Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

Які заняття людей були основою ведення привласнюючого господарства?


А.
землеробство, скотарство, рибальство
Б.
мисливство, збиральництво, рибальство
В.
збиральництво, тваринництво, рибальство
Г.
землеробство, збиральництво, мисливство
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

Чи правильне твердження?

Проникнення сарматів у степи Північного Причорномор’я на межі III–ІІ ст. до н. е. супроводжувалося витісненням скіфів:

1) у межиріччя Дону та Кубані;
2) у пониззя Дніпра та на Кримський півострів.


А.
обидва варіанти правильні
Б.
тільки 1-й варіант правильний
В.
тільки 2-й варіант правильний
Г.
обидва варіанти не правильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

Укажіть назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які вживаються в працях візантійських і готських істориків:

1) алани;
2) венеди;
3) роксолани;
4) анти;
5) склавини;
6) авари.

Варіанти відповіді:


А.
1, 3, 4
Б.
2, 4, 6
В.
1, 3, 5
Г.
2, 4, 5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Святослава Ігоревича?

 1. «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська би- тися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв. І ясів він переміг, і касогів, і прийшов до Києва».
 2. «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір».

А.
так, обидві події стосуються
Б.
тільки 1-ша подія стосується
В.
тільки 2-га подія стосується
Г.
ні, жодна з подій не стосується
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

Яку з указаних пам’яток давньоруської літератури було створено раніше за інші?


А.
«Слово про закон і благодать»
Б.
«Повість минулих літ»
В.
«Києво-Печерський патерик»
Г.
«Слово о полку Ігоревім»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

Чи правильне твердження?

Сходження князя Володимира Всеволодовича Мономаха на київський стіл:

1) стало реалізацією вотчинного права Всеволодовичів на Київ згідно з рішенням Любецького з’їзду князів;
2) відбулося за запрошенням міського віча під час повстання киян 1113 року.


А.
обидва варіанти правильні
Б.
тільки 1-й варіант правильний
В.
тільки 2-й варіант правильний
Г.
обидва варіанти не правильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, ...що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».

У якій угоді були зазначені ці умови?


А.
Кревській унії 1385 р.
Б.
Городельській унії 1413 р.
В.
Люблінській унії 1569 р.
Г.
Берестейській унії 1596 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Чи правильне твердження?

На карті заштриховано територію:

 1. Українських земель, які ввійшли до складу Польського королівства внаслідок укладення Люблінської унії 1569 р.
 2. Української козацької держави – Гетьманщини – відповідно до умов Зборівського мирного договору 1649 р.


А.
обидва варіанти правильні
Б.
тільки 1-й варіант правильний
В.
тільки 2-й варіант правильний
Г.
обидва варіанти не правильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Укажіть прізвище діяча, з яким пов’язане відновлення в XVII ст. вищої православної церковної ієрархії в Речі Посполитій:


А.
М. Смотрицький
Б.
П. Могила
В.
Й. Борецький
Г.
Ф. Прокопович
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Укажіть українські книжки, надруковані в другій половині XVI – першій половині XVII ст.:

1) Пересопницьке Євангеліє;
2) «Граматика словенська» Л. Зизанія;
3) Острозька Біблія;
4) «Хроніка з літописців стародавніх» Ф. Софоновича;
5) «Історія Русів»;
6) «Ключ царства небесного» Г. Смотрицького;
7) «Лексикон славенороський» П. Беринди.

Варіанти відповіді:


А.
1, 3, 4, 6
Б.
2, 4, 5, 7
В.
1, 3, 4, 5
Г.
2, 3, 6, 7
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

Упродовж якого періоду тривало козацько-селянське повстання під проводомС. Наливайка?


А.
1576–1578 рр.
Б.
1594–1596 рр.
В.
1616–1622 рр.
Г.
1637–1638 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

«Ординацією Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої» 1638 р. було передбачено:


А.
утворення реєстрового козацтва з правом на незалежність від польської адміністрації, звільненого від державних податків та повинностей
Б.
збільшення козацького реєстру до 10 тис. осіб, надання козакам права землеволодіння, власної судової влади, володіння містом Трахтемирів
В.
скасовування реєстру та зрівняння в правах усіх козаків у Речі Посполитій, повернення прав та майна православній церкві
Г.
зменшення козацького реєстру до 6 тис. осіб, ліквідацію виборності козацької старшини, скасування козацького судочинства
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?

