30 000–35 000 родин; з Білорусії — 6000–7000 родин; з Середньоволзького краю — 8000–10 000 родин; з Уралу — 10 000–15 000 родин».


А.
Активний опір, який чинило українське селянство колективізації, спонукав радянську владу до здійснення репресивних заходів.
Б.
Нестача вільних сільськогосподарських земель спричинила масове виселення селян до малозаселених регіонів СРСР.
В.
Освоєння цілинних земель спонукало радянський уряд залучати на цілину найбільш активну частину селянства.
Г.
Забруднення сільськогосподарських угідь відходами промислового виробництва змушувало селян переселятися в безпечні регіони.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 57

Що було характерним для культурного життя України в 1930-ті рр.?

 1. Проведення політики «українізації».
 2. Масове знищення культових споруд.
 3. Початок русифікації української школи.
 4. Запровадження обов’язкової середньої освіти.
 5. Створення творчих літературно-мистецьких об’єднань та угрупувань.
 6. Утвердження жорсткого ідеологічного контролю за діяльністю творчих спілок.

А.
1, 4, 6
Б.
1, 3, 5
В.
2, 3, 6
Г.
2, 4, 5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 57

«Осадництво» — це


А.
політико-ідеологічний контроль за українськими партіями, здійснюваний чехо-словацькими партіями в 1920 — 1930-х рр.
Б.
адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом Румунії у 1920 — першій половині 1930-х рр.
В.
процес згортання української освіти, здійснюваний урядом Чехо-Словаччини в другій половині 1920 — 1930-х рр.
Г.
політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 57

Наслідком підписання якого договору стали події, описані в уривку з історичного джерела?

«Німецьке населення одностайно вітає рішення радянського уряду взяти під захист братнє радянському народові білоруське та українське населення Польщі, залишене напризволяще польським урядом...»


А.
Версальський договір між Німеччиною та США, країнами Антанти, Японією
Б.
Московський договір між СРСР і Німеччиною (пакт «Молотова–Ріббентропа»)
В.
Брест-Литовський договір між УНР, Німеччиною та її союзниками
Г.
Рапалльський договір між РСФРР і Німеччиною
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 57

Які заходи радянізації західноукраїнських земель у 1939 — 1941 рр. були позитивно сприйняті українським населенням?

 1. Політичні репресії.
 2. Колективізація селянських господарств.
 3. Націоналізація закладів торгівлі та промислових підприємств.
 4. Створення системи соціального забезпечення.
 5. Заборона діяльності партій і громадських об’єднань.
 6. Ліквідація польського та румунського державних апаратів.

А.
2, 4, 5
Б.
1, 3, 6
В.
1, 2, 5
Г.
3, 4, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 57

З іменем якого діяча пов’язані описані нижче події?

«Командування Південно-Західного фронту вжило додаткових заходів для оборони Києва в умовах оточення. Навколо міста було створено три лінії оборони. На допомогу армії сформовано 13 винищувальних батальйонів, 19 загонів народного ополчення...»


А.
М. Кирпонос
Б.
C. Тимошенко
В.
М. Ватутін
Г.
Г. Жуков
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 57

У роки Великої Вітчизняної війни українськими вченими


А.
розроблено систему залпового реактивного вогню «Катюша».
Б.
налагоджено автоматичне електрозварювання корпусів танків.
В.
створено серію середніх підводних човнів «Щука».
Г.
сконструйовано та запущено у виробництво танк Т-34.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 57

Які події Великої Вітчизняної війни відбулись упродовж 1944 року?

 1. Визволення Донбасу.
 2. «Битва за Дніпро».
 3. Корсунь-Шевченківська наступальна операція.
 4. Депортація кримських татар до Середньої Азії.
 5. Львівсько-Сандомирська наступальна операція.
 6. Утворення Українського штабу партизанського руху.