«У жовтні 1656 р. переговори завершилися підписанням __________ між Річчю Посполитою та __________. Це викликало обурення __________. І він вступає у воєнний союз з Трансільванією та __________».


А.
Андрусівського перемир’я, Московською державою, гетьмана П. Дорошенка, Османською імперією
Б.
Гадяцького договору, Гетьманщиною, царя Олексія Михайловича, Кримським ханством
В.
Віленського перемир’я, Московською державою, гетьмана Б. Хмельницького, Швецією
Г.
«Вічного миру», Московською державою, султана Магомета IV, Гетьманщиною
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«...За кілька днів після приєднання козацького головнокомандувача графа Мазепи до шведів князь Меншиков на чолі численного війська й артилерії пішов на Батурин, резиденцію гетьмана Мазепи... Здобувши місто силою, Меншиков віддав усе живе мечу та вогню...»

Коли відбулися описані події?


А.
перша половина XVII ст.
Б.
друга половина XVII ст.
В.
перша половина XVIII ст.
Г.
друга половина XVIII ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Чи правильне твердження?

У квітні 1722 р. Петро І своїм указом:

 1. Ліквідував посаду гетьмана, а для управління Гетьманщиною створив Малоросійський приказ на чолі з П. Рум’янцевим.
 2. Створив Малоросійську колегію для нагляду за виборами гетьмана П. Полуботка.

А.
обидва варіанти правильні
Б.
тільки 1-й варіант правильний
В.
тільки 2-й варіант правильний
Г.
обидва варіанти не правильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

Який із поданих історико-літературних творів не належить до козацьких літописів?


А.
«Літопис Самовидця»
Б.
«Хроніка з літописців стародавніх» Ф. Софоновича
В.
Літопис Г. Граб’янки
Г.
Літопис С. Величка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

У 1768 р. Коліївщиною були охоплені райони:


А.
Правобережної України
Б.
Лівобережної України
В.
Слобідської України
Г.
Південної України
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату – це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»

Про який твір йдеться?


А.
«Сад божественних пісень» Г. Сковороди
Б.
«Енеїда» І. Котляревського
В.
«Кобзар» Т. Шевченка
Г.
Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

Які з наведених подій відбулися впродовж першої половини ХІХ ст.?

1) заснування Кирило-Мефодіївського братства;
2) реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії;
3) видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая»;
4) спорудження залізниці від Балти до Одеси;
5) утворення «Товариства об’єднаних слов’ян»;
6) скасування панщини на західноукраїнських землях;
7) упровадження на Наддніпрянській Україні єдиної системи початкової освіти.

Варіанти відповіді:


А.
1, 2, 4, 5
Б.
2, 4, 6, 7
В.
1, 3, 5, 6
Г.
2, 4, 5, 7
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Яке з поданих нижче тверджень є правильним?


А.
У травні 1848 р. українці Галичини створюють у Львові власний орган – Головну руську раду на противагу польській Центральній раді народовій.
Б.
Демократизація суспільного життя імперії під час революції 1848–1849 рр. сприяла виданню Я. Головацьким альманаху «Русалка Дністровая».
В.
Унаслідок утисків влади, в парламенті імперії, скликаному в липні 1848 р., українці не мали жодного депутата, це спричинило Львівське збройне повстання.
Г.
Під проводом Л. Кобилиці «холерні бунти» селян Закарпаття впродовж 1848–1849 рр. набули організованого характеру; учасниками було висунуто чіткі економічні вимоги.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

1863 р. та 1876 р. в історії України пов’язані з:


А.
упровадженням земств та єдиної системи початкової освіти
Б.
створенням перших гуртків хлопоманів і народників
В.
заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім.Т. Шевченка
Г.
забороною друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?

«Напівлегальні об’єднання української інтелігенції – __________ – відновили свою діяльність у _________ роках ХІХ ст. Найбільше об’єднання того часу _________. У 1897 р. за ініціативи _________ було засновано Загальноукраїнську безпартійну організацію».


А.
громади, 70-х, Київська громада, В. Антоновича
Б.
товариства, 80-х, Товариство українських поступовців, М. Грушевського
В.
братства, 90-х, Братство тарасівців, Б. Грінченка
Г.
партії, 90-х, Русько-Українська радикальна партія, І. Франка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

На карті заштриховано районну спеціалізацію наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.:


А.
товарного садівництва
Б.
товарного бурякового виробництва
В.
товарного виноробства
Г.
товарного зернового виробництва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків – Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її «Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».

Про якого митця йдеться?


А.
Г. Борисоглібську
Б.
С. Крушельницьку
В.
М. Садовську-Барілотті
Г.
М. Заньковецьку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 58

Яким було ставлення російської влади до українського національного руху на Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?


А.
підтримувала його патріотичні настрої
Б.
не звертала уваги на його існування
В.
посилювала репресії проти нього
Г.
надавала додаткові можливості для його розвитку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 58

Які документи, цитовані нижче, були оприлюднені у липні-серпні 1917 р.?

 1. «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає ...уряд по пропозиціям Центральної Ради».
 2. «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки».
 3. «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання».
 4. «У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда за приводом більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці».
 5. «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».

 

Варіанти відповіді:


А.
1, 3
Б.
2, 4
В.
1, 5
Г.
3, 4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 58

Листопад 1917 р. – квітень 1918 р., листопад 1918 р. – листопад 1920 р. – це періоди:


А.
першої та другої воєн радянської Росії проти Української Народної Республіки
Б.
першого та другого Зимових походів Армії Української Народної Республіки
В.
українсько-польської та радянсько-польської воєн
Г.
існування Української Народної Республіки за часів Центральної Ради та Директорії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 58

Чи правильне твердження?

Восени 1918 р. на Катеринославщині діяли повстанські загони Н. Махна проти:

1) гетьманських військ, німецьких та австрійських окупаційних військ;
2) військ Директорії УНР та наступаючих частин Червоної й Добровольчої армій.


А.
обидва варіанти правильні
Б.
тільки 1-й варіант правильний
В.
тільки 2-й варіант правильний
Г.
обидва варіанти не правильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 58

Перебіг яких подій відображено на карті?


А.
витіснення у 1919 р. арміями Н. Махна та М. Григор’єва військ Антанти з Півдня України та Криму
Б.
контрнаступ Червоної Армії та розгром військ генерала А. Денікіна на Сході та Півдні України в 1919 р.
В.
контрнаступ Червоної Армії та розгром військ генерала П. Врангеля на Півдні України та в Криму в 1920 р.
Г.
придушення в 1921 р. антибільшовицьких селянських повстань Півдня України та Криму військами Південного фронту під командуванням М. Фрунзе
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

У яких містах у жовтні 1918 р. було створено два українських державних університети?


А.
Київ, Львів
Б.
Львів, Харків
В.
Харків, Кам’янець-Подільський
Г.
Кам’янець-Подільський, Київ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Які з наведених подій відбулися в період нової економічної політики?

 1. Відновлення діяльності університетів у Харкові, Києві, Одесі та Дніпропетровську.
 2. Заснування М. Хвильовим Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ).
 3. Створення Державної української мандрівної капели (ДУМКА).
 4. Організація в Києві театру «Березіль» на чолі з Л. Курбасом.
 5. Заснування в м. Києві Української академії наук.
 6. Утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).
 7. Заснування товариства «Геть неписемність!».

Варіанти відповіді:


А.
1, 2, 4, 5
Б.
2, 4, 6, 7
В.
1, 3, 5, 6
Г.
2, 4, 5, 7
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Чи відображають подані нижче уривки з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1920-х років?

 1. «До одноосібників, які... саботують хлібозаготівлі, негайно застосувати репресії... До одноосібників, що... не виконують плану... та про яких... відомо, що продавали хліб за спекулятивними цінами на ринку… застосувати штраф...».
 2. «...при перших же ознаках протидії збиранню продподатку негайно вживати... заходів примусового характеру, вводячи в села військові частини, ...спрямовувати туди виїзні сесії ревтрибуналів [революційних трибуналів]».

А.
так, обидва уривки відображають
Б.
тільки 1-й уривок відображає
В.
тільки 2-й уривок відображає
Г.
ні, жоден з уривків не відображає
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

Яке з поданих понять є зайвим в цьому логічному ланцюжку: «Союз визволення України», «Шахтинська справа», «Спілка визволення України», «Український національний центр»?