А.
1, 2, 6
Б.
1, 3, 5
В.
2, 4, 6
Г.
3, 4, 5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 57

Утворення наркомату закордонних справ УРСР (1944 р.), вступ республіки до Організації Об’єднаних Націй (1945 р.) — це факти, що свідчать про


А.
відновлення зовнішньополітичної діяльності України.
Б.
приєднання України до Антигітлерівської коаліції.
В.
початок післявоєнної відбудови України.
Г.
вихід України з Другої світової війни.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 57

Чи відображено в уривках з історичних джерел особливості економічного розвитку УРСР у період післявоєнної відбудови (1945 — початок 1950-х рр.)?

 1. «...Характерним для цього періоду було суттєве зниження плану закупівель зерна, підвищення у 1,5 — 2 рази цін на сільськогосподарську продукцію, збільшення капіталовкладень у сільське господарство».
 2. «...Темпи промислового розвитку Західної України були вищими, ніж на сході УРСР. У роки четвертої п’ятирічки тут споруджено понад 2,5 тис. великих і середніх промислових підприємств».

А.
Відображено в обох уривках.
Б.
Тільки в першому.
В.
Тільки в другому.
Г.
Не відображено в жодному з уривків.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 57

Ліквідація раднаргоспів у другій половині 1960-х рр. призвела до


А.
розширення господарських прав республік.
Б.
посилення централізованості планування.
В.
ліквідації директивного планування.
Г.
утворення вільних економічних зон.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 57

Одне із завдань Української Гельсінської групи — це


А.
ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини.
Б.
засудження фактів втручання СРСР у внутрішні справи країн Східної Європи.
В.
відновлення в правах несправедливо звинувачених, незаконно засуджених осіб.
Г.
внесення до Конституції УРСР положень про свободу слова та віросповідання.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 57

Яку позицію займало партійне керівництво УРСР на чолі з В. Щербицьким щодо реформаторського курсу М. Горбачова впродовж 1985–1987 рр.?


А.
Підтримка та активне впровадження в республіці партійного курсу на демократизацію суспільного життя.
Б.
Офіційна підтримка курсу «перебудови» та фактичне блокування реформаторських кроків союзного партійного керівництва.
В.
Засудження курсу «перебудови» та розроблення власної концепції реформування УРСР на засадах ринкової економіки.
Г.
Категорична відмова від підтримки курсу «перебудови», ініціювання заходів, спрямованих на усунення М. Горбачова від влади.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 57

Якого періоду в історії України стосується зображений плакат?


А.
«відлига»
Б.
«застій»
В.
«перебудова»
Г.
«незалежність»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 57

У яких уривках з історичних джерел охарактеризовано окремі аспекти соціально-економічного розвитку України в 90-х рр. XX ст.?

 1. «В Україні кількість торговельних точок, що реалізовували спиртні напої, зменшилася вдвоє. Понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники, зокрема унікальних сортів. Поширилося самогоноваріння».
 2. «...За експертними оцінками у вітчизняному виробництві частка тіньового сектора фактично зрівнялась з часткою офіційною. Це явище логічно супроводжується зростанням масштабів нелегального вивозу капіталу».

А.
Охарактеризовано в обох уривках.
Б.
Тільки в першому.
В.
Тільки в другому.
Г.
Не охарактеризовано в жодному з уривків.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 57

Характерними ознаками розвитку багатопартійності в Україні на сучасному етапі є:

 1. участь широких верств суспільства партійній роботі.
 2. географічна зорієнтованість партій.
 3. декларативний характер партійних програмних документів.

А.
1, 2
Б.
1, 3
В.
2, 3
Г.
1, 2, 3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 57

Установіть відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли вони відбулися.


1.
«Охрестився ж він у церкві Святої Софії... у городі Корсуні. По хрещенні ж привів Володимир цесарицю на обручення.. Коли ж охрестили його... передали йому віру християнську...»
2.
«Аскольд же і Дір прийшли. І вискочили всі інші вої з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: «Ви оба не є князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. — І тут винесли Ігоря. - А се — син Рюриків»
3.
«І заложив князь город — великий Київ, а в города сього ворота є Золоті... Спорудив [церкву] Благовіщення. Після цього він звів монастир Святого Георгія Побідоносця...»
4.
«І взяли татари місто Київ, місяця грудня в 6 день... а Дмитра воєводу привели пораненого до Батия, і не велів Батий убивати його ради його мужності...»
А.
IX ст.
Б.
X ст.
В.
XI ст.
Г.
XII ст.
Д.
XIII ст.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 57

Установіть відповідність між діячами культури та фактами їхньої біографії.