А.
«Союз визволення України»
Б.
«Шахтинська справа»
В.
«Спілка визволення України»
Г.
«Український національний центр»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

Конституція Української РСР 1937 р. законодавчо закріплювала:


А.
входження республіки до складу СРСР без права виходу з його складу, функції її органів державної влади та управління
Б.
перемогу соціалізму та побудову основ соціалістичного суспільства
В.
диктатуру трудящих мас, завданням якої є здійснення переходу від буржуазного ладу до соціалізму шляхом проведення соціалістичних перетворень
Г.
побудову розвиненого соціалістичного суспільства та керівну роль комуністичної партії в суспільному і державному житті
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?

«У ____________ році Рада послів __________ в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння __________. Рада офіційно визнала східні кордони Польської держави, встановлені __________».


А.
1919, Великої Британії та Франції, Східною Галичиною та Західною Волинню, по «лінії Керзона»
Б.
1920, Антанти, Західною Галичиною, Варшавським договором
В.
1921, Великої Британії, Франції та США, Західною Волинню, Сен-Жерменським договором
Г.
1923, Антанти, Східною Галичиною, Ризьким договором
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави розглядають ...як своє завдання відновити мир... на цій території... З цією метою вони дійшли згоди в наступному: …Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону... на території колишньої Польської держави лінію, яка нанесена на додану до цього карту та більш докладно буде описана в додатковому протоколі».

Коли було укладено цей документ?


А.
23 серпня 1939 р.
Б.
17 вересня 1939 р.
В.
28 вересня 1939 р.
Г.
28 червня 1940 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

Чи правильне твердження?

Економіка СРСР часів Великої Вітчизняної війни базувалася:

1) на праці евакуйованих та місцевих жителів східних районів;
2) на експлуатації сотень тисяч в’язнів ГУЛАГу.


А.
обидва варіанти правильні
Б.
тільки 1-й варіант правильний
В.
тільки 2-й варіант правильний
Г.
обидва варіанти не правильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

На карті позначено лінію фронту часів Великої Вітчизняної війни станом на:


А.
вересень 1941 р.
Б.
листопад 1942 р.
В.
березень 1943 р.
Г.
жовтень 1943 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Хронологічні рамки якого явища історії України є зайвими в цьому логічному ланцюжку: 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1941–1945 рр., 1946–1947 рр.?


А.
1921–1923 рр.
Б.
1932–1933 рр.
В.
1941–1945 рр.
Г.
1946–1947 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

Спираючись на діаграму, визначте домінуючу за рівнем капіталовкладень галузь народного господарства УРСР у роки післявоєнної відбудови:


А.
легка промисловість
Б.
важка промисловість
В.
сільське господарство
Г.
харчова промисловість
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

Укажіть перелік ключових термінів і понять, які використовуються для характеристики процесу радянізації західних областей України після Другої світової війни:


А.
індустріалізація, колективізація, «культурна революція», депортація, репресії
Б.
індустріалізація, кооперація, волюнтаризм, «культурна революція», депортація
В.
раднаргоспи, колективізація, депортація, прискорення, політична реабілітація
Г.
операція «Вісла», розкуркулювання, мобілізація, голодомор, «саморозпуск» УГКЦ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

Яке з поданих нижче тверджень є правильним?


А.
ХХ з’їзд КПРС започаткував процес реабілітації необґрунтовано репресованих осіб, але через опір сталіністів він не відзначався масштабністю й системністю проведення.
Б.
В УРСР до кінця 1959 р. реабілітували 58% загальної кількості засуджених, при цьому реабілітації не підлягали жертви політичних репресій до 1 грудня 1934 р.
В.
1954 р. став першим роком десталінізації – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила рішення про повернення на батьківщину незаконно депортованих кримських татар.
Г.
Упродовж другої половини 1950-х рр. в Україні влада водночас із реабілітацією жертв політичних репресій продовжувала боротьбу з «безрідним космополітизмом».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х рр. відбулася внаслідок:


А.
створення вільних економічних зон на базі республіканських підприємств
Б.
ліквідації директивного планування та впровадження госпрозрахунку на підприємствах
В.
упровадження системи рад народних господарств (раднаргоспів)
Г.
ліквідації союзних і утворення республіканських галузевих міністерств
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 58

У яких роках в українській науці відбулися описані нижче зрушення?

«В Інституті надтвердих матеріалів виготовлено перші штучні алмази, у Фізико-технічному інституті побудовано найбільший у світі на той час прискорювач електронів, в Інституті фізики розгорнулися дослідження в галузі фізики атомного ядра завдяки уведенню в дію ядерного реактора».


А.
1950-х рр.
Б.
1960-х рр.
В.
1970-х рр.
Г.
1980-х рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 58

Укажіть прізвища «шістдесятників» в українській літературі:

1) О. Гончар;
2) В. Симоненко;
3) А. Малишко;
4) Л. Костенко;
5) А. Горська;
6) І. Драч;
7) І. Світличний.

Варіанти відповіді:


А.
1, 2, 4, 5
Б.
2, 4, 5, 7
В.
1, 2, 3, 6
Г.
2, 4, 6, 7
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 58

Прочитайте уривок зі спогадів режисера Ю. Іллєнка та дайте відповідь на запитання.

«Увечері 4 вересня 1965 року у кінотеатрі «Україна» зібралася вся еліта Києва. Фільм був розкручений... тому його й використали організатори акції протесту. ...Із зали піднімається _______ з букетом. Говорить теплі слова, вручає квіти, раптом повертається і звертається до зали: «Почалися арешти, повторюється 37-й рік...» ...Вскакує _______ і кричить українською крізь гул запущеної чекістами сирени: «Хто проти тиранії – встаньте!»

Прізвища яких громадських діячів пропущено в уривку?


А.
І. Дзюба, В.Стус
Б.
В. Стус, Л. Лук’яненко
В.
Л. Лук’яненко, В. Чорновіл
Г.
В. Чорновіл, М. Руденко
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 58

Чи правильне твердження?

Піднесення опозиційного руху в Україні в другій половині 1960-х – на початку 1970-х рр. було передусім спричинено:

1) подіями в Чехословаччині, які отримали назву «Празька весна»;
2) інтервенцією СРСР в Афганістан та згортанням міжнародної політики «розрядки».


А.
обидва варіанти правильні
Б.
тільки 1-й варіант правильний
В.
тільки 2-й варіант правильний
Г.
обидва варіанти не правильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 58

У якому році в СРСР, завдяки активності церкви та віруючих, відбулося святкування тисячоліття хрещення Русі?


А.
1980 р.
Б.
1985 р.
В.
1988 р.
Г.
1990 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 58

Які обставини спричинили появу цитованої нижче постанови?

«Розглянувши висновки Тимчасової комісії Президії Верховної Ради України по перевірці діяльності... посадових осіб органів влади, управління, громадських об’єднань... Президія Верховної Ради України постановляє: 1. Відповідно до частини другої статті 7 та керуючись пунктом 6 статті 106 Конституції України, заборонити діяльність Компартії України».


А.
бойкот і саботаж Компартією України другого туру виборів до Верховної Ради України у березні 1990 р.
Б.
підтримка керівництвом Компартії України спроби державного перевороту 19–21 серпня 1991 р. та сприяння його здійсненню в Україні
В.
засудження вищим партійним керівництвом республіки Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р.
Г.
блокування місцевими партійними органами республіки підготовки до всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 58

Назва якого державного органу пропущена в цитованому нижче документі?

«...контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і межах її юрисдикції здійснює Уповноважений __________ з прав людини, який в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, чинними міжнародними договорами...»


А.
Верховна Рада України
Б.
Президент України
В.
Кабінет Міністрів України
Г.
Конституційний Суд України
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 58

Установіть відповідність між заходами та діячами, причетними до них.


1.
створення перших осередків центральної князівської влади на місцях – «погостів»
2.
запровадження християнства як державної релігії
3.
укладення першої писаної збірки руських законів
4.
організація з’їзду князів у Любечі
А.
князь Данило Галицький
Б.
князь Володимир Мономах
В.
княгиня Ольга
Г.
князь Ярослав Мудрий
Д.
князь Володимир Великий
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 58

Установіть відповідність між подіями та роками.


1.
видання Ш. Фіолем у Кракові кирилицею «Часослова», «Октоїха»
2.
створення Пересопницького Євангелія
3.
видання І. Федоровим у Львові «Апостола» та «Букваря»
4.
перше видання друкарнею Києво-Печерської лаври «Синопсису»
А.
1574 р.
Б.
1674 р.
В.
1556–1561 рр.
Г.
1581 р.
Д.
1491 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 58

Установіть відповідність між назвами періодів і висловлюваннями, що були характерними для них.