1.
Мелетій Смотрицький
2.
Феофан Прокопович
3.
Лазар Баранович
4.
Іван Щирський
А.
Брав участь у побудові собору Різдва Богородиці в Козельці, Кирилівського монастиря та Покровської церкви в Києві.
Б.
Ректор Києво-Могилянської академії, згодом — віце-президент Синоду. Автор філософських праць «Духовний регламент», «Правда волі монаршої».
В.
Один із перших ректорів Київської братської школи. Автор «Граматики словенської», полемічного твору «Тренос, або Плач східної церкви...».
Г.
Був висвячений на єпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського. Заснував друкарню в Чернігові. Автор богословських трактатів «Нова міра старої віри», «Меч духовний».
Д.
Освіту здобув у Чернігівському колегіумі, у якому працював викладачем. Автор ілюстрацій і гравюр до книг Д. Туптала, С. Яворського, П. Орлика та ін.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 57

Установіть відповідність між назвами документів та їхнім змістом.


1.
«Маніфест...» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.
2.
Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва 1863 р.
3.
Емський указ імператора Олександра II 1876 р.
4.
«Маніфест...» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.
А.
«Божою милістю Ми, Олександр Другий... оголошуємо, що кріпосні люди отримають повні права вільних сільських обивателів...»
Б.
«...не допустити ввезення в межі імперії без окремого на те дозволу... будь-яких книг і брошур, що видаються за кордоном малоросійською говіркою; ...припинити видання газети «Киевский телеграф».
В.
«...Видання книг малоруською мовою як духовного змісту, так і навчальних, і взагалі для першопочаткового читання народу, припинити...»
Г.
«За всяке вперте непідкорення панам, хоч і без явного повстання... кріпаки піддаються покаранню різками від двадцяти до п’ятидесяти ударів...»
Д.
«До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної нашої волі: 1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів...»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 57

Установіть відповідність між подіями 1918–1920-х років та їхніми наслідками.


1.
Другий зимовий похід Армії УНР.
2.
Прихід до влади гетьмана П. Скоропадського.
3.
Брест-Литовський договір між УНР і державами Четверного союзу.
4.
Розгром військ П. Врангеля.
А.
Націоналізація промисловості, створення сільськогосподарських артілей і комун.
Б.
Відновлення права приватної власності, створення державного бюджету.
В.
Відновлення влади Української Центральної Ради в умовах окупації.
Г.
Припинення широкомасштабних бойових дій на території України.
Д.
Завершення збройної боротьби за незалежність України.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 57

Установіть відповідність між митцями та сферами їхньої творчості.


1.
О. Білаш, П. Майборода
2.
Н. Ужвій, А. Роговцева
3.
Є. Мірошниченко, А. Coлов’яненко
4.
Б. Олійник, І. Драч
А.
живопис
Б.
поезія
В.
оперний спів
Г.
театр
Д.
пісенна та хорова музика
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 57

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.


1.
«Плюралізм»
2.
«Радянізація»
3.
«Волюнтаризм»
4.
«Космополітизм»
А.
Можливість соціальних груп висловлювати різні позиції, погляди через своїх представників у політичних і громадських організаціях.
Б.
Практика, згідно з якою головним чинником досягнення мети є суб’єктивні бажання та довільні рішення осіб.
В.
Реабілітація Й. Сталіна та відновлення його політичного курсу, повернення до політики терору.
Г.
Теорія і практика, в основу яких покладено тезу про пріоритетність загальнолюдських цінностей над цінностями окремої нації.
Д.
Насильницьке насаджування на певній території норм економічного, суспільно-політичного, культурного життя, утверджених у СРСР.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 57

Установіть послідовність подій державно-політичного життя XVIII ст.


А.
Ліквідація гетьманства.
Б.
Заснування Нової (Підпільненської) Січі.
В.
Полтавська битва.
Г.
Утворення Малоросійської колегії на чолі з бригадиром С. Вельяміновим.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Вибрати іншу сесію