1.
«післявоєнна відбудова»
2.
«відлига»
3.
«застій»
4.
«перебудова»
А.
«Той, хто оволодіє кукурудзою, той зможе добитися піднесення у тваринництві. Той, хто займатиме щодо цієї культури консервативну позицію, буде викинутий життям з сідла»
Б.
«Прискорення, гласність та «очищення» соціалізму від негативних нашарувань минулого. Ось головні завдання. Так вимагає час і іншої альтернативи для нас немає»
В.
«Зворотний бік буржуазного націоналізму – безрідний космополітизм, який проявляється в плазуванні перед буржуазною культурою і в низькопоклонстві перед іноземщиною»
Г.
«Замість цивілізованого переходу до ринку варварськими методами відбувається первісне нагромадження капіталу. Відбувається тотальна криміналізація суспільного життя»
Д.
«Основою партійного підходу до розв’язання економічних проблем розвинутого соціалізму є незмінна вимога – все в ім’я людини, все для блага людини»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 58

Установіть відповідність між поняттями та їхнім основним змістом.


1.
волюнтаризм
2.
консерватизм
3.
дисидентство
4.
космополітизм
А.
теорія і практика, основою яких є ставлення до людини як до найвищої цінності, захист її права на свободу, розвиток її здібностей
Б.
практика, згідно з якою головним чинником досягнення мети є суб’єктивні бажання та довільні рішення осіб, які її здійснюють
В.
морально-політична опозиція до існуючого державного (політичного) ладу, панівних у суспільстві ідеології та цінностей
Г.
теорія і практика, основою яких є теза про пріоритетність загальнолюдських цінностей над цінностями окремої нації
Д.
теорія і практика, що орієнтуються на збереження та підтримання традиційних суспільних цінностей і морально-правових норм.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 58

Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах:


А.
«...Прибув до Києва святійший патріарх єрусалимський Феофан. ...поставив і висвятив на митрополію Київську чоловіка гідного й чесного іменем Йов Борецький...»
Б.
«...Генералісимус Василь Голіцин сказав козакам, що царі, згідно зі старим звичаєм, дозволили їм обрати вільними голосами гетьмана... Згодом почулися голоси, що хочуть вибрати Мазепу...»
В.
«...Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо. ...господарю ж Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином гетьмана Хмеля...»
Г.
«Хортиця – місцевість на Борисфені. Тут князь Вишневецький поставив колись фортецю... Середину цього місця оточив муром та огорожею з дубів, зміцнених природою та Богом...»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №56 з 58

Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах:


А.
«Кирило-мефодіївські братчики, повернені з заслання, зібралися в Петербурзі. Жваву діяльність виявив Куліш, який із Білозерським розпочинає видавати український місячник «Основа»
Б.
«Після звільнення від нас графа Розумовського... для належного управління в Малій Росії створити Малоросійську колегію, у якій бути головним... графу Рум’янцеву»
В.
«Тут же склався гурток із чотирьох душ... Поїхали Дніпром на могилу Тараса Шевченка... Молодь дала на могилі Тараса клятву не зраджувати Україні та все життя оддати їй...»
Г.
«...Засноване політичне товариство «Головна Рада» мало обстоювати перед центральним правительством... національні потреби українців; його органом стала газета «Зоря Галицька»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №57 з 58

Установіть хронологічну послідовність подій:


А.
заснування у Києві Української академії наук
Б.
проголошення Центральною Радою незалежності УНР
В.
проголошення радянської влади в Україні Всеукраїнським з’їздом рад у Харкові
Г.
схвалення Центральною Радою проекту Конституції УНР
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 58

Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах:


А.
«Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу до православ’я, підтримати священиків, які переходять від уніатства до православної віри»
Б.
«Засідання рекомендує, щоб Українська РСР та Білоруська РСР були запрошені стати членами-засновниками пропонованої Міжнародної Організації»
В.
«Своїм головним завданням Група вважає ознайомлення світової громадськості з фактами порушень на терені України Загальної Декларації прав людини...»
Г.
«...ліквідувати Українську Раду народного господарства. Визнати за необхідне ліквідувати Ради народного господарства економічних районів УРСР»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Вибрати іншу сесію